Base description which applies to whole site

11. WNT-verantwoording 2022 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het individueel toepasselijk drempelbedrag te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2022 € 216.000.

Bezoldiging van topfunctionarissen

Tabel 121 Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienst­verband

Datum einde dienst- verband

Omvang dienst­verband in fte (omvang 2021)

Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenver-goedingen (belast) (bedrag 2021)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (bedrag 2021)

Totale bezoldiging in 2022 (bedrag 2021)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Motivering (indien over­schrijding)

ANVS

A.M.P. van Bolhuis

Bestuursvoorzitter

  

1 (1)

Nee

152.880 (144.501)

22.772 (22.196)

175.651 (166.697)

€216.000

 

ANVS

M.P.H. Brugmans

Plv. bestuursvoorzitter

  

1 (1)

Nee

143.037 (139.167)

22.565 (22.124)

165.602 (161.291

€216.000

 

Wanneer op een topfunctionaris een vordering is ingesteld vanwege een onverschuldigde betaling is dit gemarkeerd in de kolom «motivering» met *) Topfunctionarissen met een bezoldiging van €1.800 of minder zijn gemarkeerd met **).

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Er zijn in 2022 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT i.v.m. de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd.

Licence