Base description which applies to whole site

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Tabel 57 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap DICTU voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie 2020 (4)

Baten

    

- Omzet

302.203

346.839

44.636

319.334

waarvan omzet moederdepartement

206.530

232.388

25.858

211.777

waarvan omzet overige departementen

93.922

113.563

19.641

105.324

waarvan omzet derden

1751

888

‒ 863

2.233

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

61

61

0

Bijzondere baten

0

14

14

0

Totaal baten

302.203

346.914

44.711

319.334

     

Lasten

    

Apparaatskosten

270.483

300.845

30.362

285.625

- Personele kosten

179.758

213.439

33.681

197.926

waarvan eigen personeel

83.468

88.500

5.032

79.101

waarvan inhuur externen

91.990

121.911

29.921

113.579

waarvan overige personele kosten

4.300

3.028

‒ 1.272

5.246

- Materiële kosten

90.725

87.406

‒ 3.319

87.699

waarvan apparaat ICT

16.700

19.893

3.193

18.626

waarvan bijdrage aan SSO's

20.760

22.518

1.758

21.406

waarvan overige materiële kosten

53.265

44.995

‒ 8.270

47.667

Rentelasten

9

3

‒ 6

4

Afschrijvingskosten

31.212

21.083

‒ 10.129

28.629

- Materieel

15.744

14.801

‒ 943

14.844

waarvan apparaat ICT

15.744

14.801

‒ 943

14.844

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

- Immaterieel

15.468

6.282

‒ 9.186

13.785

Overige lasten

500

4.083

3.583

1.759

waarvan dotaties voorzieningen

500

3.903

3.403

1.759

waarvan bijzondere lasten

0

180

180

0

Totaal lasten

302.203

326.014

23.811

316.017

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

20.900

20.900

3.317

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

20.900

20.900

3.317

Toelichting op de baten

Sinds het opstellen van de ontwerpbegroting is het werkpakket van DICTU fors gegroeid. Middels 1e suppletoire begroting is een toename van de omzet verwachting opgenomen van € 34,8 mln.

De verwachte omzetgroei daarvan bij het Kerndepartement van € 23,8 mln komt met name door implementatie van Rijkszaak bij verschillende onderdelen, een gestegen vraag naar werkplekdienstverlening en beheer van applicaties ten behoeve van de uitvoering van extra corona gerelateerde regelingen. In de realisatie is deze omzet € 25,9 mln hoger dan initieel opgenomen in de ontwerpbegroting.

De toename van de omzet bij Overige departementen in de 1e suppletoire begroting (+ € 10,8 mln) wordt met name veroorzaakt door een opdracht voor applicatie ontwikkeling van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RiVG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een sterke stijging van nieuwe opdrachten voor Rijkszaak, zoals bij Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de realisatie is deze ruim € 19,6 mln hoger dan de ontwerpbegroting. Met name de omzet stijging van Overige departementen is de oorzaak van de ten opzichte van 1e suppletoire begroting hogere baten.

De verdeling per productgroep wordt in de onderstaande tabellen weergegeven.

Tabel 58 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2020

Applicatiebeheer

74.606

76.202

1.596

81.976

Ontwikkelopdrachten

58.344

90.683

32.339

68.270

Werkplekservices

54.391

57.625

3.234

52.354

Overige omzet

12.526

1.251

‒ 11.275

2.177

Generieke eBS

6.663

6.627

‒ 37

6.999

Totaal

206.530

232.388

25.858

211.777

Naast de hogere omzet is ook de verschuiving in omzet van Overig naar Ontwikkelopdrachten opvallend. Ten tijde van het maken van de ontwerpbegroting is meer onder Overige omzet opgenomen, omdat nog niet geheel duidelijk was wat de gevolgen van het aangepaste kostprijsmodel waren voor de verdeling van de omzet. In de realisatie wordt het geheel van Generieke Diensten in dit format opgenomen onder Ontwikkelopdrachten.

Tabel 59 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2020

Applicatiebeheer

45.887

43.025

‒ 2.862

40.794

Ontwikkelopdrachten

14.118

42.856

28.738

33.680

Werkplekservices

19.560

20.220

660

19.643

Overige omzet

12.841

5.863

‒ 6.978

9.599

Generieke eBS

1.516

1.599

83

1.608

Totaal

93.922

113.563

19.641

105.324

Ook bij de Overige departementen is de verschuiving van Overige omzet naar omzet ontwikkelopdrachten zichtbaar om de hierboven vermelde reden.

Toelichting op de lasten

Personele Kosten

Om aan de gestegen vraag naar ICT-dienstverlening te kunnen voldoen is in de 1e suppletoire begroting additioneel € 37,6 mln opgenomen voor personele kosten. Door de snelle toename van de opdrachtenportefeuille door nieuwe opdrachten van zowel bestaande als nieuwe klanten vangt DICTU de benodigde extra capaciteit in eerste instantie op door de benodigde ICT - expertise extern in te huren (€ 33,1 mln). In de realisatie blijkt de externe inhuur € 3,2 mln lager dan verwacht als gevolg van efficiency. DICTU gaat onverminderd voort met de voorgenomen verambtelijking om te komen tot een betere verhouding tussen eigen personeel en externe inhuur.

Materiele kosten

De materiele kosten zijn in de realisatie lager als opgenomen in de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting is deels gebaseerd op realisatie 2019 en in de realisatie zijn de kosten lager door onder meer afloop CW - project en lagere kosten bij Infradiensten.

Afschrijvingskosten

Ten slotte zijn in de 1e suppletoire begroting de afschrijvingskosten ten opzichte van de ontwerpbegroting verlaagd met € 7,1 mln in verband met een versnelde afwaardering van activa in 2020. In de realisatie zijn de afschrijvingskosten nog € 3,1 mln lager, met name als gevolg van uitblijvende investeringen in 2021.

Het resultaat van DICTU over het jaar 2021 is € 20,9 mln positief.

Tabel 60 Balans per 31 december 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2021

Balans 2020

Activa

  

Vaste activa

40.490

49.851

Immateriële vaste activa

10.273

14.616

Materiële vaste activa

30.217

35.235

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

27.668

31.238

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

2.549

3.997

Vlottende activa

81.013

83.921

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Debiteuren

19.436

30.162

Overige vorderingen en overlopende activa

30.354

29.779

Liquide middelen

31.223

23.980

Totaal activa

121.503

133.772

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

31.207

16.627

Exploitatiereserve

10.307

13.310

Onverdeeld resultaat

20.900

3.317

Voorzieningen

2.523

1.179

Langlopende schulden

26.543

34.786

Leningen bij het Ministerie van Financiën

26.543

34.786

Kortlopende schulden

61.230

81.180

Crediteuren

867

9.789

Belastingen en premies sociale lasten

0

0

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

20.156

26.021

Overige schulden en overlopende passiva

40.207

45.370

Totaal passiva

121.503

133.772

Tabel 61 Specificatie Debiteuren (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Debiteuren

22.252

31.877

Voorziening debiteuren

‒ 2.816

‒ 1.715

Nog te verwerken ontvangsten

0

0

Totaal

19.436

30.162

In 2021 zijn de verbeteringen in het debiteurenbeheer duidelijk zichtbaar. De debiteurenstand ultimo 2021 is € 22,3 mln. Dit is een afname van € 9,6 mln ten opzichte van 2020 ondanks een hoger omzetniveau. De stand van de Voorziening dubieuze debiteuren is hoger in 2021 doordat de omvang van de disputen in 2021 hoger is. In totaal is er aan € 2,52 mln disputen bijgekomen.

Tabel 62 Specificatie Debiteurenrekening naar klantgroepen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Moederdepartement

12.418

17.276

Overige departementen

9.533

14.338

Derden

301

263

Totaal

22.252

31.877

Tabel 63 Specificatie Overige vorderingen en overlopende activa (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Moederdepartement

8.569

8.832

Overige departementen

3.159

2.857

Derden

18.626

18.090

Totaal

30.354

29.779

Tabel 64 Voorzieningen (bedragen x € 1.000)
 

Boekwaarde 1-1-2021

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Boekwaarde 31-12-2021

Voorziening personeel

1.058

598

552

61

1.043

Overige Voorzieningen

121

1.480

121

0

1.479

De voorziening personeel wordt benut voor contractuele afspraken met medewerkers. Van de voorziening personeel is gedurende 2021 € 0,6 mln onttrokken conform de opbouw van de voorziening. Tevens is er voor € 0,5 mln gedoteerd voor verlenging van het mobiliteitsdienstverband van een medewerker en een contract overname. De overige € 0,1 mln dotatie is ten behoeve van de nog niet aangevraagde thuiswerkvergoedingen over 2021. opgenomen. Het niet benutte deel is als vrijval voorzieningen ten gunste van de baten geboekt.

De onttrekking van de overige voorzieningen bestaat uit de afwikkeling van de schikking met een leverancier. Er is een dotatie gedaan van € 0,8 mln in verband met een contractuele afspraak met AT, dat DICTU de helft van de rekening voor Minimum Viabel Product zal nemen.

En er is een dotatie gedaan van € 0,7 mln voortvloeiend uit een afspraak met Directie Bedrijfsvoering (EZK), dat DICTU de kosten voor de vertragingen en daarmee uitloop voor het IB projecten cluster voor haar rekening zal nemen. De hierop betrekking hebbende verwachte uitgaven in 2022 zijn opgenomen in de voorziening.

Ontwikkeling eigen vermogen

Tabel 65 Tabel vermogensontwikkeling (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

1. Eigen vermogen per 1/1

5.802

7.978

13.310

16.627

2. Saldo baten en lasten

2.176

5.332

3.317

20.900

3. Directe mutaties in het eigen vermogen

0

0

0

‒ 6.320

‒ 3a Uitkering aan moederdepartement

0

 

0

‒ 6.400

‒ 3b Bijdrage door moederdepartement ter versterking eigen vermogen

0

 

0

0

‒ 3c Overige mutaties

0

 

0

80

4. Eigen vermogen per 31/12

7.978

13.310

16.627

31.207

Omzet

285.061

309.923

319.334

346.914

Vermogensplafond (5%)

13.704

14.639

15.239

16.270

Het eigen vermogen einde boekjaar bedraagt € 31,9 mln. Dit is 9,8% van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar, terwijl maximaal 5% is toegestaan. Het eigen vermogen is derhalve € 14,9 mln te hoog. Uiterlijk bij eerste suppletoire begrotingswet 2022 zal worden aangegeven hoe dit is hersteld.

Tabel 66 Specificatie Crediteuren (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Moederdepartement

0

2

Overige departementen

145

652

Derden

722

9.135

Totaal

867

9.789

Door tijdige betaling van facturen is het crediteuren saldo ultimo 2021 aanzienlijk afgenomen in vergelijking met 2020.

Tabel 67 Specificatie Overige verplichtingen en overlopende passiva (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Moederdepartement

15.730

20.388

Overige departementen

1.538

4.332

Derden

22.939

20.650

Totaal

40.207

45.370

Tabel 68 Kasstroomoverzicht over het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2021 + stand depositorekeningen

20.158

23.920

3.762

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

302.203

350.060

47.857

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 270.991

‒ 310.375

‒ 39.384

2.

Totaal operationele kasstroom

31.212

39.685

8.473

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 32.000

‒ 11.904

20.096

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

‒ 166

‒ 166

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 32.000

‒ 12.070

19.930

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 6.400

‒ 6.400

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

80

80

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 31.212

‒ 26.021

5.191

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

32.000

11.913

‒ 20.087

4.

Totaal financieringskasstroom

788

‒ 20.428

‒ 21.216

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2021 + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4)

20.158

31.107

10.949

Toelichting kasstroomoverzicht

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is de gerealiseerde kasstroom is bijna € 11 mln positiever. Dit is met name het gevolg van de operationele kasstroom en het hieronder vallende hogere diensten-volume en de ontwikkeling van de balans-posten debiteuren en crediteuren.

De € 6,4 mln eenmalige uitkering aan moederdepartement bestaat uit € 1,4 mln verplichte afroming eigen vermogen en € 5,0 mln extra afroming.

Tabel 69 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2021
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2018

2019

2020

2021

2021

Omschrijving generiek deel

     

Kostprijzen per product (groep)

     

a. Basistarief werkplek VKA

2.602

    

b. Basistarief werkplek CW

3.637

3.746

3.746

3.516

3.516

Tarieven/uur1

     

a. Senior medewerker (ontwikkeling)

100

101

137

136

136

b. Medior medewerker (bouw)

78

80

114

112

112

c. Junior medewerker (test en beheer)

67

69

102

100

100

Indicatoren

     

Aantal werkplekken VKA

6.599

    

Aantal werkplekken CW2

6.868

13.343

14.929

16.027

13.400

FTE-totaal (excl. externe inhuur)3

710

775

828

905

898

Aantal interne FTE’s in percentage van het totale aantal FTE’s

52%

54%

54%

55%

61%

Saldo van baten en lasten (%)4

0,80%

1,75%

1,04%

6,02%

0,00%

Klanttevredenheid

7,1

7,2

7,0

7,8

7,0

Beschikbaarheid applicaties

98,1%

98,4%

99,8%

99,7%

98,0%

Oplospercentage 1ste lijn helpdesk5

nb

67%

71%

70%

80%

1

DICTU hanteert met ingang van 2020 een nieuw kostprijsmodel. In dit model wordt overgegaan van directe kostprijzen naar integrale kostprijzen, met als gevolg een (financieel-technische) stijging van de tarieven.

2

Aantal werkplekken ultimo jaar.

3

Gemiddeld aantal FTE over het jaar.

4

Saldo als percentage van de baten.

5

Streefwaarde in 2019 was 70%.

Licence