Base description which applies to whole site

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Tabel 70 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap NEa voor het jaar 2021 ( bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie 2020 (4)

Baten

    

- Omzet

11.047

10.629

‒ 418

10.439

waarvan omzet moederdepartement

7.446

6.740

‒ 706

6.946

waarvan omzet overige departementen

3.601

3.889

288

3.493

waarvan omzet derden

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

32

32

55

Totaal baten

11.047

10.661

‒ 386

10.494

     

Lasten

    

Apparaatskosten

10.727

9.461

‒ 1.266

9.164

- Personele kosten

7.237

7.171

‒ 66

6.333

waarvan eigen personeel

6.305

6.575

270

5.890

waarvan inhuur externen

630

249

‒ 381

137

waarvan overige personele kosten

302

347

45

306

- Materiële kosten

3.490

2.290

‒ 1.200

2.831

waarvan apparaat ICT

1.682

575

‒ 1.107

590

waarvan bijdrage aan SSO's

1.146

1.277

131

1.338

waarvan overige materiële kosten

662

438

‒ 224

903

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

320

303

‒ 17

434

- Materieel

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

- Immaterieel

320

303

‒ 17

434

Overige lasten

0

99

99

2

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

99

99

2

Totaal lasten

11.047

9.863

‒ 1.184

9.600

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

798

798

894

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

798

798

894

Toelichting op de baten

Omzet

De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de dienstverlening en andere activiteiten van de NEa zijn gerealiseerd.

De gerealiseerde omzet komt lager uit dan begroot: € 10,6 mln ten opzichte van € 11 mln begroot. Het verschil van € 0,4 mln wordt grotendeels veroorzaakt door afronding van de vierde handelsperiode en het afrekenen van de kosten Bijstook Biomassa conform vernieuwde sturingstypologie. Daarnaast was de gerealiseerde omzet voor beleidsadvisering op een aantal onderdelen lager dan eerder verwacht.

Verder is het opdrachtbudget voor de opdracht EV (IenW, de omzet overige departementen) aangevuld met extra werkzaamheden/middelen ten opzichte van de begroting.

Tabel 71 Omzet (bedragen x € 1.000)
 

2021

2020

Omzet moederdepartement EZK

6.740

6.946

Omzet overige departementen

3.889

3.493

Totaal

10.629

10.439

Tabel 72 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

2021

2020

Opdracht CO2- emissiehandel

6.140

5.653

Vierde handelsperiode

127

701

Opdracht beleidsadvies minimum CO2-prijs

13

26

Voorbereiden CO2-heffing

313

246

Beperking inzet kolen bij electriciteitsopwekking

1

0

Opdracht bijstook biomassa

146

320

Totaal omzet moederdepartement EZK

6.740

6.946

Tabel 73 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

2021

2020

Opdrachten Energie voor Vervoer (EV)

3.889

3.493

Totaal omzet overige departementen

3.889

3.493

Bijzondere baten

De bijzondere baten 2021 zijn de baten die voortvloeien uit correcties van voorgaande boekjaren.

Het bedrag van € 0,032 mln bestaat uit het vrijvallen van een deel van de reservering vanuit 2020 voor de thuiswerkvergoeding en het vrijvallen van de reservering voor HRM dienstverlening.

Toelichitng op de lasten

De totale lasten zijn € 1,18 mln lager uitgekomen dan in de oorspronkelijke begroting over 2021 is opgenomen. Hieronder staan per categorie de belangrijkste verschillen.

Personele kosten

De personele kosten zijn € 0,066 mln lager dan begroot, de opbouw hiervan is als volgt:

De kosten van het eigen personeel waren € 0,27 mln hoger, dit heeft onder andere te maken met de aanvullende opdracht en daarmede de inzet van extra personeel voor de IenW- opdracht «energie voor vervoer».

De kosten voor externe inhuur zijn € 0,38 mln lager. Deel hiervan heeft als oorzaak dat de uren van de projecleider van het EHP project niet als kosten zijn verantwoord, maar zijn geactiveerd bij de immateriele vaste activa in aanbouw.

De overige personele kosten zijn € 0,045 mln hoger vanwege een hogere reservering van de vakantiedagen in het kader van het individueel keuze budget (IKB).

Personeelsbestand

Bij de Nederlandse Emissieautoriteit waren in 2021 gemiddeld 69,2 fte’s in dienst (2020: 65,8 fte’s).

Materiële kosten

De totale materiële kosten zijn € 1,2 mln lager dan begroot. Onderstaand de toelichting op de belangrijkste materiële kosten.

Apparaat ICT

De ICT kosten in 2021 zijn € 1,11 mln lager. Dit komt onder andere doordat de uren voor EH portaal niet in de ICT kosten zijn opgenomen, zoals ten tijde van de begroting werd gedacht, maar zijn geactiveerd in het immaterieel activum. Daarnaast is er een contractparti jminder en zijn de kosten op een aantal ICT projecten lager uitgevallen.

Bijdrage aan SSO’s

De bijdragen aan SSO’s zijn € 0,131 mln hoger. In de begroting zijn de kosten HRM en RVB niet meegenomen onder bijdragen aan SSO’s. Deze kosten zijn echter wel in de realisatie verantwoord onder deze kosten. Daarnaast zijn de kosten van UDAC lager dan begroot en zijn de begrote kosten voor catering niet gerealiseerd.

Overige materiële kosten

De overige algemene materiële kosten zijn € 0,224 mln lager dan begroot. In 2021 is een aantal opdrachten lager uitgevallen omdat werkzaamheden door interne NEa medewerkers zijn opgepakt. Daarnaast is de contractpartij die ondersteuning bood bij de werkzaamheden voor de vierde handelsperiode ook minder bevraagd.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingen zijn in de lijn van de verwachting. De afschrijvingskosten betreffen het Register Energie voor Vervoer fase 2.

Bijzondere lasten

De post bijzondere lasten betreft onder andere een afboeking van een oude openstaande vordering. Daarnaast betreft het de doorbelasting van oudere boekjaren voor Wajong, werkkostenregeling (WKR) en de Bedrijfsgeneeskundie dienst en een gering bedrag overig.

Resultaat

Het resultaat van de NEa over het jaar 2021 is € 0,798 mln positief.

Tabel 74 Balans per 31 december 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2021

Balans 2020

Activa

  

Vaste activa

3.325

1.797

Immateriële vaste activa

3.325

1.797

Materiële vaste activa

0

0

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

0

0

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

0

0

Vlottende activa

4.696

2.508

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Debiteuren

74

35

Overige vorderingen en overlopende activa

187

134

Liquide middelen

4.435

2.339

Totaal activa

8.021

4.305

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

1.331

1.632

Exploitatiereserve

1.632

1.402

Vermogensmutatie

‒ 1.099

‒ 664

Onverdeeld resultaat

798

894

Voorzieningen

0

0

Langlopende schulden

2.240

0

Leningen bij het Ministerie van Financiën

2.240

0

Kortlopende schulden

4.450

2.673

Crediteuren

23

10

Belastingen en premies sociale lasten

0

0

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

560

0

Overige schulden en overlopende passiva

3.867

2.663

Totaal passiva

8.021

4.305

Tabel 75 Immateriële activa (bedragen x € 1.000)
 

Boekwaarde 1-1-2021

Afschrijving 2021

Investering 2021

Boekwaarde 31-12-2021

Zelfontwikkeld Register Energie voor Vervoer fase 2

783

303

0

480

Zelfontwikkeld Register Energie voor Vervoer fase 4

154

0

310

464

Immateriële vaste activa in ontwikkeling EHP

860

0

1.366

2.226

Immateriële vaste activa in ontwikkeling CHeR

0

0

155

155

Totaal

1.797

303

1.831

3.325

Op dit moment heeft de NEa geen materiële vaste activa, enkel immateriële vaste activa. Dit betreft het zelf ontwikkelde Register Energie voor Vervoer (REV), de in 2020 gestarte ontwikkeling van het EmissieHandelsPortaal (EHP) en van het REV-register 4.0 en de in 2021 gestarte ontwikkeling van het CO2 heffingsregister (CHeR). In 2021 heeft een herallocatie plaatsgevonden tussen de investeringen van het EHP en REV versie 4.0. Het EHP, REV-register 4.0 en CHeR zijn op dit moment in ontwikkeling en nog niet in gebruik.

Tabel 76 Specificatie Debiteuren (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Debiteuren

204

35

Totaal

204

35

Tabel 77 Specificatie Debiteurenrekening naar klantgroepen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Moederdepartement EZK

0

35

Derden

204

0

Totaal

204

35

De post Debiteuren 2021 heeft o.a. betrekking op de gefactureerde fee voor rekening(aanvragen) in 2021/2022. Ultimo 2021 is er door de NEa een boete uitgegeven die nog niet is betaald. Deze is opgenomen onder de debiteuren.

Tabel 78 Specificatie Overige vorderingen en overlopende activa (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Moederdepartement EZK

0

99

Derden

29

11

Vooruitbetaalde posten

28

24

Totaal

57

134

De vorderingen op derden bestaan uit o.a. vorderignen voor gedetacheerde NEa medewerkers. Vooruitbetaald zijn kosten van licenties.

Tabel 79 Tabel vermogensontwikkeling (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

1.Eigen Vermogen per 1/1

973

966

1.402

1.632

2. Saldo Baten en Lasten

580

405

894

798

3. Directe mutaties in het Eigen Vermogen

‒ 587

31

‒ 664

‒ 1.099

‒ 3a Uitkering aan moederdepartement

0

0

‒ 990

‒ 1.169

‒ 3b Additionele bijdrage van moederdepartement

0

31

326

70

‒ 3c Overige Mutaties

‒ 587

0

0

0

4. Eigen vermogen per 31/12

966

1.402

1.632

1.331

Omzet

8.019

9.328

10.439

10.629

Vermogensplafond (5%)

392

413

463

507

Het eigen vermogen einde boekjaar is het totaal van de exploitatiereserve en het onverdeeld resultaat (zijnde het exploitatieresultaat) over het boekjaar.

Het eigen vermogen einde boekjaar bedraagt € 1,331 mln. Dit is 13,1% van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar, terwijl maximaal 5% is toegestaan. Het eigen vermogen is derhalve € 0,824 mln te hoog. Dit bedrag zal in 2022 worden terugbetaald aan het moederdepartement. Daarnaast dient er nog € 8.000 aan resterend eigen vermogen te worden afgedragen.

De directe mutaties eigen vermogen betreffen een uitkering aan het moederdepartement bestaande uit de afroming van boventallig eigen vermogen over 2020 in 2021 (€ 1,169 mln). Waarvan € 8.000 nog betaald zal worden in 2022. De bijdrage van het moederdepartement 2021 betreft een ontvangen bijdrage van EZK voor het programma Transparantie in Informatie (Tii) voor het jaar 2021.

Tabel 80 Specificatie Crediteuren (bedragen x €1.000)
 

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Overige departementen

0

4

Derden

23

6

Totaal

23

10

De post crediteuren 2021 bestaat uit drie facturen die nog niet betaald waren ultimo december. Twee facturen zijn meegegaan in een betaalronde in januari 2021, de andere factuur is een creditnota welke valt onder de vorderingen.

Tabel 81 Overige schulden en overlopende passiva (bedragen x € 1.000)
 

2021

2020

Moederdepartement EZK

2.575

1.612

Departement IenW

16

108

Departement BZK

0

264

Derden

1.276

679

Totaal

3.867

2.663

Tabel 82 Specificatie overige schulden en overlopende passiva (bedragen x € 1.000)
 

2021

2020

Reservering vakantiegeld en eindejaarsuitkering

9

8

Nog te betalen personeelgerelateerde kosten

179

52

Reservering verlofdagen

587

375

Nog te betalen kosten derden

501

244

Af te dragen bestuurlijke boetes en inleggelden EZK

2.115

1.177

Af te dragen opdrachtgelden moederdepartement EZK

378

202

Af te dragen restant eigen vermogen 2020 EZK

8

0

Nog te betalen posten EZK

74

233

Af te dragen departement IenW

16

108

Nog te betalen departement BZK

0

264

Saldo per 31 december

3.867

2.663

De schuld aan het moederdepartement (EZK) bestaat in 2021 onder andere uit nog af te rekenen boetegelden, legeskosten en opdrachtgelden. Het bedrag ten aanzien van IenW betreft de afrekening van de opdrachtgelden 2021.

Onder de post derden zijn onder andere reserveringen voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering opgenomen ten behoeve van het bestuur NEa en de verplichting uit hoofde van ultimo 2021 resterende verlofdagen NEa breed.

Tabel 83 Kasstroomoverzicht over het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2021 + stand depositorekeningen

1.386

2.338

952

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

11.047

10.568

‒ 479

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 10.647

‒ 8.351

2.296

2.

Totaal operationele kasstroom

400

2.217

1.817

 

Totaal investeringen (-/-)

0

‒ 1.831

‒ 1.831

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

‒ 1.831

‒ 1.831

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 1.160

‒ 1.160

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

70

70

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

400

2.800

2.400

4.

Totaal financieringskasstroom

400

1.710

1.310

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2021 + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4)

2.186

4.434

2.248

Toelichting kasstroomoverzicht

Algemene grondslagen

Het kasstroomoverzicht geeft aan hoeveel kasmiddelen in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en op welke wijze gebruik is gemaakt van deze middelen.

Operationele kasstroom

Bij het bepalen van de operationele kasstroom is uitgegaan van het saldo van baten en lasten, dat is gecorrigeerd voor de afschrijvingen en de mutaties in de balansposten kortlopende activa en passiva.

Investeringskasstroom

In 2021 heeft de NEa € 1,83 mln geïnvesteerd in immateriële vaste activa. Dit betreft de, in 2020 gestarte, ontwikkeling van het EHP en het REV 4.0. In 2021 is de start gemaakt met de bouw van het CHeR. Het EHP, REV 4.0 en CHeR zijn op dit moment in ontwikkeling en nog niet in gebruik.

Financieringskasstroom

In 2021 heeft de NEa € 1,16 mln aan eigen vermogen afgedragen aan het moederdepartement. Verder heeft de NEa budget gekregen ten behoeve van het project «Open op orde» ad € 0,07 mln.

In 2021 heeft de NEa een beroep gedaan op de leenfaciliteit van € 2,8 mln.

In 2021 is er geen aflossing geweest op de leenfaciliteit. Dit is conform het saldobiljet 2020 vanuit de Rijkshoofdboekhouding.

Tabel 84 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2021
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2018

2019

2020

2021

2021

Omschrijving generiek deel

     

Doelmatigheidsindicatoren

     

Kostprijzen per product (groep) ETS

10.436

14.281

13.924

15.742

11.849

Kostprijzen per product (groep) EV

14.529

39.547

49.541

47.429

52.188

Tarieven/uur

     

Laag

69

68

69

68

68

Midden

90

92

93

89

92

Hoog

109

116

118

117

116

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

56,6

59,3

68,7

71,2

64,0

Saldo van baten en lasten (%)

3,56%

4,26%

8,52%

7,49%

0,00%

Omzet per productgroep (PxQ)

     

Naleving ETS

4.493

5.568

6.946

6.374

6.036

CO2 -minimumprijs

0

39

0

0

0

Bijstook Biomassa

0

320

0

146

320

EH Portaal

0

0

0

220

1.090

Nationale verplichtingen onder EU en VN1

115

*

*

*

*

Naleving EV

2.479

3.191

3.493

3.889

3.601

Advies, ontwikkeling en implementatie EV

296

210

0

0

0

Projecten

501

0

0

0

0

Overige

415

0

0

0

0

Totaal

8.299

9.328

10.439

10.629

11.047

Kwaliteitsindicatoren

     

Naleving ETS

     

% Vergunningsaanvragen binnen wettelijke termijn afgehandeld

100%

100%

83%

100%

90%

% Meldingen binnen wettelijke termijn afgehandeld

77%

92%

89%

100%

80%

% Jaarlijks uitgevoerd toezicht programma

80%

93%

69%

70%

100%

% Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

92%

89%

84%

85%

80%

Naleving EV

     

Opleveringsdatum rapportage Naleving jaarverplichting 2019 EV en brandstoffen luchtverontreiniging

4-7-2018

6-7-2019

29-6-2020

2-7-2021

< 15 juli

% Jaarlijks toezichtprogramma is uitgevoerd

120%

144%

116%

125%

100%

% Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

85%

83%

84%

85%

80%

Algemeen

     

Aantal formele klachten

0

1

0

0

0

Gegronde bezwaarprocedures waarbij de NEa onjuist gehandeld heeft

0

0

0

0

0

Aantal fraude gevallen EU-register die NEa had kunnen voorkomen

0

0

0

0

0

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

68%

58%

63%

64%

>70%

1

Is vanaf 2019 opgenomen in de reguliere opdracht naleving ETS.

Kostprijs en tarieven

De NEa tarieven zijn in 2021 iets gedaald ten opzichte van 2020.

Naleving ETS

Bij de naleving ETS is de uitkomst van de indicatoren nagenoeg gelijk aan de beoogde doelstelling. In 2021 zijn 3 van de 4 doelmatigheidsindicatoren ruimschoots gehaald. Vanwege COVID en prioritering van de werkzaamheden is 70% van het jaarlijks toezichtprogramma uitgevoerd.

Naleving EV

Bij de naleving EV zijn de gestelde doelstellingen voor 2021 ruimschoots behaald.

Licence