Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 101 Departementale verantwoordingsstaat 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (bedragen x € 1.000)
         

Art.

Omschrijving

(1)Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3)= (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten2

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

53.673.717

53.723.417

1.831.107

57.914.751

57.702.854

3.804.362

4.241.034

3.979.437

1.973.255

           

1

Arbeidsmarkt

7.207.349

7.237.680

24.975

10.544.115

10.377.403

995.736

3.336.766

3.139.723

970.761

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

8.245.719

8.261.204

4.415

8.469.221

8.458.560

958.115

223.502

197.356

953.700

3

Arbeidsongeschiktheid

10.722

10.722

0

668

668

0

‒ 10.054

‒ 10.054

0

4

Jonggehandicapten

3.484.285

3.484.285

0

3.567.679

3.567.679

28.494

83.394

83.394

28.494

5

Werkloosheid

253.616

255.146

0

174.212

163.923

1

‒ 79.404

‒ 91.223

1

6

Ziekte en zwangerschap

12.612

12.612

0

14.105

14.105

0

1.493

1.493

0

7

Kinderopvang

3.558.509

3.558.509

1.543.876

4.115.024

4.108.446

1.498.566

556.515

549.937

‒ 45.310

8

Oudedagsvoorziening

26.178

26.178

0

23.302

23.302

50

‒ 2.876

‒ 2.876

50

9

Nabestaanden

1.370

1.370

0

1.209

1.209

0

‒ 161

‒ 161

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.521.835

6.521.835

198.080

6.525.745

6.525.745

163.076

3.910

3.910

‒ 35.004

11

Uitvoering

655.858

655.858

0

654.624

654.624

88.058

‒ 1.234

‒ 1.234

88.058

12

Rijksbijdragen

22.756.024

22.756.024

0

23.151.182

23.173.152

2.085

395.158

417.128

2.085

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

236.697

237.197

1.000

203.252

190.131

4.956

‒ 33.445

‒ 47.066

3.956

           

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

407.222

407.222

58.761

452.010

423.274

64.920

44.788

16.052

6.159

98

Algemeen

25.997

27.851

0

18.403

20.633

305

‒ 7.594

‒ 7.218

305

99

Nog onverdeeld

269.724

269.724

0

0

0

0

‒ 269.724

‒ 269.724

0

1

De stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, de tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begrotingen en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB's die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.

2

De stand vastgestelde begroting is inclusief het amendement van de leden Snels en Lodders (Tweede Kamer, 2020-2021, 35 574 nr 12). Dit amendement is ingediend en aangenomen bij de begroting van het Ministerie van Financiën en dat daarom niet in de stand SZW-begroting zoals deze is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Dit verschil is toegelicht bij de eerste suppletoire begroting 2021. Het betreft € 6 miljoen minder ontvangsten op de KOT en WKB als gevolg van het verhogen van de doelmatigheidsgrens van terugvorderingen.

Licence