Base description which applies to whole site

6.3 Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Evaluatiefunctie

Binnen het DGB is in 2022 verder invulling gegeven aan de randvoorwaarden voor goede beleidsevaluaties. Het gaat hierbij om de praktische uitwerking van (interdepartementale) kaders voor het borgen van de kwaliteit van beleid, de lancering van een intranetpagina over beleid maken en evalueren, de ontwikkeling van een online opleidingsmodule en de ondersteuning van de (beleids)directies bij lopende en startende evaluaties.

Nieuwe IT geneeskundige keten

Defensie heeft op 8 april 2022 voor het Militaire Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn een nieuw en marktconform elektronisch patiënten dossier (EPD) geïmplementeerd en in gebruik genomen.

Met dit nieuwe EPD en de hierop aangepast werkwijze is een uitfaserend EPD vervangen. Defensie heeft hiermee voor de revalidatiezorg de bedrijfscontinuïteit, de patiëntveiligheid en de compliancy aan wet- en regelgeving geborgd.

Het nieuwe EPD is aangesloten op en geïntegreerd in het eerder in 2021 geïmplementeerde EPD voor de eerstelijnsgezondheidszorg. Defensie heeft hiermee de basis voor de geïntegreerde zorg voor haar militairen verbreed en verstevigd. Dit met de verwachting betere zorgkwaliteit te kunnen leveren en beter voorbereid te zijn op de ontwikkelingen in de reguliere en operationele zorg.

Dit project maakte onderdeel uit van het vernieuwingsprogramma Smart Band-Aid waarin Defensie de informatievoorziening van zowel de reguliere als de operationele gezondheidszorg verbetert en voorbereidt op de toekomst.

Informatiebeveiliging heeft ook in de zorg prioriteit. Defensie verbetert daarom naast de informatievoorziening ook de informatiebeveiliging voor de zorg. In 2022 zijn de eerste zorgbedrijven voor de NEN7510- en een ISO 27000-normen gecertificeerd. Dit zijn het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG), het Militair Revalidatie Centrum (MRC) en het Centraal Militair Hospitaal (CMH). Bij de andere zorgbedrijven zijn vergelijkbare maatregelen en voorbereidingen op certificeringen onderhanden.

In 2022 zijn hiermee wederom stappen gezet om de Militaire GezondheidsZorg te versterken. In lijn met de Defensienota 2022 is de ondersteuning aan de krijgsmacht verbeterd.

Energietransitie

Defensie rapporteert vanaf rapportagejaar 2019 jaarlijks over de energiedoelstellingen en het energieverbruik. De doelstellingen zijn in 2020 met het Plan van aanpak energietransitie Defensie (Kamerstuk 34 919, nr. 74) vastgesteld. Met de uitvoeringsagenda Duurzaamheid (Kamerstuk 36 124, nr 25) zijn naast de geactualiseerde energiedoelstellingen ook de kpi's voor durrzaamheid gepubliceerd.

Vanaf dit jaar zal worden gerapporteerd met de twee belangrijkste kpi's voor duurzaamheid, zoals aangekondigd met de kamerbrief Rapporteren voortgang bouwen aan een toekomstbestendige krijgsmacht (Kamerstuk 33 763, nr 155):

  • CO2-reductie uitgedrukt in een percentage t.o.v. het referentiejaar 1990;

  • Het percentage gebruikte duurzame brandstoffen.

Deze KPI's zijn opgenomen in het KPI-overzicht in het Beleidsverslag 3.7.

Daarnaast zijn kpi's in ontwikkeling voor:

  • zakelijke mobiliteit;

  • duurzame opwekking op defensieterreinen;

  • duurzame projectvoorstellen.

CO2-reductie

Defensie wil bijdragen aan de nationale doelstelling van 55% CO2-reductie ten opzichte van 1990. Voor de reductie van CO2-emissie van het operationeel materieel maken we het voorbehoud dat dit niet onze inzet mogelijkheden mag beperken of onze mensen in gevaar brengen.

De CO2-reductie in 2022 is 54% ten opzichte van de emissie van 1990. Defensie ligt hiermee op schema om de doelstelling van 55% reductie in 2030 te bereiken. Dit zal echter niet eenvoudig zijn. De reductie is namelijk mede het gevolg van de krimp van de defensieorganisatie in de afgelopen decennia. Aangezien Defensie de komende jaren blijft groeien en daarmee de energiebehoefte ook zal groeien, blijven de geplande duurzaamheidsmaatregelen nodig om te voorkomen dat de CO2-uitstoot gaat stijgen. 

Duurzame brandstoffen

Een van de belangrijke maatregelen om CO2-emissie te reduceren, ondanks gelijkblijvend of stijgend brandstofverbruik, is het toepassen van duurzame brandstoffen. Defensie zet daarom in op het gebruik van gemiddeld 30% duurzame brandstof in 2030. In 2021 is Defensie al begonnen met het structureel bijmengen van 20% biobrandstof voor wegdiesel. In de contracten voor scheepsdiesel wordt inmiddels rekening gehouden met 10% biobrandstof en in internationaal verband is overeenstemming bereikt over het gebruik van het Central Europe Pipeline System voor kerosine met biobrandstof. Hierdoor kan Defensie in de komende jaren verdere stappen zetten naar het gewenste doel voor 2030.

Het percentage ingekochte biobrandstoffen in 2022 is 20% voor de reguliere diesel voor voertuigen. Voor de scheeps- en vliegtuigbrandstoffen is dit nog 0%.

Verder is aangesloten bij exogene financieringsmogelijkheden. Zo zijn er voor de Begroting van 2022 klimaatgelden vrijgemaakt voor zonnepanelen op defensievastgoed, quickscans voor energie-opwekking op Rijksgronden Defensie en specifike verduurzamingsmaatregelen. Voor de begroting 2023 en verder onderzioeken we de mogelijkheden om aan te sluiten bij klimaatgelden voor verduurzamingsmaatregelen bij de transformatie van het defensievastgoed en voor de bedrijfsvoering van Defensie.

Licence