Base description which applies to whole site

5.3 Bedrijfsvoeringsparagraaf De Nationale ombudsman

Paragraaf 1 - Uitzonderingsrapportage

Rechtmatigheid

In 2022 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. Er is sprake van een getrouwe weergave.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

In haar verantwoordingsonderzoek over 2021 constateert de Algemene Rekenkamer dat er gezien de verbeteringen in 2021 en het beperkte aantal rechtmatigheidsfouten, geen sprake meer is van een aandachtspunt.

Belangrijkste materiële fraude- en corruptierisico’s en genomen maatregelen De processen zijn ingericht om fraude en corruptierisico’s te voorkomen. Gezien de aard van de taken van de Nationale ombudsman en de genomen maatregelen kent de Nationale ombudsman een laag frauderisicoprofiel op het gebied van financieel en materieel beheer. Dit is mede door interne controle, gemonitorde beheersingsmaatregelen en doorgevoerde functiescheiding.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

In haar verantwoordingsonderzoek over 2021 concludeert de Algemene Rekenkamer dat de Nationale ombudsman de informatiebeveiliging heeft verbeterd. Op het gebied van risicomanagement ziet de Rekenkamer nog risico's. Dat komt doordat de Nationale ombudsman nog niet voor alle belangrijke systemen risicoanalyses heeft uitgevoerd. Ook moet nog blijken of het risicomanagement over een langere periode goed functioneert. De Rekenkamer handhaaft daarom de onvolkomenheid.

In 2022 is enige vooruitgang geboekt met het in de praktijk brengen van het risicomagementproces in het kader van informatiebeveiliging. Hierbij is specifiek aandacht uitgegaan naar het in de praktijk brengen van het risicomanagementbeleid en de risicomanagementcyclus. Het proces voor het uitvoeren van o.a. business impact analyses, risicoanalyses en audits wordt nu volledig uitgevoerd in een digitale risicomanagementoplossing. Met betrekking tot de onvolkomenheid is er een volledig overzicht van systemen gemaakt. Voor de belangrijkste systemen zijn risicoanalyses uitgevoerd. De maatregelen welke geselecteerd zijn op basis van de risicoanalyses zijn nog niet allemaal geïmplementeerd zodat de werking van het risicomanagementbeleid nog niet kan worden aangetoond.

Paragraaf 2 - Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 3 - Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Open op orde

In 2022 heeft de Nationale ombudsman uitvoering gegeven aan haar actieplan Open op Orde . Het in 2021 vastgestelde actieplan omvat de activiteiten voor de komende 5 jaar. Met dit actieplan sluit de Nationale ombudsman aan bij het Rijksbrede programma ter verbetering van de informatiehuishouding onder regie van BZK. In 2022 is er vooral aandacht geweest voor bewustwording over informatiehuishouding en voor (voorbereiding op) archivering van e-mail en chatberichten.

Licence