Base description which applies to whole site

Ad 12. Voorschotten

Ad 12a. Tegenrekening voorschotten

De saldi van de per 31 december openstaande voorschotten en van de in 2021 afgerekende voorschotten worden hieronder per ontstaansjaar gespecificeerd:

Tabel 101 Overzicht voorschotten naar ontstaansjaar (excl. toeslagen) (bedragen in €)

Ontstaansjaar

Stand 01-01-2021

Verstrekt 2021

Afgerekend 2021

Stand 31-12-2021

t/m 2016

280.192.235

 

42.028.485

238.163.750

2017

43.321.159

 

16.617.804

26.703.355

2018

121.227.667

 

22.060.901

99.166.766

2019

425.163.195

 

116.155.982

309.007.213

2020

1.269.680.770

 

370.948.967

898.731.803

2021

 

2.658.658.501

19.410.069

2.639.248.432

Totaal (excl. toeslagen)

2.139.585.026

2.658.658.501

587.222.208

4.211.021.319

         

Toeslagen

Stand 01-01-2021

Verstrekt 2021

Afgerekend 2021

Stand 31-12-2021

Toeslagjaar vóór 2017

3.355.913

0

3.355.913

0

Toeslagjaar 2017

2.493.166

0

1.521.574

971.592

Toeslagjaar 2018

25.047.020

0

24.200.684

846.336

Toeslagjaar 2019

209.987.532

0

178.138.267

31.849.265

Toeslagjaar 2020*

3.860.117.498

34.903.289

3.748.204.666

146.816.121

Toeslagjaar 2021

344.266.439

3.611.038.716

0

3.955.305.155

Toeslagjaar 2022

 

328.584.004

0

328.584.004

totaal

4.445.267.568

3.974.526.009

3.955.421.104

4.464.372.473

         

TOTAAL

Stand 01-01-2021

Verstrekt 2021

Afgerekend 2021

Stand 31-12-2021

 

6.584.852.594

6.633.184.510

4.542.643.312

8.675.393.792

Tabel 102 Overzicht openstaande voorschotten per artikel (bedragen in €)

Art.

Omschrijving artikel

Saldo

1

Openbaar bestuur en democratie

94.067.969

2

Nationale veiligheid

1.983.130

3

Woningmarkt

5.806.252.005

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

883.007.873

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

326.382.741

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

337.850.980

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

48.500.491

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

78.599.000

10

Groningen versterken en perspectief

1.089.756.041

11

Centraal apparaat

5.605.778

12

Algemeen

3.387.784

     
 

Totaal openstaande voorschotten

8.675.393.792

Toelichting

Artikel 1: Openbaar bestuur en democratie

Het openstaande saldo bestaat uit de bevoorschotting van politieke partijen (€ 23,2 mln.) op grond van de Wet Financiering politieke partijen. Aan de Oorlogsgravenstichting verstrekte voorschotten bedragen € 3,5 mln. Er staat € 36,8 mln. open aan specifieke uitkeringen verstrekt aan provincies (€ 18,4 mln.) wat is bestemd voor verstrekking van subsidies en bijdragen aan culturele instellingen ter dekking van extra uitgaven of gederfde inkomsten als gevolg van Covid, die niet uit hoofde van andere regelingen of bijdragen worden gedekt en (€ 9,1 mln.) zo ook aan de gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland t.b.v. o.a. bereikbaarheid/slimme mobiliteit en Arbeidsmarktwerkzoekenden en aan de gemeente Almere (€ 9,3 mln.) voor de Groeiopgave, vaststelling hiervan gaat via SiSa in 2022 t/m 2026. Prodemos heeft een voorschot ontvangen van € 8,1 mln. Vaststelling van de subsidie vindt plaats in april 2022. Er staat een voorschot open aan de VNG € 1,2 mln. voor Democratie in actie 2020-2021 en er is een subsidie verstrekt € 0,5 mln. aan de St voor democratie voor Democratiefestival in 2021, afrekening is in januari 2023. Verder staat er een voorschot open van € 0,2 mln. voor de duurzame aanpak bestrijding desinformatie welke in april 2022 wordt afgerekend. Aan RWS is een bijdrage van € 0,9 mln. verleend t.b.v. Kenniscentrum WOII, vaststelling in 2024 en aan de St Europa Decentraal een bijdrage van € 0,5 mln. voor het Kenniscentrum Europa decentraal.

Daarnaast staat er nog een voorschot open € 2,9 mln. aan ICTU ten behoeve van bijdragen aan verschillende City Deals. Met betrekking tot overige subsidies voor ondersteuning City Deals en de doorontwikkeling Agenda Stad staat voor € 0,9 mln. aan voorschotten open. Ook staan voorschotten open aan de Universiteit van Amsterdam, € 0,9 mln. voor een subsidie aan het adolescentenpanel (verantwoording in 2024). Een subsidie LVKK 2021 € 0,3 mln. welke in april 2022 wordt afgerekend.

Artikel 2: Nationale Veiligheid

De openstaande voorschotten op dit artikel hebben betrekking op de bevoorschotting van Loyalis over 2021 € 0,5 mln. Daarnaast staat een voorschot open van € 1,5 mln. voor KMAR beveiliging 2021.

Artikel 3: Woningmarkt

Dit saldo betreft voornamelijk openstaande voorschotten, € 4.464 mln., die betrekking hebben op huurtoeslagen waarvoor nog geen definitieve toekenning van het toeslagrecht door de Belastingdienst heeft plaats gevonden. Daarnaast zijn aan diverse gemeenten specifieke uitkeringen verleend t.b.v. woningimpuls voor € 262,5 mln. (verantwoording 2031) en t.b.v. Huisvesting kwetsbare groepen voor € 72 mln. (verantwoording 2023) en € 58 mln. voor financiering binnenstedelijke transformaties (verantwoording 2023).

Artikel 4: Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Aan de Stichting Nationaal Warmtefonds (voorheen Energiebespaarfonds) is de afgelopen jaren een voorschot verleend van € 211,4 mln. ten behoeve van de financiering van het treffen van energiebesparende maatregelen door particulieren. Verder is in het kader van energiebesparing een subsidie van € 20 mln. aan de Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel verleend als eigen vermogen voor het fonds en kent een doorlooptijd tot in 2035. Via een specifieke uitkering aan gemeenten is voor € 91,7 mln. aan voorschotten uitgekeerd voor proeftuinen aardgasvrije wijken. Verantwoording vindt plaats in 2029. Eveneens via een specifieke uitkering aan gemeenten is voor € 86,4 mln. aan voorschotten verstrekt voor de regeling reductie energieverbruik. Ook staan op dit artikel voor € 6 mln. aan voorschotten open voor de vergoeding van mensuren en projectmiddelen aan RVO.nl. Tevens staat hier het Q4 voorschot van € 293,8 mln aan de RVO.nl op vermeld welke in Q1 van 2022 wordt afgehandeld.

Artikel 5: Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

Er staat voor ongeveer € 151 mln. aan voorschotten open voor projecten ruimtelijke kwaliteit (BIRK). Het betreft o.a. Delft (€ 78,1 mln.), Nijmegen Waalfront (€ 25 mln.), Rotterdam (12,8 mln.), Breda NSP (€ 21,7 mln.), Dordrecht (3 mln.) en Venlo (€ 10,4 mln.). Het Kadaster heeft voorschotten ontvangen van € 28,5 mln. voor beheer van o.a. de geo-basisregistraties en voor de Tactische Beheer Organisatie (TBO). Tevens een bijdrage voor OBO afbouw basisniveau van € 8,9 mln. (verantwoording april 2022), een bijdrage Beheer en doorontwikkeling DSO van € 19 mln. (verantwoording april 2022). Kadaster, de Grift/tactisch Beheer heeft een voorschot ontvangen voor TBO afbouw van € 8,3 mln. (verantwoording april 2022). Aan de ICTU is een voorschot verstrekt om de bronhouders te ondersteuning a.g.v. de wet basisregistratie Ondergrond van € 5,5 mln. Vaststelling oktober 2022.

Er staat een voorschot open aan Rijkswaterstaat van € 3,5 mln. voor het maken van toepasbare regels, zodat de regelgeving van de Omgevingswet zichtbaar wordt in het DSO. Aan de Stichting Geonovum is voor € 2,9 mln. aan voorschotten verstrekt voor ontwikkeling naar operationeel beheer van de standaarden voor de registratieobjecten in de BRO (vaststelling maart 2022). Voor de stimuleringsregeling Omgevingswet staat nog € 14,4 mln. aan voorschot open als bijdrage aan de VNG. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een voorschot ontvangen € 4,9 mln. voor het uitvoeren van gebiedsprojecten. Een specifieke uitkering van € 15 mln. is verstrekt aan de gemeente Vlissingen t.b.v. het ontwikkelplan kenniswerf Wind in de Zeilen, vaststelling juli 2022.

Artikel 6: Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Logius heeft o.a. voor Digid Hoog, Federatief Berichten Stelsel, Machtigen, eID, Herbouw Digipoort, Machtigen, eTD/eHerkenning en ontwikkeling platform services voor ca. € 134 mln. aan voorschotten ontvangen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft voor o.a. Basisregistratie Personen, Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, beheer en exploitatie burgerservicenummer en beheer en exploitatie eIDAS voor ca. € 60 mln. aan voorschotten verstrekt gekregen. Aan RDW zijn o.a. voorschotten verstrekt voor Informatiepunten Digitale Overheid, ondersteuning kwetsbare burgers en meerkosten eID applet op rijbewijzen voor ca. € 28 mln. Stichting ICTU heeft voor o.a. SDG, Regie op Gegevens, Stelsel van Basisregistraties en diverse beheerwerkzaamheden voor ca. € 27 mln. aan voorschotten ontvangen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft voor ca. € 15 mln. aan voorschotten ontvangen voor diverse beheeropdrachten. De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk heeft voor ongeveer € 18 mln. aan voorschotten ontvangen voor o.a. het platform openbare overheidsinformatie en de bekendmakingswet. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft voorschotten ontvangen voor o.a. Haal Centraal, Totaal Driedimensionaal, Notificatieservice en datagedreven beleid voor ongeveer € 16 mln. De verantwoording van openstaande voorschotten vindt naar verwachting plaats in 2022 en 2023.

Artikel 7: Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Het openstaande saldo bestaat grotendeels uit de bevoorschotting van de stichting Administratie Indonesisch Pensioenen € 6,8 mln., ten behoeve van de pensioenen van gepensioneerd personeel uit de voormalige overzeese gebieden. Daarnaast zijn aan ICTU diverse voorschotten verstrekt € 3,3 mln totaal waarvan o.a. (€ 2,4 mln.) voor het project Staat van de uitvoering en (€ 0,6 mln.) voor de Datawarehouse BZK, afwikkeling mei 2022. Ook zijn voorschotten, € 1,2 mln., verstrekt aan de stichting Centrum voor Arbeidsverhouding Overheidspersoneel (CAOP) voor arbeidsmarktmiddelen. Voorschotten zijn opgenomen voor UBR voor de versterking HR ICT rijksdienst 2019, 2020 en 2021 van € 10 mln. en voor diverse projecten en opdrachten voor o.a. het programma arbeidsmarktcommunicatie € 7,3 mln. De afwikkeling van deze voorschotten vindt in 2022 plaats na ontvangst van de verantwoording. Er is een bijdrage van € 1,8 mln. verstrekt aan ECM Partners t.b.v. filenet licence en er zijn bijdragen verstrekt aan Logius van € 0,3 mln. t.b.v. Digi-inkoop. Aan het Ministerie van Financiën is een bijdrage verstrekt van € 0,4 mln. t.b.v. Ontwikkeling ROI 2021 en aan het RVO is € 0,2 mln. verstrekt t.b.v. PIANO 2020. Deze voorschotten zullen in 2022 afgewikkeld worden.

Artikel 9: Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Het openstaande saldo betreft grotendeels een voorschot aan het RVB van € 64 mln. voor de zakelijke lasten en voor het uitvoeren van het rijkshuisvestingsbeleid met betrekking tot de beheer en onderhoudskosten, beheer monumenten, energiebesparing, ondersteuning en stimulering architectonische kwaliteit. Na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie zal dit voorschot in de loop van 2022 worden afgewikkeld.

Artikel 10: Groningen versterken en perspectief

Een voorschot van € 185,6 mln. is verstrekt aan SNN. SNN verzorgt de betalingen aan huiseigenaren als tegemoetkoming voor de langere doorlooptijd en uitgestelde investeringen in onderhoud en verbetering van het gebouw. Verder staan er voorschotten open n.a.v. het convenant dat in 2019 is getekend door EZK, BZK met een aantal gemeenten in Groningen om de woningen in batch 1588 (1e en 2e Batch) te versterken. Het gaat hierbij o.a. om Appingedam € 76,6 mln., Delfzijl € 28 mln. en Groningen € 21,7 mln. Gemeente Midden Groningen € 15,2 mln. en de gemeente Eemsdelta € 54,2 mln.

Daarnaast zijn voorschotten via een specifieke uitkering aan de Provincie Groningen € 134,7 mln., en aan diverse gemeenten verstrekt ter financiering van projecten die goedgekeurd zijn door het NPG bestuur. Het gaat o.a. om de gemeenten Groningen € 32,6 mln., Eemsdelta € 98,7 mln., Hogeland € 15 mln. en Loppersum € 20 mln.. Verder staat € 10 mln. als lening in de vorm van een subsidie open om huizen te kopen in het aardbevingsgebied als de huizen te lang in de verkoop staan. Verantwoording vindt plaats na de consolidatiedatum tot en met 2026. Aan diverse stichtingen zijn subsidies verstrekt € 45,9 mln., om een tegemoetkoming aan hun huurders te verzorgen tijdens verduurzaming, onderhoud en verbeteringen van de woningen. Verantwoording december 2024.

Artikel 11: Centraal apparaat

De openstaande voorschotten op dit artikel betreft voornamelijk de bevoorschotting van Loyalis in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) over 2021 (€ 5,4 mln.).

Artikel 12: Algemeen

De openstaande voorschotten bestaan o.a. uit de bevoorschotting van het programma NSOB intelligent bestuur € 0,4 mln. Aan de ICTU is een bijdrage van € 0,2 mln. verstrekt t.b.v de Kennisbank 2021. Daarnaast zijn er subsidies verstrekt aan het centrum voor parlementaire Geschiedenis voor onderzoek naoorlogse PG 2021 van € 0,3 mln. en aan de Stichting Montesquieu € 0,1 mln. ten behoeve van kennisdeling en -verspreiding, waarbij op basis van jaarlijkse verantwoording wordt afgerekend. Een subsidie is verstrekt aan de St. Koninklijk Paleis € 0,1 mln. (afrekening 2022) en voor overheidsmanager van het jaar is een voorschot verstrekt van € 0,1 mln. aan de Ver. voor Overheidsmanagement, afrekening in 2022. Voor BZK transparant zijn aan diverse buitendiensten en agentschappen van BZK (Logius, RVB, UBR, FMH, P-direkt en de Huurcommissie) bijdragen verstrekt van totaal € 1 mln. Aan de VNG is een subsidie verstrekt van € 0,1 mln. t.b.v. onderzoek Europeanisering Ned. gemeenten en provincies.

Licence