Base description which applies to whole site

9. Jaarverantwoording agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) per 31 december 2021

Inleiding

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens.

RvIG heeft als speerpunten:

  • uitstekende dienstverlening bieden;

  • samenwerken met ketenpartners;

  • toekomstbestendigheid door innovatie;

  • gericht op burgers;

  • zowel analoog als digitaal.

De verbetering van onze producten staat nadrukkelijk op de agenda. We werken aan wendbaarheid, verbeteren continu en innoveren in de uitvoering. Hiervoor is een doorontwikkeling nodig in de wijze van besturen en prioriteren. Zowel binnen RvIG als in de samenwerking met anderen.

Op basis van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) voert RvIG het beheer over de registratie van ingezetenen, BRP en de Registratie niet-ingezetenen (RNI) met als doel om alle overheidsorganisaties te kunnen voorzien van dezelfde persoonsgegevens van de inwoners van ons land.

Naast verantwoordelijkheid voor de beheervoorziening Burgerservicenummer (BSN), beheert RvIG het foutenmeldpunt voor vermoedens over BSN-nummerfouten en voert controle op mogelijke dubbelinschrijvingen.

RvIG ziet toe op de productie en het aanvraag- en uitgifteproces bij uitgevende instanties van reisdocumenten. Daarnaast beheert RvIG het ‘Register Paspoortsignalering’ (RPS), Basisregister 'Reisdocumenten’ (BRR) en ‘Verificatieregister Reisdocumenten’ (VR). De elektronische ID-kaart en het nieuwe model nationaal paspoort zijn dit jaar ingevoerd. Bijna alle grensgemeenten en Buitenlandse Zaken zijn in het kader van Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) aangesloten op de signaleringscontrole via het ReIS Aanvraag Portaal (RAP).

RvIG heeft samen met de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering van de bevolkingsadministraties in het Caribisch gebied. Op Sint Eustatius is voortgang geboekt met het opschonen van de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA).

Bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI) zijn gedurende 2021 in totaal 6.397 meldingen (2020: 6.837) ontvangen. Voor het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) zijn er in het eerste jaar 505 meldingen geweest. Deze hadden hoofdzakelijk betrekking op rijksbrede basisregistraties.

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is een samenwerking van de rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties met gemeenten om op basis van risicosignalen adressen te onderzoeken, waarbij ook een huisbezoek wordt afgelegd. Vanwege het coronavirus zijn er alternatieve onderzoeksmethoden voor huisbezoeken gehanteerd. Er zijn in totaal 11.050 adresonderzoeken afgerond in 2021.

Ontwikkelingen

RvIG vervult een rol in de strategische Digitale agenda Rijkdienst met als doel de burger meer regie te geven over zijn eigen gegevens (Self Sovereign Identity). Met een demo-omgeving is ‘diploma use-case’ gedemonstreerd. De gebruiker ontvangt een digitaal bewijs gediplomeerd te zijn.

De kwartiermakersfase voor de uitvoering BRP-ontwikkelagenda is afgerond. De opdracht voor de uitvoering van de toekomstagenda is bij RvIG belegd.

In 2021 is er een publiekscampagne geweest voor het gebruik van de KopieID-app. Het jaar 2021 is afgesloten met 2 miljoen downloads van de app, bijna 0,5 miljoen nieuwe installaties en ruim 4,5 miljoen gebruikerssessies. Een stijging van ruim 30% voor zowel installaties als gebruikerssessies.Het onderzoeksproject Digitale BronIdentiteit (DBI) met als focus inclusie en toegankelijkheid is in 2021 gestart.

Bedrijfsvoering

De exploitatie van de BRP is ook in 2021 gebaseerd op een abonnementenstructuur. Over het jaar 2021 is een positief exploitatieresultaat behaald van ruim € 9,4 mln. bij het reguliere beheer van de BRP. Conform Besluit Basisregistratie Personen (BRP) artikel 13 lid 2 sub a wordt dit bedrag verrekend met de gebruikers van de BRP. Dit leidt tot een lager tarief in 2022.

Tabel 30 BRP Berichten verkeer 2021 (aantallen x 1.000)

Soort

(1) Begroting 2021

(2) Realisatie 2021

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Tarieffinanciering

117.053

187.643

70.590

Budgetfinanciering

266.673

244.460

‒ 22.213

RvIG (intercompany)

2.696

4.620

1.924

Vrijgesteld

26.253

14.638

‒ 11.615

Totaal

412.675

451.361

38.686

De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen en de kosten van de productie en distributie van de reisdocumenten worden gedekt met rijksleges, die RvIG in rekening brengt bij de uitgevende instanties.

In verband met de verlenging van de geldigheid van diverse reisdocumenten van 5 naar 10 jaar in 2014, wordt vanaf 2019 rekening gehouden met een sterke afname in het aantal uit te geven documenten. Echter de afname heeft zich vooralsnog minder sterk ingezet dan verwacht.

Tabel 31 Reisdocumenten 2021 (aantallen x 1.000)

Soort

(1) Begroting 2021

(2) Realisatie 2021

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Paspoorten 5 jaar geldigheid

261

420

159

Paspoorten 10 jaar geldigheid

54

310

256

Identiteitskaarten 5 jaar geldigheid

564

489

‒ 75

Identiteitskaarten 10 jaar geldigheid

123

311

188

Totaal

1.002

1.530

528

Staat van baten en lasten

Tabel 32 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap RvIG 2021 (bijdragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie 2020 (4)

Baten

       

- Omzet

73.619

123.076

49.457

94.084

waarvan omzet moederdepartement

44.493

56.458

11.965

53.617

waarvan omzet overige departementen

0

0

0

0

waarvan omzet derden

29.126

66.618

37.492

40.467

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

31.898

44.159

12.261

20.211

Bijzondere baten

0

0

0

0

         

Totaal baten

105.517

167.235

61.718

114.295

         

Lasten

       

Apparaatskosten

107.188

128.811

21.623

104.702

- Personele kosten

29.362

32.715

3.353

29.185

waarvan eigen personeel

22.016

22.648

632

22.564

waarvan inhuur externen

7.346

9.667

2.321

6.104

waarvan overige personele kosten

0

400

400

517

- Materiële kosten

77.826

96.096

18.270

75.517

waarvan apparaat ICT

958

632

‒ 326

412

waarvan bijdrage aan SSO's

275

179

‒ 96

142

waarvan overige materiële kosten

76.593

95.285

18.692

74.963

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

3.146

4.307

1.161

3.144

- Materieel

3.146

3.497

351

3.144

waarvan apparaat ICT

50

0

‒ 50

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

3.096

3.497

401

3.144

- Immaterieel

0

810

810

0

Overige lasten

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

         

Totaal lasten

110.334

133.118

22.784

107.846

         

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 4.817

34.117

38.934

6.449

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 4.817

34.117

38.934

6.449

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement

De omzet is bijna € 12,0 mln. hoger dan begroot. Dit komt doordat de activiteiten voor o.a. de doorontwikkeling BRP en verordening biometrie niet in de begroting zijn opgenomen. Van het moederdepartement heeft RvIG bijna € 4,0 mln. meer ontvangen voor de budget-gefinancierde afnemers.

Omzet derden

De omzet derden bestaat uit het tarief gefinancierde BRP-berichtenverkeer en de verstrekte reisdocumenten. De realisatie van de omzet reisdocumenten is hoger dan begroot. Dit komt doordat de uitgifte van reisdocumenten in 2021 aanzienlijk minder is afgenomen dan begroot. Daarnaast heeft in 2021 een inhaalslag plaatsgevonden met betrekking tot in 2020 uitgestelde documentaanvragen als gevolg van geldende reisrestricties vanwege de coronamaatregelen.

Rentebaten

Door het negatieve rentepercentage in 2021 was conform begroting geen sprake van rentebaten.

Vrijval voorzieningen

De vrijval voorziening heeft betrekking op de voorziening reisdocumenten. Vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten) voor volwassenen heeft RvIG toestemming van het Ministerie van Financiën een langlopend vreemd vermogen, namelijk een egalisatierekening op de balans op te voeren (zie post voorzieningen).

Lasten

Personele kosten

Eigen personeel

De ambtelijke personele kosten zijn hoger dan begroot. Dit komt onder andere doordat in 2021 meer verlofuren zijn opgespaard dan in voorgaande jaren.

Inhuur externen

Kosten voor externe inhuur zijn hoger dan begroot ten gevolge van tijdelijke personele inzet op niet in de begroting opgenomen opdrachten, waaronder de doorontwikkeling BRP en de transitie van het informatieknooppunt LAA.

Materiële kosten

Overige materiële kosten

De materiële kosten omvatten de kosten voor overhead en de kosten die direct of indirect nodig zijn voor het realiseren van de producten van RvIG, zoals de kosten voor het berichtenverkeer of de productiekosten van de reisdocumenten. De materiële kosten zijn € 18,3 mln. hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg van aanzienlijk hogere productiekosten dan begroot als gevolg van hogere aantallen aangevraagde reisdocumenten.

Afschrijvingskosten

Materieel

De afschrijvingskosten op materiële vaste activa betreffen met name de afschrijvingen op de in 2020 vervangen systemen ten behoeve van het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten.

Immaterieel

De afschrijvingskosten op immateriële vaste activa betreffen de afschrijvingen op gedurende 2021 in gebruik genomen ICT-voorzieningen met betrekking tot de generieke infrastructuur alsook voorzieningen met betrekking tot de Reisdocumenten Informatiesystemen (ReIS).

Balans

Tabel 33 Balans per 31 december 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2021

Balans 2020

Activa

   

Vaste activa

33.283

22.843

Immateriële vaste activa

15.039

0

Materiële vaste activa

18.244

22.843

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

9.478

7.831

waarvan projecten in uitvoering

8.592

14.474

waarvan overige materiële vaste activa

174

538

Vlottende activa

94.017

114.813

Voorraden en onderhanden projecten

3.308

15.144

Debiteuren

6.412

7.234

Overige vorderingen en overlopende activa

11.817

7.386

Liquide middelen

72.480

85.049

     

Totaal activa

127.300

137.656

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

5.442

5.442

Exploitatiereserve

5.442

5.400

Onverdeeld resultaat

0

42

Voorzieningen

43.423

87.583

Langlopende schulden

0

0

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

78.435

44.631

Crediteuren

9.769

5.683

Belastingen en premies sociale lasten

0

0

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Overige schulden en overlopende passiva

68.666

38.948

     

Totaal passiva

127.300

137.656

Toelichting

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Installaties en inventarissen

De investering in installaties betreft de vervanging en ingebruikname van de systemen ten behoeve van het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten.

Projecten in uitvoering

In 2021 zijn uitgaven gedaan ten behoeve van de nieuwe infrastructuur alsook voor de voorzieningen ten behoeve van het aanvragen, registreren en uitgeven van reisdocumenten. Vooralsnog zijn deze voorzieningen nog niet allemaal in gebruik genomen.

Immateriële vaste activa

In 2021 zijn voorzieningen met betrekking tot ReIS ontwikkeld en deels in gebruik genomen. Ten behoeve van de nieuwe generieke ICT-infrastructuur zijn door RvIG applicaties ontwikkeld.

Vlottende activa

Debiteuren

De totale vordering op het moederdepartement is € 4,5 mln. Dit heeft uitsluitend betrekking op de BRP-staffels. De totale vordering op andere departementen bedraagt € 0,1 mln. De vordering op derden van € 1,8 mln. heeft hoofdzakelijk betrekking op de BRP-staffels.

Overige vorderingen en overlopende activa

De nog te ontvangen bedragen moederdepartement van € 4,5 mln. bestaan o.a. uit te ontvangen bijdrages voor de opdracht eNIK. Daarnaast is ultimo 2021 de eindafrekening BRP ten behoeve van de budget gefinancierde afnemers nog niet verzonden.

De overige vorderingen en overlopende activa met betrekking tot derden ad € 7,3 mln. bestaan uit vooruitbetaalde kosten van € 1,3 mln. en nog op te stellen facturen BRP en reisdocumenten van € 6,0 mln.

Liquide middelen

RvIG beschikt per 31 december 2021 over € 72 mln. aan liquide middelen. Dit is lager dan aan het begin van het jaar 2021. De afname van de liquide middelen komt onder andere door het ingaan van een dipperiode als gevolg van de 10-jarige geldigheid van de reisdocumenten.

Passiva

Eigen vermogen

Exploitatiereserve

De Regeling agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan om reserves tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaren aan te houden. Voor 2021 mag conform de 5%-regel € 5,3 mln. worden aangehouden. Het restant van € 0,1 mln. wordt aan het moederdepartement afgedragen.

Voorzieningen

Deze voorziening heeft betrekking op de egalisatierekening reisdocumenten. Deze voorziening beslaat de periode van 2014 tot en met 2023.

Langlopende schulden

Schulden bij het Ministerie van Financiën

In 2021 is er geen gebruik gemaakt van de leenfaciliteiten.

Kortlopende schulden

Crediteuren

De facturen die nog betaald moeten worden aan het moederdepartement en hieronder resorterende agentschappen bedragen ultimo 2021 € 2,6 mln. De facturen die betrekking hebben op derden van € 5,6 mln. zijn de productiekosten van de reisdocumenten, maandelijkse berichtkosten, licenties en de inhuur van externen.

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

In 2021 heeft RvIG geen kortlopende schuld bij het Ministerie van Financiën.

Overige schulden en overlopende passiva

De nog te betalen bedragen aan moederdepartement van ruim € 33,3 mln. bestaan uit te verrekenen resultaten op afgeronde opdrachten, vooruit ontvangen bedragen, nog te betalen huisvestingskosten en namens moederdepartement geïnde extra bijdragen BRP.

De nog te betalen bedragen aan derden hebben onder andere betrekking op de schuld aan gebruikers BRP van € 30,1 mln. Dit bedrag wordt betrokken bij de bepaling van het toekomstige tarief. De overige nog te betalen bedragen van € 5,0 mln. worden in 2022 verrekend.

De post «schuld aan opdrachtgever reisdocumenten» betreft het saldo exploitatie over 2021.

Kasstroomoverzicht

Tabel 34 Kasstroomoverzicht over het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

91.706

85.049

‒ 6.657

 

totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

73.619

72.480

‒ 1.139

 

totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 107.188

‒ 70.301

36.887

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 33.569

2.179

35.748

 

totaal investeringen (-/-)

‒ 3.448

‒ 14.748

‒ 11.300

 

totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 3.448

‒ 14.748

‒ 11.300

 

eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

54.689

72.480

17.791

Toelichting

Operationele Kasstroom

Door het ingaan van een dipperiode als gevolg van de 10-jarige geldigheid van de reisdocumenten is er sprake van een negatieve kasstroom. Op deze negatieve kasstroom is geanticipeerd middels het vormen van een voorziening in voorgaande jaren (egalisatie-rekening).

Investeringskasstroom

In 2021 heeft RvIG ruim € 14,7 mln. geïnvesteerd. Dit betreffen investeringen in de nieuwe infrastructuur alsook in de voorzieningen ten behoeve van het aanvragen, registreren en uitgeven van reisdocumenten.

Financieringskasstroom

In 2021 is conform de begroting geen beroep gedaan op de leenfaciliteit.

Doelmatigheidsindicatoren

Tabel 35 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2021
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2018

2019

2020

2021

2021

Omschrijving generiek deel

         

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

160

185

239

252

263

Saldo van baten en lasten (%)

5,7%

‒ 1,3%

6,0%

25,6%

‒ 4,4%

Klanttevredenheid

n.v.t.

n.v.t.

7,2

n.v.t.

n.v.t.

           

Omschrijving specifiek deel

         

Kostprijzen per product (in €)

         

Abonnementsstructuur (B)

2.430

2.430

2.430

2.430

2.430

Reisdocumenten: Paspoort 5 jaar

21,31

22,60

23,19

23,68

23,58

Reisdocumenten: Paspoort 10 jaar

34,61

40,00

41,04

41,90

41,74

Identiteitskaart 5 jaar

5,33

5,71

5,86

7,52

5,96

Identiteitskaart 10 jaar

27,36

32,59

33,44

38,64

34,01

           

Beschikbaarheid

         

Beschikbaarheid GBA netwerk

100%

100%

100%

100%

100,0%

Beschikbaarheid GBA-V

100%

100%

100%

100%

99,9%

Responsetijd GBA-V

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

< 3 sec

Beschikbaarheid basisregister

100%

100%

100%

100%

99,9%

Beschikbaarheid verificatieregister

100%

100%

100%

100%

99,9%

Beschikbaarheid BSN

100%

100%

100%

100%

99,9%

Toelichting

Generiek deel

Fte-totaal

In 2021 is extra ambtelijk personeel aangetrokken.

Specifiek deel

Kostprijzen per product

Abonnementstructuur

In de begroting 2021 is, in overleg met de gebruikers, rekening gehouden met een niet kostendekkende tariefstelling. Het hieruit voortkomende negatieve resultaat zou worden verrekend met de schuld aan de gebruikers. Als gevolg van toename in het berichtenverkeer in 2021 is het vastgestelde tarief alsnog meer dan kostendekkend gebleken.

Reis- en identiteitsdocumenten

De werkelijke kostprijs van de paspoorten is in lijn met de begroting. De werkelijke kostprijs van de identiteitskaarten is hoger dan begroot als gevolg van het dekken van kosten voor toegevoegde e-functionaliteit.

Licence