Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Lijst van afkortingen

Tabel 53 Lijst van afkortingen
  

ADR

Auditdienst Rijk

AIV

Adviesraad Internationale Vraagstukken

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

AR

Algemene Rekenkamer

ASEAN

Association of South East Asian Nations

ATT

Arms Trade Treaty

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BHOS

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BIT

Bureau ICT-toetsing

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

BZ

Buitenlandse Zaken

CAVV

Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

CDI

Coördinerend Directeuren Inkoop

CELAC

Community of Latin American and Caribbean States

CTBT

Alomvattend Kernstopverdrag

CW

Comptabiliteitswet

DAB

Draft Amending Budget

DCC

Departementaal Crisiscoördinatie Centrum

DHF

Directie Huisvesting en Facilitaire Zaken

DRC

Democratische Republiek Congo

DTIA

Data Transfer Impact Assessment

D&I

Diversity & Inclusion

ECM

Expertisecentrum Malversaties

EER

Europese Economische Ruimte

EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EOF

Europees Ontwikkelingsfonds

EPF

Europese Vredesfaciliteit

ER

Europese Raad

EU

Europese Unie

FBB

Feministisch Buitenlandbeleid

FEZ

Directie Financieel-Economische Zaken

FOBO

Front Office Back Office

GBVS

Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie

GRC

Governance Risk management & Compliance

G2G

Government to Government

HBBZ

Handboek Bedrijfsvoering Buitenlandse Zaken

HDPO

Hoofddirectie Personeel en Organisatie

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HVP

Herstel- en Veerkrachtplannen

HRAM

HR Adviseur voor de Medewerker

IAEA

Internationaal Atoomenergie Agentschap

IB

Informatiebeveiliging

ICAO

Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

ICB

Internationaal Cultuurbeleid

ICC

Internationaal Strafhof

IDI

Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie

IHH

Informatiehuishouding

IO

Internationale organisatie

IOB

Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

IPNDV

International Partnership for Nuclear Disarmament Verification

ISB

Inspectie, Signalering en Begeleiding

KITLV

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

MAC

Modernisering Activiteitencyclus

MATRA

Programma voor Maatschappelijke Transformatie

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali

MRF

Mensenrechtenfonds

MRR

VN-Mensenrechtenraad

MS

Mission Sustainable

MTO

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

MVV

Machtigingen voorlopig verblijf

MVOI

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

NAVO

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NCIF

Nationaal Coördinator Internationale Functies

NFRP

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen

NIMH

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

NLA

Non Lethal Assistance

NPDI

Non-Proliferation and Disarmament Initiative

NPV

Non-proliferatie Verdrag

NVR

Nationale Veiligheidsraad

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODA

Official Development Assistance

OHCHR

Office of the High Commissioner for Human Rights

OPCW

Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens

OR

Ondernemingsraad

OS

Ontwikkelingssamenwerking

OSA

Open Strategische Autonomie

OVSE

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

PLOOI

Platform Open Overheidsinformatie

POBB

Programma ondersteuning buitenlands beleid

PV EU

Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

SDGs

Sustainable Development Goals

SEA

Strategische Evaluatie Agenda

SSC

Standard Contractual Clauses

SSO

Shared serviceorganisatie

SSR

Security Sector Reform

STP

Shiraka Training Program

UCAPTF

Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund

USD

US Dollar

VBS

Vervanging Bedrijfsvoeringssysteem

VCI

Veiligheid, Crisiscoördinatie en Integriteit

VK

Verenigd Koninkrijk

VN

Verenigde Naties

VS

Verenigde Staten

WNT

Wet normering topinkomens

WOPT

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence