Base description which applies to whole site

Bijlage: Overzicht coronasteunmaatregelen

Tabel 6 Overzicht coronasteunmaatregelen (bedragen * € 1 mln.)

Maatregel

Verplichtingen 2021

Uitgaven 2021

Relevante Kamerstukken

Corona-gerelateerde kosten

40,0

40,0

Kamerstukken II 2020/21, 35570-VI, nr. 1

 

100,0

100,0

Kamerstukken II 2020/21, 35850-VI, nr. 1

Tijdelijke coronabanen

60,0

60,0

Kamerstukken II 2020/21, 35686-VI, nr. 1

 

‒ 25,0

‒ 25,0

Kamerstukken II 2021/22, 35975-VI, nr. 1

DGCovid-19

7,2

7,2

Kamerstukken II 2020/21, 35686-VI, nr. 1

 

6,5

6,5

Kamerstukken II 2021/22, 35975-VI, nr. 1

Coulanceregeling rijbewijzen

 

0,1

Kamerstukken II 2020/21, 35850-VI, nr. 1

Bijstelling raming ontvangsten

 

19,9

Kamerstukken II 2021/22, 35975-VI, nr. 1

Brede aanpak instrumenten bedrijfsbeëindiging 2021

0,6

0,6

Kamerstukken II 2021/22, 35975-VI, nr. 1

Regeling bedrijvenschade coronarellen

0,6

0,6

Kamerstukken II 2020/21, 35794-VI, nr. 1

Handhaving coronamaatregelen

45,0

45,0

Kamerstukken II 2021/22, 35923-VI, nr. 1

toelichting op de maatregelen

Corona-gerelateerde kosten

De voortduring van de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat JenV nog altijd kosten maakt voor personele bescherming, om primaire processen coronaproof te maken en om achterstanden als gevolg van corona weg te werken. Daarnaast worden er lagere ontvangsten voorzien bij de griffierechten (€ 12,1 mln.) en de administratiekosten CJIB (€ 7 mln.). Specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten is € 100 mln. budget toegekend aan JenV-organisaties, naast het reeds ontvangen voorschot van € 40 mln. bij de begroting 2021.

Tijdelijke coronabanen

Om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen is per saldo € 35 mln. beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor tijdelijke coronabanen voor toezicht en handhaving. De toezichthouders nemen daarmee een deel van de taken van boa's en politiemensen uit handen, waardoor die laatsten zich kunnen richten op hun taken rondom de bestuursrechtelijke handhaving en in het bijzonder handhaving van de coronamaatregelen.

DGCovid-19

Dit DG verricht interdepartementaal alle nodige actie om regie en samenhang te bereiken met betrekking tot beleid en uitvoering. Het programmageld wat beschikbaar is gesteld is hoofdzakelijk bedoeld voor communicatiecampagnes. Een aantal activiteiten in 2021 voor DG Samenleving en Covid-19 zijn gefinancierd uit het resterende budget van 2020 ter grootte van € 7,2 mln. Hierbij valt met name te denken aan het onderzoek naar gedrag en gedragsbeïnvloeding voor de middellange en lange termijn.

Coulanceregeling rijbewijzen

Wegens de aanhoudende coronacrisis is de coulance-regeling voor verlopen rijbewijzen verlengd.

Bijstelling raming ontvangsten

Bij de tweede suppletoire begroting heeft een neerwaarde bestelling plaatsgevonden bij ontvangsten op het gebied van de griffierechten (€ 16,9 mln.) en de administratiekosten CJIB (€ 3 mln.).

Brede aanpak instrumenten bedrijfsbeëindiging 2021

Het kabinet heeft, zoals vermeld in de brief van 27 mei 2021 (Kamerstukken II 20/21 35 420, nr. 314), tijdelijke middelen beschikbaar gesteld om een brede aanpak van bedrijfsbeëindigingen te faciliteren voor ondernemers die mede als gevolg van COVID-19 willen stoppen met de bedrijfswerkzaamheden. Dit betreft de overboeking van de middelen voor 2021 naar de JenV-begroting, ten behoeve van het programmateam.

Regeling bedrijvenschade coronarellen

Eind januari zijn meerdere Nederlandse steden geteisterd door ernstige rellen. Deze rellen betekenden niet alleen een ernstige verstoring van de openbare orde, maar hebben ook schade veroorzaakt aan winkels en bedrijven in deze steden. De regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand, hun goederen/voorraad en/of hun inventaris, voor zover daders (nog) niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor specifieke kosten óf de schade niet vergoed wordt door de verzekering.

Handhaving coronamaatregelen

Als onderdeel van het versoepelen van de coronamaatregelen zijn vanaf 25 september 2021 in de horeca, kunst- en cultuursector, professionele sport en evenementensector coronatoegangsbewijzen ingezet. Voor het jaar 2021 is € 45 mln. beschikbaar gesteld om de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken.Deze middelen zijn via de Veiligheidsregio toegekend zodat de Veiligheidsregio samen met de inliggende gemeenten kan bezien waar deze middelen het meest effectief tot hun recht komen.

Licence