Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Rapportage burgerbrieven

Tabel 43 Bezwaarschriften

Aantal verslagjaar (nieuw)

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebrekestellingen

Bedrag betaalde dwangsommen

20

6

28,6%

2

(€) 0,-

Tabel 44 Klachten

Aantal verslagjaar

Aantallen afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

602

428

71,1%

Tabel 45 Woo-verzoeken (tot 1 mei 2022 Wob-verzoeken)

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebrekestellingen

Bedrag betaalde dwangsommen

103

67

65,0%

10

(€) 31.200,-

Tabel 46 Wiv-verzoeken

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebrekestellingen

Bedrag betaalde dwangsommen

34

34

100%

0

(€) 0

Tabel 47 Rijksoverheid - e-mailberichten en telefonie

Aantal ontvangen via rijksoverheid in verslagjaar

  

Aantal doorgestuurd naar Defensie

Percentage doorgestuurd naar Defensie

7.987

1.720

21,4%

In 2022 zijn er twaalf bezwaarschriften minder ontvangen dan in 2021. Vier ontvangen bezwaarschriften zien op de verklaring van geen bezwaar, negen bezwaarschriften hebben betrekking op de Wet open overheid (Woo, tot 1 mei 2022 Wet openbaarheid van bestuur) en twee zijn er ingediend in het kader van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Voorts zien drie ontvangen bezwaarschriften op de Militaire Luchtvaart Autoriteit en zijn twee bezwaarschriften ontvangen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het aantal gerapporteerde klachten over 2022 betreft de klachten van burgers in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (32), de klachten over gedragingen van ambtenaren van de KMar bij de uitvoering van hun in de Politiewet 2012 omschreven taken (569) en de klachten binnengekomen bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit (1). Het aantal klachten over gedragingen van ambtenaren van de KMar is aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2021. Die stijging is te verklaren door de beëindiging van de coronamaatregelen.

Het aantal Woo-verzoeken en Wiv-verzoeken is in 2022 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2021.

Naast de bovengenoemde categorieën heeft Defensie in 2022 tevens 270 overige burgerbrieven ontvangen. Dat is een aanzienlijke toename ten opzichte van 2021. De toename is te verklaren doordat er veel is gebeurd op Defensiegebied en actuele thema's vaak in het nieuws zijn, waaronder de oorlog in Oekraïne.

Licence