Base description which applies to whole site

Saldibalans per 31 december 2022 van het Kabinet van de Koning (IIIB)

Tabel 23 Saldibalans per 31 december 2022 van het Kabinet van de Koning (IIIB) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2022

 

31-12-2021

 

Passiva

31-12-2022

 

31-12-2021

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

2.992

 

2.683

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

2.996

 

2.683

3

Liquide middelen

0

 

0

     

4

Rekening-courant RHB1

119

 

121

4a

Rekening-courant RHB

0

 

0

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

 

0

5a

Begrotingsreserves

0

 

0

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

1

 

1

7

Schulden buiten begrotingsverband

116

 

122

8

Kas-transverschillen

0

 

0

     

Subtotaal intra-compatabel

3.112

 

2.805

Subtotaal intra-comptabel

3.112

 

2.805

          

Extra-comptabele posten

       

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

0

 

0

10a

Tegenrekening vorderingen

0

 

0

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

0

 

0

12a

Tegenrekening voorschotten

0

 

0

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

 

0

13

Garantieverplichtingen

0

 

0

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

0

 

0

14

Andere verplichtingen

0

 

0

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

0

 

0

          

Totaal

3.112

 

2.805

Totaal

3.112

 

2.805

1

Rijkshoofdboekhouding

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2022 van het Kabinet van de Koning (IIIB)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2022 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

7) Schulden buiten begrotingsverband

Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:

Tabel 24 Schulden buiten begrotingsverband (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Schulden

Netto salarissen

116

Totaal

116

Netto salarissen

De op de salarissen van december 2022 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP zijn in januari 2023 betaald.

Licence