Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

In het kader van operatie Inzicht in Kwaliteit van het kabinet wordt het overzicht van onderzoeken en evaluaties ontwikkeld naar een strategische evaluatie agenda. Het verslagjaar 2021 betreft hierin een overgangsjaar. Dat betekent dat nog niet alle thema’s volledig zijn uitgewerkt. Een interactieve versie van dit overzicht is te vinden op www.rijksfinanciën.nl.

Beleid en wetgeving van het departement wordt getoetst in de fase van totstandkoming conform het interdepartementaal voorgeschreven integraal afwegingskader (IAK). De evaluaties zijn in een latere fase input voor de beleidsdoorlichtingen (straks ‘periodieke evaluaties’), waarbij het immers om ex-post synthese onderzoeken gaat. In het overzicht krijgen voorts zoveel mogelijk ook ex-ante evaluaties een plaats. Specifiek ten aanzien van MIRT projecten en de te nemen voorkeursbeslissingen ligt altijd een MKBA ten grondslag. Deze wordt bij de voorkeursbeslissing openbaar. Over de voortgang van de besluitvorming over MIRT projecten wordt de Tweede Kamer ieder half jaar geïnformeerd via een rapportage.

Tabel 129 Overzicht afgeronde evaluaties en overig onderzoek

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Artikel 11 - Integraal Waterbeleid

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

 

Water

Beleidsdoorlichting

2021

Beleidsdoorlichting integraal waterbeleid

11

Water

Waterveiligheid

Ex post Evaluatie

2020

Resultaten Beleidsdoorlichting Integraal Waterbeleid 2014-2019 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

11

 

Evaluatie van het grondwater instituut IGRAC

Evaluatie

2021

IGRAC is met een subsidieregeling gesteund in de periode 2016-2022. Deze evaluatie onderzocht de door IGRAC behaalde resultaten over de periode 2016-2019.

11

 

Waterbeheer

Beleidsdoorlichting integraal waterbeleid

2021

De beleidsdoorlichting is afgerond en aan de Tweede Kamer aangeboden (2021D43365). De beleidsdoorlichting Integraal Waterbeleid geeft een overwegend positief beeld van het ingezette beleid en de bereikte resultaten. Er wordt geconstateerd dat binnen Integraal Waterbeleid sprake is van goed geregisseerde en concrete actieplannen, die zorgen voor een doeltreffende uitvoering. Op het gehele beleidsterrein is duidelijk aandacht voor een doelmatige aanpak. Op delen van het beleidsterrein ontbreekt het echter aan concrete en afrekenbare doelstellingen. Er zal een strategische evaluatie agenda voor het waterbeleid worden voorbereid, die erop gericht zal zijn om bij (nieuwe) programma’s en projecten doelmatigheid en doeltreffendheid een onderdeel te laten zijn van evaluaties en waarin zoveel mogelijk concrete (tussen)doelen worden geformuleerd.

11

 

Waterbeheer

Monitoring

2021

In het Bestuursakkoord Water (BAW) hebben Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven afgesproken om de lastenstijging voor inwoners en bedrijven gematigd te houden en, ten opzichte van de prognose in 2010, een doelmatigheidswinst na te streven die jaarlijks oplopend ten minste € 750 miljoen in 2020 bedraagt. In de eindrapportage van de Monitor Lastenontwikkeling en Doelmatigheidswinst BAW is gerapporteerd over de kostenontwikkeling, de doelmatigheidswinst en de ontwikkeling van de prestaties in de periode 2010 tot en met 2019. Hierin is geconcludeerd dat de totale gerealiseerde doelmatigheidswinst ruim € 1 miljard bedroeg in 2019. Hiermee is de doelstelling (tenminste € 750 miljoen per jaar) ruimschoots gerealiseerd en zijn de lasten voor inwoners en bedrijven minder toegenomen dan zonder het BAW het geval zou zijn geweest.

11

 

Waterbeheer

Monitoring

2021

Met de Staat van Ons Water wordt elk jaar gerapporteerd over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar.

11

 

Kennis en Innovatie

Verkenning

2021

Ten behoeve van het verbeteren van de organisatie van kennis en innovatie in de watersector is in 2021 een verkenning uitgevoerd: 'Verkenning naar de organisatie van kennis en innovatie in de watersector'. De aanbevelingen uit deze verkenning worden meegenomen in de vervolgstappen om tot een verbeterde inrichting van kennis en innovatie in het water- en bodemdomein te komen.

11

 

Waterveiligheid

Evaluatie

2020

Onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieregeling.

11

 

Waterveiligheid

Evaluatie

2021

Op basis van de evaluatie subsidieregeling HWBP zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Tijdens de opvolging van de evaluatie subsidieregeling zijn deze aanbevelingen verder uitgewerkt tot verbeteringen voor de (uitvoering van) de regeling.

11

 

Algemeen Waterbeleid

Evaluatie

2021

Betreft evaluatie doeltreffendheid en de effecten van artikel III van de Deltawet. Dit artikel betreft het experimenteerartikel, dat in het Deltafonds is geïntroduceerd om de bekostiging van de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater of waterkwaliteit te kunnen combineren met aanvullende ambities voor bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit, natuur of anderszins.

11

      

Artikel 13 - Bodem en Ondergrond

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Drinkwater

drinkwater

verkenning

2021

Verkenning van scenario's voor de exploitatie van de drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland

13

 

drinkwater

beleidsnota

2021

Beschrijft de opgaven voor de komende jaren en bevat de hoofdkeuzes voor het drinkwaterbeleid.

13

Bodem en ondergrond

Bodem

Beleidsdoorlichting

2021

Beleidsdoorlichting artikel 13 Bodem en Ondergrond

13

 

Bodemkwaliteit

Evaluatie

2021

RIVM rapport over Thermisch gereinigde grond

13

 

Bodemkwaliteit

handelingskader

2021

Actualisatie handelingskader PFAS

13

      

Artikel 14 - Wegen en Verkeersveiligheid

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

 

Wegen

   

14

 

Thuiswerken, thuisonderwijs en mobiliteit

Monitoring en evaluatie

2021

KIM publicatie

14

 

Mobiliteitsbeeld 2021

Monitoring en evaluatie

2021

KIM publicatie

14

 

Uitwerking van brede welvaart voor de monitoring en evaluatie van mobiliteitsbeleid

Ex ante

2021

KIM publicatie

14

 

Verkeersveiligheid

   

14

 

Verkeersveiligheidsprognose

Ex ante

2021

SWOV publicatie

14

 

Ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid

ex ante

2021

SWOV publicatie

14

 

Staat van de verkeersveiligheid

Monitoring en evaluatie

2021

SWOV publicatie

14

 

verkeersdoden in Nederland

Monitoring en evaluatie

2021

SWOV publicatie

14

 

ernstige verkeersgewonden

monitoring en evaluatie

2021

SWOV publicatie

14

 

verkeersveiligheidsvergelijker

monitoring en evaluatie

2021

SWOV publicatie

14

 

ongevallen met speed pedelecs

monitoring en evaluatie

2021

SWOV publicatie

14

 

riskant verkeersgedrag, verkeeragressie, veelplegers

Monitoring en evaluatie

2021

SWOV publicatie

14

 

rotondes en andere kruispunten

Monitoring en evaluatie

2021

SWOV publicatie

14

 

risicoinventaisatie van de elektrische step

Monitoring en evaluatie

2021

SWOV publicatie

14

 

Verkeersveiligheid in internationaal perspectief

Monitoring en evaluatie

2021

SWOV publicatie

14

 

GOW 30/ limiet 30 km rijden

Monitoring en evaluatie

2021

SWOV publicatie

14

 

bruikbare risicoindicatoren verkeersveiligheid

monitoring en evaluatie

2021

SWOV publicatie

14

Thema beter benutten

Beter benutten

    
 

Trendprognose wegverkeer 2021-2026

ex-ante evaluatie

2021

KIM publicatie

14

 

Smart mobility in relatie tot doorstroming op de weg

Monitoring en evaluatie

2021

KIM publicatie

14

 

Overheidsuitgaven verkeer en vervoer 2008-2019

ex post evaluatie

2021

KIM publicatie

14

 

Mobiliteit is een vehikel

monitoring en evaluatie

2021

KIM publicatie

14

 

Op weg met Licht Elektronische Voertuigen

monitoring en evaluatie

2021

KIM publicatie

14

 

Duurzame mobilteit

    
 

Klimaatverandering en het mobiliteitssysteem

monitoring en evaluatie

2021

KIM publicatie

14

Artikel 16 - Openbaar vervoer en Spoor

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Openbaar vervoer en spoor

Goederenvervoer

    
 

Analyse vervoerprestatie

ex post evaluatie

2021

Analyse vervoerprestatie ten behoeve van de tussentijdse evaluatie van de subsidieregeling goederenvervoer per spoor.

16

 

Spoorveiligheid

    
 

openbaar vervoer en spoorwegovergangen

monitoring en evaluatie

2021

SWOV publicatie

16

 

Beter benutten

    
 

Actualisatie verkenning OV-gebrui 2021-2026

monitoring en evaluatie

2021

KIM publicatie

16

 

deelauto en deelfietsmobiliteit in Nederland

monitoring en evaluatie

2021

KIM publicatie

16

      

Artikel 17 - Luchtvaart

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Veilige luchtvaart

evaluatie Schipholbeleid

ex post evaluatie

jaarlijks

In het luchtvaartbeleid staat veiligheid op één. Schiphol kan zich alleen ontwikkelen als dit aantoonbaar veilig kan. De veiligheid op en rondom Schiphol wordt continu gemonitord.

17

 

Vogelaanvaringen: Evaluatie Convenant Reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2016– 2018

ex post evaluatie

2020

Dit onderzoek evalueert het convenvant risico vogelaanvaringen 2016-2018

17

 

Externe veiligheid

overig onderzoek

2018

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het «Veiligheid vliegverkeer Schiphol» rapport van de OVV uit 2017. Het onderzoek had als doel om de externe veiligheid rondom Schiphol te onderzoeken. Onder andere de wijze waarop het externe veiligheidsbeleid voor de omwonenden van Schiphol zich verhoudt tot het externe veiligheidsbeleid van andere sectoren is onderzocht.

17

 

Review Risk analysis of runway combination changes 4th runway rule

overig onderzoek

2019

Het betreft een analyse van eerder analyses over de risico's van de wisselingen van startbanen en landingsbanen en in het bijzonder het gebruik van de 4e baan.

17

 

Stappenplan LIB 5 voor externe veiligheid

overig onderzoek

2019

Het stappenplan helpt gemeenten rond luchthavens om bij ruimtelijke plannen rekening te houden met een verhoogd risico op vliegtuigongevallen met meerdere slachtoffers.

17

 

Onderzoek Adecs groepsrisico

overig onderzoek

2019

In dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de manier waarop het groepsrisico rondom de luchthaven Schiphol zich heeft ontwikkeld in de afgelopen decennia en welke ontwikkelingen op dit gebied te verwachten zijn. Daarbij is ook vraag naar een beeld van zowel de ontwikkeling van de luchtvaart als de ruimtelijke ontwikkeling. Het studiegebied van het onderzoek is het gehele LIB-5 gebied.

17

 

Actualisatie Integrale Veiligheidsanalyse Schiphol

overig onderzoek

2020

Het rapport bevat een actualisatie van de integrale veiligheidsanalyse (IVA) uit 2018 van het Koninklijk Nederlands Lucht- en ruimtevaartcentrum (NLR). Onderzocht is of de uitgevoerde en geplande maatregelen op Schiphol voldoende zijn om de voorgenomen ontwikkelijk veilig uit te kunnen voeren.

17

 

Evaluatie implementatie aanbevelingen OVV-onderzoek Veiligheid vliegverkeer Schiphol

overig onderzoek

2020

Het rapport evalueert de opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport «Veiligheid vliegverkeer Schiphol» van de onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

17

 

Aanpak Evaluatie OVV_x0002_aanbevelingen Schiphol

overig onderzoek

2020

In dit NLR memorandum wordt een aanpak voorgesteld van de evaluatie van de aanbevelingen die gedaan zijn in het OVV-rapport «Veiligheid Vliegverkeer Schiphol» uit 2017.

17

 

Impact COVID19 op NL-luchtvaart

overig onderzoek

2020

Onderzoek naar de impact van de coronapandemie op de nederlandse luchtvaartsector.

17

 

Evaluatie convenant Veiligheidsverbetering

overig onderzoek

2020

In de evaluatie van het convenant is onder andere onderzocht in hoeverre partijen de, in het convenant genoemde, afspraken zijn nagekomen, of het convenant als instrument heeft gewerkt om de doelen te bereiken en of er aanbevelingen zijn voor aanpassing van het convenant.

17

 

Toets op rapport verkenning banenstelsel Schiphol

overig onderzoek

2020

De rapportage geeft inzicht in de aanpak en de resultaten uit de toets van verkenning naar de effecten op het gebied van geluid en capaciteit bij de aanpassing van het banenstelsel van Schiphol.

17

 

Quick scan veiligheid banenstelsel Schiphol

overig onderzoek

2020

In deze quickscan wordt onderzocht of het huidige banenstelsel van Schiphol met een ander gebruik, en aanvullend daarop een banenstelsel met een parallelle Kaagbaan, de veiligheid vergroten en bijdragen aan het oplossen van door de OVV geconstateerde veiligheidsknelpunten of dat het huidige banensteldel met een ander gebruik of een banenstelsel met een parallelle Kaagbaan juist nieuwe veiligheidsproblemen introduceert.

17

 

Monitoring ganzen Schiphol

overig onderzoek

2021

Om al deze veranderingen te duiden en om voor te sorteren op wat er na 2022 zal moeten of kunnen gaan gebeuren, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoeksvraag uitgezet om het gehele jaar de effecten te monitoren van haar beleid aan de hand van de volgende items: 1. Wekelijkse tellingen, een jaarrond, vastleggen op welke gewassen de meeste ganzen en overlast veroorzakende vogels af komen; 2. In welk jaargetijde is de meeste overlast te verwachten en waarom; 3. Is het mogelijk om vast te leggen waar de ganzen, die overlast veroorzaken, vandaan komen; 4. In verschillende jaargetijden bijhouden hoeveel ganzen er in de zgn. 10 km zone zitten, waarvan men mag uitgaan dat deze ook in de Haarlemmermeer zullen gaan foerageren.

17

Thema 2 Nederland goed verbonden

     
 

Monitor netwerkkwaliteit en Staatsgaranties 2018, 2019, 2020

ex post monitoring

jaarlijks

De monitor geeft een beeld van de ontwikkeling van de netwerkkwaliteit op Schiphol in vergelijking met belangrijke concurrerende luchthavens.

17

 

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2018, 2019 en 2020

ex post benchmark

jaarlijks

Het is belangrijk dat de kosten voor luchtvaartmaatschappijen op Schiphol concurrerend zijn ten opzichte van andere luchthavens. Een concurrerend kostenniveau draagt immers bij aan het in stand houden van het netwerk van luchtverbindingen van en naar Nederland. Om een beeld te krijgen van het relatieve kostenniveau van Schiphol vindt jaarlijks een vergelijking plaats van de luchthavengelden, de Air Traffic Control (ATC)-heffingen en de overheidsheffingen op Schiphol en tien concurrerende luchthavens. In deze benchmark wordt berekend wat op de verschillende luchthavens voor een identiek pakket vluchten, dat representatief is voor Schiphol, aan deze kosten betaald zou moeten worden.

17

 

Beleidsevaluatie naar de staatsdeelneming in de luchtvaartmaatschappij Winair

overig onderzoek

2021

De staat borgt het publieke belang «bereikbaarheid» op de Caribisch Nederlandse eilanden Saba en Sint Eustatius. Daartoe heeft het sinds 2010 aandelen in de luchtvaartmaatschappij Winair. Onderzocht is of deze deelneming van voldoende toegevoegde waarde is om het publieke belang te borgen. Uit de evaluatie kwam naar voren dat andere instrumenten beter in staat zijn om dat belang te borgen.

17

 

Economische betekenis Luchtvracht Schiphol

overig onderzoek

2019

In dit onderzoek is berekend wat de economische bijdrage is van luchtvracht op Schiphol in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde.

17

Thema 3 Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeveing

     
 

evaluatie gebruiksprognose Schiphol

ex post evaluatie

jaarlijks

Na afloop van elk gebruiksjaar(1 november t/m 31oktober)wordt de gebruiksprognose geëvalueerd, waarbij onder meer de werkelijk opgetreden geluidbelasting wordt vergeleken met de verwachting in de gebruiksprognose.

17

 

Rapport Cie MER over evaluatie stikstofberekeningen Lelystad Airport

ex post / ex ante evaluatie

2020

De Commissie voor de m.e.r. werd, in samenwerking met het RIVM, verzocht om zowel terug te kijken op de procedure die tot nu toe is doorlopen, als om vooruit te kijken en te adviseren over hoe in toekomstige milieueffectrapporten de gevolgen van stikstofemissies door de luchtvaart in beeld moeten worden gebracht.

17

 

Passende beoordeling Wnb Lelystad Airport

ex ante evaluatie

2021

Als gevolg van de PAS uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In mijn brief van 5 september 20193 heb ik u de consequentie van deze uitspraak voor Lelystad Airport geschetst en aangegeven dat de project specifieke aanpak weer is opgepakt om tot een passende beoordeling te komen

17

 

Onderzoek opstellen en uitvoeren monitoring- en evaluatieprogramma Lelystad Airport

 

2019

Het doel van het project ‘meten en berekenen vliegtuiggeluid’ is te onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn bij zowel berekeningen als metingen van vliegtuiggeluid en hoe beide methodes onderling versterkt kunnen worden.

17

 

Rapport Vliegtuiggeluid: meten, rekenen en beleven van het RIVM

overig onderzoek

2019

Omwonenden van luchthavens willen graag dat vliegtuiggeluid gemeten wordt, en niet alleen maar berekend. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), het NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium) en het KNMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) hebben op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een advies uitgewerkt om te komen tot een stelsel van metingen en berekeningen dat waardevol is voor omwonenden en ook voor beleidsmakers.

17

 

Notitie Toelichting AERIUS resultaatbestand berekening Lelystad Airport

overig onderzoek

2019

Resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator

17

Duurzame luchtvaart

     
 

Evaluatie vrijstelling paramotors

ex post evaluatie

2021

In 2015 is een wijziging van de Regeling Burgerluchthavens van kracht geworden, onder andere inhoudende dat luchthavens, die uitsluitend gebruikt worden voor het opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen, worden vrijgesteld van het verbod om in gebruik te zijn zonder dat voor deze luchthavens een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling geldt

17

 

Evaluatie motiveringsplicht in het LIB

ex post evaluatie

2021

Het stappenplan dat met de betrokken gemeenten en provincies is opgesteld om de motiveringsplicht voor het groepsrisico in het LIB effectief in te vullen werd eind 2019 vastgesteld. In 2021 zal de wijze waarop de motiveringsplicht daadwerkelijk door gemeenten wordt geconcretiseerdl in de worden geevalueerd.

17

 

Actualisatie economische betekenis Schiphol

ex post evaluatie

2019

Het rapport geeft een actueel beeld (2019) van de economische bijdrage van Schiphol aan de Nederlandse economie. Daarnaast kijkt het naar de betekenis van de luchthaven voor de (regionale) arbeidsmarkt en betekenis van (groei van de) de luchthaven voor de regionale en Nederlandse economie en het vestigingsklimaat. Tot slot maakt het een schatting van de economische bijdrage van regionale luchthavens.

17

 

Het maatschappelijk belang van het Schipholnetwerk

ex post evaluatie

2019

Het rapport richt zich op het maatschappelijke belang van extra capaciteit op Schiphol en de optimale benutting daarvan. Daarnaast analyseert het de gevolgen van de beperking van de capaciteit voor de Nederlandse samenleving, het Schiphol-netwerk en de concurrentiepositie van Nederland.

17

 

Evaluatie Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis

ex post evaluatie

2018

Evaluatie van de regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis

17

 

Evaluatie Omgevingsraad Schiphol (ORS)

ex post evaluatie

2019

In deze evaluatie wordt een onafhankelijk advies uitgebracht over de Omgevingsraad Schiphol. Daarin is een beeld geschetst van de bestaande situatie en opvattingen van partijen. Vervolgens zijn tegen die achtergrond op basis van geformuleerde uitgangspunten drie toekomstperspectieven neergelegd.

17

 

«Verkennende MKBA beleidsalternatieven luchtvaart»

MKBA

2018

Het rapport is een resultaat van deze verkenning naar vijf verschillende ontwikkelingsrichtingen voor de luchtvaart in Nederland

17

 

RLi advies luchtvaartbeleid een nieuwe aanvliegroute

ex ante evaluatie

2019

Het advies richt zich op een nieuw luchtvaartbeleid om in te spelen op de groei van de luchtvaart, de klimaat- en leefomgevingsbelangen de zorg om het afnemende vertrouwen in de overheid en de luchtvaartsector.

17

 

Programmaplan luchtruimherziening

overig onderzoek

2018

Meer ruimte in het luchtruim en minder hinder op de grond. De Rijksoverheid werkt aan een integrale herziening van het Nederlandse luchtruim.

17

 

Gatewayreview Luchtruimherziening

overig onderzoek

2019

Betreft een gateway review op het programma luchtruim herziening.

17

 

Luchtvaart in Nederland

overig ondezoek

2019

Een draagvlak onderzoek ten aanzien van de luchtvaart onder inwoners van Nederland

17

 

Welvaartsbijdrage van vrachtvluchten op Schiphol

overig onderzoek

2019

Het onderzoek is gericht op de welvaartsbijdrage van vrachtvluchten op Schiphol.

17

 

Publieksonderzoek NRD voor Luchtvaartnota 2020-2050

overig onderzoek

2019

Hoe kijken Nederlanders aan tegen de denkrichtingen en het toetskader die het ministerie van IenW voorstelt om te komen tot de nieuwe Luchtvaartnota? Dat staat in het Kwalitatief publieksonderzoek Notitie reikwijdte en detailniveau voor het plan-MER voor de Luchtvaartnota 2020-2050. MetrixLab deed het onderzoek van mei 2019 in opdracht van IenW.

17

 

Quick Scan Luchthaven in zee

overig onderzoek

2019

In dit onderzoek is gekeken naar de kosten, baten en onzekerheden omtrent verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee. Het is uitgevoerd in het kader van de Luchtvaartnota.

17

 

Improving slotcompliance

overig onderzoek

2019

Het Engelstalige onderzoeksrapport bevat een benchmark van de normen uit de Europese Slotverordening en geeft adviezen voor verbetering van de slotmonitoring en de slothandhaving.

17

 

Evaluation Coordination Committee Netherlands Final report

overig onderzoek

2019

Het rapport bevat aanbevelingen om het Coordination Committee Netherlands (CCN) beter te laten functioneren. In het CCN zitten de luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van 1 of meerdere gecoördineerde luchthavens in Nederland en hun representatieve organisaties, de luchtverkeersleiding en de luchthavenexploitanten.

17

 

Monitoring Luchthavenindelingsbesluit

overig onderzoek

2020

Het doel van deze monitoring is onder andere om de gevolgen van het wijzigingsbesluit voor de ruimtelijke ontwikkeling rondom de luchthaven Schiphol inzichtelijk te maken. Alsmede om de regels van het wijzigingsbesluit LIB en de bestuurlijke afspraken die tot uiting komen in de praktijk inzichtelijk te maken.

17

 

Onderzoek bagageafhandeling Schiphol

overig onderzoek

2021

Het onderzoek richt zich op juridische mogelijkheden voor sociale vestigingseisen in relatie tot veiligheidsproblemen bij grondpersoneel op Schiphol.

17

 

Evaluatie laagvliegroutes Lelystad

ex post evaluatie

2019

Evaluatie van de laagvliegroutes rondom Lelystad

17

      

Artikel 18 - Scheepvaart en Havens

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Duurzame binnenvaart

Evaluatie subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

Evaluatie

2018

Betreft een evaluatie van de subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

18

Havens

Onderzoek havensamenwerking

Overig onderzoek

2019

Het rapport bevat bouwstenen voor een handelingskader voor de samenwerking tussen (zee)havens.

18

 

Onderzoek Level Playing Field Noordwest-Europese zeehavens

Overig onderzoek

2020

Onderzoek naar het level playing field van de Noordwest-Europese zeehavens. Het voorliggende rapport bevat de uitkomsten van dit onderzoek.

18

Projecten

KBA brughoogtes

MKBA

2019

Globale KBA-berekeningen gemaakt voor de voor containervaart relevante vaarwegtrajecten

18

 

MKBA doorvaarthoogte kunstwerken i.r.t. containervaart

MKBA

2018

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor de verhoging van brugen bij 4 vaarwegcorridors

18

 

Eindevaluatie Project Mainport Rotterdam

Evaluatie

2020

Het rapport bevat de eindevaluatie van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR).

 
      
      

Artikel 19 - Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Milieu en Internationaal

Duurzame mobiliteit en internationaal

Beleidsdoorlichting

2018

Beleidsdoorlichting beleid duurzame mobiliteit en internationaal

19

Milieu

PBL: Inzichten uit mondiale milieuverkenningen - lessen voor Nederland

Ex-post onderzoek

2020

Deze studie geeft een samenvatting van de hoofdboodschappen van vijf mondiale milieuverkenningen op het gebied van klimaat, landgebruik, biodiversiteit en grondstoffengebruik.

19

 

Keeping global environmental assessments fit for purpose - challenges and opportunities for a changing context

Ex-post onderzoek

2020

This report discusses the purposes GEAs serve and how their production processes are organised, as well as the implications of changing dynamics in science, policy, and society

19

 

Annual Sustainable Growth survey

Ex-ante onderzoek

2020

Outlines the economic and employment policy priorities for the EU for the coming 12 to 18 months.

19

      

Artikel 20 - Lucht en Geluid

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Geluid

Verkenning opname diffractor in het doelmatigheidscriterium

Onderzoek

2021

Onderzoek of en hoe de diffractor opgenomen kan worden in het criterium voor doelmatige geluidmaatregelen

20

 

Gezondheidseffecten van windturbinegeluid

Onderzoek

2021

Deze factsheet geeft een overzicht van wat op dit moment bekend is over gezondheidseffecten van geluidvan windturbines

20

 

Nieuwe gezondheidskundige richtlijnen voor omgevingsgeluid. Nadere gezondheidskundige analyses.

Onderzoek

2021

Het RIVM geeft hierin een uitgebreide uitleg bij zijn conclusies over de gezondheidseffecten van geluid afkomstig van wegen, spoor en vliegtuigen.

20

 

Analyse gelijkwaardigheidscriteria Schiphol

Onderzoek

2021

Rapport over de gelijkwaardigheidscriteria voor Schiphol. De gelijkwaardigheidscriteria zijn gebaseerd op berekeningen en modellen.

20

 

Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid: Nationale meetstrategie

Onderzoek

2021

De nationale meetstrategie bevat kaders voor de inrichting van meetsystemen rondom luchthavens in het hele land.

20

Lucht

Beleidsdoorlichting van het NSL

Beleidsdoorlichting

2019

Dit onderzoek had als doel om ex post verantwoording af te leggen over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het NSL in de periode 2006–2018

20

 

Monitoringsrapportage NSL 2021

Periodieke Monitor

2021

Het rapport beschrijft de stand van zaken van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) sinds de vorige rapportage van 2020.

20

      

Artikel 21 - Duurzaamheid

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Circulaire Economie

Publieke Waardescan Circulaire Economie

publieke waardescan

2020

Beleidsdoorlichting

21

 

MIA/VAMIL

Evaluatie

2018

5 jaarlijkse beleidsevaluatie naar doelmatigheid en kosteneffectiviteit van dit fiscale beleidsinstrument

21

 

Integrale Circulaire Economie Rapportage ICER

Periodieke Monitor

2021

Integrale monitoring van het circulaire economiebeleid

21

 

Gedragsonderzoek kleding

Onderzoek

2020

Onderzoek naar effectieve gedragsinterventies rondom het gebruik van kleding

21

 

Vernietiging retourgoederen

Onderzoek

2020

Onderzoek naar de vernietiging van geretourneerde kleding

21

Plastic

Monitor Plastic Pact NL

Periodieke Monitor

2020

Hierin wordt ingegaan op de eerste trends en voortgang ten aanzien van de hoofddoelstellingen van het Plastic Pact NL in het jaar 2019. De monitoringsrapportage is een vervolg op de nulmeting over 2017/2018.

21

 

5e monitoring kleine plastic flessen in het zwerfafval

Periodieke Monitor

2020

Betreft de 5e halfjaarlijkse rapportage over de metingen van kleine plastic flessen in het zwerfafval door Rijkswaterstaat.

21

Afval

Naar een economie zonder afval

Brede Heroverwering

2020

Ambtelijk overzicht mogelijke beleidskeuzes

21

 

Afval en circulaire economie

Onderzoek

2021

Verkenning naar de inzet van het beschikbare IenW-instrumentarium ten behoeve van de beoordeling afvalstof of product

21

 

Afval en circulaire economie

Onderzoek

2021

Verkenning naar ervaren belemmeringen voor bedrijven en bevoegd gezag bij het uitvoeren van experimenten voor de circulaire economie

21

Duurzame Agro

Doorlichting niet-CE onderwerpen Duurzaamheid: Beleidsdoorlichting art 21. onderdeel stalsystemen

Beleidsdoorlichting

2021

Onderzoek naar effectiviteit van het beleid en doelmatigheid van de ingezette middelen in het onderdeel stalsystemen

21

 

Duurzame Agro

Onderzoek

2021

Onderzoek «Validatie van het atmosferisch verspreidingsmodel Stacks voor stofdeeltjes en endotoxinen uit een pluimveebedrijf»

21

 

Duurzame Agro: biologische veehouderij

Meetonderzoek

2021

Emissiemetingen aan 2 representatieve stallen voor biologisch legpluimvee in kader van vervallen vrijstelling emissie-eisen in Bal

21

 

Duurzame Agro: fijnstofemissies pluimvee

Opstellen reductieplan door sector

2021

In dit sectorplan beschrijft de sector hoe ze in 2030 de fijnstofemissies willen hebben gehalveerd

21

 

Duurzame Agro: emissie combiluchtwassers

Onderzoek

2021

Onderzoek naar verbeterpunten voor combiluchtwassers in de praktijk

21

Overig

De regeling groenprojecten

Beleidsevaluatie

2020

Beleidsevaluatie naar doelmatigheid en kosteneffectiviteit van dit fiscale beleidsinstrument

21

 

Evaluatie Milieu Centraal

Beleidsevaluatie

2021

Beleidsevaluatie functioneren Milieu Centraal binnen Kaderprogramma Duurzaam Consumeren

21

      

Artikel 22 - Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Omgevingsveilligheid en Milieurisico's

Omgevingsveilligheid en Milieurisico's

Beleidsdoorlichting

2018

Het doel van het beleid ‘Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s’ is het realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving die door de inwoners van Nederland ook als zodanig wordt ervaren. In alle hierna opgenomen beleidsevaluaties vallend binnen artikel 22 dienen ter ondersteuning van deze beleidsdoorlichting.Stand van kennis:Over het beleid ‘Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s’ is eind 2018 uitgebracht (TK 32 861 nr. 42). Eén van de aanbevelingen daarvan was om voor de volgende doorlichting te zorgen voor meer kwantitatief evaluatiemateriaal.Kennisbehoefte:Er is behoefte om in 2024 het beleid wederom door te lichten

22

 

Voortgangsrapportage biocideverordening

Voortgangsrapportage

2020

Het doel van de regeling Safety Deals is sinds de inwerkingtreding op 1 oktober 2016 het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan een blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland van industriëleactiviteiten met gevaarlijke stoffen.Stand van kennis:Deregeling is nog niet eerdergeëvalueerd.Kennisbehoefte:De evaluatie gaat in op deresultaten van de afgesloten deals in relatie tot dedoelstelling van de subsidieregeling. Aan de hand vande evaluatie wordt bepaald of en hoe de regeling wordtvoortgezet.

22

 

Modal shift vervoersstromen Chemelot

MKBA

2019

(Toelichting doel onderzoek)

22

 

Tweejaarlijkse evaluatie VTH (Vergunningen, Toezicht, Handhaving)

 

2021

De Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bevat de afspraken tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten om de vergunning¬verlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht beter te organiseren.Stand van kennis:Als opgenomen in de wet VTH, wordt iedere twee jaar de uitvoering van VTH geëvalueerd aan de hand van wettelijk vastgestelde kwaliteitscriteria.Kennisbehoefte:De uitkomsten van de evaluatie worden gebruikt om waar nodig verbeteringen in (de uitvoering van) het stelsel door te voeren.

22

 

Adviescommissie VTH

 

2021

In juni 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de instelling van een onafhankelijke commissie voor advies over het functioneren van het stelsel voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het milieudomein (PM TK nr.). Dit komt mede voort uit de Milieuvisie.Stand van kennis:Er is niet eerder door een vergelijkbare, zware commissie naar het stelsel voor VTH gekeken.Kennisbehoefte:Er is behoefte aan een advies over de vraag hoe te komen tot slagvaardiger, effectiever en toekomstbestendiger VTH-stelsel.

22

 

Evaluatie programma duurzame veiligheid 2030

 

2021

Het programma Duurzame Veiligheid 2030 streeft naar een vitale (petro)chemische industrie zonder noemenswaardige incidenten te bewerkstelligen per 2030. Partners uit het bedrijfsleven, overheid en wetenschap werken hiertoe samen in vijf roadmaps.Stand van kennis:Het programma Duurzame Veiligheid 2030 wordt in 2021 na 4 jaar afgerond.Kennisbehoefte:De evaluatie gaat in op de vraag of het hoofddoel en de subdoelen (per roadmap) van het programma zijn gerealiseerd middels de inzet van dit programma.

22

 

Evaluatie Cogem

 

2021

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) informeert en adviseert de regering over genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Het is wettelijk verplicht om een 4-jaarlijkse evaluatie uit te voeren van het adviesorgaan inzake biotechnologie.Stand van kennis:Vier jaar geleden vond de laatste evaluatie plaats.Kennisbehoefte:Er is behoefte om eens per vier jaar een evaluatie uit te voeren.

22

 

Jaarlijkse evaluatie uitvoering Basisnet

 

2021

Jaarlijks wordt de uitvoering van het Basisnet (weg, water, spoor) gemonitord aan de hand van de gerealiseerde vervoersbewegingen van gevaarlijke stoffen over de routes van het Basisnet in het voorgaande jaar. Dit is een wettelijke verplichting.Stand van kennis:Een overzicht van de gerealiseerde vervoersbewegingen van gevaarlijke stoffen in 2019 over weg, water en spoor is middels een brief (juli 2020) aan de Tweede Kamer aangeboden (PM TK nr). Daarin zijn ook de overschrijdingen van het wettelijk basisbeschermingsniveau en de vastgelegde risicoplafonds aangegeven.Kennisbehoefte:De uitkomsten over het wel of niet overschrijden van hetwettelijk basisbeschermingsniveau als ook de vastgelegderisicoplafonds zijn de maat voor de evaluatie van deuitvoering van de Basisnet regelgeving.

22

 

Evaluatie subsidieregeling Verwijderen asbestdaken

 

2020

De Subsidieregeling Verwijdering Asbestdaken had als oogmerk het verwijderen van asbestdaken te stimuleren.Stand van kennis:In 2020 wordt de subsidieregeling Verwijderen asbestdaken geëvalueerd.Kennisbehoefte:Er is behoefte de subsidieregeling Verwijderen asbestdaken te evalueren

22

 

Evlauatie vuurwerkregeling

 

2021

Betreft de voorgenomen compensatieregeling voor het vergoeden van schade aan ondernemers in verband met de nieuwe regels omtrent vuurwerk. Stand van kennis: De compensatieregeling moet nog worden opengesteld. Kennisbehoefte: De evaluatie van de compensatieregeling vuurwerk gaat bezien of de gestelde doelen (o.m. van de motie die aan de regeling ten grondslag ligt, TK 28684, nr. 605) worden behaald en of de regeling succesvol is.

22

      

Artikel 23 - Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Beleidsdoorlichting

2019

Beleidsdoorlichting

23

Meteorologie en Seismologie (WTMS)

Meteorologie en seismologie

Evaluatie regeling (RTMS)

2021

De regeling is geevalueerd en aangepast in werking getreden.

23

Meteorologie en Seismologie (WTMS)

Meteorologie en seismologie

Evaluatie wet (WTMS)

2021

De werking en de toekomstbestendigheid van de wet is geevalueerd. Consultatie en vertaling van de aanbevelingen naar aanpassingen in regelgeving en werkwijze vindt plaats in 2022.

23

      

Artikel 24 - Handhaving en Toezicht

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Handhaving en toezicht

Handhaving en toezicht

Beleidsdoorlichting

2019

beleidsdoorlichting

24

Licence