Base description which applies to whole site

13. Jaarverantwoording agentschap FMHaaglanden (FMH) per 31 december 2021

Inleiding

FMHaaglanden (FMH) is de professionele facilitair dienstverlener voor rijksorganisaties in de Haagse regio. FMH levert werkplekken met faciliteiten die het mogelijk maken dat rijksambtenaren comfortabel kunnen werken, met aandacht voor service in nabijheid, klanttevredenheid en eenvoud in bekostiging en aansturing. Alle dienstverlening wordt gecontracteerd en geregisseerd en in samenhang op en rond de werkomgeving aangeboden.

In 2021 leverde FMH dienstverlening voor de departementen (uitgezonderd het Ministerie van Algemene Zaken) en diverse Rijksorganisaties in de regio Den Haag. Voor het Ministerie van Financiën levert FMH alleen personenvervoer en voor het Ministerie van Defensie alleen dienstverlening voor het Rijksbedrijvencentrum Rijswijk. Daarnaast voert FMH DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)-contractmanagement uit voor de panden Bezuidenhoutseweg 30 en Rijnstraat 8 in Den Haag.

Producten en diensten

FMH verzorgt producten en diensten zoals: vergaderservices en catering, inrichting van werkplekken, kunst, verhuizingen, post en reprografie, kantoorartikelen, schoonmaak, vervoer, gebouwbeheer en onderhoud, verbouwingen, telefonie, veiligheid, receptiediensten en advisering. Wanneer FMH een product niet rechtstreeks zelf aan de klant levert, dan zorgt het voor de benodigde contractuele afspraken met markt- of Rijkstoeleveranciers.

Speerpunten 2021

Versneld doorvoeren van veranderingen in de werkomgeving

Met één Rijksbreed Programma Hybride werken en organisatiegerichte programma’s per departement is er in 2021 richting gegeven aan de wijze van werken binnen het Rijk. FMH heeft ingezet op het programma Transitie Hybride Werken en gewerkt aan de versterking op drie thema’s die van belang zijn in de transitie naar het hybride werken. Dat zijn de thuiswerkplek, hybride vergaderen en de fysieke werkomgeving. Verschillende pilots zijn gestart waaronder de inrichting van studiovoorzieningen en een proeftuinopstelling.

Duurzame dienstverlening

Met het onderzoek ‘FMH op weg naar econeutraal’ heeft FMH inzicht gekregen in de CO₂-voetafdruk, grondstofstromen en (duurzame) inkoop. FMH is gestart met het opstellen van een plan van aanpak met daarin een uitvoeringsprogramma, routekaart, een bewustwordingsprogramma en een verkenning naar de CO²-prestatieladder.

Staat van baten en lasten

Tabel 57 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap FMH 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie 2020 (4)

Baten

       

- Omzet

143.273

136.246

‒ 7.027

128.810

waarvan omzet moederdepartement

120.400

114.263

‒ 6.137

113.498

waarvan omzet overige departementen

19.729

19.135

‒ 594

12.537

waarvan omzet derden

3.144

2.848

‒ 296

2.775

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

         

Totaal baten

143.273

136.246

‒ 7.027

128.810

         

Lasten

       

Apparaatskosten

138.228

127.254

‒ 10.974

122.122

- Personele kosten

49.036

44.637

‒ 4.399

42.814

waarvan eigen personeel

44.132

41.166

‒ 2.966

39.302

waarvan inhuur externen

4.904

3.471

‒ 1.433

3.512

waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

- Materiële kosten

89.192

82.617

‒ 6.575

79.308

waarvan apparaat ICT

41

138

97

68

waarvan bijdrage aan SSO's

61.042

64.335

3.293

54.907

waarvan overige materiële kosten

28.109

18.144

‒ 9.965

24.333

Rentelasten

153

141

‒ 12

190

Afschrijvingskosten

4.892

5.511

619

6.297

- Materieel

4.892

5.511

619

6.297

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

4.892

5.511

619

6.297

- Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

         

Totaal lasten

143.273

132.906

‒ 10.367

128.609

         

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

3.340

3.340

201

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

3.340

3.340

201

Toelichting

Baten

Omzet

De lagere omzet bij het moederdepartement heeft betrekking op zowel de generieke als de specifieke dienstverlening. Bij de overige departementen en derden is dit het gevolg van minder specifieke dienstverlening. 

De omzet derden betreft de facilitaire dienstverlening die geleverd wordt aan de Kansspelautoriteit, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Autoriteit Persoonsgegevens en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

De baten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 58 Omzet naar productgroep
 

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Productgroepen

     

Generiek

127.874

123.560

‒ 4.314

Specifiek

15.399

12.646

‒ 2.753

Overige opbrengsten

0

40

40

Totaal

143.273

136.246

‒ 7.027

       

Vrijval voorzieningen

0

0

0

       

Rentebaten

0

0

0

       

Bijzondere baten

0

0

0

       

Totaal baten

143.273

136.246

‒ 7.027

Generiek

De Productgroep Generiek is een afgesproken pakket producten en diensten dat wordt afgenomen waarvoor een vaste prijs per vaste verrekeneenheid wordt betaald. De prijs en hoeveelheid staan gedurende het jaar vast. Bij substantiële wijzigingen in de dienstverlening zijn aanpassingen gedurende het jaar mogelijk.

De standaard dienstverlening in de DBFMO-panden die wordt geleverd door de consortia is ook verantwoord onder generieke dienstverlening.

De lagere omzet van de generieke dienstverlening is met name het gevolg van de overdracht van de audiovisuele dienstverlening aan SSC-ICT, het leveren van kunst en bezettingsgraadmetingen. De waarde van de overdracht van de audiovisuele dienstverlening is hoger dan begroot. Bij zowel de kunstinrichting van de rijkskantoren als de bezettingsgraadmetingen is de lagere realisatie het gevolg van de coronamaatregelen. Daarnaast is het leegstandsbeheer lager dan begroot.

Specifiek

De productgroep Specifiek heeft betrekking op producten en diensten waarvoor de opdrachtgever afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid, een prijs per product/dienst betaalt (o.a. catering) en/of producten en diensten waarover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aparte afspraken worden gemaakt (o.a. uitvoering van maatwerkprojecten).

De lagere omzet van de specifieke dienstverlening is het gevolg van de coronamaatregelen. Doordat het merendeel van de Rijksdienst thuiswerkt is er sprake van een forse afname bij de producten/diensten catering en overig vervoer. Daarnaast kon het uitvoeren van maatwerkprojecten op de diverse panden beperkt doorgang vinden.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten hebben betrekking op een bijdrage voor het programma BZK Transparant. We verbeteren met dit programma onze informatiehuishouding en maken het werk transparanter.

Lasten

Personele kosten

De lagere personele kosten zijn het gevolg van een lagere gemiddelde bezetting over 2021 voor zowel het eigen personeel als de externe inhuur. De lagere bezetting is enerzijds het gevolg van de coronamaatregelen en anderzijds het gevolg van moeilijk vervulbare vacatures. Daarnaast is sprake van een lagere realisatie bij onder andere de reiskosten en de opleidingskosten. Ook dit is het gevolg van de coronamaatregelen.

Materiële kosten

De lagere materiële kosten hebben betrekking op zowel de generieke als specifieke dienstverlening. Bij de generieke dienstverlening betreft het onder andere de diensten warme dranken en koud water, leveren van kunst, bezettingsgraadmetingen en enveloppen en brief- en printpapier.

Bij de specifieke dienstverlening heeft het betrekking op met name catering, overig vervoer en maatwerkprojecten.

De toename van de post bijdrage aan SSO’s is het gevolg van de uitbreiding van de dienstverlening van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) binnen het verzorgingsgebied van FMH.

Rentelasten

De lagere rentelasten zijn het gevolg van de aflossing van de oudere leningen waar het rentepercentage relatief hoog is en de nieuwe leningen waar het rentepercentage bijna nihil is.

Afschrijvingslasten

De afschrijvingskosten zijn € 0,6 mln. hoger dan begroot. Dit is het gevolg van het verstrekken van bureaustoelen voor de thuiswerkplek. Hierdoor was FMH genoodzaakt om extra investeringen te doen om het meubilair op de kantoorpanden aan te vullen.

Saldo van baten en lasten

FMH heeft in 2021 minder dienstverlening geleverd als gevolg van de coronamaatregelen. De afname in de dienstverlening is dan ook de oorzaak van de afname in zowel de omzet als de kosten. De kosten laten echter een grotere daling zien door lagere personele en materiële kosten. Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat van circa € 3,3 mln.

Balans

Tabel 59 Balans per 31 december 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2021

Balans 2020

Activa

   

Vaste activa

18.386

23.990

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

18.386

23.990

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

17.932

23.545

waarvan projecten in uitvoering

197

0

waarvan overige materiële vaste activa

257

445

Vlottende activa

39.357

31.655

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Debiteuren

1.561

2.699

Overige vorderingen en overlopende activa

6.153

7.997

Liquide middelen

31.643

20.959

     

Totaal activa

57.743

55.645

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

9.875

6.612

Exploitatiereserve

6.535

6.411

Onverdeeld resultaat

3.340

201

Voorzieningen

0

0

Langlopende schulden

15.838

18.446

Leningen bij het Ministerie van Financiën

15.838

18.446

Kortlopende schulden

32.030

30.587

Crediteuren

2.757

1.295

Belastingen en premies sociale lasten

0

0

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

3.321

5.176

Overige schulden en overlopende passiva

25.952

24.116

     

Totaal passiva

57.743

55.645

Toelichting

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

De daling van de materiële vaste activa is het gevolg van de overdracht van audiovisuele middelen (AV-middelen) van diverse locaties aan SSC-ICT.

Vlottende activa

Debiteuren

De post debiteuren bestaat uit: moederdepartement (€ 0,1 mln.), overige departementen (€ 1,5 mln.).

Overige vorderingen en overlopende activa

De post overige vorderingen en overlopende activa bestaat uit vooruit ontvangen en vooruitbetaalde facturen (€ 0,4 mln.), nog te factureren bedragen (€ 1,7 mln.) en onderhanden werk (€ 4,1 mln.).

Het aandeel van het moederdepartement in de overige vorderingen en overlopende activa is € 3,2 mln., van overige departementen € 2,6 mln. en van derden € 0,4 mln.

Passiva

Eigen vermogen

De Regeling agentschappen stelt dat het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap gebonden is aan een maximum van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen drie jaar.

FMH mag hierdoor een maximum eigen vermogen hebben van € 6,7 mln. Het eigen vermogen ultimo 2021 komt uit op bijna € 9,9 mln. en is € 3,2 mln. hoger dan de maximumomvang. Het surplus op het eigen vermogen zal bij de eerste suppletoire begroting van 2022 worden afgedragen aan het moederdepartement.

Het surplus over 2020 (€ 77.000) heeft FMH in 2021 afgedragen aan het moederdepartement.

Kortlopende schulden

Crediteuren

Het aandeel in de crediteuren van het moederdepartement is € 2,0 mln., van overige departementen € 0,3 mln. en van derden € 0,5 mln. De stijging ten opzichte van 2021 wordt met name veroorzaakt door een factuur van SSC-ICT voor de basis dienstverlening.

Overige schulden en overlopende passiva

Het aandeel van het moederdepartement in de overige verplichtingen en overlopende passiva is € 19,9 mln., van overige departementen € 3,4 mln. en derden € 2,7 mln. De stijging wordt met name veroorzaakt door nog te ontvangen facturen voor de generieke dienstverlening.

Kasstroomoverzicht

Tabel 60 Kasstroomoverzicht over 2020 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

12.812

20.949

8.137

 

totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

143.273

140.687

‒ 2.586

 

totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 138.381

‒ 125.550

12.831

2.

Totaal operationele kasstroom

4.892

15.137

10.245

 

totaal investeringen (-/-)

‒ 2.115

‒ 3.639

‒ 1.524

 

totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

877

3.732

2.855

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 1.238

93

1.331

 

eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 77

‒ 77

 

eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

aflossingen op leningen (-/-)

‒ 5.493

‒ 6.110

‒ 617

 

beroep op leenfaciliteit (+)

2.115

1.647

‒ 468

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 3.378

‒ 4.540

‒ 1.162

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

13.088

31.639

18.551

Toelichting

Operationele Kasstroom

De lagere uitgaven zijn het gevolg van het leveren van minder dienstverlening in 2021 als gevolg van de coronamaatregelen.

Investeringskasstroom

De investeringen hebben betrekking op het vervangen van meubilair op de locatie Turfmarkt 147 in Den Haag. Daarnaast zijn er investeringen gedaan voor de inrichting van de locatie Terminal Noord in Den Haag.

De desinvesteringen hebben betrekking op de overdracht van audiovisuele-middelen naar SSC-ICT per 1 januari 2021.

De investeringen zijn hoger dan begroot. Dit is het gevolg van het verstrekken van bureaustoelen voor de thuiswerkplek. Hierdoor was FMH genoodzaakt om extra investeringen te doen om het meubilair op de kantoorpanden aan te vullen.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft de afroming van het eigen vermogen vanwege het overschrijden van het toegestane maximum van het eigen vermogen in 2020.

In 2021 heeft, in verband met de afstoot van de AV-middelen, een vervroegde aflossing plaatsgevonden op een deel van de 5-jarige leningen. Hierdoor is de realisatie hoger dan vooraf begroot.

Doelmatigheidsindicatoren

Tabel 61 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2021
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2018

2019

2020

2021

2021

Omschrijving generiek deel

         

Omzet per productgroep (PxQ)

127.994

135.286

128.810

136.246

143.273

Generiek

109.345

108.986

117.118

123.560

127.874

Specifiek

18.856

26.206

11.631

12.646

15.399

Overig

‒ 207

94

61

40

0

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

476

472

518

519

571

Saldo van baten en lasten (%)

2,9%

0,4%

0,2%

2,5%

0,0%

           

Omschrijving specifiek deel

         

Verhouding generieke vs specifieke dienstverlening

85:15

81:19

91:9

91:9

89:11

Personele kosten als % van totale kosten

30,9%

30,0%

33,3%

33,6%

34,2%

Materiële kosten als % van totale kosten

69,1%

70,0%

66,7%

66,4%

65,8%

Apparaatskosten (bedragen x € 1.000)

47.907

49.862

52.256

55.019

58.537

           

Tarieven

         

Regiotarief (facilitair)

n.v.t.

n.v.t.

196

190

203

           

Tevredenheid

         

Klanttevredenheid

Tevreden

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tevredenheid specifieke dienstverlening

7,7

9,3

8,0

8,0

7,0

Medewerkerstevredenheid

Tevreden

n.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting

Generiek deel

Omschrijving per productgroep

De lagere omzet van de generieke dienstverlening is met name het gevolg van de overdracht van de audiovisuele dienstverlening aan SSC-ICT, het leveren van kunst en bezettingsgraadmetingen. De waarde van de overdracht van de audiovisuele dienstverlening is hoger dan begroot. Bij zowel de kunstinrichting van de rijkskantoren als de bezettingsgraadmetingen is de lagere realisatie het gevolg van de coronamaatregelen.

De lagere omzet van de specifieke dienstverlening is het gevolg van de coronamaatregelen. Doordat het merendeel van de Rijksdienst thuiswerkt is er sprake van een forse afname bij de producten/diensten catering en overig vervoer. Daarnaast kon het uitvoeren van maatwerkprojecten op de diverse panden beperkt doorgang vinden.

Fte-totaal

De lagere bezetting is enerzijds het gevolg van de coronamaatregelen en anderzijds het gevolg van moeilijk vervulbare vacatures.

Specifiek deel

Regiotarief (facilitair)

Het regiotarief (facilitair) over 2021 komt uit op € 190 per m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Het lagere tarief ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door de coronamaatregelen die een grote invloed hebben gehad op de dienstverlening van FMH. Het tarief kan dan ook niet als representatief gezien worden voor de toekomst.

Tevredenheid specifieke dienstverlening

Na de afronding van een project wordt een evaluatieformulier naar de klant gestuurd. De klant waardeert de uitvoering van maatwerkprojecten gemiddeld met een 8,0. Dit ligt ruim boven de streefwaarde (7,0).

Licence