Base description which applies to whole site

7. Saldibalans

Tabel 31 Saldibalans per 31 december van het Deltafonds (bedragen x 1.000)
 

Activa

31-12-2021

31-12-2020

 

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

        

Intra-comptabele posten

  

Intra-comptabele posten

  

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

1.136.548

1.079.410

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

1.427.816

1.074.178

1a)

Saldo uitgaven / middelen voorgaande jaren

5.232

     

3)

Liquide middelen

0

0

  

0

0

4)

Rekening-courant RHB (Rijkshoofdboekhouding)

286.037

0

4a)

Rekening-courant RHB

1

5.232

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

0

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

0

0

7)

Schulden buiten begrotingsverband

0

0

8)

Kas-transverschillen

0

0

  

0

0

Subtotaal intra-compatabel

1.427.817

1.079.410

Subtotaal intra-comptabel

1.427.817

1.079.410

        

Extra-comptabele posten

     

9)

Openstaande rechten

0

0

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Vorderingen

1.821

812

10a)

Tegenrekening vorderingen

1.821

812

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

11)

Schulden

0

0

12)

Voorschotten

1.049.859

739.531

12a)

Tegenrekening voorschotten

1.049.859

739.531

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

13)

Garantieverplichtingen

0

0

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

2.589.003

2.246.147

14)

Andere verplichtingen

2.589.003

2.246.147

15)

Deelnemingen

0

0

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

        

Subtotaal extra-comptabele

3.640.683

2.986.490

Subtotaal extra comptabel

3.640.683

2.986.490

        

Totaal

5.068.500

4.065.900

Totaal

5.068.500

4.065.900

Toelichting samenstelling saldibalans

Als een minister meer dan één begroting beheert, in dit geval Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds en het Deltafonds, wordt per begroting een saldibalans opgesteld. Voor de begroting van Hoofdstuk XII, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds worden geen gescheiden administraties gevoerd waardoor posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII).

Wat betreft de toelichtingen zijn de volgende uitgangspunten toegepast. Een post, welke in verhouding tot de totale omvang van de balansregel een grote omvang heeft of de grens van € 25 miljoen overschrijdt, is tekstueel toegelicht.

Alle bedragen in de Saldibalans zijn, conform de regelgeving, naar boven afgerond. Als gevolg hiervan kunnen kleine verschillen ontstaan met de overige tabellen waarbij de reguliere afrondingsregels zijn gebruikt.

4) Rekening-courantverhouding Rijkshoofdboekhouding

Deze balansregel geeft de financiële verhouding met de Rijksschatkist weer.

Vanwege afrondingsverschillen is conform de regelgeving van het Ministerie van financiën, onder 4a een saldo van 1 opgenomen.

10 en 10a) Vorderingen en Tegenrekening vorderingen

Extra-comptabele vorderingen zijn vorderingen die zijn voortgevloeid uit uitgaven ten laste van de begroting.

Tabel 32 Opeisbaarheid (bedragen x € 1.000)

Direct opeisbaar

1.821

Op termijn opeisbaar

0

Geconditioneerd

0

Totaal

1.821

Tabel 33 Specificatie (bedragen x € 1.000)

Overig

1.821

Totaal

1.821

12 en 12a) Voorschotten en Tegenrekening voorschotten

Voorschotten zijn bedragen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

Tabel 34 Openstaand naar jaar van betaling (bedragen x € 1.000)

Tot en met 2019

384.184

2020

363.436

2021

302.239

Totaal

1.049.859

Tabel 35 Specificatie (bedragen x € 1.000)

Artikel 01 Investeren in Waterveiligheid

964.432

Artikel 02 Investeren in Zoetwatervoorziening

42.167

Artikel 04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

32.939

Artikel 07 Investeren in Waterkwaliteit

10.321

Totaal

1.049.859

Toelichtingen

Artikel 01 Investeren in waterveiligheid

Om te voldoen aan de wettelijke normen van de primaire waterkeringen in beheer bij de waterschappen en het Rijk en om een bijdrage te leveren aan het beheer van de rijkswateren, staan vanuit onder andere het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het programma Ruimte voor de Rivier voor circa € 964 miljoen aan voorschotten open. Zo ontvingen onder andere het Hoogheemraadschap (HHR) Hollands Noorderkwartier ruim € 204 miljoen, het waterschap Rivierenland circa

€ 277 miljoen, het Waterschap Limburg circa € 116 miljoen, het waterschap Drents Overijsselse Delta ruim € 35 miljoen, het HHR van Rijnland circa € 28 miljoen, het waterschap Vallei en Veluwe ruim € 67 miljoen, het waterschap Rijn en IJsel ruim € 27 miljoen, voor het waterschap Aa en Maas ruim € 28 miljoen en het waterschap Fryslân Waterketen circa € 38 miljoen.

Aan het Waterschap Zuiderzeeland is een voorschot verstrekt van circa € 22 miljoen voor de realisatiefase van het project versterking Drontermeerdijk. Verder is aan de provincie Flevoland een voorschot van circa € 35 miljoen verstrekt voor de specifieke uitkering N307/Roggebotsluis.

Artikel 02 Investeren in zoetwatervoorziening

Aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is circa 11 miljoen verstrekt ten behoeve van het realiseren van de eerste stap naar een robuuste zoetwatervoorziening van West-Nederland in droge perioden. Aan diverse gemeenten en provincies zijn in het kader van specifieke uitkeringen voor de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 voorschotten verstrekt voor € 24,6 miljoen.

Artikel 04 Experimenteren cf art. III Deltawet

Per 31 december 2021 staan circa € 33 miljoen aan voorschotten open ten behoeve van het DBFM contract en de versterking Afsluitdijk.

Tabel 36 Verloopoverzicht (bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2021

 

739.531

In 2021 vastgelegde voorschotten

 

381.320

In 2021 afgerekende voorschotten

 

‒ 70.992

Verdeeld naar jaar van betalen:

  

‒ 2019 en eerder

‒ 33.626

 

‒ 2020

‒ 10.926

 

‒ 2021

‒ 26.440

 

Openstaand per 31 december 2021

 

1.049.859

14 en 14a) Andere verplichtingen en Tegenrekening andere verplichtingen

De post Andere verplichtingen vormt een saldo van de verplichtingen per 1 januari van het begrotingsjaar, de aangegane verplichtingen, de daarop verrichte betalingen en negatieve bijstellingen van in eerdere begrotingsjaren aangegane verplichtingen.

Tabel 37 Verloopoverzicht (bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2021

2.246.146

Correctie beginstand

121

Aangegaan in 2021

1.514.875

Tot betaling gekomen in 2021

‒ 1.136.547

Negatieve bijstellingen in 2021

‒ 35.592

Openstaand per 31 december 2021

2.589.003

Toelichtingen

Aan de administratie van de verplichtingenstanden is extra aandacht gegeven naar aanleiding van de bevindingen vorig jaar van de Rekenkamer en de ADR. De werkwijze is inmiddels aangepast en er is nu een eenduidige manier van vaststellen van de hoogte van de verplichtingenstanden. Uit de verbeteractie volgde ook de constatering dat de eindstanden van vorig jaar, en dus ook de beginstanden van dit jaar, niet juist zijn, vandaar de correctie.

Omvangrijke bijstellingen op de aangegane verplichtingen worden toegelicht bij de tabellen Budgettaire gevolgen van de uitvoering van het artikel waar de bijstelling betrekking op heeft. Dit conform de norm zoals opgenomen in de leeswijzer.

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen

Inventarisatie van bestuurlijke afspraken voor zover al niet deel uitmakend van de juridische verplichtingen, zoals opgenomen in de financiële administratie (met name gesloten bestuursovereenkomsten of convenanten met decentrale overheden) heeft plaatsgevonden.

Ultimo 2021 is geen sprake van dergelijke bestuurlijke afspraken.

Licence