Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Inhuur Externen

Tabel 90 Ministerie van Financiën Verslagjaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

€ 4.375

2. Organisatie- en Formatieadvies

€ 801

3. Beleidsadvies

€ 1.075

4. Communicatieadvisering

€ 7.482

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

€ 13.732

5. Juridisch Advies

€ 44.334

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

€ 240.326

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

€ 76.433

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

€ 361.093

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

€ 93.461

Ondersteuning bedrijfsvoering

€ 93.461

Totaal uitgaven inhuur externen

€ 468.287

Het ministerie van Financiën heeft in 2021 in totaal € 3.094.348 aan personeel uitgegeven, waarvan € 2.626.061 aan ambtelijk personeel en € 468.287 aan externe inhuur (bedragen x € 1.000). De externe inhuur als percentage van de totale uitgaven aan personeel komen daarmee voor het Ministerie van Financiën in 2021 uit op 15,1%, waarmee de Roemer-norm van 10% wordt overschreden. Deze hogere uitgaven voor externe inhuur houden met name verband met de behoefte aan tijdelijk personeel, specifieke kennis die noodzakelijk was en krapte op de arbeidsmarkt. Bij de Belastingdienst vindt de externe inhuur vooral plaats bij de dienstonderdelen Informatie Voorziening en Klantinteractie- en Service. Behoudens de reguliere inzet van Uitzendkrachten bij Directie Toeslagen vindt bij DG Toeslagen vooral inhuur plaats voor de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Deze tijdelijke organisatie maakt de inzet van tijdelijke extern personeel passend.

Tabel 91 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten 2021

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting

N.v.t.

Licence