Base description which applies to whole site

5.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf Algemene Rekenkamer

Paragraaf 1 - Uitzonderingsrapportage

Rechtmatigheid

In 2022 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. De financiële overzichten geven een getrouw beeld van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

Plan financieel beheer

Op 15 maart 2022 heeft de openbare accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij het jaarverslag Algemene Rekenkamer over 2021. In het verslag van bevindingen constateert de accountant dat het jaarrekeningproces is verbeterd. Dit neemt niet weg dat in 2022 verder is gewerkt aan het optimaliseren van het financiële beheer en de bedrijfsvoering.

Om een tijdige afsluiting van de financiële administratie en oplevering van het jaarverslag over 2022 te waarborgen is gewerkt met een tussentijdse afsluiting (medio 2022).

Belangrijkste materiële fraude- en corruptierisico’s en genomen maatregelen

De Algemene Rekenkamer actualiseert jaarlijks haar fraude-risicoanalyse. Hieruit komt het beeld naar voren dat de Algemene Rekenkamer een laag fraude-risicoprofiel heeft. Genomen maatregelen betreffen onder andere het uitvoeren van de interne controle en het periodiek uitvoeren van een frauderisico-scan op de uitgevoerde uitgaven.

De inrichting van de accountantscontrole bij de Algemene Rekenkamer

Gelet op het feit dat de Algemene Rekenkamer in haar controlerende taak ook de overige Hoge Colleges van Staat (Begrotingshoofdstuk IIB) controleert, laat de Algemene Rekenkamer haar eigen jaarverslag en verantwoording toetsen door een onafhankelijke externe accountant.

Interne controle (IC)

In het licht van de bevindingen van de openbare accountant zijn in 2022 werkprocessen tegen het licht gehouden en aangepast en is de IC verder aangescherpt. Verder zijn steekproefsgewijs controles op de materiële uitgaven uitgevoerd. Het werkproces is waar nodig verder aangepast. Verder zijn het contractenbeheer en –registratie aangescherpt.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Informatiebeveiliging

De Algemene Rekenkamer beheerst de informatiebeveiliging op basis van risicomanagement en stuurt op maatregelen die de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van informatie waarborgen.

Tegen de achtergrond van de over 2020 door de Algemene Rekenkamer in het Verantwoordingsonderzoek vastgestelde onvolkomenheid, is een verbeterplan informatiebeveiliging opgesteld. Het risicomanagementbeleid voor informatiebeveiliging is herzien en vastgesteld. Hieruit voortvloeiende maatregelen zijn verder belegd in de organisatie. Ook is gestuurd op verbetering van het kwetsbaarheden- en incidentenproces.

Hoewel wettelijk niet verplicht streeft de Rekenkamer ernaar om voor informatiebeveiliging te voldoen aan de normen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De maatregelen die uit de in 2021 uitgevoerde BIO Gap analyse voortvloeien, zijn in 2022 geïmplementeerd dan wel ingepland. In 2023 wordt de BIO Gap analyse herijkt.

Verder heeft de Algemene Rekenkamer door externe bureaus diverse onderzoeken naar de informatiebeveiliging laten uitvoeren (waaronder een externe audit informatiebeveiliging). De verbeterpunten en aanbevelingen uit die onderzoeken zijn gedeeltelijk doorgevoerd en verder opgenomen in het jaarplan 2023 en de verbeterlijst informatiebeveiliging.

De interne beheersing heeft zodanig gefunctioneerd dat voldoende zekerheid is verkregen dat de bedrijfsvoering voldoet aan het VIR 2007 / BIO. Waar nodig zijn aanvullende maatregelen getroffen. In 2022 hebben zich veertien beveiligingsincidenten voorgedaan. Daarbij is het beveiligingsbeleid effectief gebleken. Incidenten zijn tijdig gedetecteerd en/of gemeld en hebben door de getroffen maatregelen niet tot ernstig nadelige gevolgen geleid.

Paragraaf 2 - Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

Audit Advisory Committee

Het Audit Advisory Committee (AAC) is door de Algemene Rekenkamer zelf ingesteld en legt zich voornamelijk toe op advisering over het interne functioneren van de Algemene Rekenkamer. Daarbij gaat het om de wijze waarop de Algemene Rekenkamer met haar organisatie en bedrijfsvoering is toegesneden op haar mandaat en op de daaruit voortvloeiende missie en strategie. Onderwerpen die zijn besproken, zijn onder meer het programma «Open op orde», de informatiehuishouding, organisatiebreed risicomanagement, huisvesting en het strategisch personeelsbeleid. Per 1 januari 2022 is een nieuwe voorzitter benoemd en een nieuw lid aangetreden. Om de continuïteit van het AAC te bevorderen is de zittingsperiode van de leden in 2022 met 1 jaar verlengd. Het lidmaatschap van het AAC is nu maximaal 2 termijnen van 4 jaar.

Paragraaf 3 - Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Ontwikkeling staf

De staf voerde in 2022 haar jaarplan uit: de directie innoveerde en implementeerde nieuwe systemen. Veel teams investeerden in hun ontwikkeling. Ook zijn integrale werkprocessen verbeterd, bijvoorbeeld op het gebied van werving, selectie, inkoop en financiën.

De dienstverlening van de staf is verder verzakelijkt en er is gewerkt aan verdere verbetering van de dienstverlening. De staf werkt met dienstverleningsafspraken en stuurt op goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. De stafdirectie is in 2022 leidend geweest in het succesvol implementeren van duurzaam hybride werken. Hiernaast heeft, zoals hierboven reeds benoemd, de informatievoorziening en de informatiebeveiliging een belangrijke ontwikkelimpuls gekregen.

Programma Huisvesting

In 2018 is het project huisvesting Algemene Rekenkamer gestart. Redenen hiervoor zijn dat de huidige huisvesting niet meer voldoet aan de moderne maatstaven, dat er dringend onderhoud en reparatie nodig is en dat een herijking van de visie op huisvesting noodzakelijk was. In oktober 2019 heeft het college de voorkeur uitgesproken voor het scenario ‘ingrijpend verbouwen’. In oktober 2021 is een start gemaakt met de schetsontwerpfase, die eind maart 2022 is vastgesteld. In april 2022 is een start gemaakt met de voorontwerpfase. Medewerkers van de Algemene Rekenkamer zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit voorontwerp, dat in 2023 zal worden vastgesteld.

In de periode van de ingrijpende verbouwing gaat de Algemene Rekenkamer naar een tijdelijk onderkomen. Nadat bleek dat de kans op tijdelijke huisvesting van de Rekenkamer binnen de Rijksvastgoedportefeuille zeer klein was, is op de commerciële markt gezocht naar geschikte locaties. In november 2022 is een voorkeurslocatie benoemd die momenteel verder wordt onderzocht.

Licence