Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Focusonderwerp FJR 2021

Naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer (zie brief) om in het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) 2021 aandacht te besteden aan bekostigingssystemen van uitvoeringsorganisaties wordt eenmalig deze bijlage opgenomen in het EZK-jaarverslag 2021 met betrekking. Evenals voorgaande jaren wordt hiermee het focusonderwerp in het FJR gekoppeld aan een verantwoording in de departementale jaarverslagen.

Naar aanleiding van de Coronacrisis krijgt de Kamer eenmalig meer inzicht in de gevolgen hiervan voor de Kamer van Koophandel (KvK), de Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) en de agentschappen Agentschap Telecom (AT) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierbij wordt aangesloten op de bijlage bij de brief die op 2 februari 2021 vanuit BZK naar de Tweede Kamer is gestuurd, en waarop het focusonderwerp is geïnspireerd (Kamerstuk 31 490, nr. 296).

Kamer van Koophandel (KvK)

Type organisatie

ZBO

Corona-impact

Ook in 2021 heeft Corona impact gehad op de Kamer van Koophandel. Het langer voortduren van de maatregelen betekende een grote onzekerheid voor en veel vragen bij ondernemers. Met het Coronaloket heeft de KvK ondernemers zo goed mogelijk geprobeerd te helpen. Mogelijk heeft Corona ook impact gehad op andere dienstverlening van de KvK al is de impact hiervan moeilijk vast te stellen. KvK ziet bijvoorbeeld dat het aantal inschrijvingen blijft stijgen, maar in hoeverre dit helemaal te relateren is aan Corona, is onduidelijk. Zover bekend is er geen significante negatieve invloed van Corona op de organisatiedoelen. Aan de Informatie & Advieskant is er zelfs een positieve impact, aangezien Corona heeft bijgedragen aan een hoger digitaal bereik en meer adviesgesprekken.

Overige problematiek en mogelijke oplossingen

In lijn met het beleid van de overheid is er veel thuisgewerkt door de medewerkers van de KvK. KvK realiseert dat, los van Corona, meer thuiswerken een trend is, die blijft. Daarom is in 2021 een beleid rondom hybride werken uitgewerkt, wat per 1 november is ingegaan. Aan de kostenkant ziet de KvK het thuiswerken terug in lagere reiskosten in combinatie met hogere kosten als gevolg van de in de CAO afgesproken thuiswerkvergoeding (effect per saldo € 0,9 mln lagere kosten). Daarnaast zier de KvK echter ook hogere kosten als gevolg van de thuiswerkvergoeding, die is afgesproken in de CAO. Het voortduren van de pandemie heeft er ook toe geleid dat veel opleidingen niet door konden gaan (opleidingskosten € 0,5 mln lager) en dat er minder verlof is opgenomen (toevoeging verlofvoorzieningen € 1,6 mln). Alleen de exportdocumenten zijn nog niet helemaal op het oude niveau. In de jaarrekening heeft KvK hierover het volgende opgenomen: «De opbrengsten uit exportdocumenten liggen € 0,4 mln lager uit dan de begroting 2021 en € 0,9 mln hoger dan in 2020. De omzet uit carnets is in 2021 aangetrokken, daar waar de internationale markt van beurzen en evenementen als gevolg van de reisbeperkingen in 2020 vrijwel geheel was stilgevallen. KvK heeft de extra kosten die veroorzaakt zijn door COVID-19 zelf opgevangen.»

Er is slechts een beperkt aantal fysieke evenementen georganiseerd. Het aantal online evenementen is wel vergroot, waarbij sprake is van een professionaliseringsslag. Hierbij is ook ingezet op marketing inspanningen rondom bv het Coronaloket. Het continueren van het Coronaloket en alle extra inzet die daarvoor nodig is, heeft geleid tot extra kosten (€ 1,0 mln).

Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA)

Type organisatie

RWT

Corona-impact

De Corona crisis heeft de organisatiedoelen van COVA niet geschaad. Het gehele jaar heeft COVA voldaan aan de haar opgelegde voorraadplicht.

Uitsplitsing en omvang van de problematiek

Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) wordt gefinancierd door een in de Wet voorraadvorming aardolieproducten (Wva, Art 26) vastgelegde voorraadheffing. De voorraadheffing wordt geheven over de consumptie van benzine, diesel en LPG in Nederland en bedraagt € 8 per 1.000 liter.

De Corona crisis, in het bijzonder de lockdowns en het daarbij behorende thuiswerken, heeft geleid tot minder vervoersbewegingen en daardoor een lager brandstofverbruik en dus ook lagere heffingsinkomsten voor COVA. Ook de regeling voor uitstel van belastingbetalingen vanwege de Coronacrisis leidde tot minder kasinkomsten voor COVA (ultimo 2021, ongeveer € 3 mln minder). In het jaar 2019 bedroeg de voorraadheffing nog rond de € 110 mln, maar de inkomsten zijn gezakt tot € 95 mln in 2020 en 202143.

Daarnaast is de olieprijs ontwikkeling van belang voor de waardering van de olievoorraden van COVA. Lage olieprijzen (lager dan de historische kostprijzen van COVA) leiden tot een afwaardering van de voorraadwaarde ten laste van het eigen vermogen. De olieprijzen daalden als gevolg van de wereldwijde Corona maatregelen significant in 2020, maar herstelden zich in de loop van 2021, zelfs tot boven het 2019 niveau. In lijn daarmee werd de voorraadafwaardering in 2020 van € 177 mln door een opwaardering van € 208 mln in 2021 gecorrigeerd.

Wijze van oplossing

COVA heeft ondanks de lagere voorraadheffingsinkomsten toch in beide Corona jaren een positief exploitatie resultaat en een liquiditeitsoverschot kunnen rapporteren. De significant lagere rentekosten over de leningen bij de Staat in de afgelopen jaren, dragen hier sterk aan bij. De inschatting is dat ondanks mogelijk blijvende volatiele voorraadheffingsinkomsten in 2022, de continuïteit van COVA gewaarborgd blijft door voldoende liquiditeit en een robuust eigen vermogen. Daarnaast is er gegarandeerde toegang van COVA tot schatkistbankieren bij de Nederlandse Staat en de wettelijke garantie in artikel 25 van de Wva: «De staat is aansprakelijk voor schulden van COVA, die mochten overblijven na haar liquidatie als rechtspersoon».

Agentschap Telecom (AT)

Type organisatie

Agentschap

Corona-impact en wijze van oplossing

Covid-19 heeft op verschillende manieren invloed gehad op Agentschap Telecom. Duidelijk is dat het ad hoc verplicht massaal thuiswerken zeer ingrijpend is geweest voor onze medewerkers. Dit zien we gelukkig niet terug in het gerealiseerde verzuimpercentage (2020: 3,9% en 2021: 3,0%). Het agentschap stuurt zeer actief op het verzuim en ziet dat dat mede door de acties die we oppakken inzake vitaliteit, hybride werken en het extra aandacht blijven hebben voor de mens, ook en misschien wel juist in deze ‘corona-tijd’ bijdraagt aan het reduceren van het verzuim.

De beschikbaarheid van de medewerkers voor de uitvoering van de taken van het agentschap is dus ondanks Covid-19 goed geweest. Activiteiten die moesten worden uitgevoerd in het veld hebben daarentegen zeker in eerste instantie veel hinder ondervonden. Voorbeelden zijn de toezicht activiteiten voor de Wibon, Waarborg en de Metrologie. Hier zijn door het agentschap (financiële-) afspraken over gemaakt met de betrokken opdrachtgever binnen de offertes.

Qua uitgaven heeft het verplicht thuiswerken er in 2020 voor gezorgd dat de overige personeelskosten € 1,3 mln lager zijn uitgevallen. Dit door het wegvallen van de reis- en verblijfskosten in zowel binnen- als buitenland. De toename op gespaarde verlofrechten (wettelijk verlof en IKB-spaarverlof) met € 1,5 mln, de uitbetaling van de thuiswerkvergoedingen van € 73.000 en het materiaal om veilig te kunnen werken (schatting ±€ 50.000) waren daarentegen niet begroot. Daarnaast komt de financiering van het agentschap tegenwoordig voor 40% uit inkomsten van derden. Het niet doorgaan van een aantal omvangrijke evenementen, zoals het EK-Voetbal en het Eurovisie Songfestival in Nederland, zorgden voor een tekort van € 0,5 mln. Vanuit het Rijk is hier aanvullende financiering voor beschikbaar gesteld.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Type organisatie

Agentschap

Impact coronamaatregelen en wijze van oplossing

Het jaar 2020 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van de opzet en uitvoering van de COVID-19 maatregelen. In een hoog tempo zijn door RVO nieuwe regelingen uitgevoerd om ondernemend Nederland door deze crisistijd te helpen. De impact van de COVID-19 pandemie is in het positief resultaat van RVO over het boekjaar 2020 terug te zien. De omzet is mede door het uitvoeren van steunmaatregelen ten opzichte van 2019 toegenomen. Een andere factor hierin was de stijgende omvang van de opdracht in het kader van de Aardebevingsschade Groningen. Zowel het opdrachtenvolume als het veranderende kostenbeeld, tegen een in 2019 vastgesteld tarief, hebben geleid tot een ongebruikelijke hoog positief resultaat van circa € 27 mln (2019; € 0,4 mln). In 2020 is geen sprake geweest van tekorten of stortingen vanuit het moederdepartement EZK. RVO heeft conform de Regeling Agentschappen het, door het hoge resultaat ontstane surplus eigen vermogen van € 20,2 mln uitgekeerd aan het moederdepartement EZK. RVO heeft naast de reguliere opdrachten voor haar grootste opdrachtgevers van EZK en LNV een groot aantal extra regelingen in opdracht gekregen. Onder deze maatregelen vallen bijvoorbeeld de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Door de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn ruim 207.000 ondernemers geholpen met een toegekend bedrag van totaal € 829 mln. Met de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn meer dan 40.000 aanvragen toegekend met een totaal van € 538 mln. De TVL kende eind 2020 een nieuwe openstelling voor vrijwel alle bedrijven en heeft meerdere vervolgen gekregen in 2021.

De COVID-19 pandemie heeft een grote omslag in het werken veroorzaakt. Het noodgedwongen thuiswerken van nagenoeg de gehele organisatie heeft veel inzet en creativiteit van medewerkers gevraagd. Door het thuiswerken is ook een ander kostenbeeld ontstaan. Zo zijn extra kosten gemaakt voor ICT middelen voor thuiswerken en is er een thuiswerkvergoeding uitbetaald. Verder heeft het thuiswerken ervoor gezorgd dat enkele processen zijn gewijzigd wat heeft geleid tot extra porto en scankosten. Daarnaast zijn door RVO aanvullende verplichtingen aangegaan die met communicatie in de panden te maken hebben (stickers, afzetlinten etc.) en de maatregelen omtrent desinfecteren (doekjes, desinfectiezuilen etc.). Extra kosten die RVO heeft moeten maken konden worden opgevangen binnen de eigen begroting. Tegenover deze onvoorziene extra corona gerelateerde kosten zijn ook een aantal kosten gedaald. In 2020 is door RVO een effectiviteit in de werkzaamheden ontstaan, door flexibel inzetten van personeel binnen RVO en medewerkers hebben ook minder verlof opgenomen. Door het thuiswerken heeft RVO substantieel minder dienstreizen en reiskosten gemaakt. Ook de kosten voor catering en hotelkosten zijn minder geweest dan het afgelopen jaren.

43

De voorraadheffing over december 2021, te ontvangen in februari 2022, is geraamd.

Licence