Base description which applies to whole site

10. Saldibalans

Tabel 96 Saldibalans per 31 december 2021 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2021

 

31-12-2020

 

Passiva

31-12-2021

 

31-12-2020

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

12.322.697

 

8.937.158

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

5.699.566

 

5.238.211

3

Liquide middelen

10.821

 

24.926

     

4

Rekening-courant RHB1

0

 

0

4a

Rekening-courant RHB

6.583.258

 

3.668.847

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

4.621.459

 

4.984.399

5a

Begrotingsreserves

4.621.459

 

4.984.399

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

21.895

 

30.156

7

Schulden buiten begrotingsverband

72.590

 

85.183

8

Kas-transverschillen

        

Subtotaal intra-comptabel

16.976.873

 

13.976.640

Subtotaal intra-comptabel

16.976.873

 

13.976.640

          

Extra-comptabele posten

       

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

2.875.977

 

3.191.213

10a

Tegenrekening vorderingen

2.875.977

 

3.191.213

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

15.281.707

 

10.267.723

12a

Tegenrekening voorschotten

15.281.707

 

10.267.723

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

3.842.076

 

4.383.502

13

Garantieverplichtingen

3.842.076

 

4.383.502

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

63.177.413

 

59.626.752

14

Andere verplichtingen

63.177.413

 

59.626.752

15

Deelnemingen

1.611.921

 

1.428.826

15a

Tegenrekening deelnemingen

1.611.921

 

1.428.826

Subtotaal extra-comptabel

86.789.094

 

78.898.016

Subtotaal extra-comptabel

86.789.094

 

78.898.016

          

Totaal

103.765.967

 

92.874.656

Totaal

103.765.967

 

92.874.656

1

Rijkshoofdboekhouding

Toelichting op de saldibalans

Algemeen

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet. Indien van de geldende voorschriften is afgeweken is dit nader toegelicht.

Alle bedragen zijn opgenomen in duizenden euro's tenzij anders vermeld. In de tabel van de saldibalans zijn de bedragen overeenkomstig de voorschriften naar boven afgerond. In de tabellen van de toelichting zijn de bedragen op de standaard wijze afgerond en opgeteld. Door de verschillende wijze van afronden kan de som van de overige tabellen afwijken van de bedragen van de tabel van de saldibalans.

Saldibalanspost 8, kas-transverschillen, is niet van toepassing voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Balanspost 1

Uitgaven ten laste van de begroting 2021

12.322.697

De uitgaven over 2021 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van EZK (hoofdstuk XIII), onderdeel uitgaven, artikelen 1 t/m 5, en 40.

Balanspost 2

Ontvangsten ten gunste van de begroting 2021

5.699.566

De ontvangsten over 2021 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van EZK (hoofdstuk XIII), onderdeel ontvangsten, artikelen 1 t/m 5, en 40.

Balanspost 3

Liquide Middelen

10.821

De post liquide middelen is opgebouwd uit de saldi van banken en contante gelden.

 

De post liquide middelen bestaat uit de aanwezige banksaldi bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor de uitvoering van de regeling Borgstelling Midden en Klein Bedrijf Kredieten.

Balanspost 4

Rekening-Courant Rijkshoofdboekhouding

6.583.258

Op de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding tussen EZK en de Rijksschatkist van het Ministerie van Financiën geadministreerd.

Het bedrag op de saldibalans is overeenkomstig de saldo opgave per 31 december 2021 van het Ministerie van Financiën.

Balanspost 5

Begrotingsreserves

4.621.459

Een begrotingsreserve is een meerjarige budgettaire voorziening binnen de begroting die EZK aanhoudt op een afzonderlijke rekening-courant bij het Ministerie van Financiën. De reserve blijft meerjarig beschikbaar voor het doen van uitgaven in latere jaren.

 

EZK maakt gebruik van de mogelijkheid om begrotingsreserves aan te houden. In het jaarverslag is er bij de betreffende begrotingsartikelen informatie opgenomen over toevoegingen aan en onttrekkingen uit de begrotingsreserves aangevuld met relevante feiten en of ontwikkelingen.

Tabel 97 Begrotingsreserves

Specificatie begrotingsreserves:

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Artikel

Garantie Ondernemersfinanciering

249.130

40.506

0

289.636

2

Borgstelling MKB-kredieten (BBMKB)

337.975

3.564

126.882

214.657

2

Groeifaciliteit

15.436

52.210

0

67.646

2

Garantie MKB-financiering

20.213

719

0

20.932

2

Klein Krediet Corona

164.763

0

140.061

24.702

2

ECN verstrekte leningen

6.600

0

0

6.600

4

Aardwarmte

17.499

557

0

18.056

4

Duurzame Energie

4.172.783

66.333

259.886

3.979.230

4

      

Totaal

4.984.399

163.889

526.829

4.621.459

 
Balanspost 6

Vorderingen buiten begrotingsverband

21.895

Onder de vorderingen buiten begrotingsverband zijn bedragen opgenomen die nog van derden moeten worden ontvangen.

 
Tabel 98 Vorderingen buiten begrotingsverband

De vorderingen buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Opdrachten derden

20.038

Nog te ontvangen van LNV

907

Salarisvorderingen

596

Overige vorderingen

354

  

Totaal

21.895

Opdrachten derden

RVO.nl voert opdrachten uit voor derden. De opdrachten worden verstrekt door publieke, particuliere en Europese organisaties. Het openstaande bedrag zal RVO.nl in rekening brengen bij de betreffende opdrachtgevers.

Nog te ontvangen van LNV

In de loop van 2021 zijn diverse uitgaven en ontvangsten van EZK en LNV niet op de juiste Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding afgewikkeld. Het saldo van deze bedragen tussen beide ministeries is verrekend in 2022.

Salarisvorderingen

Dit betreft betalingen aan personeel inzake salarissen en diverse vergoedingen in afwachting van definitieve verrekening.

Balanspost 7

Schulden buiten begrotingsverband

72.590

Onder de schulden buiten begrotingsverband zijn de bedragen opgenomen die nog ten gunste van derden moeten worden gebracht.

 
Tabel 99 Schulden Buiten Begrotingsverband

De schulden buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Opdrachten derden

61.335

RVO.nl af te dragen gelden aan derden

8.910

Overige schulden

2.345

  

Totaal

72.590

Opdrachten derden

RVO.nl voert opdrachten uit voor derden. De opdrachten worden verstrekt door publieke, particuliere en Europese organisaties. RVO.nl zal de betreffende gelden overeenkomstig opdracht of overeenkomst aan begunstigden verstrekken.

RVO.nl af te dragen gelden aan derden

Door RVO.nl geinde bedragen voor derden. Deze dienen nog verrekend te worden, het betreft onder andere het Europees Octrooibureau (EOB).

Balanspost 9

Rechten

0

Rechten onstaan doordat op grond van wettelijke regelingen, in de toekomst aanspraak bestaat op gelden van derden.

 
Balanspost 10

Vorderingen

2.875.977

De vorderingen hebben betrekking op te ontvangen bedragen voor de begroting van EZK.

 
Tabel 100 Vorderingen

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Direct opeisbare vorderingen

370.432

Op termijn opeisbare vorderingen

1.862.343

Geconditioneerde vorderingen

643.202

  

Totaal

2.875.977

Tabel 101 Direct opeisbare vorderingen

De direct opeisbare vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Vorderingen inzake uitvoering beleid

366.230

Opgelegde boetes ACM

697

Overige vorderingen

3.504

  

Totaal

370.431

Vorderingen inzake uitvoering beleid

EZK heeft vorderingen voortkomend uit subsidie vaststellingen van diverse regelingen en het verstrekken van vergunningen en het opleggen van heffingen voor diverse economische activiteiten.

Opgelegde boetes ACM

Voor de uitvoering van de mededingingswet heeft ACM boetes opgelegd.

Tabel 102 Op termijn opeisbare vorderingen

De op termijn opeisbare vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Leningen

1.037.399

Kredietregelingen RVO.nl

758.143

Opgelegde boetes ACM

66.294

Wettelijke rente opgelegde boetes ACM

18

Overige vorderingen

489

  

Totaal

1.862.343

Leningen

EZK maakt bij de overdracht van beleidsgelden onder meer gebruik van het instrument leningen. Dergelijke leningen kennen in de regel specifieke afspraken en voorwaarden. De verstrekte leningen zijn in onderstaand overzicht verwerkt en geven de stand per balansdatum aan.

Tabel 103 Leningen

De leningen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Corona OverbruggingsLening (COL)

272.442

Stichting Garantiefonds Reisgelden

187.000

Participatie Maatschappij Oost Nederland bv

151.574

Stichting Qredits Microfinanciering

109.165

Nuclear Research and consultancy Group (ECN)

80.381

Pallas

42.328

ECN

40.000

Fibrant

30.000

BOM

23.084

Provincie Limburg

15.882

Biopartner

13.524

EBN

12.000

Stichting voor Technische Wetenschappen (STW)

9.200

Nedermaas Hightech Ventures

8.542

Overige leningen

42.278

  

Totaal

1.037.400

Kredietregelingen RVO.nl

RVO.nl voert een aantal regelingen uit waarbij kredieten voor diverse beleidsdoelstellingen beschikbaar worden gesteld. Het gaat hier onder andere om kredieten voor technische ontwikkeling, elektronische diensten ontwikkeling, milieugerichte productontwikkeling, technische ontwikkelingsprojecten, startende ondernemingen en vroege fase financiering. De aanvragers kunnen een vooraf overeengekomen tijd over deze kredieten beschikken en betalen de kredieten terug als bepaalde verwachte ontwikkelingen en of condities zich hebben voorgedaan zoals het behalen bepaalde omzet, winst, rendementen, aandelenverkoop, etc.

Opgelegde boetes ACM

Voor de uitvoering van de mededingingswet heeft ACM boetes opgelegd. Voor deze vorderingen zijn door ACM betalingsregelingen getroffen.

Wettelijke rente opgelegde boetes ACM

Dit betreft de per 31 december 2021 verschuldigde wettelijke rente over de door ACM opgelegde boetes.

Tabel 104 Geconditioneerde vorderingen

De geconditioneerde vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Nederlandse Defensie Industrie

427.046

Borgstelling MKB-kredieten

116.554

Garantieregelingen

80.666

Overige vorderingen

18.936

  

Totaal

643.202

Nederlandse Defensie Industrie

Deze vordering geeft weer welke bedragen de Nederlandse overheid tegoed heeft van de industrie voor deelname in de ontwikkelingsfase van de F-35.

Borgstelling MKB-kredieten

Op basis van het besluit Borgstelling Midden Kleinbedrijf (BBMKB) verstrekken deelnemende banken krediet aan een ondernemer onder garantie (borgstelling) van de Staat. Op het moment dat de bank de garantie aanspreekt betaalt RVO.nl de claim uit aan de bank. Hierdoor ontstaat er voor RVO.nl een vordering op de onderneming die wordt opgenomen in de debiteurenadministratie. De bank heeft conform de regeling een volgplicht. Wanneer een ondernemer een voorstel tot afkoop bij de bank indient legt de bank dit ter beoordeling voor aan RVO.nl. Na instemming van RVO.nl zorgt de bank voor afwikkeling van de overeengekomen regeling en maakt het aan RVO.nl toekomende bedrag over.

Garantieregelingen

Met deze regelingen worden ondernemers in staat gesteld om bankleningen te verkrijgen zodat ondernemen mogelijk blijft. EZK staat garant voor de leningen waardoor het risico voor de bank op de bedrijfsfinanciering kleiner wordt. Bij aanspraak van de bank op de garantie betaalt RVO.nl de bank. Hierdoor ontstaat er voor RVO.nl een vordering op de onderneming die wordt opgenomen in de debiteurenadministratie. Wanneer een ondernemer een voorstel tot afkoop bij de bank indient legt de bank dit ter beoordeling voor aan RVO.nl. Na instemming van RVO.nl zorgt de bank voor afwikkeling van de overeengekomen regeling en maakt het aan RVO.nl toekomende bedrag over.

Balanspost 11

Schulden

0

De schulden hebben betrekking op bedragen die ten gunste van de begroting van EZK zijn ontvangen.

 
Balanspost 12

Voorschotten

15.281.707

Voorschotten zijn bedragen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

 
Tabel 105 Voorschotten ouderdomsoverzicht

Beleidsartikelen

2017 en eerder

2018

2019

2020

2021

Totaal

01. Goed functionerende economie en markten

381

642

6.634

17.455

194.060

219.172

02. Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

482.311

168.612

219.723

381.610

3.895.109

5.147.365

03. Toekomstfonds

224

2.190

1.383

3.127

3.241

10.165

04. Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

2.317.711

1.264.477

1.356.568

1.900.722

2.777.796

9.617.275

05. Een veilig Groningen met perspectief

33.916

150

524

33.865

143.775

212.230

       

Buiten begrotingsverband

4.800

5.007

4.256

9.448

51.989

75.500

       

Totaal

2.839.344

1.441.078

1.589.088

2.346.227

7.065.970

15.281.706

Tabel 106 Verloopstaat voorschotten

Verloop van voorschotten gedurende het dienstjaar 2021

Bedrag

Beginstand 31 december 2020

10.267.722

Verstrekte voorschotten

9.050.906

Eindafgerekende voorschotten

‒ 4.036.922

Eindstand 31 december 2021

15.281.706

De mutaties buiten begrotingsverband hebben betrekking op voorschotten die namens EZK zijn verstrekt maar waarvan financiering door derden plaatsvindt. De voorschotten die EZK heeft verstrekt namens de volgende opdrachtgevers zijn niet in de openstaande voorschotten buiten begrotingsverband meegenomen:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • Ministerie van Justitie en Veiligheid;

  • De provincies.

Balanspost 13

Garantieverplichtingen

3.842.076

De garantieverplichtingen zijn voorwaardelijke financiële verplichtingen. Deze verplichtingen komen op een later moment tot uitbetaling als bij de werderpartij die de garantie heeft ontvangen zich bepaalde omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld een bepaald risico of een onzekere gebeurtenis.

 
Tabel 107 Verloop van de garantieverplichtingen

Beleidsartikelen

Stand per 31-12-2020

In 2021 aangegaan +

Bijstellingen -/-

Uitgaven -/-

Stand per 31-12-2021

01. Goed functionerende economie en markten

0

0

0

0

0

02. Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

3.640.451

535.735

1.013.317

29.004

3.133.865

03. Toekomstfonds

0

0

0

0

0

04. Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

743.050

8.250

43.089

0

708.211

05. Een veilig Groningen met perspectief

0

0

0

0

0

      

Totaal

4.383.501

543.985

1.056.406

29.004

3.842.076

Onder de post garantieverplichtingen zijn ook opgenomen de garantieverplichtingen die vallen onder het domein van het schatkistbankieren van het Ministerie van Financiën. Dit is aan de orde bij artikel 4 (COVA).

Balanspost 14

Andere verplichtingen

63.177.413

Het gaat hier om financiële verplichtingen ten opzichte van een wederpartij die op een later moment tot betaling zal leiden. Indien de wederpartij alle gestelde voorwaarden nakomt zal de verplichting volledig tot betaling komen.

 
Tabel 108 Verloop van de andere verplichtingen

Beleidsartikelen

Stand per 31-12-2020

In 2021 aangegaan +

Bijstellingen -/-

Uitgaven -/-

Stand per 31-12-2021

01. Goed functionerende economie en markten

22.083

258.214

‒ 767

260.228

19.302

02. Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

2.102.844

10.253.186

‒ 404.499

6.975.463

4.976.069

03. Toekomstfonds

470.270

389.875

‒ 14.658

328.335

517.151

04. Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

56.959.723

6.719.922

‒ 2.713.981

3.388.160

57.577.503

05. Een veilig Groningen met perspectief

15.353

1.056.575

‒ 4.482

1.036.546

30.900

40. Apparaat EZK

0

304.960

0

304.960

0

Buiten begrotingsverband

56.478

53.804

‒ 335

53.461

56.486

      

Totaal

59.626.751

19.036.537

‒ 3.138.722

12.347.154

63.177.412

Voor het verantwoorden van de verplichtingen van apparaatsuitgaven op artikel 40 in bovenstaande tabel wordt het principe verplichtingen is gelijk aan kas toegepast. Het verplichtingensaldo wordt gelijk gesteld aan het uitgavensaldo waardoor er per saldo op 31 december geen openstaande verplichtingen worden verantwoord.

Voor de andere verplichtingen is voor wat betreft het onderdeel buiten begrotingsverband dezelfde verantwoordingswijze toegepast als bij de openstaande voorschotten.

Niet uit de balans blijkende bestuurlijke verplichtingen

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingent zijn onder meer bestuursovereenkomsten of bestuursconvenanten die afgesloten worden tussen het Rijk en derden, bijvoorbeeld decentrale overheden, functionele overheden of belangenorganisaties. Dergelijke bestuurlijke verplichtingen worden alleen voor het deel waarvoor een juridische verplichting is aangegaan opgenomen in de saldibalans. Tot het moment waarop een juridische verplichting wordt aangegaan, zijn deze bestuurlijke verplichtingen nog niet administratief vastgelegd. Interne procedurese borgen dat de financiële gevolgen bekend zijn voordat een bestuurlijke overeenkomst wordt ondertekend. De uitgaven die het gevolg zijn van deze bestuurlijke verplichtingen kunnen op dat moment worden geraamd, en afhankelijk van het bedrag, toegelicht bij het betreffende begrotingsartikel en in kamerbrieven over het betreffende onderwerp. Op deze wijze wordt geborgd dat de financiële gevolgen van bestuurlijke afspraken niet alleen beleidsmatig, maar ook budgettair, door de Staten-Generaal kunnen worden geautoriseerd, ook al vindt de vastlegging van de verplichting pas op een later moment plaats. 

Warmtetransportnet Zuid-Holland

De toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer op 5 juli 2021 middels een Kamerbrief geïnformeerd over de ontwikkelingen rond Warmtetransportnet Zuid-Holland. De Staat heeft op Prinsjesdag in 2021 € 427 mln gereserveerd op de aanvullende post van de rijksbegroting. Doel van deze middelen is de realisatie van het Warmtetransportnet door een subsidie ter beschikking te stellen waarmee een vergelijkbaar effect wordt gerealiseerd als in het geval dat bijvoorbeeld de SDE++ zou worden opengesteld. In oktober 2021 hebben het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie deze afspraak vastgelegd in een wijziging van een bestaand Convenant uit 2019 waarin afspraken tussen genoemde partijen staan opgenomen over de realisatie van het Warmtetransportnet Zuid-Holland. In de wijziging van het Convenant is opgenomen dat de precieze hoogte, vorm, doelstelling en subsidiabele kosten nader worden uitgewerkt. De verplichtingen, die voortvloeien uit het convenant, zullen in de komende jaren in de financiële administratie worden vastgelegd.

Energie Beheer Nederland (EBN)

In 2018 hebben de Staat, Shell en Exxon afspraken gemaakt in het Akkoord op Hoofdlijnen. Hierin is onder andere afgesproken dat de Staat ervoor zal zorgdragen dat EBN kan voldoen aan (het EBN-deel van) de verplichtingen ten aanzien van betalingen voor schadeafhandeling en de versterkingsopgave. In de eerste suppletoire begroting van 2021 is een kapitaalinjectie aan EBN opgenomen. Vanwege de onzekerheid over de precieze omvang van de kapitaalinjectie worden de verplichtingen in de financiële administratie vastgelegd in hetzelfde jaar als de kasbetalingen.

Balanspost 15

Deelnemingen

1.611.921

Onder de post deelnemingen worden alle deelnemingen in besloten-, naamloze-, commanditaire vennootschappen en internationale instellingen opgenomen.

 
Tabel 109 Deelnemingen

Naam deelneming

Nominaal

Betaald

 
 

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Deelnemings percentage

N.V. NOM

25.950

25.950

34.856

46.555

50,0

N.V. BOM

16.587

16.587

20.501

42.004

49,9

ROM Innovation Quarter B.V.

25.000

56.793

25.000

56.793

45,1

N.V. LIOF

26.625

26.625

26.625

35.324

50,0

GasTerra B.V.

18.000

18.000

18.000

18.000

10,0

EBN N.V.

128.138

128.138

1.242.281

1.242.281

100,0

Oost N.V.

32.751

50.064

45.716

69.266

52,9

NPEX B.V.

14

14

1.347

1.347

15,7

Investeringsfonds Zeeland B.V.

2

2

6.500

19.200

47,3

ROM Regio Utrecht B.V.

4

11

8.000

23.990

46,5

Groeifonds Flevoland B.V.

0

6.700

0

6.700

50,0

Bonaire Brandstof Terminals

0

1

0

20.100

100,0

Rom InWest BV

0

30

0

30.360

49,9

      

Totaal

273.071

328.915

1.428.826

1.611.920

 
Licence