Base description which applies to whole site

9. WNT-verantwoording 2022 - Ministerie van Financiën

Op www.topinkomens.nl vindt u het geldend normenkader voor 2022: de Wet normering topinkomens (WNT), het Uitvoeringsbesluit WNT, de Uitvoeringsregeling WNT, QenA’s en een overzicht van de geldende bezoldigingsmaxima.

De geldende wet- en regelgeving is leidend.

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2022 € 216.000.

Tabel 81 Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instel-ling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepas-sing)

Datum einde dienstverband (indien van toepas-sing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2021)

Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Totale bezoldiging in 2022 (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Individueel toepasselijk bezol-digings-maximum

Motivering en bedrag (indien overschrijding)

CEA

drs. H.W. te Beest

Voorzitter

 

31-12-2022

0,180

Nee

30.607

 

30.607

38.880

 

(0,162)

(26.793)

(26.793)

(33.858)

CEA

prof. dr. A.J. Brouwer RA

Lid

  

0,060

Nee

7.224

 

7.224

12.960

 

(0,090)

( 2.672)

 

( 2.672)

( 4.741)

 

CEA

mw. drs. E. van Caspel RA

Vice-voorzitter

  

0,077

Nee

9.288

 

9.288

16.632

 

(0,067)

(7.948)

(7.948)

(14.003)

CEA

M. van Giessen AA

Lid

  

0,054

Nee

6.536

 

6.536

11.664

 

(0,048)

(5.685)

(5.685)

(10.032)

CEA

H.D. Rijkse AA

Lid

  

0,038

Nee

4.644

 

4.644

8.208

 

(0,052)

(6.179)

(6.179)

(10.868)

CEA

mw. E.M. van der Velden AA

Lid

  

0,082

Nee

9.976

 

9.976

17.712

 

(0,065)

(7.763)

(7.763)

(13.585)

CEA

prof.dr. O.P.G. Bik RA

Lid

1-4-2022

 

0,064

Nee

5.848

 

5848

10415

 
           

CEA

prof. dr. E.H.J. Vaassen RA *

Lid

 

1-4-2022

 

Nee

     

(0,054)

(6.360)

(6.360)

(11.286)

CEA

mw. mr. H.G.M. van Oldeniel

In-komend voorzitter

29-9-20221

 

0,138

Nee

6.025

 

6.025

7.677

 
    

CEA

J.P.M.J. Leerentveld RA RE

Secretaris

  

0,9036

Nee

142.476

14.548

157.024

195.177

 

(0,9036)

(139.250)

(15.067)

(154.317)

(188.852)

1

mw. Van Oldeniel is per 1-1-2023 benoemd in de functie van voorzitter CEA en draait vanaf 29-9-2022 al mee met de activiteiten van CEA ter kennismaking/inwerken.

Wanneer op een topfunctionaris een vordering is ingesteld vanwege een onverschuldigde betaling is dit gemarkeerd in de kolom «motivering» met *) Topfunctionarissen met een bezoldiging van €1.800 of minder zijn gemarkeerd met **)

Tabel 82 Cumulatie van dienstbetrekkingen als leidinggevend topfunctionaris

Naam topfunctionaris

Naam andere WNT-instelling(en) in 2022 (+ tussen haakjes naam andere WNT instelling(en) in 2021)

Datum aanvang dienstbetrekking

Gecumuleerde totale bezoldiging bij alle WNT-instellingen

Het algemene bezoldigingsmaximum dan wel een voor de dienstbetrekking van toepassing zijnde hoger bezoldigingsmaximum

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Motivering en bedrag bij overschrijding

H.D. Rijkse1

Roosevelt Stichting

 

4.644(6.179)

8.208(10.868)

N.v.t.(N.v.t.)

 
1

De heer Rijkse is zijn 'diensbetrekkingen' bij CEA en bij de Roosevelt Stichting aangegaan voor 1-1-2018. De heer Rijkse heeft geen bezoldiging ontvangen van de Roosevelt Stichting. Het betreft een onbezoldigde functie.

Licence