Base description which applies to whole site

11 WNT-verantwoording 2022

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor Defensie heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2022 € 216.000.

Tabel 33 Bezoldiging van topfunctionarissen in euro's 20221

Naam instelling

Naam top-functionaris

Functie

Datum aanvangdienstverband(indien vantoepassing)

Datum eindedienstverband(indien van toepassing)

Omvang dienst-verband in fte( + tussen haakjes omvang in 2021)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 mnd; > 12 mnd)

Beloning plus kostenvergoe-dingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Totale bezoldiging in 2022 (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Bedrag overschrijding

Motivering (indien overschrijding)

MINDEF

BAUER

CHAIRMAN MILITARY COMITE

  

1,00

nee

181.198,18

17.552,16

198.750,34

216.000,00

  
     

(1,00)

 

(176.766,59)

(16.519,23)

(193.285,82)

  

MINDEF

BOEKHOLT-O'SULLIVAN

PROJECTDIRECTEUR TRANSITIE & PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR GENERAAL BELEID

01-06-2022

 

1,00

nee

92.693,27

10.238,76

102.932,03

126.641,10

  
            

MINDEF

BOOTS

PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

  

1,00

nee

195.818,11

17.552,16

213.370,27

216.000,00

  
     

(1,00)

 

(141.971,54)

(14.162,41)

(156.133,95)

  

MINDEF

EICHELSHEIM

COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

  

1,00

nee

202.490,21

17.552,16

220.042,37

216.000,00

4.042,37

2

     

(1,00)

 

(202.968,84)

(16.517,43)

(219.486,27)

  

MINDEF

LAAN, VAN DER

HOOFD PMV-NAVO

  

1,00

nee

162.448,32

17.552,16

180.000,48

216.000,00

  
     

(1,00)

 

(158.388,01)

(16.515,68)

(174.903,69)

  

MINDEF

LEIJTENS

COMMANDANT KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

  

1,00

nee

181.023,04

17.552,16

198.575,20

216.000,00

  
     

(1,00)

 

(176.424,01)

(16.517,42)

(192.941,43)

  

MINDEF

LUYT

COMMANDANT DER LUCHTSTRIJDKRACHTEN

  

1,00

nee

190.392,36

17.552,17

207.944,53

216.000,00

  
     

(1,00)

 

(184.570,71)

(16.519,17)

(201.089,88)

  

MINDEF

SPRANG, VAN

INSPECTEUR GENERAAL DER STRIJDKRACHTEN

  

1,00

nee

169.994,76

17.552,16

187.546,92

216.000,00

  
     

(1,00)

 

(164.701,21)

(16.517,42)

(181.218,63)

  

MINDEF

TAK

DIRECTEUR DIRECTIE AANSTUREN OPERATIONELE GEREEDHEID /

28-02-2022

 

1,00

nee

145.577,97

14.773,06

160.351,03

181.676,71

  
  

CORPS COMMANDER 1 GERMAN-NETHERLANDS CORPS PER 17 MAART 2022

         

MINDEF

TAS

COMMANDANT DER ZEESTRIJDKRACHTEN

  

1,00

nee

170.316,58

17.552,16

187.868,74

216.000,00

  
     

(1,00)

 

(51.440,92)

(5.545,79)

(56.986,71)

  

MINDEF

VERBEEK

COMMANDANT DEFENSIE ONDERSTEUNINGSCOMMANDO

  

1,00

nee

169.065,30

17.552,16

186.617,46

216.000,00

  
     

(1,00)

 

(164.803,95)

(16.515,68)

(181.319,63)

  

MINDEF

WAARD, DE

DIRECTEUR DEFENSIE MATERIEEL ORGANISATIE

  

1,00

nee

169.546,24

17.552,16

187.098,40

216.000,00

  
     

(1,00)

 

(168.764,35)

(16.519,17)

(185.283,52)

  

MINDEF

WIJNEN

COMMANDANT DER LANDSTRIJDKRACHTEN

  

1,00

nee

169.493,03

17.552,17

187.045,20

216.000,00

  
     

(1,00)

 

(164.701,21)

(16.515,68)

(181.216,89)

  
1

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

2

De overschrijding wordt in februari 2023 teruggevorderd.

Tabel 34 Bezoldiging van niet-topfunctionarissen in euro's 20221

Naam instelling

Functie

Datum aanvangdienstverband(indien vantoepassing)

Datum eindedienstverband(indien van toepassing)

Omvang dienst-verband in fte( + tussen haakjes omvang in 2021)

Beloning plus kostenvergoe-dingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Totale bezoldiging in 2022 (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Individueel toepasselijk drempelbedrag

Motivering

MINDEF

STRATEGISCH ADVISEUR A

  

1,00

221.151,21

17.552,16

238.703,37

216.000,00

2

    

(1,00)

(263.521,57)

(16.520,94)

(280.042,51)

 

MINDEF

HOOFD HELI OPS /

  

1,00

227.634,87

17.552,16

245.187,03

216.000,00

3

 

PROJECTLEIDER CAT-1 SR PER 11 AUGUSTUS 2022

  

(1,00)

(117.838,14)

(16.520,94)

(134.359,08)

 

MINDEF

COMMANDANT VLIEGEND OPS SQUADRON /

  

1,00

213.378,01

10.803,77

224.181,78

216.000,00

 
 

HOOFD SECTIE AWC & R&D COÖRDINATIE PER 23 JULI 2022

  

(1,00)

(116.395,33)

(16.279,40)

(132.674,73)

 
1

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er nog vier andere functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen maar die op basis van artikel 1.5a WNT niet gerapporteerd hoeven te worden.

2

Betrokkene heeft rang van kolonel en is werkzaam als Board member in Brussel. Doordat de functie op generaal niveau is ingeschaald, ontvangt betrokkene een bijzondere tegemoetkoming. Hierdoor ontstaat een overschrijding van de gemaximeerde norm.

3

Bindingspremie, zonder bindingspremie geen overschrijding.

Licence