Base description which applies to whole site

3.3 Realisatie periodieke rapportages / beleidsdoorlichtingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gerealiseerde periodieke rapportages / beleidsdoorlichtingen van de afgelopen 7 jaar.

Tabel 4 Realisatie periodieke rapportages / beleidsdoorlichtingen

Thema

Artikel(en)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thema 1: Een financieel gezond Nederland

        

Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds

6

X link

    

X link

 

Beleidsdoorlichting begrotingsbeleid

n.v.t.

X link

   

X link

  
         

Thema 2: Een sterke en duurzame economie in internationale context

        

Beleidsdoorlichting Artikel 2 Financiële Markten

2

 

X link

     

Beleidsdoorlichting Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

3

X link

   

X link

  

Beleidsdoorlichting Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

4

X link

      

Beleidsdoorlichting Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

5

X link

     

Uitstel

Beleidsdoorlichting artikel 11

11

   

X link

   

Beleidsdoorlichting artikel 12

12

   

X link

   
         

Thema 3: Belastingdienst op orde: betrouwbaar, benaderbaar en behulpzaam

        

Beleidsdoorlichting Toezicht en opsporing en massale processen Belastingdienst

1

 

X link

     

Dienstverlening

1

    

X link

  

Effectgericht sturen (Douane)

9

    

X link1

  
         

Thema 4: Toeslagen: herstellen en opbouwen

        

Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen door Belastingdienst

13

X link2

      

IBO Toeslagen Deelonderzoek 1. Eenvoud of maatwerk: Uitruilen binnen het bestaande toeslagenstelsel

    

X link

   

IBO Toeslagen Deelonderzoek 2

     

X link

  
1

de beleidsdoorlichting Douane over de periode 2012-2018 is in 2020 afgerond maar pas op 29 januari 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden

2

ten tijde van deze beleidsdoorlichting was Toeslagen nog onderdeel van artikel 1

Toelichting

In de meerjarenprogrammering van de begroting 2022 stond de beleidsdoorlichting Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen gepland. In het plan van aanpak dat op 15 september 2021 met de Kamer is gedeeld, was toegezegd dat de beleidsdoorlichting voor het eind van 2022 wordt verzonden. Voor zorgvuldige beantwoording van de onderzoeksvragen bleek echter meer tijd nodig. De beleidsdoorlichting zal daarom in 2023 worden verzonden. De Kamer is hierover geïnformeerd via de Kamerbrief over monitor exportkredietverzekering (ekv) 2021.41

Voor het meest recente overzicht van de programmering van periodieke rapportages / beleidsdoorlichtingen, zie het overzicht Ingepland en uitgevoerd onderzoek op rijksfinanciën.nl.

Voor de realisatie van deze en andere grote (evaluatie)onderzoeken, zie de bijlage ‘Afgerond evaluatie- en overig onderzoek’.

41

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/09/kamerbrief-over-monitor-exportkredietverzekering-ekv-2021

Licence