Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Inhuur externen

Tabel 118 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verslagjaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

18.302

2. Organisatie- en Formatieadvies

350

3. Beleidsadvies

2.112

4. Communicatieadvisering

3.353

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

24.117

5. Juridisch Advies

1.663

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

126.637

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

13.507

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

141.807

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

128.972

Ondersteuning bedrijfsvoering

128.972

Totaal uitgaven inhuur externen

294.896

Toelichting op het inhuurpercentage 2021

Het kabinet hanteert, naar aanleiding van de motie Roemer, een norm voor externe inhuur van 10% van de totale personeelskosten. Evenals over voorgaande jaren wordt ook dit jaar deze norm overschreden. Het inhuurpercentage voor EZK komt over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 uit op 28,9%. De overschrijding van de norm voor inhuur van extern personeel is vooral veroorzaakt door DICTU, RVO en AT. Het inhuurpercentage voor EZK over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 zonder DICTU, RVO en AT komt uit op: 8,3%.

Bij DICTU wordt de overschrijding van de norm veroorzaakt door de behoefte aan specifieke(ICT-)expertise. Zelf alle kennis in huis hebben is dikwijls niet mogelijk en ook lang niet altijd zinvol, mede gezien de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied en de wisselende expertise die dit vraagt. Daarnaast bemoeilijkt de krappe arbeidsmarkt voor ICT-ers de werving van eigen ICT-personeel.

Bij RVO.nl is de aanleiding met name de «flexibele schil», waarmee ingespeeld wordt op fluctuaties in het gevarieerde opdrachtenpakket en waarvoor gespecialiseerde kennis nodig is zoals de afhandeling van de schadeloosstellingsdossiers Groningen. Daarnaast legt de uitvoering van de tijdelijke coronamaatregelen extra druk op de personele capaciteit waardoor inhuur ook als gevolg van vertraging in het aannemen en inwerken van nieuwe mensen noodzakelijk is. Het halen van de Roemer-norm is voor DICTU en RVO.nl niet realistisch, gezien hun kerntaken en de fluctuerende opdrachtenportefeuilles.

Bij Agentschap Telecom is het percentage externe inhuur in 2021 met 4% gestegen ten opzichte van 2020 naar 22%. Deze stijging komt helaas niet onverwacht. Één van de drie corporate risico’s is het kunnen aantrekken en binden van voldoende gekwalificeerd personeel voor de bestaande, de doorontwikkelde en de nieuwe maatschappelijke opgaves. Belangrijk voor het agentschap is om zo vroeg als mogelijk (meerjarig) financiële zekerheid te krijgen op vooral de nieuwe taken. Dit zorgt ervoor dat het werving & selectie proces op het aantrekken van vast personeel vroegtijdig wordt opgestart. Een maatregel die genomen is om dit te realiseren is de verhoging van het meerjarig projectbudget. Dit vertaalt zich nog niet direct door in de cijfers.

Om succesvol te kunnen opereren op de arbeidsmarkt heeft het agentschap geïnvesteerd in recruitment. Dit is nodig om als organisatie zichtbaar te zijn op een zeer krappe arbeidsmarkt.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2021 door het ministerie buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumtarief van € 225 (exclusief btw).

Tabel 119 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

2021

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting

n.v.t.

Licence