Base description which applies to whole site

14. Jaarverantwoording agentschap Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT) per 31 december 2022

Inleiding

SSC-ICT is partner van en voor het Rijk. Samen met zeven ministeries werkt SSC-ICT aan een eigentijdse en compacte Rijksdienst. Naast de werkplekautomatisering wordt gewerkt aan de ontwikkeling en het beheer van applicaties, housing en hosting, en ICT-infrastructuren voor rijksgebouwen en tijdens evenementen. 40.000 ambtenaren werken via de ICT-omgeving. SSC-ICT beheert verder ruim 2.000 applicaties en ondersteunt internationale missies.

Het transitieprogramma SSC-ICT is in 2022 beëindigd. Hiermee is de organisatie beter toegerust op het leveren van standaard- en maatwerkdienstverlening aan de afnemers binnen het verzorgingsgebied. De resultaten zijn zichtbaar in de vorm van meer transparantie, positieve financiële resultaten, een afname van de technische schuld en het oplossen van onvolkomenheden.

Na beëindiging van het transitieprogramma is gestart met de transformatie. Het doel is te werken aan het verhogen van de klantgerichtheid, het optimaliseren en moderniseren van de dienstverlening, het versterken van de digitale weerbaarheid en het verder ontwikkelen van talent en organisatie.

In 2022 is SSC-ICT verder gegaan met het faciliteren van het hybride werken in de vorm van het verstevigen van netwerkverbindingen en het uitrollen van vergadervoorzieningen over de vergaderzalen in het verzorgingsgebied. Hiermee is het tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk kunnen werken verder verbeterd. Daarbij heeft SSC-ICT last van krapte op de arbeidsmarkt in het algemeen en die op het gebied van ICT in het bijzonder.

Staat van baten en lasten

Tabel 61 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap SSC-ICT 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) vastgestelde begroting2022

(2) Realisatie 2022

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)Realisatie 2021

Baten

    

- Omzet

311.821

323.685

11.864

298.515

waarvan omzet moederdepartement

74.003

92.410

18.407

82.566

waarvan omzet overige departementen

237.203

230.479

‒ 6.724

215.090

waarvan omzet derden

615

796

181

859

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

107

107

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

311.821

323.792

11.971

298.515

     

Lasten

    

Apparaatskosten

260.857

273.377

12.520

248.162

- Personele kosten

137.888

143.392

5.504

133.503

waarvan eigen personeel

93.888

89.398

‒ 4.490

87.787

waarvan inhuur externen

37.881

51.988

14.107

44.217

waarvan overige personele kosten

6.119

2.006

‒ 4.113

1.499

- Materiële kosten

122.969

129.985

7.016

114.659

waarvan apparaat ICT

97.849

107.291

9.442

93.613

waarvan bijdrage aan SSO's

19.245

21.190

1.945

19.313

waarvan overige materiële kosten

5.875

1.504

‒ 4.371

1.733

Rentelasten

0

441

441

0

Afschrijvingskosten

57.764

42.294

‒ 15.470

44.653

- Materieel

54.539

37.496

‒ 17.043

36.733

waarvan apparaat ICT

54.539

37.496

‒ 17.043

36.733

waarvan overige materiële afschrijvingskostenkosten

0

0

0

0

- Immaterieel

3.225

4.798

1.573

7.920

Overige lasten

0

5.496

5.496

2.620

waarvan dotaties voorzieningen

0

4.735

4.735

327

waarvan bijzondere lasten

0

761

761

2.293

Totaal lasten

318.621

321.608

2.987

295.435

Saldo van baten en lasten uit alle activiteiten1

‒ 6.800

2.184

8.984

3.080

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

3

3

4

Saldo van baten en lasten na belastingen2

‒ 6.800

2.181

8.981

3.076

Programmakosten transitie SSC-ICT3

0

6.984

6.984

15.270

Programmakosten transformatie SSC-ICT

0

2.837

2.837

0

Saldo van baten en lasten uit reguliere activiteiten4

‒ 6.800

12.002

18.802

18.346

1

Deze voorgestelde opstelling van de Staat van baten en lasten geldt voor de duur van het transitieprogramma alsmede voor de aansluitende transformatie. Hierna zal het format uit de Rijksbegrotingsvoorschriften weer worden gevolgd.

2

In dit saldo zijn ook de Programmakosten Transitie en transformatie SSC-ICT meegenomen. De term 'Saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering', die te doen gebruikelijk is op deze plek, voldoet daarom niet. Het onderdeel 'uit gewone bedrijfsvoering is daarom uit de beschrijving gehaald en is 'uit alle activiteiten' toegevoegd;

3

De Programmakosten Transitie en transformatie SSC-ICT worden gefinancierd uit de balanspost Bestemmingsfonds. Deze boeking zal ieder jaar plaatsvinden op 1 januari, te beginnen op 1 januari 2021.

4

Dit bedrag is het resultaat over het boekjaar indien er geen transitie- en transformatieprogramma SSC-ICT was geweest. Omdat in dit bedrag al de Vpb is verwerkt kan hetgeen 'Saldo van baten uit reguliere activiteiten’ genoemd worden.

Toelichting

In de jaarrekening worden, naast de reguliere activiteiten ook de kosten voor het Programma transitie alsmede voor de doorontwikkeling middels het transformatieprogramma verantwoord terwijl de dekking hiervan via het bestemmingsfonds op de balans verloopt (in jaar t+1). De kosten voor het programma transitie zijn meegenomen in de kostenbegroting van 2022. Ook kosten voor de doorontwikkeling met de transformatie SSC-ICT worden verantwoord. Deze zijn niet meegenomen in de begroting omdat deze op dat moment nog niet bekend waren. Het financiële resultaat, inclusief de realisatie van de kosten voor de transitie en de transformatie komt uit op € 2,2 mln. positief. Na verrekening van de, via het bestemmingsfonds gedekte, transitie- en transformatiekosten á € 9,8 mln. komt het resultaat van de reguliere activiteiten over 2022 uit op € 12,0 mln. positief.

Baten

Omzet

Tabel 62 Omzet 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting 2022

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Generiek

9.355

8.839

10.835

Gemeenschappelijk

268.166

280.823

259.830

Klantspecifiek

34.300

34.023

27.850

Totaal

311.821

323.685

298.515

De realisatie van de totale baten voor 2022 komt uit op € 323,6 mln. In de begroting is de raming € 311,8 mln. Het verschil van € 11,8 mln. ten opzichte van de begroting, is het resultaat van prijsstijgingen en een stijging in de afname van mobiele apparatuur, accounts en vergadervoorzieningen. De omzet betreft uitsluitend generiek, gemeenschappelijk en klant specifiek.

Omzet generiek en gemeenschappelijk

De realisatie van generiek en gemeenschappelijk komt uit op € 289,7 mln. tegen een begroting van € 277,5 mln. Het verschil van € 12,2 mln. wordt voornamelijk verklaard door een toename in uitgifte van extra voorzieningen in relatie tot het hybride werken waaronder ook de Audiovisuele dienstverlening op locaties. In de begroting was beperkt rekening gehouden met een stijging van het aantal gebruikers.

Omzet klant specifiek

Voor klant specifieke baten is de realisatie € 34,0 mln. en is nagenoeg gelijk aan de raming.

Vrijval voorzieningenDe vrijval van € 0,1 mln. betreft een vrijval op de voorziening dubieuze debiteuren.

Lasten

Personele kosten

De realisatie van de personele lasten komt uit op € 143,4 mln. Dit is totaal € 5,5 mln. hoger dan de begroting. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door de realisatie van personele kosten voor het transitieprogramma alsook de transformatie SSC-ICT. Dit is met name zichtbaar bij de kosten voor externe inhuur. Deze komen € 14,1 mln. hoger uit dan geraamd. Het gaat dan om de benodigde duurdere externe inhuur voor reguliere werkzaamheden als gevolg van de lagere bezetting ambtelijk personeel enerzijds en voor transitie en transformatie anderzijds. Voor het transitieprogramma en de transformatie is in totaal € 9,8 mln. verwerkt in de realisatie.

Eigen personeel

De gerealiseerde kosten voor eigen personeel komt uit op € 89,4 mln. ten opzichte van de begroting van € 93,9 mln. Dit is in totaal € 4,5 mln. lager dan geraamd. In de begroting was rekening gehouden met kosten voor het transitieprogramma maar door de lager bezetting intern personeel is hiervoor externe inhuur noodzakelijk geweest. Ook is in de realisatie € 2,5 mln. verwerkt voor de gevolgen van het cao-akkoord van 2022 (loonafspraken en een eenmalige uitkering).

Inhuur externen

De kosten voor externe inhuur zijn begroot op € 37,9 mln. De realisatie is € 52,0 mln. Dit is € 14,1 mln. hoger dan begroot. In de realisatie is € 2,4 mln. verwerkt voor externe inhuur in het kader van het transitieprogramma en de transformatie. Naast de stijging van tarieven is ook het aantal fte externe inhuur hoger dan geraamd.

Overige personeelskosten

De overige personeelskosten betreft voornamelijk reiskosten woon-werkverkeer en opleidingskosten. Als gevolg van het hybride werken zijn met name de reiskosten laag. In de begroting was hiermee nog geen rekening gehouden.

Materiële kosten

De realisatie van de totale materiële kosten komt uit op € 130,0 mln. en is € 7,0 mln. hoger dan de begroting.

Apparaat ICT en overige materiele kosten

De realisatie van de apparaatskosten ICT en de overige materiële kosten tezamen komt uit op € 108,8 mln. Dit is € 5,0 mln. meer dan de begroting. Dit is het gevolg van prijsstijgingen op de markt en het tekort aan grondstoffen als gevolg van internationale maatregelen in het kader van de oorlog in Oekraïne.

Bijdrage aan SSO's

De realisatie van de bijdragen aan SSO’s is € 21,2 mln. Dit is € 1,9 mln. hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door gestegen energiekosten.

Rentelasten

Het ministerie van Financiën berekent per september 2022 rekening-courantrente. Over 2022 komt dit uit € 0,4 mln.

Afschrijvingskosten

De realisatie van de afschrijvingslasten, materieel en immaterieel, komt uit op € 42,3 mln. In de begroting was hiervoor € 57,8 mln. begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door het achterblijven van investeringen. Dit wordt veroorzaakt door de lage personele capaciteit. Tevens lopen sommige vervangingsinvesteringen vertraging op door het niet tijdig kunnen leveren door leveranciers (o.a. door een chip tekort).

Dotaties voorzieningen

Totaal is € 4,7 mln. gedoteerd aan de voorzieningen. Onderhoud licenties heeft betrekking op de licenties die per 31 december niet in eigen gebruik zijn genomen of in bruikleen zijn uitgegeven aan afnemers. Dubieuze debiteuren betreft twee dispuut facturen van tezamen € 3,3 mln.

Bijzondere lasten

Hiervoor was in de begroting geen bedrag opgenomen. De realisatie van de bijzondere lasten komt op uit op € 0,7 mln. (im)materiële desinvesteringen van met name mobiele apparaten die vervroegd worden afgeschreven, bijvoorbeeld vanwege diefstal of verlies maar ook bij dusdanige beschadiging dat ze niet langer bruikbaar zijn.

Saldo van baten en lasten

Het resultaat van de reguliere activiteiten komt uit op € 12,0 mln. positief. Dit wordt veroorzaakt door een hogere omzet van € 11,8 mln. t.o.v. de begroting. De begroting voor de lasten, inclusief € 6,9 mln. transitiekosten, is € 318,6 mln. Exclusief transitie is de begroting € 311,8 mln. De realisatie exclusief transitie en transformatiekosten komt uit op € 311,7 mln. Dit is € 0,1 mln. lager dan begroot.

Het positieve saldo is het resultaat van hogere omzet, lagere kosten voor eigen personeel en afschrijvingen enerzijds en hogere kosten voor externe inhuur en apparaat ICT. SSC-ICT kent nog steeds een lage bezetting eigen personeel en veel vacatures alsook minder kosten voor onder andere woon-werkverkeer en opleidingen. Ook de afschrijvingskosten zijn lager uitgevallen dan geraamd. Dit is het gevolg van achterblijven van investeringen, vanwege de lagere bezetting ambtelijk personeel en de krappe ICT-arbeidsmarkt.

Balans

Tabel 63 Balans per 31 december 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2022

Balans 2021

Activa

  

Vaste activa

86.291

84.685

Immateriële vaste activa

7.658

9.527

Materiële vaste activa

78.633

75.158

waarvan installaties en inventarissen

5.526

6.689

waarvan overige materiële vaste activa

73.107

68.469

   

Vlottende activa

78.569

62.559

Voorraden en onderhanden projecten

13.124

5.758

Debiteuren

8.049

9.575

Overige vorderingen en overlopende activa

45.093

44.594

Liquide middelen

12.303

2.632

   

Totaal activa

164.860

147.244

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

30.952

33.446

Exploitatiereserve

14.534

13.864

Bestemmingsfonds

14.237

16.506

Onverdeeld resultaat

2.181

3.076

Voorzieningen

1.398

0

Langlopende schulden

44.776

45.341

Leningen bij het Ministerie van Financiën

44.776

45.341

Kortlopende schulden

87.735

68.457

Crediteuren

17.058

9.712

Belastingen en premies sociale lasten

132

221

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

34.183

33.790

Overige schulden en overlopende passiva

36.362

24.734

   

Totaal passiva

164.860

147.244

Toelichting

Debiteuren

De stand van de debiteuren kan als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 64 Debiteuren 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

 

31-12-2022

31-12-2021

Debiteuren moederdepartement

 

4.248

2.839

Debiteuren overige departementen

 

6.887

6.702

Debiteuren derden

 

251

141

  

11.386

9.682

-/- Voorziening dubieuze debiteuren

‒ 3.337

‒ 107

Totaal

 

8.049

9.575

Overige vorderingen en overlopende activa

Tabel 65 Overige vorderingen en overlopende activa 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

Vooruitbetaalde kosten

33.860

36.405

Overige vorderingen

3.599

197

Nog te factureren bedragen

7.634

7.992

Totaal

45.093

44.594

   
   
  

x € 1.000

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

Overige vorderingen en overlopende activa moederdepartement

68

1.827

Overige vorderingen en overlopende activa overige departementen

7.693

6.285

Overige vorderingen en overlopende activa derden

37.332

36.482

 

45.093

44.594

Eigen vermogen

Ontwikkeling van het eigen vermogen 2022

Tabel 66 Ontwikkeling van het eigen vermogen 2022
 

2022

Saldo per 1 januari

33.446

Foutherstel

0

Gecorrigeerd saldo per 31 december

33.446

Saldo van baten en lasten

2.181

  

Directe mutaties in het eigen vermogen

 

Uitkering aan het moederdepartement

‒ 17.676

Bijdrage door het moederdepartement

5.000

Bijdrage door overige departementen

8.000

  

Saldo per 31 december

30.952

  

Berekening surplus/tekort eigen vermogen

 

Saldo Programmakosten Transitie SSC-ICT

6.984

Saldo Programmakosten Transformatie SSC-ICT

2.837

Saldo Bestemmingsfonds per 31 december 2021

‒ 14.237

Maximale exploitatiereserveop grond van 5% van de gemiddelde omzet over de jaren 2020 tot en met 2022

‒ 15.054

Surplus eigen vermogen per 31 december wordt hersteld bij de 1e suppletoire begrotingswet door afstorting naar het moederdepartement

11.482

Bestemmingsfonds

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft, in 2022 een bijdrage van € 5,0 mln. gestort ten behoeve van de transformatiekosten. De afnemers van SSC-ICT hebben hun toegezegde bijdragen aan de kosten van het transitieprogramma van € 8,0 mln. in 2022 gestort in het bestemmingsfonds.

Voorzieningen

Tabel 67 Voorzieningen 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Stand per31-12-2021

Vrijval 2022

Dotatie 2022

Onttrekking 2022

Stand per31-12-2022

Voorziening onderhoud licenties

0

0

1.398

0

1.398

Totaal

0

0

1.398

0

1.398

Kortlopende schulden

Crediteuren

De specificatie naar afnemersgroep is als volgt:

Tabel 68 Crediteuren 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

 

31-12-2022

31-12-2021

Crediteuren moederdepartement

 

11

1.265

Crediteuren overige departementen

 

482

0

Crediteuren derden

 

16.565

8.447

Totaal

 

17.058

9.712

Overige schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt:

Tabel 69 Overige schulden en overlopende passiva 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

Nog te ontvangen facturen

24.549

12.700

Nog te verrekenen

1.391

3.144

Vooruit gefactureerde bedragen

770

602

Opgebouwde rechten personeel

9.652

8.288

Totaal

36.362

24.734

   
   
  

x € 1.000

 

31-12-2022

31-12-2021

Overige verplichtingen en overlopende passiva moederdepartement

16.890

4.447

Overige verplichtingen en overlopende passiva overige departementen

812

3.648

Overige verplichtingen en overlopende passiva derden

18.660

16.639

 

36.362

24.734

Kasstroomoverzicht

Tabel 70 Kasstroomoverzicht over 2022 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie 2022

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2022 + stand depositorekeningen

13.861

2.631

‒ 11.230

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

311.821

320.135

8.314

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 260.857

‒ 261.717

‒ 860

Totaal operationele kasstroom

50.964

58.418

7.454

Totaal investeringen (-/-)

‒ 67.000

‒ 44.660

22.340

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

761

761

Totaal investeringskasstroom

‒ 67.000

‒ 43.899

23.101

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 17.676

‒ 17.676

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

6.800

13.000

6.200

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 57.228

‒ 34.992

22.236

Beroep op leenfaciliteit (+)

67.000

34.820

‒ 32.180

Totaal financieringskasstroom

16.572

‒ 4.848

‒ 21.420

Rekening-courant RHB 31 december 2022 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4), de maximale roodstand is 0,5 miljoen €.

14.397

12.302

‒ 2.095

Toelichting

Het totaal van de investeringen in ICT-goederen (hard- en software) in 2022 bedroeg € 44,6 mln. De investeringen zijn per saldo lager dan begroot. Immateriële investeringen betrof licenties en software € 2,9 mln. Materiele investeringen betrof € 41,7 mln. vergadervoorzieningen, mobiele apparatuur, datalijnen, bekabeling, dataopslagruimte- en apparatuur en ontwikkelplatforms.

Investeringskasstroom

Het totaal van de investeringen in ICT-goederen (hard- en software) in 2022 bedroeg € 44,6 mln. De investeringen zijn per saldo lager dan begroot. Immateriële investeringen betrof licenties en software € 2,9 mln. Materiele investeringen betrof € 41,7 mln. vergadervoorzieningen, mobiele apparatuur, datalijnen, bekabeling, dataopslagruimte- en apparatuur en ontwikkelplatforms.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan moederdepartement betreft de afdracht van ons surplus van het eigen vermogen per 31 december 2021, conform de regeling Agentschappen.

De storting van € 13,0 mln. betreft de storting van € 5,0 van Moederdepartement en € 8,0 mln. van overige departementen in het bestemmingsfonds conform de afspraak met het Ministerie van Financiën.

SSC-ICT roept enkele keren per jaar de leningen af. Voor 2022 bedraagt het beroep op de leenfaciliteit € 34,8 mln. De stand van de rekening courant RHB per 31 december 2022 ad € 12,3 mln. is de resultante van het behaalde resultaat en het saldo van de in de jaren opgebouwde vorderingen- en schuldenpositie. De stijging van het saldo op de Rekening Courant Rijkshoofdboekhouding wordt onder andere verklaard door het niet volledig afroepen van leningen voor de gedane investeringen in 2021. In 2022 heeft SSC-ICT, na verrekening van desinvesteringen, voor € 43,9 mln. geïnvesteerd en voor € 34,8 mln. beleend bij het ministerie van Financiën.

Doelmatigheidsindicatoren

Tabel 71 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2022

Omschrijving generiek deel

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Vastgestelde begroting 2022

Kostprijzen per product (groep)

      

Fte-totaal (excl. Externe inhuur)

963,8

974,9

986,4

984,5

980,5

1.081,0

Aantal externe fte's in % van de totale fte's

22,1%

16,0%

20,9%

20,4%

23,4%

18,0%

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 8,8%

7,3%

‒ 1,4%

1,0%

0,7%

0,0%

Klanttevredenheid (KTO)

6,8

n.b.

6,0

n.b.

n.b.

7,0

Gebruikerstevredenheid beleving

n.b.

n.b.

6,5

7,3

7,2

7,0

Medewerkertevrededenheid (MTO)

6,2

n.b.

6,5

6,7

n.b

7,0

       

Kostprijs

      

Digitale werkomgeving basis

n.v.t.

n.v.t.

720

570

850

759

Digitale werkomgeving on-line

n.v.t.

n.v.t.

710

730

595

593

Digitale werkomgeving light

n.v.t.

n.v.t.

260

255

270

265

Basis inrichting kantoorpand

   

73

66

n.v.t.

Fatclient DWR special

   

810

845

842

Kiosk PC incl monitor

325

340

520

720

750

749

       

Omzet per productgroep (PxQ) (bedragen x € 1.000)

      

Generiek

10.646

8.067

8.649

10.835

8.839

9.355

Gemeenschappelijk

215.767

251.868

246.141

259.830

280.823

268.166

Klantspecifiek

31.899

32.530

26.259

27.850

34.023

34.300

       

Totaal

258.312

292.465

281.049

298.515

323.685

311.821

       

Omschrijving specifiek deel

      

Beschikbaarheid kernsystemen

n.b

n.b.

99,7%

99,8%

99,6%

99,5%

Major Incidents

n.b

n.b

n.b

63

56

75

Gemiddelde hersteltijd storingen

n.b

n.b

n.b

n.b

n.b

90,0%

Geleverd binnen gestelde termijn

n.b

n.b

n.b

95,4%

95,8%

90,0%

Life Cycle Management hard- en software (hardware)

n.b

n.b

n.b

98,7%

90,0%

80,0%

Life Cycle Management hard- en software (software)

n.b

n.b

n.b

89,4%

90,7%

80,0%

Toelichting

Generiek deel

Fte in- en extern totaal

De gemiddelde bezetting van intern personeel over 2022 is 980,5 fte en voor externe inhuur 274,8 fte. Het aantal externen ten opzichte van de totale personele bezetting komt uit op een gemiddelde van 23,4%. Dit is hoger dan 18,0% welke in de begroting was vastgelegd. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de lage bezetting van ambtelijk personeel ten opzichte van de verwachting (1.081,0 fte) en de knelpunten op de ICT-arbeidsmarkt. Anderzijds is extra inzet van externen nodig geweest voor het Transitieprogramma alsmede voor de transformatie omdat specifieke kennis en ervaring niet beschikbaar was binnen de eigen organisatie. De gemiddelde externe inhuur in 2022 exclusief transitie en transformatie is 21,3%.

Saldo van baten en lasten

De realisatie van de baten over 2022 is € 323,8 mln. De lasten over 2022 voor de reguliere activiteiten komen uit op € 311,8 mln. Het verschil is € 12,0 mln. positief.

Klanttevredenheid- en Medewerkerstevredenheid

De klanttevredenheidsmeting is in 2022 weer opgepakt. Er is op dit moment nog geen realisatie over 2022 beschikbaar.

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt eens in de twee jaar gehouden. In het voorjaar van 2021 is een BZK-breed MTO uitgevoerd. De gemiddelde score bij SSC-ICT kwam uit op 6,7. Thema’s m.b.t. het individu zoals werkdruk, herstelbehoefte en betrokkenheid, kenden een lagere score dan thema’s op gebied van de inhoud van het werk.

Gebruikerstevredenheid

Het gemiddelde cijfer in zaken gebruikerstevredenheid voor de gehele dienstverlening van SSC-ICT is uitgekomen op een 7,2. Het meest tevreden zijn alle departementen over de klanttevredenheid van de baliemedewerkers en de telefonische Servicedesk. Het minst tevreden zijn alle departementen over de Video vergaderfaciliteiten en de presentatiehulpmiddelen in de vergaderzalen. Echter is er wel stijging te zien in de tevredenheid over de vergaderfaciliteiten en de snelheid van de werking van de werkplek.

Kostprijzen

De Rijkswerkplekdiensten en de locatie gebonden services vallen onder de standaard dienstverlening. Deze producten worden geleverd als een nutsvoorziening met een jaarlijkse gebruikersvergoeding. Op basis van een inschatting c.q. planning van het gebruik wordt hier vooraf met de klanten een inschatting gemaakt van de jaarkosten die op basis van het feitelijk gebruik worden afgerekend. Als gevolg van het invoeren van een nieuw kostprijsmodel, waarmee beter inzicht wordt verkregen in de daadwerkelijke kosten van de producten en diensten van SSC-ICT, is de kostprijs voor de backend werkomgeving is vanaf 2021 gedifferentieerd naar kostprijzen voor de digitale werkomgeving basis, -online en –light. Deze differentiatie geeft meer inzicht in de mogelijkheden die beschikbaar zijn voor het plaats- en tijd onafhankelijk werken. Via meerdere apparaten is toegang mogelijk tot applicaties en bedrijfsdata.

Omzet

De realisatie van de totale baten voor 2022 komt uit op € 323,8 mln. In de begroting is de raming € 311,8 mln. Het verschil van € 12,0 mln. ten opzichte van de begroting wort veroorzaakt door een hogere omzet in de afname van mobiele apparatuur, accounts en. De omzet betreft uitsluitend generiek, gemeenschappelijk en klant specifiek. Vrijval voorzieningen betreft een dispuutfactuur. De bijzondere baten waren in 2021 nihil.

Specifiek deel

Beschikbaarheid kernsystemen

De beschikbaarheid van de basisinfra wordt gemeten over een vaste set aan kernsystemen, diensten en -platforms. Dit betreft de beschikbaarheid van de Rijks Werkomgeving (RWO) 99,7%, Kritische panden 100,0%, Applicatieomgeving 98,7%en Datacenter Netwerk Diensten 99,8%. Het niet beschikbaar zijn van een kernsysteem leidt altijd tot een Major Incident waarbij wordt vastgelegd hoe lang een systeem niet beschikbaar is. Gemiddeld kwam de beschikbaarheid uit op 99,6%.

Grote incidenten

Dit betreft het totaal aantal grote incidenten vanaf het begin van het kalenderjaar. Een groot incident wordt als zodanig gedefinieerd als de urgentie (intolerantie van uitstel), de impact (hoeveel gebruikers zijn geraakt) en het escalatierisico (verspreiding) hoog zijn. De norm voor 2022 is 75 grote incidenten per jaar. De score kwam uit op 56.

Gemiddelde hersteltijd storingen

Hierop heeft in 2022 geen meting plaatsgevonden.

Geleverd binnen gestelde termijn

Dit betreft de doorlooptijd van aanvragen van item uit de Producten en Diensten catalogus (PDC – Servicegroep Werkomgeving) met een afgesproken maximale levertijd. De meeste gebruikers werken al vanaf 2020 thuis. In 2021 kwam de score uit op 95,9% t.o.v. de norm van 90%. In 2021 was dit 95,4%.

LCM hardware

De norm is dat 80% van de gedefinieerde en geregistreerde hardware in support is bij de leverancier. Meting vindt plaats voor netwerkcomponenten, servers en storage. De realisatie komt uit op 90,0%. De server hardware in support is 94% en blijft hiermee boven de afgesproken norm. Netwerkcomponenten (79%) blijft achter vanwege het buiten ondersteuning («out of support») raken van enkele klantcomponenten. Belangrijkste oorzaak is dat Buitenlandse Zaken componenten in de datacentra (65%) en op de buitenlandse posten (50%) niet voldoende in support zijn. Storage (100%) blijft onveranderd ruim boven de afgesproken norm van 80%.

LCM software

Dit betreft het percentage softwarecomponenten waarvoor de leverancier beveiliging updates (support) levert. De software-componenten worden hier bepaald als operating-systems (Windows, Linux), runtimes (Java, .net) en applicatie-componenten (incl. databases). Per applicatielandschap is gedefinieerd welke servers daaraan gekoppeld zijn. Per server is inzichtelijk welke softwarecomponenten daarop draaien en tot wanneer zij in support zijn. De norm is 80%. Over 2022 is de realisatie 90,7%.

Licence