Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Focusonderwerp bekostigingssystemen van uitvoeringsorganisaties en de impact van Corona

In de verantwoording over 2021 is het focusonderwerp de bekostigingssystemen van uitvoeringsorganisaties en de impact die door uitvoeringsorganisaties ervaring wordt als gevolg van de coronacrisis. Voor BZK betreft dit bekostiging van Doc-Direkt.

Doc-Direkt

Doc-Direkt is een Shared Serviceorganisatie (SSO) die binnen de Rijksoverheid diensten levert op het terrein van de informatiehuishouding. Doc-Direct voert een financiële administratie die is gebaseerd op het kasstelsel.

Doc-Direkt wordt op diverse wijze bekostigd. Voor het wegwerken van de (papieren) archiefachterstanden tot 2005 (Wettelijke taak) bij verschillende departementen wordt gebruik gemaakt van meerjarige budgetfinanciering. De deelnemende departementen hebben voor de duur van deze opdracht (tot en met 2024) hun budgetten meerjarig overgedragen aan Doc-Direkt. Daarnaast verricht Doc-Direkt diensten die tariefgefinancierd zijn en jaarlijks worden afgerekend met de opdrachtgevers. Door de coronamaatregelen van het Kabinet zijn in 2021 groepen medewerkers (vooral de archiefbewerkers) niet altijd in staat geweest hun werkzaamheden te verrichten.

Door het niet volledig kunnen inzetten van de archiefbewerkers zijn in 2021 op het tariefgefinancierde deel 16.000 productieve uren verloren gegaan. Dit heeft geleid tot een inkomstenderving van € 1,2 mln. Op het budgetgefinancierde deel zijn om dezelfde reden 18.000 uren verloren gegaan. Hierdoor is een tekort ontstaan van € 1,4 mln. Zonder corona zou Doc-Direkt op schema liggen om de archiefachterstanden tijdig en binnen het daarvoor beschikbare budget weg te werken. Nu zullen in 2022 extra uren moeten worden ingezet om de archiefachterstanden tijdig weg te werken waardoor minder tijd beschikbaar is voor nieuwe tariefgefinancierde opdrachten.

Het tekort op het tariefgefinancierde deel heeft geleid tot een budgettair probleem in 2021 doordat de uitgaven (loon en andere vaste lasten) die verdisconteerd waren in het tarief niet tot navenante inkomsten hebben geleid. Het ontstane tekort is door BZK in 2021 aanvullend gedekt.

Het tekort op het budgetgefinancierde deel heeft in 2021 niet tot dekkingsproblematiek geleid, dekking (budget) was immers al aanwezig. Er is echter wel een productie-achterstand ontstaan die de komende jaren moet worden ingelopen. Bezien wordt wat daarvoor nodig is.

Licence