Base description which applies to whole site

6.3 Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

6.3.1 Integriteit

In 2021 is verder invulling gegeven aan het integriteitsbeleid binnen het kader van de GIR (Gedragscode Integriteit Rijk) en de voor het ministerie van Financiën benoemde accenten. Het gaat daarbij om beleid en kaderstelling, bewustwording en preventie, advisering, handhaving en afdoening op het brede domein van integriteit, inclusief (ongewenste) omgangsvormen.

Door de coronacrisis werkten medewerkers grotendeels thuis. Er is in 2021 dan ook verder geïnvesteerd in digitale vormen van bewustwording en in de communicatie op het Rijksportaal. Aan nieuwe en zittende medewerkers zijn digitale programma's aangeboden met aandacht voor dilemma’s in relatie tot sociale veiligheid, omgangsvormen, vertrouwenspersonen, de gedragsregeling voor de digitale werkomgeving, vertrouwelijke informatie en andere actuele onderwerpen. Ook wordt medewerkers beter duidelijk gemaakt waar ze terecht kunnen met vragen. Tevens is de informatievoorziening aan melders over de fases van het meldproces verbeterd.

Daarnaast heeft het departementaal onderzoekpunt voor integriteit zich verder ontwikkeld als het gaat om registratie, beoordeling en onderzoek naar (mogelijke) integriteitsschendingen.

Verder zijn in 2021 voorbereidingen getroffen naar aanleiding van de directe werking van de EU-richtlijn voor klokkenluiders die tot doel heeft een betere bescherming te bieden bij melding van een inbreuk op EU-regelgeving.

6.3.2 ICT-verbeterprogramma Belastingdienst

De Belastingdienst kent een groot en complex ICT-landschap dat op een aantal onderdelen verouderd en gefragmenteerd is. Dit vergt veel inzet op het waarborgen van de continuïteit, waardoor er weinig ruimte is voor vernieuwing en nieuwe wet- en regelgeving. In 2020 startte een omvangrijk ICT-verbeterprogramma dat de doelmatigheid en effectiviteit van de ICT-uitvoeringsorganisatie en de sturing op de uitvoering van de ICT-projecten verbetert. Quality Assurance op het verbeterprogramma benoemt als aandachtspunten de kwaliteit van het risicomanagement, het inzicht krijgen in de beschikbare capaciteit en de herijking van de planning. Daarnaast is ook de juiste werking van de verbetermaatregelen van belang. Dat is bepalend voor in hoeverre de oorspronkelijke gestelde doelstellingen worden behaald.

Na afronding van het ICT-verbeterprogramma zal ten aanzien van de ICT-uitvoeringsorganisatie en ICT-projecten verder gewerkt worden aan de implementatie van de verbeteringen en realisatie van de beoogde effecten van het programma.

Het wegwerken van de technische schuld binnen het ICT-landschap ligt op koers. Toch levert een relatief hoge technische schuld op middellange termijn bij een aantal belangrijke ICT-applicaties concrete risico’s op voor de continuïteit. Dit betreft onder meer applicaties voor loonheffingen, omzetbelasting, innings- en betalingsverkeer en autoheffingen. Het continuïteitsrisico wordt ook beïnvloed door de beperkte beschikbaarheid van ICT-specialisten.

Licence