Base description which applies to whole site

9 Jaarverantwoording van het baten-lastenagentschap Paresto per 31 december 2022

Tabel 20 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Paresto 2022 (bedragen x € 1.000)12
 

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie t-1 (4)

Baten

    

- Omzet

75.915

76.698

783

65.520

waarvan omzet moederdepartement

57.220

60.745

3.525

51.120

waarvan omzet overige departementen

495

575

80

1.796

waarvan omzet derden

18.200

15.378

‒ 2.822

12.604

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

349

349

950

Totaal baten

75.915

77.047

1.132

66.470

     

Lasten

    

Apparaatskosten

75.833

73.093

‒ 2.740

61.944

- Personele kosten

49.763

47.675

‒ 2.089

42.024

waarvan eigen personeel

42.269

44.437

2.168

39.367

waarvan inhuur externen

6.775

2.747

‒ 4.028

2.213

waarvan overige personele kosten

719

490

‒ 228

444

- Materiële kosten

26.069

24.063

‒ 2.006

19.920

waarvan apparaat ICT

0

65

65

218

waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

0

waarvan overige materiële kosten

1.000

803

‒ 197

244

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

82

123

41

95

- Materieel

82

123

41

95

waarvan apparaat ICT

3

0

‒ 3

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

79

123

44

95

- Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

15

15

1.375

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

1.355

waarvan bijzondere lasten

0

15

15

20

Totaal lasten

75.915

71.876

‒ 4.039

63.414

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

5.171

5.171

3.056

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

5.171

5.171

3.056

1

Door afrondingsverschillen kan er een verschil ontstaan in de optelling.

2

Voor inzicht en leesbaarheid zijn de vergelijkende cijfers voor omzet moeder en bijzondere baten anders gerubriceerd

Toelichting op de staat van baten en lasten

De totale baten bestaan uit omzet en bijzondere baten. De omzet is onder te verdelen in een drietal categorieën: moederdepartement, overige departementen en derden en bedraagt €76,7 miljoen. De bijzondere baten zijn €0,3 miljoen.

Rentebaten Er zijn geen rentebaten ontvangen in 2022.

Bijzondere baten In 2022 is de definitieve aanslag van de suppleties omzetbelasting 2020 en 2021 ontvangen vanuit de belastingdienst. Uit deze suppleties is €0,1 miljoen ontvangen. Tevens is hier een bedrag van €0,1 miljoen opgenomen voor het niet voldoen aan de contractueel overeen gekomen prestatienorm van een leverancier.

Omzet moederdepartement De omzet moederdepartement bedraagt €60,7 miljoen. Voor €24,4 miljoen is dit gerelateerd aan de geleverde producten en diensten en daarmee marktconform qua factureringssystematiek van cateringondersteuning. Voor €36,3 miljoen betreft dit de vergoeding die Paresto ontvangt voor de personele en materiële inzet op de locaties conform dienstverleningsafspraken met de opdrachtgever (aanneemsom).

Tabel 21 Omzet moederdepartement (bedragen in miljoenen euro's)

Omzet moederdepartement

60,7

Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

24,4

Waarvan overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement

36,3

Tabel 22 Personele kosten (bedragen in miljoenen euro's)
  

Vastgestelde begroting

 

Realisatie

 

(bedragen x € 1)

 

Vte'n

Prijs per Vte

Vte'n

Prijs per Vte

      

Militair personeel

 

57

€ 65.464,00

57

€ 69.448,00

Burgerpersoneel

 

696

€ 56.399,00

685

€ 59.831,00

      

Inhuur en uitzendkrachten

 

80

€ 84.688,00

35

€ 77.856,00

Totaal/Gemiddeld

 

833

€ 59.739,00

777

€ 61.349,00

Door Paresto is ook in 2022 op de personele en inhuurkosten gestuurd. Zo zijn onder meer tijdelijke contracten niet allemaal verlengd en vacatures werden gevuld als was aangetoond dat de werkdruk anders te hoog zou worden voor de bestaande formatie. De prijs per VTE voor militair en burgerpersoneel ligt boven de begroting als gevolg van de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Materiële kosten

De post materiële kosten bestaat voornamelijk uit ingrediëntskosten (€23,2 miljoen).

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten voor 2022 betroffen bedrijfskleding (€81 duizend), soepuitgiftepunten (€18 duizend) en diverse overige vaste activa (€24 duizend).

Bijzondere lasten

De bijzondere lasten hebben betrekking op facturen van leveranciers/lasten van voorgaand boekjaar.

Resultaatbestemming

Het resultaat over 2022 bedraagt €5,2 miljoen. Het resultaat wordt conform de vigerende regelgeving verrekend met het eigen vermogen.

Tabel 23 Balans per 31 december 2022 (bedragen x € 1.000)1
 

Balans 31-12-2022

Balans 31-12-2021

Activa

  

Vaste activa

  

Materiële vaste activa

260

292

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

153

116

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

107

176

Immateriële vaste activa

0

0

Vlottende activa

  

Voorraden en onderhanden projecten

599

529

Debiteuren

594

239

Overige vorderingen en overlopende activa

2.479

1.525

Liquide middelen

14.258

12.700

Totaal activa:

18.190

15.285

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

  

Exploitatiereserve

3.183

2.628

Onverdeeld resultaat

5.171

3.056

Voorzieningen

0

1.355

Langlopende schulden

  

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

  

Crediteuren

1.129

386

Belastingen en premies sociale lasten

148

83

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Overige schulden en overlopende passiva

8.558

7.777

Totaal passiva

18.190

15.285

1

Door afrondingsverschillen kan er een verschil ontstaan in de optelling.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

In 2022 is voor €43 duizend geïnvesteerd in verrijdbare meubels en voor € 48 duizend in overige kleinere activa.

Voorraden

De op de balans opgenomen voorraden betreffen de voorraden op de locaties van Paresto.

Debiteuren

De debiteuren bestaan uit vorderingen op het moederdepartement (€0,2 miljoen), rijks onderdeel (€0,1 miljoen) en derden (€0,3 miljoen). De toename ten opzichte van 2021 vindt zijn oorsprong in de COVID-19 maatregelen van eind 2021 waardoor er toen geen banqueting- en maatwerkactiviteiten konden plaatsvinden. Bij de post ‘debiteuren’ wordt rekening gehouden met het vermoedelijk oninbare deel. Dit bedrag is bepaald op €23 duizend.

Overige vorderingen en overlopende activa

Deze post is nader te specificeren in nog te ontvangen van het moederdepartement (€1,6 miljoen) en derden (€0,9 miljoen).

In de overige vorderingen zit een post ‘nog te factureren bedragen’. Deze post bestaat grotendeels uit banqueting- en maatwerkactiviteiten die na de kassluiting in december hebben plaatsgevonden. De toename ten opzichte van 2021 vindt zijn oorsprong in de COVID-19 maatregelen van eind 2021 waardoor er toen geen banqueting- en maatwerkactiviteiten konden plaatsvinden.

Liquide middelen

De post liquide middelen omvat vooral de gelden in rekening courant bij het Ministerie van Financiën (€14,3 miljoen).

Passiva

Eigen vermogen

In 2022 heeft een afdracht van €2,5 miljoen aan het moederdepartement plaatsgevonden. De grens voor het eigen vermogen 2022 is €3,3 miljoen (maximaal 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaar). Met een eigenvermogenspositie van €8,4 miljoen, vindt in 2023 een afdracht van €5,1 miljoen plaats aan het moederdepartement.

Voorzieningen

In 2021 is een voorziening getroffen van €1,4 miljoen ten behoeve van personele kosten die Paresto met terugwerkende kracht verwacht over 2021. De effecten van het aan 2021 gerelateerde deel van de nieuwe arbeidsvoorwaarden zijn onttrokken aan de voorziening.

Leningen

Er zijn geen lopende leningen.

Crediteuren

Het crediteurensaldo bestaat uit schulden aan derden. De toename ten opzichte van 2021 vindt zijn oorsprong in de COVID-19 maatregelen van eind 2021 waardoor toen geen banqueting- en maatwerkactiviteiten konden plaatsvinden.

Belastingen en premies sociale lasten

De belastingen en premies sociale lasten hebben betrekking op de Btw-aangifte van december.

Overige schulden en overlopende passiva

Het saldo overige verplichtingen en overlopende passiva bestaat uit moederdepartement (€4,3 miljoen) en derden (€4,2 miljoen). De overige schulden bestaan met name uit de salarissen van december (€3,3 miljoen) en het resterende deel van de ontvangen vergoeding voor het verstrekken van gratis fruit (€1 miljoen).

De vakantieverplichtingen aan het personeel bestaan uit €2,7 miljoen aan vakantiedagen en €1,4 miljoen aan vakantiegelden. De stijging is grotendeels het gevolg van de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Tabel 24 Kasstroomoverzicht over 2022 (bedragen x € 1.000)12
 

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

1. Rekening courant RHB 1 januari 2022 +  depositorekeningen

12.775

12.694

‒ 81

totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

75.915

75.667

‒ 247

totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 75.915

‒ 71.519

4.396

2. Totaal operationele kasstroom

0

4.149

4.149

totaal investeringen (-/-)

0

‒ 91

‒ 91

totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

0

‒ 91

‒ 91

eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 2.500

‒ 2.500

eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4. Totaal financieringskasstroom

0

‒ 2.500

‒ 2.500

5. Rekening courant RHB 31 december 2022 + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

12.775

14.253

1.478

1

Door afrondingsverschillen kan er een verschil ontstaan in de optelling.

2

Maximale roodstand is 0,5 miljoen euro

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode gaat men uit van het resultaat en de mutaties van het werkkapitaal.

Kasstroom uit operationele activiteiten

De kasstroom uit operationele activiteiten bestaat uit de kasstroom bedrijfsactiviteiten, de mutatie in het werkkapitaal en de ontvangen dan wel betaalde interest. De ontvangsten zijn lager uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door hogere standen voor debiteuren en nog te factureren bedragen ten opzichte van 2021. De uitgaven zijn lager vanwege lagere kosten voor inhuur.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

In 2022 is voor €43 duizend geïnvesteerd in verrijdbare meubels en voor €48 duizend in overige kleinere activa.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

In 2022 is geen beroep gedaan op de leenfaciliteit. In 2022 heeft een afdracht van €2,5 miljoen aan het moederdepartement plaatsgevonden.

Tabel 25 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2022
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2019

2020

2021

2022

2022

Generiek deel

     

Totaal omzet verkopen

37.378

26.695

34.122

41.606

43.523

VTE-totaal

805

726

742

777

833

- waarvan in eigen dienst

695

697

710

742

753

- waarvan inhuur

110

29

32

35

80

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 3%

‒ 1%

5%

7%

0%

Specifiek deel

     

Aantal locaties

76

76

76

76

77

Productiviteit per medewerker (omzet per Vte)

46.433

35.400

45.987

53.540

52.218

% Ziekteverzuim

7%

8%

8%

8%

8%

% Bruto marge locaties

33%

41%

43%

44%

41%

Totaal omzet verkopen

Dit betreft de gehele omzet welke verkregen is uit de in rekening gebrachte verkopen voor verrichte leveranties en diensten. De aan de opdrachtgever gefactureerde aanneemsom valt hier in principe niet onder. De twee uitzonderingen staan vermeld in onderstaande toelichting.

Tabel 26 Omzet Paresto 2022
  

Vastgestelde begroting

Realisatie 2022

Omzet regulier

 

30.764

26.092

Omzet niet regulier

 

12.759

14.207

Omzet aanneemsom

  

1.307

Totaal omzet verkopen

 

43.523

41.606

De omzet bedrijfsvoering is onder te verdelen in de volgende productgroepen:

  • De omzet regulier betreft onder andere de verkopen in de bedrijfsrestaurants en kantines op locaties;

  • De omzet niet-regulier is omzet van onder andere evenementen, vergaderingen, diners en recepties die op locaties worden gehouden;

  • De omzet aanneemsom heeft betrekking op de factuur van het Koninklijk Huis en de bijdrage ten behoeve van het Militair Revalidatiecentrum.

De lagere gerealiseerde omzet voor regulier wordt veroorzaakt door lagere gastenaantallen mede als gevolg van hybride werken. Voor niet-regulier is een inhaalslag geweest als gevolg van de COVID-19 jaren.

Totaal VTE Dit betreft het gemiddelde VTE over het jaar gesplitst naar in eigen dienst en inhuur. Inhuur personeel is schaars gebleken. Mede als gevolg van deze schaarste is geïnvesteerd in het uitbreiden van het eigen personeel waar dit noodzakelijk was.

Saldo van baten en lasten (%) Dit wordt berekend door het gerealiseerde resultaat te delen door baten. De toelichting over gerealiseerde resultaat is eerder behandeld bij Staat van Baten en Lasten.

Aantal locaties:Dit betreft het aantal locaties waar Paresto aanwezig is als leverancier van de standaard catering activiteiten. Ten opzichte van 2021 is de locatie Rucphen toegevoegd en is één van de locaties op de Frederikkazerne gesloten.

Productiviteit per medewerker Dit wordt berekend door Totaal omzet verkopen te delen door Totaal VTE.

Mede als gevolg van de lagere beschikbare inhuur is meer gestuurd op efficiënte inzet van de eigen medewerkers. Dit resulteert in een hogere productiviteit.

Ziekteverzuim Dit wordt berekend door het aantal ziektedagen te delen door de werkelijke personeelssterkte maal het aantal kalenderdagen van een maand. Paresto zit met 8,1% net boven de norm van 8%.

% Brutomarge locaties Dit is het percentage van totale omzet verkopen verminderd met inkoopkosten ten opzichte van de totale omzet verkopen.

De stijging van het bruto marge percentage ten opzichte van 2021 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een toename in banqueting- en maatwerkactiviteiten.

Licence