Base description which applies to whole site

5 5.2 Artikel 12. Algemeen

Tabel 22 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

6.978

68.482

35.929

265.557

45.114

11.560

33.554

        

Uitgaven

7.262

66.964

36.480

34.225

45.566

171.560

‒ 125.994

        

Subsidies (regelingen)

       

Diverse subsidies

408

929

935

1.063

1.176

1.041

135

Koninklijk Paleis Amsterdam

50

50

50

50

50

53

‒ 3

Opdrachten

       

(Inter)nationale samenwerking

593

385

361

126

151

417

‒ 266

Diverse opdrachten

292

236

114

49

117

321

‒ 204

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

       

Diverse bijdragen

19

41

81

180

165

0

165

POK - BZK transparant

0

0

0

0

80

0

80

Bijdrage aan medeoverheden

       

Kwijtschelden publieke schulden

0

0

0

0

0

160.000

‒ 160.000

Verzameluitkeringen

0

0

0

334

47

0

47

Diverse bijdragen

0

119

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

       

Eigenaarsbijdrage

0

22.435

9.000

1.575

5.500

0

5.500

POK - BZK transparant

0

0

0

916

1.006

0

1.006

Diverse bijdragen

0

0

0

0

32

0

32

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       

Financiën (IXB)

5.875

42.744

25.939

29.932

37.242

9.728

27.514

Justitie en veiligheid (VI)

25

25

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

5.924

13.145

17.269

36.244

33.645

0

33.645

E. Toelichting op de instrumenten

Uitgaven

12. Algemeen

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

Dit betreft voornamelijk een subsidie aan de Stichting Parlementaire Geschiedenis voor exploitatie van het Centrum Parlementaire Geschiedenis (CPG). Verder is onder andere een subsidie aan universiteit Utrecht verstrekt in verband met Urban Futures Studio 2021-2026. Daarnaast betreft het een subsidie voor een wetenschappelijk samenwerkingsverband van de AIVD met de Technische Universiteit Delft. Omdat artikel 2 "Nationale veiligheid" een apparaatsartikel is waar geen subsidies opgenomen kunnen worden, wordt de subsidie via artikel 12 "Algemeen" verstrekt.

Koninklijk Paleis Amsterdam

De stichting Koninklijk Paleis Amsterdam heeft de jaarlijkse subsidie ontvangen.

Bijdragen aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

Gemeenten en Waterschappen kunnen hun schulden, die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke en waterschapslasten aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire, declareren op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Omdat in 2022 volgens de voorwaarden nog niet kon worden overgegaan tot betaling, is het beschikbare budget van € 160 mln. niet tot uitputting gekomen en zijn deze middelen volgens afspraak in de 2e suppletoire begroting 2022 generaal teruggeboekt.

Bijdragen aan agentschappen

SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)

Dit betreft voornamelijk uitgaven aan SSC-ICT ten behoeve van de doorontwikkelingsopgave.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën (IXB)

Over de winst op een aantal activiteiten op de begroting van het ministerie van BZK en de daaronder vallende agentschappen moet vennootschapsbelasting (VPB) worden afgedragen. De afgedragen VPB wordt verantwoord op artikel 12 'Algemeen'.

Er is ook vennootschapsbelasting betaald over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting vanwege het afgeroomde surplus eigen vermogen van het FMH, RVB, RVIG en SSC-ICT. Deze zijn conform de Regeling Agentschappen afgedragen aan de eigenaar.

Licence