Base description which applies to whole site

Ad 14. Andere verplichtingen

Ad 14. Andere verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening andere verplichtingen

De opbouw van de stand van de openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband (BiBV) is als volgt opgebouwd:

Tabel 29 Overzicht opbouw stand van de openstaande verplichtingen BiBV (bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

266.069.336

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar

930.380.265

+/+

 

1.196.449.601

 
   

Tot betaling gekomen in 2021

792.898.000

-/-

Negatieve bijstellingen uit voorgaande jaren

810.265

-/-

   

Totaal

402.741.336

 

De opbouw van de stand van de openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband (BuBV) is als volgt opgebouwd:

Tabel 30 Overzicht opbouw stand van de openstaande verplichtingen BuBV (bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

671.513

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar

634.826

+/+

 

1.306.339

 
   

Tot betaling gekomen in 2020

477.656

-/-

Negatieve bijstellingen uit voorgaande jaren

626.368

-/-

   

Totaal

202.315

 

Toelichting

De openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband bestaan uit verplichtingen van de kasbeheerder Rijksdienst Caribisch Nederland.

Tabel 31 Overzicht recapitulatie balanspost (bedragen in €)

Verplichtingen binnen begrotingsverband

402.741.336

 

Verplichtingen buiten begrotingsverband

202.315

+/+

   

Totaal

402.943.651

 

Ad 15. Deelnemingen

Deze balansregel geeft de deelnemingen in besloten en naamloze vennootschappen en internationale instellingen weer.

Tabel 32 Specificatie deelnemingen (bedragen x € 1.000)

Deelnemingen

Saldo

a) Saba Statia Cable System BV (SSCS)

0

  

Totaal

0

Het aandelenkapitaal van Saba Statia Cable System BV (SSCS) bedraagt USD 10. Het deelnemingspercentage is 100% en is om niet verkregen. SSCS is statutair gevestigd op Bonaire en is op 17 september 2012 opgericht. De primaire activiteiten van SSCS liggen op het gebied van aanleg, beheer, onderhoud, reparatie en exploitatie van een onderzeese glasvezelkabel die de eilanden Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saints Kitts, en Saint-Barthélémy met elkaar verbindt.

Niet uit de balans blijkende verplichting

In opdracht van de directie Koninkrijksrelaties (KR) voert het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een onderzoek uit op Sint Eustatius voor de nieuwbouw van het bestuurskantoor op Sint Eustatius. Inmiddels is een convenant tussen het Ministerie van Binnenlanse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Openbaar Lichaam Sint Eustatius (OLE) ondertekend waarin afspraken gemaakt worden over de nieuwe huisvesting en de huidige huisvesting. Op dit moment bevindt het OLE zich in de fase van aankoop van de grond. Indien de nieuwbouw en huisvesting daarna daadwerkelijk doorgaan worden deze kosten verrekend in de huurprijs door het RVB. Mocht de directie KR besluiten om dit pand niet te bouwen of te betrekken dan worden de kosten die het RVB al heeft gemaakt middels een factuur verrekend. Dit levert een verplichting op van € 1,7 mln. Dit is inclusief de rente van de leenfaciliteit van het RVB.

Licence