Base description which applies to whole site

10 Saldibalans

Tabel 27 Saldibalans per 31 december 2022 van het Ministerie van Defensie (X) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2022

 

31-12-2021

 

Passiva

31-12-2022

 

31-12-2021

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

12.845.895

 

12.094.798

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

180.729

 

166.530

3

Liquide middelen

80.314

 

60.555

     

4

Rekening-courant RHB1

   

4a

Rekening-courant RHB

12.457.000

 

11.776.578

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

   

5a

Begrotingsreserves

   

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

83.579

 

73.721

7

Schulden buiten begrotingsverband

372.059

 

285.967

8

Kas-transverschillen

        

Subtotaal intra-compatabel

13.009.788

 

12.229.073

Subtotaal intra-comptabel

13.009.788

 

12.229.073

          

Extra-comptabele posten

       

9

Openstaande rechten

   

9a

Tegenrekening openstaande rechten

   

10

Vorderingen

29.148

 

79.533

10a

Tegenrekening vorderingen

29.148

 

79.533

11a

Tegenrekening schulden

   

11

Schulden

   

12

Voorschotten

2.769.139

 

1.555.994

12a

Tegenrekening voorschotten

2.769.139

 

1.555.994

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

   

13

Garantieverplichtingen

   

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

1.509.338

 

1.282.129

14

Andere verplichtingen

1.509.338

 

1.282.129

15

Deelnemingen

   

15a

Tegenrekening deelnemingen

   

Subtotaal extra-comptabel

4.307.625

 

2.917.655

Subtotaal extra-comptabel

4.307.625

 

2.917.655

          

Totaal

17.317.413

 

15.146.728

Totaal

17.317.413

 

15.146.728

1

Rijkshoofdboekhouding

Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som van de onderdelen.

In 2022 worden de meeste balansposten tegen de koers van 31 december 2022 verantwoord. Uitgezonderd zijn een aantal voorschotten en verplichtingen waarvoor de CEP-koers (Centraal Economisch Plan) van maart 2022 is gebruikt en posten die met valutatermijncontracten zijn afgedekt, deze zijn opgenomen tegen de betreffende valutatermijnkoers.

Intra-comptabele posten

ad 1 en 2 Uitgaven ten laste en – ontvangsten ten gunste van de begroting

Onder de posten uitgaven en ontvangsten zijn de per saldo gerealiseerde uitgaven en – ontvangsten opgenomen. De bedragen komen overeen met de bedragen uit de verantwoordingsstaat. Door een andere afrondings-systematiek is er een verschil met de verantwoordingsstaat waar per artikel naar boven wordt afgerond.

ad 3 Liquide middelen

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 80.314 en bestaat uit de volgende saldi:

Tabel 28 Saldo liquide middelen (bedragen x € 1.000)

Kas

€ 12.924

Bank

€ 67.390

Totaal

€ 80.314

ad 4 en 4a Rekening-courant RHB

Deze post geeft per saldo de financiële verhouding met de RHB weer. Het bedrag is per 31 december 2022 in overeenstemming met de opgave van de RHB.

ad 6 Vorderingen buiten begrotingsverband

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 83.579

Als criterium voor de toelichting van vorderingen geldt een grensbedrag van € 10.000. Voor vorderingen die zijn betaald voor 2022 en nog niet werden terugontvangen, geldt een grensbedrag van €2.000.

Vanuit de samenwerking met Duitsland tijdens MINUSMA staat er nog een bedrag open van € 2.780. Duitsland heeft de uitstaande facturen nog niet betaald. Ook in 2022 zijn pogingen ondernomen om dit vlot te trekken, maar volgens DEU hoefden ze niet meer te betalen omdat met de Technical Agreement(TA) voor de overname van het kamp alle eerdere (financiële) verplichtingen zouden vervallen. Daarop is aan de juridisch adviseur van Defensie gevraagd of dit daadwerkelijk zo in de TA staat en het ook zo moet worden geïnterpreteerd. Op basis van het antwoord van de juridisch adviseur zal binnenkort weer een poging worden ondernemen om de facturen betaald te krijgen.

ad 7 Schulden buiten begrotingsverband

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 372.059. Dit bedrag bestaat grotendeels uit af te dragen loonheffing en sociale lasten (€ 120.183) en daarnaast uit vooruit ontvangen gelden van derden (€ 229.525) voor nog te maken uitgaven. Het restant van € 22.351 betreft gelden die door Defensie worden aangehouden voor derden.

Extra-comptabele posten

ad 9 Openstaande rechten

Het saldo op de saldibalans is nihil. Voor zover aanwezig zijn deze posten opgenomen onder het bedrag van extra-comptabele vorderingen. Er wordt hiervoor geen aparte administratie gevoerd.

ad 10 Vorderingen

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 29.148

Tabel 29 Verdeling vorderingen naar categorie (bedragen x € 1.000)

Aard van de vordering

Bedrag

Personeel

€ 7.297

Medische bedrijven

€ 5.150

Diversen

€ 7.372

Buitenlandse mogendheden

€ 6.411

Koninklijke Schelde Groep lening

€ 2.918

Saldo vorderingen 31-12-2022

€ 29.148

Als criterium voor de toelichting van vorderingen geldt een grensbedrag van € 10.000.

De vordering, ingesteld in 2004, op de Koninklijke Schelde Groep B.V. (KSG) van nominaal € 20.420, betreft een aan de KSG verstrekt krediet ter gedeeltelijke financiering van de investeringen voor herinrichting en verhuizing in verband met een nieuwe bouwplaats voor marine activiteiten op de locatie Sloegebied te Vlissingen. Begin 2018 is met de KSG een herzien aflossingsschema afgesproken met de laatste termijnbetaling in 2024. Het openstaande vorderingenbedrag op 31 december 2022 bedroeg € 2.918.

Een bedrag van € 12.113 betreft een ingestelde vordering op Fa. Mercedes. Dit betreft een boete die door Defensie is ingesteld na ontbinding van het contract levering voor het 12 kN Air Assault Voertuig. De vordering is ingesteld op 18 november 2021. Het is nog onbekend wanneer dit bedrag wordt ontvangen.

De verdeling van de vorderingen naar opeisbaarheid is hieronder in een tabel weergegeven.

Tabel 30 Verdeling vorderingen naar opeisbaarheid (bedragen x € 1.000)

Direct opeisbaar

€ 13.219

Op termijn opeisbaar

€ 15.929

Geconditioneerd

€ -

Totaal

€ 29.148

Er zijn geen vorderingen groter dan € 2.000 buiten invordering gesteld.

ad 11 Schulden

Het saldo op de saldibalans is nihil.

ad 12 Voorschotten

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 2.769.139.

Alle voorschotten van voor 2008 staan tegen de maandkoers van december 2007 gewaardeerd en de voorschotten vanaf 2008 zijn gewaardeerd tegen de op het moment van verstrekking geldende maandkoers of de CEP-koers van maart 2022. Uitgezonderd zijn de posten die met valutatermijncontracten zijn afgedekt, deze zijn opgenomen tegen de betreffende valutatermijnkoers.

De verdeling van de voorschotten naar ouderdom is vermeld in onder-staande tabel.

Tabel 31 Verdeling voorschotten naar ouderdom (bedragen x € 1.000)

Jaar van ontstaan

Beginstand per 01-01-2022

Nieuwe voorschotten

Afgerekende voorschotten

Eindstand per 31-12-2022

≤2018

€ 27.509

 

€ 15.490

€ 12.019

2019

€ 47.485

 

€ 14.728

€ 32.757

2020

€ 84.360

 

€ 52.822

€ 31.538

2021

€ 1.396.640

 

€ 173.142

€ 1.223.498

2022

 

€ 1.489.582

€ 20.255

€ 1.469.327

Totaal

€ 1.555.994

€ 1.489.582

€ 276.437

€ 2.769.139

Als criterium voor de toelichting van voorschotten geldt een grensbedrag van € 100.000.

Voor de declaraties van het ABP met betrekking tot de post-actieven is in 2021 een bedrag van € 1.160.165 en in 2022 een bedrag van € 1221.224 betaald. Door gesprekken met de APG over de tarievennota die langer duurde dan voorzien is de accountantscontrole 2021 vertraagd. In december 2022 heeft Defensie laten weten in te stemmen met de tarievennota 2021. De verwachting is dat deze voorschotten in 2023 worden afgedaan.

ad 13 Garantieverplichtingen

Het saldo op de saldibalans is nihil.

Op 31 december 2022 stond één garantie open. Dit betreft een overeenkomst met de Vereniging Verbond van Verzekeraars over de verzekerbaarheid van personeel. De looptijd is onbepaald en er is geen gegarandeerd bedrag vastgesteld. De overeenkomst regelt de verhouding tussen Defensie en de Vereniging met als doel de belemmeringen die defensieambtenaren in het maatschappelijk verkeer ondervinden als gevolg van uitsluitingsclausules bij levensverzekeringen, gekoppeld aan de financiering van een woning, weg te nemen. In 2022 heeft geen uitkering plaatsgevonden.

ad 14 Andere verplichtingen

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 1.509.338.

De meeste verplichtingen staan in de administratie tegen de maandkoers. Reeds ingevoerde bestellingen en verplichtingen worden jaarlijks geherwaardeerd gebruikmakend van de CEP-koers van maart 2022. Daarnaast zijn er posten die met valutatermijncontracten zijn afgedekt, deze zijn opgenomen tegen de betreffende valutatermijnkoers.

Bij de nieuw aangegane verplichtingen is uitgegaan van de methode van het opnemen in de rekening van zowel de positieve als negatieve bijstellingen van oude verplichtingen.

Tabel 32 Andere verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Andere verplichtingen 01/01/2022

€ 1.282.129

Aangegane andere verplichtingen in verslagjaar

€ 13.276.901

Subtotaal

€ 14.559.030

Tot betaling gekomen in verslagjaar

€ 13.049.692

Openstaande andere verplichtingen per 31/12/2022

€ 1.509.338

Als criterium voor de toelichting van openstaande verplichtingen geldt een grensbedrag van € 100.000.

Tot en met 2022 had de Kustwacht Nederland voor de uitvoering van luchtverkenningstaken en voor Search and Rescue (SAR) de beschikking over 2 Dorniers en SAR-helikopters. Zowel de Dorniers als de SAR-helikopters zijn aan het eind van hun levensduur. Ter vervanging van zowel de Dorniers als de helikopters is ervoor gekozen om leasecontracten af te sluiten in plaats van eigen toestellen aan te schaffen. In 2020 is ter vervanging van de huidige Dorniers een leasecontract afgesloten voor de inzet van 2 DASH-8 vliegtuigen met de firma PAL/Jet-Support voor een periode van 10 jaar. De uitvoering van het contract is aangevangen op 31 oktober 2022. Het op 1 januari 2023 nog openstaande verplichtingenbedrag bedraagt € 164.318. Aangezien het contract voor de Dorniers in februari 2022 verliep is in 2021 nog een interimcontract afgesloten met General Atomics Aero Tec Systems ter overbrugging van de periode februari tot juli 2022. Op dit contract staat nog een verplichting open van € 129 voor een in 2022 uitgevoerde reparatie.

In 2021 is ter vervanging van de huidige SAR-helikopers een leasecontract afgesloten met Bristow Helicopters LTD. Het gaat hierbij om een 10 jarig full service contract voor de inzet van SAR-helikopters t.b.v. de Kustwacht Nederland. Totale waarde van dit contract is € 190.154, dit is tevens de stand van de nog openstaande verplichtingen. Uitvoering van het contract is gestart op 4 november 2022.

Nederland participeert in het Strategic Airlift Capability (SAC) programma van de NAVO, een multinationaal samenwerkingsverband van twaalf landen. Hierbij wordt gevlogen met drie Boeing C-17 Globemasters van de NATO Airlift Management Agency (NAMA) naar diverse missies. In 2022 is gevlogen op Irak(CBMI), Bulgarije(Air Policing) en Polen(schenkingen t.b.v. Oekraïne) De betalingen en leveringen staan gepland tot en met 2033. Het saldo van de openstaande verplichtingen bedraagt € 306.102. Voor de contributiebijdrage aan NAVO, Alliance Operations & Missions(AOM) en aan de EU, European Peace Facility(EPF) staat nog € 1.709 aan verplichtingen open.

ad 15 Deelnemingen

Het saldo op de saldibalans bedraagt nihil.

Licence