Base description which applies to whole site

11. WNT-verantwoording 2021 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2021 € 209.000.

Naast de hieronder vermelde functionarissen, zijn er geen andere functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald, die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn in 2021 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd. Er zijn geen uitkeringen geweest wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Rectificatie WNT 2020

In de WNT-bijlage van het EZK-jaarverslag over 2020 was opgenomen dat het Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum van dhr J.C. de Pagter als lid van het bestuur IMG topfunctionaris conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) met € 5.387,- overschreden was. Achteraf bleek deze conclusie onjuist, waardoor dhr J.C. de Pagter ten onterechte werd vermeld in de WNT-bijlage. Alle door dhr J.C. de Pagter ontvangen vergoedingen vielen binnen de normen van de WNT.

Tabel 110 Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2020)

Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Totale bezoldiging in 2021 (+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering en bedrag (indien overschrijding)

Nederlandse Emissieautoriteit

J.C.M Sap

Bestuurslid

  

0,11 (0,11)

nee

19.117 (8.894)

2.483 (1.161)

21.600 (10.055)

23.222

 

Nederlandse Emissieautoriteit

M.P.C. Bressers

Directeur-bestuurder

  

1,00 (1,00)

nee

148.574 (140.278)

22.328 (20.907)

170.903 (161.185)

209.000

 

Nederlandse Emissieautoriteit

J.F. de Leeuw

Bestuurslid

  

0,10 (0,10)

nee

17.634 (15.323)

 

17.634 (15.323)

20.900

 

Autoriteit Consument en Markt

T.M. Snoep

Voorzitter

  

1,00 (1,00)

nee

184.840 (176.969)

23.420 (21.797)

208.260 (198.766)

209.000

 

Autoriteit Consument en Markt

C.M.L. Hijmans van den Bergh

Bestuurslid

  

1,00 (1,00)

nee

184.840 (177.144)

23.420 (21.822)

208.260 (198.967)

209.000

 

Autoriteit Consument en Markt

M.R. Leijten

Bestuurslid

  

1,00 (1,00)

nee

184.840 (140.351)

23.420 (18.226)

208.260 (158.577)

209.000

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

Voorzitter bestuur IMG

  

1,00 (1,00)

nee

121.962 (60.153)

 

121.962 (60.153)

209.000

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

mr. Tj. Bouwes

Bestuurslid IMG

  

0,89 (0,89)

nee

109.684 (53.728)

 

109.684 (53.728)

185.778

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

ing. J.C. de Pagter

Bestuurslid IMG

 

1-7-2021

 

ja

79.636 (49.607)

 

79.636 (49.607)

88.754

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

ing. J.C. de Pagter

Bestuurslid IMG

1-7-2021

 

1,00

nee

72.505

 

72.505

104.500

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

prof. mr. P.J.J. van Buuren

Plv. voorzitter bestuur IMG

 

31-8-2021

0,44 (0,44)

nee

36.106 (26.931)

 

36.106 (26.931)

61.926

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen

Bestuurslid IMG

1-10-2021

 

0,56

nee

17.660

 

17.660

29.028

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

prof. dr. E. Giebels1

Bestuurslid IMG

 

30-9-2021

       
1

Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

Licence