Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Overzicht Rijksuitgaven pakket Wind in de zeilen

In 2020 is tussen de Zeeuwse partijen en het Kabinet het pakket Wind in de zeilen ofwel het bestuursakkoord Compensatiepakket marinierskazerne tot stand gekomen (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit pakket heeft een omvang van circa € 651,9 mln. voor de periode van 2020 tot en met 2030. In artikel 2.10 van het bestuursakkoord is afgesproken dat de Rijksbijdrage aan de afgesproken maatregelen inzichtelijk wordt gemaakt in een overzicht bij de begroting en daarmee het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onderstaand overzicht van het jaarverslag 2022 is opgesteld op basis van de verstrekte informatie van de betreffende departementen. In het overzicht is uitgegaan van de ontwerpbegroting 2022. Gedurende het jaar 2022 hebben er nog verschuivingen in de budgetten plaatsgevonden. In de vijfde voortgangsrapportage van de uitvoeringsregisseur is het financieel overzicht van de ontwerpbegroting 2023 opgenomen Kamerstukken vergaderjaar 2022-2023, 36 200 VII, nr. 2 (bijlage 8).

Tabel 125 Overzicht Rijksuitgaven pakket Wind in de zeilen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroting

Artikel

Instrument

Realisaties

Begroting

Verschil

    

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

           

Totaal

   

35.742

47.030

16.180

37.867

‒ 21.687

           

0. Compensatie gemaakte kosten

 

35.742

0

0

0

0

Vergoeding directe schade

DEF (X)

6. Investeringen

Voorzien in infrastructuur

20.942

0

0

0

0

OZB-achterstand

BZK (VII)

1. Openbaar bestuur en Democratie

Bijdrage aan medeoverheden

2.000

0

0

0

0

Overdracht gronden

DEF (X)

6. Investeringen

Voorzien in infrastructuur

12.800

0

0

0

0

           

1. Law Delta

 

0

980

1.100

1.500

‒ 400

Extra beveiligde inrichting (EBI)

JenV (VI)

34. Straffen en Beschermen

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

Hoogbeveiligde Zittingslocatie (HBZ)

JenV (VI)

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

Beveiligde overnachtingslocatie

JenV (VI)

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

Kenniscentrum ondermijning

JenV (VI)

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Bijdrage aan medeoverheden

0

980

1.100

1.500

‒ 400

           

2. Bereikbaarheid

 

0

10.000

0

19.500

‒ 19.500

Aanpassing dienstregeling NS

IenW (MF)

11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte1

Reserveringen (Pakket Zeeland)

0

0

0

4.500

‒ 4.500

Aanleg extra infrastructuur

IenW (MF)

11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Reserveringen (Pakket Zeeland)

0

0

0

0

0

Ontwikkeling stationsgebied Vlissingen

BZK (VII)2

1. Openbaar bestuur en democratie

Bijdrage aan medeoverheden

0

5.000

0

0

0

Slimme mobiliteit

BZK (VII)2

1. Openbaar bestuur en democratie

Bijdrage aan medeoverheden

0

5.000

0

0

0

Rail Gent - Terneuzen

IenW (MF)

11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Reserveringen (Pakket Zeeland)

0

0

0

15.000

‒ 15.000

           

3. Delta Kenniscentrum

 

0

283

63

2.000

‒ 1.937

Delta Kenniscentrum

OCW (VIII)/LNV (XIV)

Nog te bepalen3

Nog te bepalen

0

0

0

2.000

‒ 2.000

Kwartiermakersfase

OCW

16. Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Opdrachten

0

283

63

0

63

           

4. Eerstelijnszorg

 

0

3.117

4.617

4.617

0

Toekomstgerichte zorginfrastructuur

VWS (XVI)

3. Langdurige zorg en ondersteuning

Subsidies (regelingen)

0

1.067

1.067

1.067

0

Huisartsen / Physical Assistant

VWS (XVI)

4. Zorgbreed beleid

Subsidies (regelingen)

0

800

2.300

2.300

0

Gezondheidscentrum Vlissingen/Walcheren

VWS (XVI)

3. Langdurige zorg en ondersteuning

Subsidies (regelingen)

0

1.250

1.250

1.250

0

           

5/6. Industrie en haven

 

0

400

150

0

150

Onderzoek industrie/haven

EZK (XIII)

2. Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Subsidies (regelingen)

0

0

150

0

150

Onderzoek industrie/haven

BZK (VII)4

1. Openbaar bestuur en democratie

Bijdrage aan medeoverheden

0

400

0

0

0

           

7. Versterken Investeringsfonds Zeeland

 

0

10.000

5.000

5.000

0

Versterken Investeringsfonds Zeeland

EZK (XIII)

3. Toekomstfonds

Leningen

0

10.000

5.000

5.000

0

           

8. Kenniswerf

 

0

15.000

0

0

0

Kenniswerf

BZK (VII)

5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Bijdrage aan medeoverheden

0

15.000

0

0

0

           

9. Aardgasvrije wijken

 

0

0

4.000

4.000

0

Aardgasvrije wijk Vlissingen

BZK (VII)

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

4.000

4.000

0

           

10. Werkzoekenden naar werk in de regio

 

0

1.000

0

0

0

Arbeidsmarktregio Zeeland

BZK (VII)5

1. Openbaar bestuur en democratie

Bijdrage aan medeoverheden

0

1.000

0

0

0

           

11. Ontvlechten Evides en PZEM

 

0

6.250

1.250

1.250

0

Evides

BZK (VII)

1. Openbaar bestuur en democratie

Bijdrage aan medeoverheden

0

6.250

1.250

1.250

0

1

Vanaf 2022 staat er nog structureel € 2,25 mln. op de Aanvullende Post gereserveerd en wordt onder voorwaarde van een goedgekeurd bestedingsplan overgeheveld naar het mobiliteitsfonds.

2

Dit bedrag komt oorspronkelijk van het Mobiliteitsfonds (I&W).

3

Deze middelen staan op de Aanvullende Post gereserveerd en worden onder voorwaarde van een goedgekeurd bestedingsplan overgeheveld naar de betreffende departementale begroting.

4

Dit bedrag komt oorspronkelijk van de begroting EZK (XIII).

5

Dit bedrag komt oorspronkelijk van de begroting SZW (XV).

Toelichting

1. Law Delta

Kenniscentrum ondermijning

Het Strategisch Kenniscentrum ondermijnende criminaliteit (SKC) heeft als doel het verkrijgen van een integraal, gezaghebbend strategisch beeld, dat inzicht geeft in de aard, omvang, trends en ontwikkelingen in fenomenen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Voor het opstellen van dit strategisch beeld wordt geabstraheerde informatie gebruikt van opsporings-, handhavings- en toezichtdiensten en uit lokale, regionale, nationale en internationale informatiebronnen.

Over 2022 heeft zich bij het SKC een onderuitputting voorgedaan van in totaal € 1,7 miljoen, waarvan € 400.000 aan Wind in de Zeilen is toegerekend. Voornaamste reden voor onderuitputting is dat om inkooptechnische redenen bepaalde uitgaven niet in 2022 konden worden gedaan. Uit de totale onderuitputting is een bedrag van € 500.000 in het kader van de eindejaarsmarge aangemeld bij het ministerie van Financiën om in 2023 ten behoeve van het SKC aan te wenden.

2. Bereikbaarheid

Op artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds (MF) zijn middelen gereserveerd voor beleidsprioriteiten of voorziene omstandigheden waarbij nog geen sprake is van een formele verkenning of gedragen uitwerking. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke toekomstige opgaven. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer de opgaven worden aangepakt, bijvoorbeeld met een verkenning of andersoortige (korte termijn) maatregelen worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het betreffende productartikel op het Mobiliteitsfonds (bijvoorbeeld artikel 13 Spoorwegen) of naar de beleidsbegroting HXII (bijvoorbeeld artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor).

Op artikel 11 MF vinden geen uitgaven plaats. De realisatie op artikel 11 MF van zowel de reservering aanpassing dienstregeling NS als de reservering voor Rail Gent Terneuzen zijn daarom € 0.

Aanpassing dienstregeling NS

Ten behoeve van de uitbreiding dienstregeling Zeeland is € 3,8 mln. overgeboekt naar HXII, artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor voor de exploitatiebijdrage NS. Daarnaast is uit de reservering € 6,8 mln. euro overgeboekt naar planuitwerking (MF art 13 Spoorwegen) in verband met een ingediende subsidieaanvraag voor extra spoorinfrastructuur om extra treinen van en naar Zeeland mogelijk te maken, waarvan € 0,6 mln euro in 2022 en de rest in 2023.

Rail Gent - Terneuzen

De realisatie van de reservering voor Rail Gent Terneuzen is € 0.

Ter dekking van de verkenning Rail Gent Terneuzen is € 0,121 mln. overgeboekt naar het Studie- en innovatiebudget (art 13 MF). Het restant van de reserveringen schuift door naar 2023.

3. Delta Kenniscentrum

Delta Kenniscentrum

Het betreft het oprichten van het Delta Kenniscentrum voor onderzoek en onderwijs op gebied van water, voedsel en energie. Hierin werken de Zeeuwse kennisinstellingen (Scalda, Hogeschool Zeeland, University College Roosevelt, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Wageningen Marine Research) samen met twee Nederlandse Universiteiten (Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research). De missie van het Kenniscentrum wordt invulling te geven aan de maatschappelijke opgave: «Leven en werken in de Delta: klimaatadaptatie door natuurlijke oplossingen». Er is in 2022 geen geld uitgegeven voor het Delta Climate Center. De reden hiervoor is dat er vertraging is ontstaan in de ontwerpfase van het investeringsvoorstel van het Delta Climate Center.

Kwartiermakersfase

In 2022 is een kwartiermaker aangesteld om tot een investeringsvoorstel Delta climate center te komen. Hierdoor zijn er in 2022 kosten gemaakt voor de werkzaamheden van de kwartiermaker en de ondersteuning hiervan.

4. Eerstelijnszorg

Toekomstgerichte zorginfrastructuur

De Zeeuwse coalitie heeft op basis van Zeeuwse data een gezamenlijk plan opgesteld om de infrastructuur voor de zorg te versterken. Het plan bevat o.a. acties om: huisartsenzorg meer te digitaliseren, praktijken te clusteren en nieuwe serviceconcepten voor de eerstelijnszorg te introduceren. In 2022 is het begrote bedrag van € 1.067 mln. volledig tot besteding gekomen.

Huisartsen / Physical Assistant

In 2022 is het beoogde aantal plaatsten voor nieuwe PA's en AIO's behaald. Hiermee zijn uitgaven gerealiseerd van € 2.3 mln. welke gelijk zijn aan de vooraf begrote uitgaven.

Gezondheidscentrum Vlissingen/Walcheren

De investering in een gezondheidscentrum in Vlissingen met potentieel nog een satelliet gezondheidscentrum elders op Walcheren heeft als doel om de juiste zorg op de juiste plek te leveren zoveel mogelijk zorg in de 1ste lijn, door 1ste lijns professionals. In 2022 bedroeg het bestede bedrag € 1.25 mln.

5/6. Industrie en haven Onderzoek industrie/haven

Onderzoek industrie/haven (EZK)

De € 0,15 mln. is voor onderzoek dat deel uit maakt van de maatregel Industrie en haven van het compensatiepakket Wind in de Zeilen. Dit betreft een onderzoek naar de verdere optimalisatie van de Carbon Capture and Storage keten (ondergrondse CO2-opslag) in het industriecluster van het havengebied North Sea Port. De onderzoeken zijn inmiddels afgerond.

7. Versterken Investeringsfonds Zeeland

Versterken Investeringsfonds Zeeland

Er is € 5 mln. uitgegeven ten behoeve van investeren in de Regionale Ontwikkelings­maatschappijen (ROM) Zeeland met als doel het aantrekken van kennisin­tensieve bedrijven en het investeren in startups.

9. Aardgasvrije wijken

Aardgasvrije wijk Vlissingen

Specifieke uitkering aan gemeente Vlissingen voor de derde ronde proeftuinen van het programma aardgasvrije wijken. Het volledige bedrag is overgemaakt naar gemeente Vlissingen. Voor de voortgang van dit project wordt verwezen naar de 5e voortgangsrapportage van december 2022.

11. Ontvlechten Evides en PZEM

Evides

Voor de afhandeling van de ontvlechting van Evides uit de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM) heeft het Rijk in 2021 besloten een incidentele bijdrage van € 10 mln. aan de provincie Zeeland te leveren voor de aankoop van de aandelen Evides, waarmee de provincie haar weerstandsvermogen kan ophogen ten behoeve van de garantie op de lening voor de aankoop van Evides. Dit bedrag volgt bovenop het eerder afgesproken pakket Wind in de zeilen. In 2022 is het tweede deel van dit bedrag (€ 1,25 mln.) naar de provincie overgemaakt.

Licence