Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Rapportage burgerbrieven

Tabel 43 Bezwaarschriften

Aantal verslagjaar (nieuw)

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebrekestellingen

Bedrag betaalde dwangsommen

32

9

28,1%

2

(€) 1.442,-

Tabel 44 Klachten

Aantal verslagjaar

Aantallen afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

435

371

85,3%

Tabel 45 Wob-verzoeken

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebrekestellingen

Bedrag betaalde dwangsommen

102

69

67,6%

7

(€) 0

Tabel 46 Wiv-verzoeken

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebrekestellingen

Bedrag betaalde dwangsommen

30

29

96,7%

0

(€) 0

Tabel 47 Rijksoverheid - e-mailberichten en telefonie

Aantal ontvangen via rijksoverheid in verslagjaar

  

Aantal doorgestuurd naar Defensie

Percentage doorgestuurd naar Defensie

6.123

1.436

23,5%

Toelichting

Het aantal gerapporteerde klachten over 2021 betreffen de klachten van burgers in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (39), de klachten over gedragingen van ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee bij de uitvoering van hun in de Politiewet 2012 omschreven taken (395) en de klachten binnengekomen bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit (1). Het totaal aantal klachten is aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2020.

In 2021 is het totaal aantal Wob-verzoeken en Wiv-verzoeken licht afgenomen. Het aantal ontvangen bezwaarschriften is nagenoeg hetzelfde gebleven als in 2020. In 2021 is een tweetal bezwaarzaken behandeld waarbij informatie werd opgevraagd over de vergoeding die stafadjudanten hebben gekregen vanwege hun functie. Daarnaast is een bezwaarschrift behandeld dat gericht was tegen een besluit over enkele beleidsstukken die zijn opgevraagd over diverse onderwerpen. Ook is bezwaar gemaakt tegen het (deels) verstrekken van informatie uit een aanbestedingsprocedure. Tot slot is in een zaak informatie opgevraagd uit een persoonlijk dossier bij de Commissie Langlopende Zaken Defensie en de IGK.

Naast de bovengenoemde categorieën heeft het Ministerie van Defensie in 2021 tevens 195 overige burgerbrieven ontvangen. Dat is een lichte afname ten opzichte van 2020.

Licence