Base description which applies to whole site

Saldibalans per 31 december 2022 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA))

Tabel 18 Saldibalans per 31 december 2022 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2022

 

31-12-2021

 

Passiva

31-12-2022

 

31-12-2021

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

78.470

 

77.550

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

6.402

 

4.401

3

Liquide middelen

1

 

3

     

4

Rekening-courant RHB1

50.015

 

48.047

4a

Rekening-courant RHB

118.974

 

118.160

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

 

0

5a

Begrotingsreserves

0

 

0

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

180

 

151

7

Schulden buiten begrotingsverband

3.290

 

3.190

8

Kas-transverschillen

0

 

0

     

Subtotaal intra-compatabel

128.666

 

125.751

Subtotaal intra-comptabel

128.666

 

125.751

          

Extra-comptabele posten

       

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

217

 

0

10a

Tegenrekening vorderingen

217

 

0

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

126

 

172

12a

Tegenrekening voorschotten

126

 

172

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

 

0

13

Garantieverplichtingen

0

 

0

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

5.890

 

6.163

14

Andere verplichtingen

5.890

 

6.163

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

6.233

 

6.335

Subtotaal extra-comptabel

6.233

 

6.335

          

Totaal

134.899

 

132.086

Totaal

134.899

 

132.086

1

Rijkshoofdboekhouding

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2022 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2022 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

4) Rekening courant de Koning, Kabinet van de Koning (KvdK) en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Tabel 19 Rekening courant (Bedragen x € 1.000)

De Koning

48.100

Kabinet van de Koning

‒ 119

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.034

Totaal

50.015

6) Vorderingen buiten begrotingsverband

Nadere specificatie van de vorderingen buiten begrotingsverband:

Tabel 20 Vorderingen buiten begrotingsverband (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vorderingen

Kas- en reisvoorschotten

0

Salarisuitgaven

34

Overige vorderingen

145

Totaal

180

Salarisuitgaven

Dit bedrag bestaat uit vorderingen op (ex)-personeel en een voorschot die nog verrekend moeten worden.

Overige vorderingen

Het betreft hier uitgaven ten behoeve van met name derden waarvoor het ministerie (nog) vorderingen heeft ingesteld (moet instellen).

7) Schulden buiten begrotingsverband

Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:

Tabel 21 Schulden buiten begrotingsverband (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Schulden

Netto salarissen

3.265

Diverse ontvangsten

25

Totaal

3.290

Netto salarissen

De op de salarissen van december 2022 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP zijn in januari 2023 betaald.

10) Vorderingen

10a Tegenrekening vorderingen

Het betreft een beperkt aantal aan debiteuren verzonden facturen, vanwege economische transacties, die direct opeisbaar zijn.

12) Voorschotten

12a) Tegenrekening voorschotten

Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de betalingen aan APG ad

€ 126.000 opgenomen onder de voorschotten, voor zover het betalingen betreft waarvoor de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven. Afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden in 2023. In 2022 is aan voorschotten voor wachtgelden en uitvoeringskosten 2021, € 172.000 afgerekend met APG.

Tabel 22 Tegenrekening voorschotten (Bedragen x € 1.000)

Ontstaansjaar

Stand 01-01-2022

Verstrekt in 2022

Afgerekend in 2022

Stand 31-12-2022

2021

172

0

‒ 172

0

2022

0

126

0

126

Totaal

172

126

‒ 172

126

14 en 14a) Andere verplichtingen

Het betreft hier met name verplichtingen die verband houden met AZ Next, inhuur van ICT specialisten.

Licence