Base description which applies to whole site

9 Jaarverantwoording van het baten-lastenagentschap Paresto per 31 december 2021

Tabel 20 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Paresto 2021 (bedragen x € 1.000)12
 

Vastgestelde begroting (1)3

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie t-1 (4)

Baten

    

- Omzet

75.176

65.520

‒ 9.656

56.740

waarvan omzet moederdepartement

56.728

51.120

‒ 5.608

45.609

waarvan omzet overige departementen

495

1.796

1.301

249

waarvan omzet derden

17.953

12.604

‒ 5.349

10.882

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

950

950

966

Totaal baten

75.176

66.470

‒ 8.706

57.706

     

Lasten

    

Apparaatskosten

75.120

61.944

‒ 13.177

58.391

- Personele kosten

49.387

42.024

‒ 7.364

41.032

waarvan eigen personeel

41.128

39.367

‒ 1.761

38.447

waarvan inhuur externen

7.560

2.213

‒ 5.347

2.277

waarvan overige personele kosten

699

444

‒ 255

308

- Materiële kosten

25.733

19.920

‒ 5.813

16.841

waarvan apparaat ICT

0

218

218

395

waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

0

waarvan overige materiële kosten

1.000

244

‒ 756

613

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

56

95

39

82

- Materieel

56

95

39

82

waarvan apparaat ICT

10

0

‒ 10

3

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

46

95

49

79

- Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

1.375

1.375

131

waarvan dotaties voorzieningen

0

1.355

1.355

0

waarvan bijzondere lasten

0

20

20

131

Totaal lasten

75.176

63.414

‒ 11.762

58.086

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

3.056

3.056

‒ 380

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

3.056

3.056

‒ 380

1

Door afrondingsverschillen kan er een verschil ontstaan in de optelling.

2

Voor inzicht en leesbaarheid zijn de vergelijkende cijfers voor omzet moeder en bijzondere baten anders gerubriceerd

3

Stand inclusief amendementen, moties, NvW en ISB

Toelichting op de staat van baten en lasten

De totale baten bestaan uit omzet en bijzondere baten. De omzet is onder te verdelen in een drietal categorieën: moederdepartement, overige departementen en derden en bedraagt € 65,5 miljoen. De bijzondere baten zijn € 1,0 miljoen.

Omzet moederdepartement De omzet moederdepartement bedraagt € 51,1 miljoen en is direct gerelateerd aan de geleverde producten en diensten.

Tabel 21 Omzet moederdepartement (bedragen in miljoenen euro's)

Omzet moederdepartement

51,1

Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

51,1

Waarvan overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement

Omzet bedrijfsvoering (verkopen) Dit betreft de gehele omzet welke verkregen is uit de in rekening gebrachte verkopen voor verrichte leveranties en diensten.

Tabel 22 Omzet verkopen naar productgroep (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting

Realisatie 2021

Omzet regulier

 

29.938

22.951

Omzet niet regulier

 

13.394

10.094

Omzet aanneemsom

 

1.077

Totaal omzet verkopen

 

43.332

34.122

De omzet bedrijfsvoering is onder te verdelen in de volgende productgroepen:

  • De omzet regulier betreft onder andere de verkopen in de bedrijfsrestaurants en kantines op locaties;

  • De omzet niet-regulier is omzet van onder andere evenementen, vergaderingen, diners en recepties die op locaties worden gehouden;

  • De omzet aanneemsom heeft betrekking op de factuur van het Koninklijk Huis en de bijdrage ten behoeve van het Militair Revalidatiecentrum.

Als gevolg van COVID-19 is zowel de reguliere als niet-reguliere omzet lager dan begroot. Dat komt door lagere gastenaantallen, omdat er op locaties sprake was van verplicht thuiswerken. Daarnaast zijn evenementen niet doorgegaan en hebben er minder oefeningen plaatsgevonden.

Aanneemsom

De aanneemsom betreft de vergoeding die Paresto ontvangt voor de personele en materiële inzet op de locaties conform dienstverleningsafspraken met de opdrachtgever.

Rentebaten

In 2021 is er vanwege een lage rentestand geen deposito uitgezet en tevens geen rente ontvangen op de lopende rekening-courant met het Ministerie van Financiën.

Bijzondere baten

In 2021 is de definitieve aanslag van de suppleties omzetbelasting 2018 en 2019 ontvangen vanuit de Belastingdienst. Uit deze suppleties is € 0,6 miljoen ontvangen. Daarnaast is er vanwege contractuele afspraken met terugwerkende kracht betalingskorting ontvangen.

Tabel 23 Personele kosten (bedragen in miljoenen euro's)
 

Vastgestelde begroting

Realisatie

(bedragen x € 1)

Vte'n

Prijs per Vte

Vte'n

Prijs per Vte

     

Militair personeel

58

€ 64.485

72

€ 64.762

Burgerpersoneel

669

€ 56.934

639

€ 57.179

     

Inhuur en uitzendkrachten

104

€ 72.692

32

€ 70.025

Totaal/Gemiddeld

831

€ 59.431

742

€ 58.463

Personele kosten

Door Paresto is ook in 2021 op de personele kosten en inhuurkosten gestuurd. Inhuur vond uitsluitend plaats na goedkeuring van de directie, tijdelijke contracten zijn niet standaard verlengd en vacatures werden niet standaard ingevuld. Dit verklaart waarom zowel de post voor het eigen personeel als voor het inhuurpersoneel lager uitvalt dan begroot.

Materiële kosten

De post materiële kosten bestaat voornamelijk uit ingrediëntskosten (€ 19,5 miljoen). De producentenbonus is lager dan gebruikelijk vanwege een lagere omzet als gevolg van COVID-19.

Afschrijvingskosten

In 2021 is er voor € 81 duizend afgeschreven op bedrijfskleding.

Dotatie voorziening

In 2021 is er een voorziening getroffen van € 1,4 miljoen ten behoeve van personele kosten die Paresto met terugwerkende kracht verwacht over 2021. De voorziening is gebaseerd op het laatst bekende loonvoorstel van de werkgever en de huidige formatie.

Bijzondere lasten

De bijzondere lasten hebben betrekking op facturen van leveranciers/lasten van voorgaand boekjaar.

ResultaatbestemmingHet resultaat over 2021 bedraagt € 3,1 miljoen. Het resultaat wordt conform de vigerende regelgeving verrekend met het eigen vermogen.

Tabel 24 Balans per 31 december 2021 (bedragen x € 1.000)1
 

Balans 31-12-2021

Balans 31-12-2020

Activa

  

Vaste activa

  

Materiële vaste activa

292

281

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

116

24

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

176

257

Immateriële vaste activa

0

0

Vlottende activa

  

Voorraden en onderhanden projecten

529

482

Debiteuren

239

1.188

Overige vorderingen en overlopende activa

1.525

1.908

Liquide middelen

12.700

12.799

Totaal activa:

15.285

16.658

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

  

Exploitatiereserve

2.628

4.139

Onverdeeld resultaat

3.056

‒ 380

Voorzieningen

1.355

0

Langlopende schulden

0

0

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

0

0

Crediteuren

386

5.351

Belastingen en premies sociale lasten

83

61

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Overige schulden en overlopende passiva

7.777

7.488

Totaal passiva

15.285

16.658

1

Door afrondingsverschillen kan er een verschil ontstaan in de optelling.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

In 2021 is er voor € 91 duizend geïnvesteerd in soepuitgiftestations en voor € 81 duizend afgeschreven op bedrijfskleding.

Voorraden

De op de balans opgenomen voorraden betreffen de voorraden op de locaties van Paresto.

Debiteuren

De debiteuren bestaan voornamelijk uit vorderingen op het moederdepartement (€ 0,1 miljoen), rijks onderdeel (€ 0,01 miljoen) en derden (€ 0,1 miljoen). Door de financiële administratie is afgelopen jaar ingezet op procesverbeteringen, waardoor de achterstanden grotendeels zijn weggewerkt. Dit verklaart de afname in de post ‘debiteuren’. Bij de post ‘debiteuren’ wordt rekening gehouden met het vermoedelijk oninbare deel. Dit bedrag is bepaald op € 26 duizend.

Overige vorderingen en overlopende activa

Deze post is nader te specificeren in nog te ontvangen van het moederdepartement (€ 0,8 miljoen) en derden (€ 0,7 miljoen).

De post ‘nog te factureren’ bestaat grotendeels uit banqueting- en maatwerkactiviteiten die na de kassluiting in december hebben plaatsgevonden. Procesverbeteringen op de financiële administratie hebben ervoor gezorgd dat het saldo verder is afgenomen.

Liquide middelen

De post liquide middelen omvat vooral de gelden in rekening-courant bij het Ministerie van Financiën (€ 12,7 miljoen).

Passiva

Eigen vermogen

In 2021 heeft er afdracht van € 1,1 miljoen aan het moederdepartement plaatsgevonden. De grens voor het eigen vermogen 2021 is € 3,2 miljoen (maximaal 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaar). Met een eigenvermogenspositie van € 5,7 miljoen, vindt er in 2022 een afdracht van € 2,5 miljoen plaats aan het moederdepartement.

Dotatie voorzieningen

In 2021 is er een voorziening getroffen van € 1,4 miljoen ten behoeve van personele kosten die Paresto met terugwerkende kracht verwacht over 2021. De voorziening is gebaseerd op het laatst bekende loonvoorstel van de werkgever en de huidige formatie.

Leningen

Alle door Paresto opgenomen gelden bij het Ministerie van Financiën (leningen) zijn volledig afgelost.

Crediteuren

Het crediteurensaldo bestaat uit schulden aan derden. De salariskosten van november zijn aan het moederdepartement betaald, wat de afname van de post ‘crediteuren’ verklaart.

Belastingen en premies sociale lasten

De belastingen en premies sociale lasten hebben betrekking op de Btw-aangifte van december.

Overige schulden en overlopende passiva

Het saldo overige verplichtingen en overlopende passiva bestaat uit moederdepartement (€ 4,2 miljoen) en derden (€ 3,6 miljoen). De overige schulden bestaan met name uit de salarissen van december.

De vakantieverplichtingen aan het personeel bestaan uit € 2,3 miljoen te betalen aan vakantiedagen en € 1,1 miljoen te betalen aan vakantiegelden.

Tabel 25 Kasstroomoverzicht over 2021 (bedragen x € 1.000)1
   

(1) vastgestelde begroting

 

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1. Rekening-courant RHB 1 januari 2021 + stand deposito rekeningen

6.813

 

12.775

5.962

       

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

  

75.176

 

67.773

‒ 7.403

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

  

‒ 75.176

 

‒ 66.618

8.558

2. Totaal operationele kasstroom

  

 

1.155

1.155

       

Totaal investeringen (-/-)

  

 

‒ 106

‒ 106

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

  

 

0

3. Totaal investeringskasstroom

  

 

‒ 106

‒ 106

       

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

  

 

‒ 1.131

‒ 1.131

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

  

 

0

Aflossingen op leningen (-/-)

  

 

0

Beroep op leenfaciliteit (+)

  

 

0

4. Totaal financieringskasstroom

  

 

‒ 1.131

‒ 1.131

       

Rekening-courant RHB 31 december 2021 + standdepositorekeningen (=1+2+3+4), de maximaleroodstand is 0,5 miljoen €.

6.813

 

12.694

5.881

1

Door afrondingsverschillen kan er een verschil ontstaan in de optelling.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Kasstroom uit operationele activiteiten

De kasstroom uit operationele activiteiten bestaat uit de kasstroom bedrijfsactiviteiten, de mutatie in het werkkapitaal en de ontvangen dan wel betaalde interest. De post ‘ontvangsten operationele kasstroom’ is lager dan begroot als gevolg van het verplicht thuiswerken, het niet doorgaan van evenementen en een daling van het aantal oefeningen als uitvloeisel van de COVID-19-crisis. Als gevolg van de lagere omzet zijn er ook minder uitgaven gedaan.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

In 2021 is er voor € 91 duizend geïnvesteerd in soepuitgiftestations.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

In 2021 is er geen beroep gedaan op de leenfaciliteit. In 2021 heeft er een afdracht van € 1,1 miljoen aan het moederdepartement plaatsgevonden.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2021

De omzet bij Paresto bestaat uit verkopen van ingekochte producten. Er is geen sprake van productie en hierdoor dus geen kostprijs per product. De gekozen indeling in een specifiek deel en een generiek deel vloeit voort uit de aard van de dienstverlening door Paresto. Gestuurd wordt op de brutomarge van de locaties. Hiermee samenhangende indicatoren zijn daarom als specifiek benoemd.

Tabel 26 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2021
 

Realisatie

   

Vastgestelde begroting

 

2018

2019

2020

2021

2021

Generiek deel

     
      

Totaal omzet verkopen

34.650

37.378

26.695

34.122

43.332

VTE-totaal

767

805

726

742

831

- waarvan in eigen dienst

659

695

697

710

727

- waarvan inhuur

108

110

29

32

104

      

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 2,2%

‒ 2,6%

‒ 0,7%

4,6%

0,0%

      

Specifiek deel

     
      

Aantal locaties

76

76

76

76

76

Productiviteit per medewerker (omzet per Vte)

45.177

46.433

35.400

45.987

52.131

% Ziekteverzuim

8,5%

7,3%

8,0%

7,8%

8,0%

% Bruto marge locaties

34,8%

32,5%

40,7%

43,0%

42,5%

Het overgrote deel van de kosten van Paresto (ruim 90 procent) bestaat uit personeels- en ingrediënstkosten. De doelmatigheid komt met name tot uitdrukking in twee belangrijke graadmeters, de productiviteit per medewerker en het percentage brutomarge (totale omzet verminderd met inkoopkosten ten opzichte van de totale omzet).

In 2021 zijn de gevolgen van COVID-19 nog steeds zichtbaar. De gastenaantallen zijn lager als gevolg van het thuiswerken, daarnaast zijn veel oefeningen doorgegaan omdat er verantwoorde alternatieven zijn bedacht. De relatief hoge niet-reguliere omzet wordt verklaard door dienstverlening aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Door te sturen op de inzet van personeel, zijn met name de inhuurkosten lager uitgevallen. De omzet per VTE is hierdoor op het niveau van 2019. Ondanks COVID-19 laat het ziekteverzuim een daling zien en de bruto marge - mede door een hogere afzet - een stijging.

Licence