Base description which applies to whole site

Ad 9. Openstaande rechten

Ad 9a. Tegenrekening openstaande rechten

Balanspost 9 is niet van toepassing: BZK heeft geen Openstaande rechten.

Ad 10. Vorderingen

Ad 10a. Tegenrekening vorderingen

Het saldo per 31 december 2021 kan als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 99 Overzicht vorderingen naar ontstaansjaar (bedragen in €)

Ontstaansjaar vorderingen

       

Stand per 31-12-2021

t/m 2016

       

0

2017

       

127.763

2018

       

54.453

2019

       

142.088

2020

       

38.316.682

2021

       

208.211.337

           

Totaal excl. toeslagen

       

246.852.323

           
           

Toeslagen

       

Stand per 31-12-2021

Toeslagjaar 2014 en ouder

       

34.892.603

Toeslagjaar 2015

       

17.605.462

Toeslagjaar 2016

       

21.491.138

Toeslagjaar 2017

       

27.007.267

Toeslagjaar 2018

       

48.633.785

Toeslagjaar 2019

       

86.681.072

Toeslagjaar 2020

       

159.567.834

Toeslagjaar 2021

       

49.522.186

Toeslagjaar 2022

       

‒ 2.523

Toeslagjaar diverse

       

0

Totaal toeslagen

       

445.398.824

           
         

Stand per 31-12-2021

TOTAAL

       

692.251.147

Tabel 100 Overzicht tegenrekening vorderingen per artikel per 31 december 2021 (bedragen in €)

Art.

Omschrijving

Saldo

1

Openbaar bestuur en democratie

59.569

2

Nationale veiligheid

3.008.498

3

Woningmarkt

480.733.110

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

2.155.636

5

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

1.845.200

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

814.589

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

470.752

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

0

10

Groningen versterken en perspectief

172.347.632

11

Centraal apparaat

30.816.161

12

Algemeen

0

     

Totaal

 

692.251.147

Naar mate van opeisbaarheid

Alle vorderingen zijn direct opeisbaar.

Toelichting

Artikel 1: Openbaar bestuur en democratie

Dit betreffen enkele vorderingen (€ 0,05 mln.) i.h.k.v. de referendumcommissie.

Artikel 2: Nationale Veiligheid

Het betreft hier vorderingen met betrekking tot pensioenpremies voor medewerkers welke gedetacheerd zijn bij Internationale Volkenrechtelijke organisaties (€ 0,08 mln.), openstaande vorderingen van veiligheidsonderzoeken (€ 2,1 mln.) en openstaande vorderingen van detacheringen (€ 0,8 mln.).

Artikel 3: Woningmarkt

Het saldo betreft voornamelijk op de door Belastingdienst ingestelde terugvorderingen (€ 445 mln.) van verstrekte huurtoeslagen.

In 2021 is besloten dat bij gedupeerden in de toeslagenaffaire de publieke schulden worden kwijtgescholden. Deze kwijtschelding raakt de post vorderingen bij de huurtoeslag. Het aantal ouders dat in aanmerking komt en de totale openstaande vorderingen die het betreft, staat nog niet definitief vast. In een schatting van begin 2021 bedragen de kwijt te schelden schulden bij de huurtoeslag in totaal circa € 25 mln. Inmiddels is een proces van besluitvorming en uitwerking in gang gezet om de kwijtschelding uit te voeren. Als openstaande vorderingen uiteindelijk zijn kwijtgescholden, wordt dit in de post vorderingen in de saldibalans verwerkt. In 2021 is bij circa 8.000 huishoudens de openstaande vordering(en) kwijtgescholden voor een bedrag van in totaal € 8,9 mln.. Het besluit is genomen vooruitlopend op de Wet hersteloperatie Toeslagen die met terugwerkende kracht in werking zal treden. Mocht het besluit onverhoopt niet bij wet geformaliseerd worden, dan zullen de kwijtscheldingen onrechtmatig zijn wegens het ontbreken van een wettelijke grondslag. 

In 2020 is na de uitbraak van COVID-19 bij de toeslagen de (dwang)invordering stopgezet. In 2022 wordt dit stapsgewijs weer opgestart. Dit raakt de post vorderingen bij de huurtoeslag. Het is de verwachting dat niet alle stopgezette vorderingen alsnog kunnen worden geïnd. Als vorderingen uiteindelijk niet kunnen worden geïnd, wordt dit in de post vorderingen in de saldibalans verwerkt. Het aantal vorderingen en de totale vordering die het betreft, zijn nog niet bekend.

Het saldo betreft daarnaast de eerste van drie vorderingen voor de afdracht door het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) van de premie voor de achterborgstelling door de Staat voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor het jaar 2021 (€ 35,3 mln.). Afgesproken is de jaarlijkse premie voortaan in drie termijnen af te dragen in plaats van eenmaal per jaar. Deze vordering uit 2021 betreft de eerste afdracht over 2021 in januari 2022.

Artikel 4: Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Het betreft vorderingen (€ 2,1 mln.) welke in beheer zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Artikel 5: Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

Het betreft voornamelijk de jaarlijkse bijdrage van IPO (€ 1,6 mln.) aan Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Artikel 6: Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Het gaat hier met name om afrekening van een bijdrage aan Logius voor het programma eID addendum (€ 0,8 mln.).

Artikel 7: Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft o.a. het terugbetalen van het restant voorschot (€ 0,27 mln.) van de bijdrage 2020 voor UBR voor arbeidsmarktcommunicatie, het terugvorderen van kosten voor de Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK) van de RVB (€ 0,08 mln.) en het vorderen van een bijdrage van UBR voor historische gegevens DigiInkoop (€ 0,04 mln.).

Artikel 10: Groningen versterken en perspectief

Er staat een vordering open op de NAM voor uitvoering en versterking van in totaal € 170 mln.

Artikel 11: Centraal apparaat

Het overgrote deel van de openstaande vorderingen op dit artikel betreft een vordering bij NCG van € 16,9 mln. op de NAM voor apparaatskosten Q3 en Q4. Ook staan nog vorderingen open bij Logius en RVB voor vergoeding PIOFACH kosten 2021 (€ 5,7 mln). Daarnaast staan er nog vorderingen open met betrekking tot uit-detacheringen (€ 1,0 mln.) en bij Doc-Direct voor o.a. beheerkosten en restwerkzaamheden (totaal € 2 mln.).

Licence