Base description which applies to whole site

Ad 12. Voorschotten

Ad. 12a. Tegenrekening voorschotten

De saldi van de per 31 december 2021 openstaande voorschotten en van de in 2021 afgerekende voorschotten worden hieronder per jaar gespecificeerd:

Tabel 26 Overzicht openstaande voorschotten per artikel per 31 december 2021 (bedragen in €)

Art.

Omschrijving artikel

Saldo

1

Versterken rechtsstaat

8.000.000

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

118.405.716

6

Apparaat

27.437.125

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

470.191.944

   
 

Totaal openstaande voorschotten

624.034.785

Tabel 27 Overzicht afgerekende voorschotten naar ontstaansjaar per 31 december 2021 (bedragen in €)

Ontstaansjaar

Stand 01-01-2021

Verstrekt 2021

Afgerekend 2021

stand 31-12-2021

t/m 2017

20.638.917

 

7.215.726

13.423.191

2018

283.091.332

 

335.375

282.755.957

2019

51.262.862

 

1.846.644

49.416.218

2020

156.780.549

 

50.097.296

106.683.253

2021

 

186.615.380

14.859.215

171.756.166

     

Totaal

511.773.660

186.615.380

74.354.255

624.034.785

Toelichting

Artikel 1: Versterken rechtsstaat

Dit betreft de verstrekte gelden aan Aruba (€ 4 mln.) en Curaçao (€ 4 mln.) voor het versterken grenstoezicht.

Artikel 4: Bevorderen sociaaleconomische structuur

Aan het Nederlandse Rode Kruis zijn voorschotten verstrekt (€ 43,2 mln.) voor noodhulp in verband met de pandemie. Deze subsidie wordt in 2022 vastgesteld. Een deel van de openstaande voorschotten (€ 15,5 mln.) heeft betrekking op verschillende bijzondere uitkeringen aan Sint Eustatius (zoals financieel beheer, BEST4Kids, naschoolse opvang, thuiszorg en herstel schade orkaan Irma). Verder staan voorschotten open van verschillende bijzondere uitkeringen (€ 8,3 mln.) aan Saba (zoals financieel beheer, kinderrechten, social work en huishoudelijk geweld). Daarnaast staan verschillende bijdragen aan Bonaire open (€ 19,7 mln.) hiervan is € 3 mln. voor Bonaire International Airport. Het grootste deel van de openstaande voorschotten van Bonaire betreffen bijzondere uitkeringen. Verder staat een nog een voorschot op VN-ACS ad. € 4,4 mln. aan samenwerkingsmiddelen die onder verantwoordelijkheid van de Stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) is besteed. Tot slot staat nog een voorschot open (€ 2 mln.) betreffende de boedelscheiding van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC). Aan de hand van de verantwoordingsverslagen 2013-2018 wordt dit definitief vastgesteld. Deze verantwoordingsverslagen zijn tot op heden nog niet ontvangen.

Artikel 6: Apparaat

De door RCN betaalde pensioenpremies zijn opgenomen als voorschot. Deze bedragen voor 2021 € 27 mln.

Artikel 8: Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden PM

Dit betreft grotendeels voorschotten voor de eerste tranche (€ 112 mln.), de tweede tranche (€ 150 mln.), de derde tranche (€ 90 mln.) en de vierde tranche (€ 86 mln.) aan het Trustfonds van de Wereldbank ten behoeve van de wederopbouw van Sint Maarten.

Ad 13. Garantieverplichtingen

Ad 13a. Tegenrekening garantieverplichtingen

De stand van de garantieverplichtingen is als volgt opgebouwd:

Tabel 28 Overzicht stand garantieverplichtingen (bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

1.876.239

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar

0

+/+

 

1.876.239

 

Tot betaling gekomen in 2020

0

-/-

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

0

-/-

   

Totaal

1.876.239

 

Toelichting

Alleen de garantie (€ 1,9 mln.) ten behoeve van de voorschotten verstrekt door de Europese Commissie voor het Bonaire riolerings- en waterzuiveringsprogramma staat nog open. De garantie staat open tot en met 30 juni 2022. Deze garantie vervalt wanneer het riolerings- en waterzuiveringsprogramma wordt afgerond bij de Europese Commissie. Het Bonaire riolerings- en waterzuiveringsprogramma is inmiddels formeel opgeleverd aan het WEB (het Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire). Het project wordt naar verwachting uiterlijk in 2022 afgerond met een verantwoording aan de Europese Commissie.

Licence