Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Moties en toezeggingen

Nieuw vanaf het jaarverslag 2022 is het opstellen van de bijlage Moties en Toezeggingen. Tot nu toe werd deze bijlage alleen bij de ontwerpbegroting opgenomen. Deze bijlage bevat de stand van zaken van alle nieuwe moties en toezeggingen sinds de peildatum (augustus 2022) van de gelijknamige bijlage bij de ontwerpbegroting, de nog openstaande moties en toezeggingen uit voorgaande jaren en de moties en toezeggingen die sinds de genoemde peildatum zijn afgehandeld. Uitgangspunt van de bijlage is dat deze de actuele stand van zaken rond moties en toezeggingen weergeeft en aansluit op de eerder hierover verstrekte informatie.

Tabel 96 Stand van zaken moties Minister van EZK parlementair jaar 2021–2022 (Tweede Kamer)

Indieners

Omschrijving van de motie

Datum stemming

Vindplaats

Stand van zaken

 

Smolders, H.A.J. (FvD)

Verzoekt de regering de duur van de procedure in de praktijk nauwlettend te monitoren en tijdig in te grijpen als blijkt dat te veel te doorlopen procedures langer duren dan de standaard acht weken die gelden voor zowel het bepalen of er een toetsing nodig is als het nemen van een uiteindelijk toetsingsbesluit.

19-04-2022

Parlementaire agenda [13-04-2022] - Debat Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo)

Onderhanden (doorlopend, wordt niet afgedaan)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Smolders, H.A.J. (FvD)

Verzoekt de regering na twee jaar op hoofdlijnen de doeltreffendheid en andere effecten van de wet te evalueren, boven op de geplande evaluatie na vijf jaar.

19-04-2022

Parlementaire agenda [13-04-2022] - Debat Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo)

Onderhanden

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze Nederland mee kan doen en voortrekker kan worden van de nog in ontwikkeling zijnde IPCEI-Solar.

28-06-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Onderhanden (Kamer geïnformeerd over voortgang in november 2022, middels Kamerstuk 36 200 XIII, nr. 5; en Kamerstuk 2022 Z, nr. 22 868 (23 november 2022).

 

Stoffer C. (SGP)

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Kathmann, B.C. (PvdA)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Smolders, H.A.J. (FvD)

Verzoekt de regering te onderzoeken of innovatieregelingen drastisch kunnen worden versimpeld door deze terug te brengen tot hooguit enkele regelingen.

28-06-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Afgedaan, Kamerstuk II 2022/23, 33 009, nr. 117, p.13 (voetnoot 78)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om te komen tot een door de ministeries van EZK en van OCW tezamen met de relevante partners opgestelde en gedragen integrale valorisatiestrategie en actieplan, en dit uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 te delen met de Kamer.

28-06-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Afgedaan met Kamerbrief Innovatie en Impact, Kamerstuk 33 009, nr. 117 (11 november 2022).

 

Graaf, S.J.F. van der (CU)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om – geïnspireerd door de British Business Bank – te onderzoeken hoe vraag en aanbod beter bij elkaar kunnen worden gebracht en de betrokken stakeholders actief te betrekken, en de Kamer te informeren in het vierde kwartaal 2022.

19-04-2022

Parlementaire agenda [13-04-2022] - TMD Ondernemen & Bedrijfsfinanciering

Onderhanden: Formeel is de motie afgedaan in brief «mkb-financiering: knelpunten en acties» (Kamerstuk 32 637, nr. 502) met de toezegging ‘één deur’ voor financiering te gaan creëren. De kamer zou hier Q4 2022 over geïnformeerd worden, wat tijdens het commissiedebat op 10/09/22 is verzet naar Q1 2023. Dat gaan we in mkb-financieringsbrief doen, die er uiterlijk 31 maart uitgaat.

 

Amhaouch, M. (CDA)

 

Stoffer C. (SGP)

 

Rahimi, H. (VVD)

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om, samen met de bevoegde gezagen, om tafel te gaan met de middelgrote industriële bedrijven en het industrieel mkb om te verkennen welke extra CO2-reductie en energiebesparing in aanvullingop de energiebesparingsplicht mogelijk is en hoe deze het beste gerealiseerd kan worden.

07-06-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Onderhanden

 

Boucke, R.M. (D66)

 

Grinwis, P.A. (CU)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt het kabinet, te onderzoeken hoe de bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register verbeterd kan worden.

26-10-2021

Parlementaire agenda [11-10-2021] - Notaoverleg Familiebedrijven

Onderhanden

 

Amhaouch, M. (CDA)

 

Plas, C.A.M. van der (BBB)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om te bekijken hoe in samenspraak met de bevoegde gezagen de doorlooptijden van de vergunningstrajecten aanzienlijk versneld kunnen worden, en de Kamer hierover uiterlijk in oktober te informeren;Verzoekt de regering om casusspecifiek te bekijken wat er nodig is om de doorlooptijden te versnellen en dat mee te nemen in het overeenkomen van de joint letters of intent en de daaropvolgende bindende maatwerkafspraken.

07-06-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Onderhanden

 

Boucke, R.M. (D66)

 

Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering om te onderzoeken waar de knelpunten in de financiering van mkb-bedrijven zitten als het gevolg van het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen en welke instrumenten er zijn om dit te verhelpen.

15-03-2022

Parlementaire agenda [09-03-2022] - Debat Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (Kamerstuk 35 769)

Onderhanden

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Roept het kabinet op om uiterlijk voor het voorjaar van 2023 de Kamer een overzicht te geven van de behaalde concrete winsten op dit terrein.

19-04-2022

Parlementaire agenda [13-04-2022] - TMD Regeldruk

Onderhanden

 

Goudzwaard, M. (JA21)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om met urgentie te onderzoeken of en, zo ja, hoe het huidige financieringsinstrumentarium, waaronder de BMKB-C, de GO-C en het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL), geschikt en toegankelijk gemaakt kan worden voor getroffen bedrijven als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

07-06-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven + MBHOS

Onderhanden

 

Amhaouch, M. (CDA)

 

Graaf, S.J.F. van der (CU)

 

Klink, J.J. (VVD)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om te onderzoeken welke barrières maatschappelijke en sociale ondernemingen die zich bezighouden met maatschappelijke innovatie ervaren bij het gebruik van innovatieregelingen en in het innovatiebeleid door het Rijk;Verzoekt de regering om de Kamer hierover uiterlijk in het najaar van 2022 te informeren.

28-06-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Afgedaan met Kamerstuk II 2022/23, 33 009, nr. 117, p.22 (voetnoot 82)

 

Graaf, S.J.F. van der (CU)

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering bij de onderhandelingen in te brengen dat nationaal toezicht op en/of nationale toepassing van algoritmen mogelijk moet zijn, ondanks dat er een Europese markt is.

07-06-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Telecomraad

Onderhanden

 

Rajkowski, Q.M. (VVD)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt het kabinet om in samenwerking met private en publieke partijen een actieve strategie te ontwikkelen ten aanzien van de nieuwe innovatieve ontwikkelingen in batterijtechnologie;verzoekt het kabinet de mogelijkheden van Nederlandse deelname in nieuwe IPCEl-batterijtechnologie-initiatieven te onderzoeken met gelijkgezinde landen.

28-06-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Onderhanden

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering de impact van de inflatie op de stimulering van innovatie door de Wbso te onderzoeken.

28-06-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Afgehandeld

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe een landelijke stimuleringsregeling om de financiële belemmeringen met betrekking tot hybride docentschap weg te nemen, eruit kan komen te zien en hoe een dergelijke regeling geïmplementeerd zou kunnen worden.

28-06-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Onderhanden

 

Graaf, S.J.F. van der (CU)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze EZK een actievere, centrale en coördinerende rol richting andere overheden en departe-menten kan pakken om ons toekomstige verdienvermogen te versterken, en de Kamer hierover uiterlijk te informeren in het actieplan vestigings- klimaat, dat zij voor de zomer naar de Kamer stuurt.

29-03-2022

Parlementaire agenda [23-03-2022] - TMD Hoofdlijnen

Onderhanden

 

Amhaouch, M. (CDA)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt het kabinet van bedrijven die steun krijgen bij het verduurzamingsproces in de maatwerkafspraken als voorwaarde een concreet en onafhankelijk doorgerekend plan te vragen over hoe zij klimaatneutraal worden.

07-06-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Onderhanden

 

Thijssen, J. (PvdA)

 

Kuiken, A.H. (PvdA)

Verzoekt de regering op korte termijn het overleg met sociale partners opnieuw op te pakken en te bezien hoe een gezamenlijk perspectief kan bijdragen aan een bestendige aanpak van de coronacrisis, en dit overleg structureel voort te zetten.

14-12-2021

Parlementaire agenda [08-12-2021] - Voortzetting debat Steunpakket

Onderhanden

 

Amhaouch, M. (CDA)

 

Baarle, S.R.T. van (DENK)

Verzoekt de regering om opnieuw in gesprek te treden met lease- en verzekeringsmaatschappijen teneinde coulance voor taxichauffeurs die in de knel zijn geraakt te laten bieden.

14-12-2021

Parlementaire agenda [08-12-2021] - Voortzetting debat Steunpakket

Onderhanden

 

Rahimi, H. (VVD)

Verzoekt de regering bij de evaluatie van de wet te onderzoeken of als gevolg van deze wet nadelen zijn ontstaan voor de detaillisten in het mkb, en daarover aan de Kamer te rapporteren.

15-03-2022

Parlementaire agenda [09-03-2022] - Debat Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (Kamerstuk 35 769)

Onderhanden

 

Graaf, M. de (PVV)

Verzoekt het kabinet, te onderzoeken hoe de bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register verbeterd kan worden.

26-10-2021

Parlementaire agenda [11-10-2021] - Notaoverleg Familiebedrijven

Onderhanden

 

Amhaouch, M. (CDA)

 

Plas, C.A.M. van der (BBB)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Ellemeet. C.E. (GL)

Verzoekt het kabinet, conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens vestigingsadressen van zelfstandigen in principe af te schermen wanneer dit tevens woonadressen zijn en de wet hiervoor aan te passen.

16-09-2021

Parlementaire agenda [09-09-2021] - Debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten

Onderhanden

 

Michon-Derkzen, I.J.M. (VVD)

 

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering om, samen met de bij het valorisatieplan betrokken partijen, op korte termijn te komen tot een verkenning van de inzet die nodig is om de ambities uit dit plan te verwezenlijken en daarbij ook de samenhang met bredere aspecten van valorisatie, zoals fieldlabs en mkb-samenwerkingsvouchers in ogenschouw te nemen.

09-11-2021

Parlementaire agenda [04-11-2021] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (tweede termijn)

Onderhanden

 

Dijk, G.J. van (PvdA)

 

Stoffer C. (SGP)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering te onderzoeken welke zaken het meest bijdragen aan een eventueel besluit van een bedrijf om te verhuizen naar een land buiten Nederland.

09-11-2021

Parlementaire agenda [04-11-2021] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (tweede termijn)

Onderhanden

 

Eerdmans, B.J. (JA21)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering, om te onderzoeken op welke wijze ondernemers kunnen worden geholpen bij het beëindigen van hun onderneming zonder een enorme schuldenlast als gevolg van de coronacrisis.

30-09-2021

Parlementaire agenda [29-09-2021] - Debat Steunpakket met MEZK/MFIN/MSZW

Onderhanden

 

Dijk, G.J. van (PvdA)

 

Aartsen, A.A. (VVD)

 

Maatoug, S. (GL)

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Grinwis, P.A. (CU)

 

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, met betrokken partijen de knelpunten te inventariseren en zich maximaal in te spannen om het project WarmtelinQ tot een positief besluit te brengen, uiterlijk 1 oktober.

08-07-2021

Parlementaire agenda [08-07-2021] - Tweeminutendebat Klimaat en Energie

Onderhanden

 

Bontenbal, H. (CDA)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering, aan de hand van de marktmonitor over de aanbodzijde van de financieringsmarkt die EZK voornemens is op te zetten, ook de betere financiering van familiebedrijven te verkennen.

26-10-2021

Parlementaire agenda [11-10-2021] - Notaoverleg Familiebedrijven

Onderhanden

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering actief in gesprek te gaan met de campussen om te bezien hoe de handvatten uit de strategie-ecosystemen versneld kunnen worden gerealiseerd, en de Kamer te informeren over de uitkomst van deze gesprekken.

09-11-2021

Parlementaire agenda [04-11-2021] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (tweede termijn)

Afgedaan met Kamerbrief Innovatie en Impact, Kamerstuk 33 009, nr. 117 (11 november 2022).

 

Lee, T.M.T. van der (GL)

 

Dijk, G.J. van (PvdA)

 

Stoffer C. (SGP)

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om: –onder regie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in samenspraak met het Techniekpact, een analyse te maken van de effectiviteit van deze initiatieven en te onderzoeken waar aanvullingen nodig zijn, als basis voor een aanvalsplan waarmee een volgend kabinet snel en goed geïnformeerd aan de slag kan om de tekorten in de technische sector structureel op te lossen; –de Ministeries van EZK, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en OCW gezamenlijk een plan te laten maken om middelen bedoeld voor zijinstroom ten behoeve van tekortsectoren slim in te zetten; verzoekt de regering hierover in Q1 2022 aan de Kamer te rapporteren.

04-11-2021

Parlementaire agenda [04-11-2021] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (tweede termijn)

Onderhanden

 

Bontenbal, H. (CDA)

 

Kaag, S.A.M.(D66)

 

Azarkan, F. (DENK)

 

Lee, T.M.T. van der (GL)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

 

Stoffer C. (SGP)

 

Leijten, R.M. (SP)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Eerdmans, B.J. (JA21)

 

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

 

Thijssen, J. (PvdA)

 

Grinwis, P.A. (CU)

 

Teunissen, Ch. (PvdD)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om er, bij de uitwerking van de aanbevelingen uit de evaluatie van de BMKB-regeling, voor te zorgen dat deze in de toekomst nog beter aansluit op de behoefte van het mkb, met specifieke aandacht voor toegankelijkheid van financiering.

07-07-2022

Parlementaire agenda [05-07-2022] - TMD Coronasteunpakket met MEZK/MSZW/MFIN/SFIN

Onderhanden

 

Graaf, S.J.F. van der (CU)

 

Stoffer C. (SGP)

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering de schade die Limburgse ondernemers in het watersnoodgebied hebben geleden boven op de coronacrisis, vanaf het derde en vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022 ruimhartig en met gezwinde spoed te vergoeden.

07-07-2022

Parlementaire agenda [05-07-2022] - TMD Coronasteunpakket met MEZK/MSZW/MFIN/SFIN

Onderhanden

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering het totaalpakket aan schulden en kosten ontstaan door de gedwongen sluiting tijdens de coronacrisis, integraal te bezien en met gepaste oplossingen te komen.

07-07-2022

Parlementaire agenda [05-07-2022] - TMD Coronasteunpakket met MEZK/MSZW/MFIN/SFIN

Onderhanden

 

Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering om bij de geplande evaluaties van de verschillende instrumenten specifieke aandacht te hebben voor de samenhang tussen de instrumenten rond criteria en termijnen.

07-07-2022

Parlementaire agenda [05-07-2022] - TMD Coronasteunpakket met MEZK/MSZW/MFIN/SFIN

Onderhanden

 

Amhaouch, M. (CDA)

 

Graaf, S.J.F. van der (CU)

 

Stoffer C. (SGP)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

 

Huizinga-Heringa, J.C. (CU)

Verzoekt de regering ten behoeve van zo’n debat binnen drie maanden een voorbereidende notitie aan deze Kamer te doen toekomen, waarin zij gemotiveerd uiteen zet welke nieuwe keuzes gemaakt worden over de rolverdeling tussen huishoudens, overheid en markt bij grote uitdagingen als de klimaattransitie.

1-11-2022

Parlementaire agenda [18-10-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen EK

Onderhanden

 

Rosenmöller, P. (GL)

 

Vos, M.L. (PvdA)

 

Ceder, D.G.M. (CU)

Verzoekt de regering in te zetten op heropening van de onderhandelingen over het raamwerk om op in ieder geval genoemde elementen het voorstel fundamenteel te verbeteren.

1-12-2022

Parlementaire agenda [30-11-2022] - CD Telecomraad

Afgehandeld met Kamerstuk 21 501, nr. 33, Kamerstuk 21 501, nr. 933 en Kamerstuk 21 501, nr. 1001

 
 

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering niet in te stemmen met de Raadsconclusie en met een aanhangsel aan te geven dat de positie van het Nederlandse parlement anders is dan het bereikte compromisvoorstel.

1-12-2022

Parlementaire agenda [30-11-2022] - CD Telecomraad

Afgehandeld met Kamerstuk 21 501, nr. 33, Kamerstuk 21 501, nr. 933 en Kamerstuk 21 501, nr. 1001

 

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering te onderzoeken wat ondernemers zelf kunnen doen en waar zij kunnen worden geholpen inzicht te krijgen in het verduurzamen van het productieproces van hun bedrijf.

1-12-2022

Parlementaire agenda [30-11-2022] - CD Telecomraad

Afgehandeld met Kamerstuk 21 501, nr. 33, Kamerstuk 21 501, nr. 933 en Kamerstuk 21 501, nr. 1001

 
 

Klaver, J.F. (GL)

Verzoekt het kabinet om bij de zoektocht naar oplossingen voor het energie-intensieve mkb ook te kijken naar gerichte ondersteuning van scholen en cultuurinstellingen en te kijken of gemeenten daarbij een rol kunnen spelen, en de Kamer hier voor 1 november over te informeren.

22-9-2022

Parlementaire agenda [21-09-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen (APB) TK

Afgedaan middels Najaarsnota 36 250-1

 

Kuiken, A.H. (PvdA)

 

Paternotte, J.M. (D66)

 

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering om een onderzoek te doen in hoeverre de universeledienstverlening van telefoniediensten verbreed kan worden totinternetdiensten.

22-11-2022

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Onderhanden

 

Dekker-Abdulaziz, H. (D66)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering voor de korte termijn in aanloop naar de aankomende ministeriële ESA-conferentie een laatste krachtige inspanning te doen om het beoogde budget voor de inschrijvingen in de optionele programma's te verhogen, zodat verlies van onze positie in programma's voorkomen wordt.

15-11-2022

Parlementaire agenda [08-11-2022] - TMD Innovatie & Ruimtevaart

Afgehandeld

 

Eerdmans, B.J. (JA21)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Omtzigt, P.H. (Omtzigt)

 

Rajkowski, Q.M. (VVD)

Verzoekt de regering om in overleg te treden met het Digital Trust Center en betrokken brancheorganisaties om te komen tot een eenduidig mkb-keurmerk, om mkb’ers beter te ondersteunen bij het vormen van hun securitybeleid.

22-11-2022

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Onderhanden

 

Rajkowski, Q.M. (VVD)

Verzoekt de regering om in samenwerking met het Digital Trust Center, brancheorganisaties en regionale partners een structurele cyberoefenagenda te ontwikkelen met daarin cyberoefeningen specifiek gericht op niet-vitale bedrijven.

22-11-2022

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Onderhanden

 

Dijk, mr. D.J.H. van (SGP)

Verzoekt de regering energie-intensieve MKB' ers eerder duidelijkheid te bieden of zij onder de TEK vallen door de referentiedatum te vervroegen, zo mogelijk naar het vierde kwartaal van 2022; verzoekt de regering aansluitend zorg te dragen voor voorschotten aan bedrijven zodra zij kunnen aantonen onder de TEK te vallen, en dit voorschot te verrekenen als de TEK daadwerkelijk in werking treedt, zodat voorkomen wordt dat extra hoge schulden worden opgebouwd, dan wel dat faillissementen worden aangevraagd als gevolg van te laat verleende ondersteuning.

1-11-2022

Parlementaire agenda [18-10-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen EK

Onderhanden, wordt aan brief gewerkt

 

Schalk, P. (SGP)

 

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering een onafhankelijke toets te laten doen voor aangegane verplichtingen of uitgaven uit het klimaatfonds, zolang er nog geen wet op het klimaatfonds bestaat.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering om zo snel mogelijk, maar uiterlijk februari 2023, de definitieve kaders en voorwaarden voor aanvragen en bestedingen uit het klimaatfonds met de Tweede Kamer te delen; verzoekt de regering om in ieder geval als voorwaarde op te nemen dat de besteding.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 
 
 

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Verzoekt de regering om zich in te zetten voor het versneld instellen van ambitieuze Europese wetgeving voor een minimumhoeveelheid recyclaat in plastics en daarbij met gelijkgestemde lidstaten op te trekken, waarbij Nederland een voortrekkersrol inneemt zodat investeringen in recyclaat versneld op gang kunnen komen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Bontenbal, H. (CDA)

 

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering in de Klimaatnota te rapporteren over de afbouw van de productie en het gebruik van gas, olie en kolen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om de Kamer in Q1 van 2023 te informeren over ten minste tien concrete projecten op het gebied van verduurzaming van de industrie en grootschalige energie-infrastructuur die mogelijk versneld gerealiseerd kunnen worden door de inzet van de Crisis- en herstelwet.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Boucke, R.M. (D66)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering te onderzoeken wat ondernemers zelf kunnen doen en waar zij kunnen worden geholpen inzicht te krijgen in het verduurzamen van het productieproces van hun bedrijf.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om een integraal nationaal maritiem industriebeleid onder regie van de Minister van EZK, in samenwerking met de Ministeries van Financiën, IenW en Defensie.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om een actieplan aanpak winkeldiefstal

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Stoffer C. (SGP)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om samen met provincies een meerjarenplan op te stellen voor de ROM’s, waarbij aandacht is voor bovenregionale samenwerking, programmatische samenwerking met het Rijk en Europa, en te onderzoeken of en hoe het brede mkb beter bediend kan worden door en met passende publiek-private financiering voor de ROM’s, in samenhang met de activiteiten van KVK en RVO.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering naar de houdbaarheid van regels te kijken, door een mkb-toets uit te voeren, een jaar na inwerkingtreding bij gebleken klachten, zoals ook is aangekondigd in het nieuwe regeldrukprogramma, en steevast een algehele evaluatie na vijf jaar.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Rahimi, H. (VVD)

 

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering om snel duidelijkheid te verschaffen over de toegankelijkheid van de BMKB-Groenregeling voor kleine ondernemers met behoefte aan betaalbare relatief kleine investeringskredieten.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering om, als deze regeling kleine ondernemers onvoldoende bereikt, in het eerste kwartaal van 2023 naar aanvullend instrumentarium te kijken, bijvoorbeeld binnen de bestaande middelen, naar een mkb-duurzaamheidslening of naar een verbreding van de regeling.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering om spoedig met de sectoren in gesprek te gaan om gezamenlijk de TEK-regeling te verbeteren.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Onderhanden

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om mkb-ondersteuningsprogramma’s ter verbetering van, het bieden van hulp voor, digitalisering en financiering.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Rahimi, H. (VVD)

 

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering alles op alles te zetten om de TEK op 1 januari 2023 te laten ingaan door gebruik te maken van historische en/of modelmatige verbruiks- en prijsgegevens, en de Kamer hier uiterlijk 1 december over te informeren.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Onderhanden

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om een regierol voor de Minister van EZK ter voorkoming van disproportionele regeldruk en onnodige nationale koppen en om de mkb-toets voor bestaande en nieuwe regelgeving te borgen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Rahimi, H. (VVD)

 

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering te onderzoeken of er een fonds beschikbaar kan worden gemaakt waarmee het kleinbedrijf middels een duurzaamheidslening van maximaal € 50.000 en tegen een lage rente een overbruggingsfinanciering of een investeringskrediet via Qredits kan aanvragen.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Onderhanden

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om te onderzoeken, samen met sectoren, of een Wet bevordering industriële ontwikkeling of een ander passend instrument kan worden ingericht waarmee structureel ingezet wordt op proces- en productie-innovatie, met als doel de arbeidsproductiviteit in Nederland te verhogen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Thijssen, J. (PvdA)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om met de ACM versneld aan de slag te gaan met de conclusies van dit onderzoek, maar ook een aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar hoe het toezicht op de energiemarkt in de toekomst moet worden ingericht, en hierbij specifiek met aanbevelingen te komen omtrent het wettelijk mandaat van de ACM, haar taken en bevoegdheden en het benodigde budget;verzoekt de regering om dit onderzoek en concrete aanbevelingen voor juni 2023 met de Kamer te delen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om energiearmoede voortaan jaarlijks te monitoren en hierover de Kamer te informeren, bij voorkeur gelijktijdig met de Klimaat- en Energieverkenning en de Klimaatnota.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Thijssen, J. (PvdA)

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

verzoekt de regering dat er voor de aanvang van het stookseizoen 2023–2024 bij zo veel mogelijk huishoudens op postcodes waar het risico op energiearmoede het hoogst is, een Fix It-team langsgaat.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Thijssen, J. (PvdA)

 

Eerdmans, B.J. (JA21)

Verzoekt het kabinet om in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Expertise Centrum Warmte om te kijken hoe gemeenten gestimuleerd kunnen worden om mkb-bedrijven (zeker de mkb-bedrijven die energie-intensief zijn) beter te faciliteren in de vergunningverlening bij het omschakelen naar groene waterstof.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Plas, C.A.M. van der (BBB)

 

Kröger, S.C. (GL)

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

 

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om een langetermijnvisie op te stellen op de inzet van de gasopslagen en hierbij specifiek in te gaan op welke opslagen als strategische reserves kunnen dienen en wat de voor- en nadelen hiervan zijn;verzoekt de regering om bij deze visie de rol van EBN in de Nederlandse gasopslagen te betrekken met als doel dat de overheid meer grip heeft op de inzet van het gas;verzoekt de regering de Kamer hierover te informeren voorafgaand aan het zomerreces 2023.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om bij het prijsplafond vanaf 1 januari voor de compensatie van de leveranciers te voorzien in een regeling waarbij achteraf via een margetoets geborgd wordt dat leveranciers niet worden overgecompenseerd;verzoekt de regering om deze marge lager in te stellen dan de marges die de afgelopen jaren behaald zijn.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Afgehandeld met Kamerstuk 36 200, nr. 175

 

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering zo snel mogelijk en bij voorkeur voor 1 januari 2023, gecoördineerd door de Belastingdienst en met betrokkenheid van onder meer gemeenten en woningcorporaties, een werkbare database in te richten waaruit is af te leiden bij welke woningen een blokaansluiting is, zodat vanaf januari deze huishoudens rechtstreeks tegemoetgekomen kunnen worden, hetzij door een plafond, hetzij door een vast bedrag per huishouden.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Onderhanden

 

Bontenbal, H. (CDA)

 

Kops, A. (PVV)

Verzoekt de regering, óók huishoudens met blokverwarming te compenseren – het zij door hen onder het prijsplafond te laten vallen, het zij door het uitkeren van bijvoorbeeld een vast bedrag ter grootte van de verwachte gemiddelde compensatie onder het prijsplafond.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Onderhanden

 

Bontenbal, H. (CDA)

Verzoekt de regering een concrete strategie te ontwikkelen om de uitrol van mestvergisting te ondersteunen en versnellen en te onderzoeken hoe mestvergisting optimaal kan bijdragen aan het realiseren van ten minste 2 bcm groengasproductie.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering met verzekeraars om tafel te gaan om te kijken waar de knelpunten zitten en hoe ondernemers geholpen kunnen worden in hun duurzame energieambitie;verzoekt de regering voorts te onderzoeken wat mogelijke oplossingen zijn voor het risico van het opruimen van zonnepaneeldeeltjes die verspreid worden als gevolg van een brand met een zon-PV-systeem, zoals het inrichten van een garantstelingsfonds.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Rahimi, H. (VVD)

 

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering zich maximaal in te spannen om de besluitvorming over de dekking ten behoeve van de realisatie van Pallas komend voorjaar af te ronden.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering bovenstaande trajecten zo snel mogelijk te starten en hiervoor bij de Voorjaarsnota de middelen voor kernenergie verder aan te vullen richting minimaal de 50 miljoen uit het coalitieakkoord en dit te dekken uit de daarvoor bestemde middelen in het klimaatfonds.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om de plannen voor wind op zee te beschermen door te sturen op het minstens matchen van de elektriciteitsbehoefte van de industrie met de plannen voor wind op zee, zodat de financiële levensvatbaarheid van wind op zee verzekerd wordt.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Boucke, R.M. (D66)

 

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering om eisen ten aanzien van circulariteit op te nemen in alle nog uit te schrijven tenders voor wind op zee.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Hagen, K.B. (D66)

 

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering om een onderzoek te doen in hoeverre de universele dienstverlening van telefoniediensten verbreed kan worden tot internetdiensten.

22-11-2022

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Onderhanden

 

Dekker-Abdulaziz, H. (D66)

 
Tabel 97 Stand van zaken moties Minister van EZK parlementair jaar 2021–2022 (Eerste Kamer)

Indieners

Omschrijving van de motie

Datum stemming

Vindplaats

Stand van zaken

C.C.M. Vendrik (GroenLinks)

Verzoekt de regering het gehele fondsenlandschap te bezien en opties teontwikkelen voor versterking van de doelmatige inzet van publiekemiddelen, en daarbij ook opties voor samenvoeging van fondsen teoverwegen.

21-6-2022

Groeifondsdebat Eerste Kamer, tijdelijke wet Nationaal Groeifonds

Onderhanden; deze motie ligt primair bij het Ministerie van Financiën

E.B. van Apeldoorn (SP)

F.J.M. Crone (PvdA)

R. van Gurp (GroenLinks)

P. Nicolaï (PvdD)

Tabel 98 Stand van zaken moties Minister voor Klimaat en Energie parlementair jaar 2021–2022 (Tweede Kamer)

Indieners

Omschrijving van de motie

Datum stemming

Vindplaats

Stand van zaken

 

Smolders, H.A.J. (FvD)

Verzoekt de regering de duur van de procedure in de praktijk nauwlettend te monitoren en tijdig in te grijpen als blijkt dat te veel te doorlopen procedures langer duren dan de standaard acht weken die gelden voor zowel het bepalen of er een toetsing nodig is als het nemen van een uiteindelijk toetsingsbesluit.

19-04-2022

Parlementaire agenda [13-04-2022] - Debat Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo)

Onderhanden (doorlopend, wordt niet afgedaan)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Smolders, H.A.J. (FvD)

Verzoekt de regering na twee jaar op hoofdlijnen de doeltreffendheid en andere effecten van de wet te evalueren, boven op de geplande evaluatie na vijf jaar.

19-04-2022

Parlementaire agenda [13-04-2022] - Debat Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo)

Onderhanden

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze Nederland mee kan doen en voortrekker kan worden van de nog in ontwikkeling zijnde IPCEI-Solar.

28-06-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Onderhanden (Kamer geïnformeerd over voortgang in november 2022, middels Kamerstuk 36 200 XIII, nr. 5; en Kamerstuk 2022 Z, nr. 22 868 (23 november 2022).

 

Stoffer C. (SGP)

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Kathmann, B.C. (PvdA)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Smolders, H.A.J. (FvD)

Verzoekt de regering te onderzoeken of innovatieregelingen drastisch kunnen worden versimpeld door deze terug te brengen tot hooguit enkele regelingen.

28-06-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Afgedaan, Kamerstuk II 2022/23, 33 009, nr. 117, p.13 (voetnoot 78)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om te komen tot een door de ministeries van EZK en van OCW tezamen met de relevante partners opgestelde en gedragen integrale valorisatiestrategie en actieplan, en dit uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 te delen met de Kamer.

28-06-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Afgedaan met Kamerbrief Innovatie en Impact, Kamerstuk 33 009, nr. 117 (11 november 2022).

 

Graaf, S.J.F. van der (CU)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om – geïnspireerd door de British Business Bank – te onderzoeken hoe vraag en aanbod beter bij elkaar kunnen worden gebracht en de betrokken stakeholders actief te betrekken, en de Kamer te informeren in het vierde kwartaal 2022.

19-04-2022

Parlementaire agenda [13-04-2022] - TMD Ondernemen & Bedrijfsfinanciering

Onderhanden: Formeel is de motie afgedaan in brief «mkb-financiering: knelpunten en acties» (Kamerstuk 32 637, nr. 502) met de toezegging ‘één deur’ voor financiering te gaan creëren. De kamer zou hier Q4 2022 over geïnformeerd worden, wat tijdens het commissiedebat op 10/09/22 is verzet naar Q1 2023. Dat gaan we in mkb-financieringsbrief doen, die er uiterlijk 31 maart uitgaat.

 

Amhaouch, M. (CDA)

 

Stoffer C. (SGP)

 

Rahimi, H. (VVD)

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om, samen met de bevoegde gezagen, om tafel te gaan met de middelgrote industriële bedrijven en het industrieel mkb om te verkennen welke extra CO2-reductie en energiebesparing in aanvullingop de energiebesparingsplicht mogelijk is en hoe deze het beste gerealiseerd kan worden.

07-06-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Onderhanden

 

Boucke, R.M. (D66)

 

Grinwis, P.A. (CU)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt het kabinet, te onderzoeken hoe de bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register verbeterd kan worden.

26-10-2021

Parlementaire agenda [11-10-2021] - Notaoverleg Familiebedrijven

Onderhanden

 

Amhaouch, M. (CDA)

 

Plas, C.A.M. van der (BBB)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om te bekijken hoe in samenspraak met de bevoegde gezagen de doorlooptijden van de vergunningstrajecten aanzienlijk versneld kunnen worden, en de Kamer hierover uiterlijk in oktober te informeren;Verzoekt de regering om casusspecifiek te bekijken wat er nodig is om de doorlooptijden te versnellen en dat mee te nemen in het overeenkomen van de joint letters of intent en de daaropvolgende bindende maatwerkafspraken.

07-06-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Onderhanden

 

Boucke, R.M. (D66)

 

Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering om te onderzoeken waar de knelpunten in de financiering van mkb-bedrijven zitten als het gevolg van het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen en welke instrumenten er zijn om dit te verhelpen.

15-03-2022

Parlementaire agenda [09-03-2022] - Debat Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (Kamerstuk 35 769)

Onderhanden

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Roept het kabinet op om uiterlijk voor het voorjaar van 2023 de Kamer een overzicht te geven van de behaalde concrete winsten op dit terrein.

19-04-2022

Parlementaire agenda [13-04-2022] - TMD Regeldruk

Onderhanden

 

Goudzwaard, M. (JA21)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om met urgentie te onderzoeken of en, zo ja, hoe het huidige financieringsinstrumentarium, waaronder de BMKB-C, de GO-C en het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL), geschikt en toegankelijk gemaakt kan worden voor getroffen bedrijven als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

07-06-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven + MBHOS

Onderhanden

 

Amhaouch, M. (CDA)

 

Graaf, S.J.F. van der (CU)

 

Klink, J.J. (VVD)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om te onderzoeken welke barrières maatschappelijke en sociale ondernemingen die zich bezighouden met maatschappelijke innovatie ervaren bij het gebruik van innovatieregelingen en in het innovatiebeleid door het Rijk;Verzoekt de regering om de Kamer hierover uiterlijk in het najaar van 2022 te informeren.

28-06-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Afgedaan met Kamerstuk II 2022/23, 33 009, nr. 117, p.22 (voetnoot 82)

 

Graaf, S.J.F. van der (CU)

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering bij de onderhandelingen in te brengen dat nationaal toezicht op en/of nationale toepassing van algoritmen mogelijk moet zijn, ondanks dat er een Europese markt is.

07-06-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Telecomraad

Onderhanden

 

Rajkowski, Q.M. (VVD)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt het kabinet om in samenwerking met private en publieke partijen een actieve strategie te ontwikkelen ten aanzien van de nieuwe innovatieve ontwikkelingen in batterijtechnologie;verzoekt het kabinet de mogelijkheden van Nederlandse deelname in nieuwe IPCEl-batterijtechnologie-initiatieven te onderzoeken met gelijkgezinde landen.

28-06-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Onderhanden

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering de impact van de inflatie op de stimulering van innovatie door de Wbso te onderzoeken.

28-06-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Afgehandeld

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe een landelijke stimuleringsregeling om de financiële belemmeringen met betrekking tot hybride docentschap weg te nemen, eruit kan komen te zien en hoe een dergelijke regeling geïmplementeerd zou kunnen worden.

28-06-2022

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Onderhanden

 

Graaf, S.J.F. van der (CU)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze EZK een actievere, centrale en coördinerende rol richting andere overheden en departe-menten kan pakken om ons toekomstige verdienvermogen te versterken, en de Kamer hierover uiterlijk te informeren in het actieplan vestigings- klimaat, dat zij voor de zomer naar de Kamer stuurt.

29-03-2022

Parlementaire agenda [23-03-2022] - TMD Hoofdlijnen

Onderhanden

 

Amhaouch, M. (CDA)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt het kabinet van bedrijven die steun krijgen bij het verduurzamingsproces in de maatwerkafspraken als voorwaarde een concreet en onafhankelijk doorgerekend plan te vragen over hoe zij klimaatneutraal worden.

07-06-2022

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Onderhanden

 

Thijssen, J. (PvdA)

 

Kuiken, A.H. (PvdA)

Verzoekt de regering op korte termijn het overleg met sociale partners opnieuw op te pakken en te bezien hoe een gezamenlijk perspectief kan bijdragen aan een bestendige aanpak van de coronacrisis, en dit overleg structureel voort te zetten.

14-12-2021

Parlementaire agenda [08-12-2021] - Voortzetting debat Steunpakket

Onderhanden

 

Amhaouch, M. (CDA)

 

Baarle, S.R.T. van (DENK)

Verzoekt de regering om opnieuw in gesprek te treden met lease- en verzekeringsmaatschappijen teneinde coulance voor taxichauffeurs die in de knel zijn geraakt te laten bieden.

14-12-2021

Parlementaire agenda [08-12-2021] - Voortzetting debat Steunpakket

Onderhanden

 

Rahimi, H. (VVD)

Verzoekt de regering bij de evaluatie van de wet te onderzoeken of als gevolg van deze wet nadelen zijn ontstaan voor de detaillisten in het mkb, en daarover aan de Kamer te rapporteren.

15-03-2022

Parlementaire agenda [09-03-2022] - Debat Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (Kamerstuk 35 769)

Onderhanden

 

Graaf, M. de (PVV)

Verzoekt het kabinet, te onderzoeken hoe de bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register verbeterd kan worden.

26-10-2021

Parlementaire agenda [11-10-2021] - Notaoverleg Familiebedrijven

Onderhanden

 

Amhaouch, M. (CDA)

 

Plas, C.A.M. van der (BBB)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Ellemeet. C.E. (GL)

Verzoekt het kabinet, conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens vestigingsadressen van zelfstandigen in principe af te schermen wanneer dit tevens woonadressen zijn en de wet hiervoor aan te passen.

16-09-2021

Parlementaire agenda [09-09-2021] - Debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten

Onderhanden

 

Michon-Derkzen, I.J.M. (VVD)

 

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering om, samen met de bij het valorisatieplan betrokken partijen, op korte termijn te komen tot een verkenning van de inzet die nodig is om de ambities uit dit plan te verwezenlijken en daarbij ook de samenhang met bredere aspecten van valorisatie, zoals fieldlabs en mkb-samenwerkingsvouchers in ogenschouw te nemen.

09-11-2021

Parlementaire agenda [04-11-2021] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (tweede termijn)

Onderhanden

 

Dijk, G.J. van (PvdA)

 

Stoffer C. (SGP)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering te onderzoeken welke zaken het meest bijdragen aan een eventueel besluit van een bedrijf om te verhuizen naar een land buiten Nederland.

09-11-2021

Parlementaire agenda [04-11-2021] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (tweede termijn)

Onderhanden

 

Eerdmans, B.J. (JA21)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering, om te onderzoeken op welke wijze ondernemers kunnen worden geholpen bij het beëindigen van hun onderneming zonder een enorme schuldenlast als gevolg van de coronacrisis.

30-09-2021

Parlementaire agenda [29-09-2021] - Debat Steunpakket met MEZK/MFIN/MSZW

Onderhanden

 

Dijk, G.J. van (PvdA)

 

Aartsen, A.A. (VVD)

 

Maatoug, S. (GL)

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Grinwis, P.A. (CU)

 

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, met betrokken partijen de knelpunten te inventariseren en zich maximaal in te spannen om het project WarmtelinQ tot een positief besluit te brengen, uiterlijk 1 oktober.

08-07-2021

Parlementaire agenda [08-07-2021] - Tweeminutendebat Klimaat en Energie

Onderhanden

 

Bontenbal, H. (CDA)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering, aan de hand van de marktmonitor over de aanbodzijde van de financieringsmarkt die EZK voornemens is op te zetten, ook de betere financiering van familiebedrijven te verkennen.

26-10-2021

Parlementaire agenda [11-10-2021] - Notaoverleg Familiebedrijven

Onderhanden

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering actief in gesprek te gaan met de campussen om te bezien hoe de handvatten uit de strategie-ecosystemen versneld kunnen worden gerealiseerd, en de Kamer te informeren over de uitkomst van deze gesprekken.

09-11-2021

Parlementaire agenda [04-11-2021] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (tweede termijn)

Afgedaan met Kamerbrief Innovatie en Impact, Kamerstuk 33 009, nr. 117 (11 november 2022).

 

Lee, T.M.T. van der (GL)

 

Dijk, G.J. van (PvdA)

 

Stoffer C. (SGP)

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om: –onder regie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in samenspraak met het Techniekpact, een analyse te maken van de effectiviteit van deze initiatieven en te onderzoeken waar aanvullingen nodig zijn, als basis voor een aanvalsplan waarmee een volgend kabinet snel en goed geïnformeerd aan de slag kan om de tekorten in de technische sector structureel op te lossen; –de Ministeries van EZK, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en OCW gezamenlijk een plan te laten maken om middelen bedoeld voor zijinstroom ten behoeve van tekortsectoren slim in te zetten; verzoekt de regering hierover in Q1 2022 aan de Kamer te rapporteren.

04-11-2021

Parlementaire agenda [04-11-2021] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (tweede termijn)

Onderhanden

 

Bontenbal, H. (CDA)

 

Kaag, S.A.M.(D66)

 

Azarkan, F. (DENK)

 

Lee, T.M.T. van der (GL)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

 

Stoffer C. (SGP)

 

Leijten, R.M. (SP)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Eerdmans, B.J. (JA21)

 

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

 

Thijssen, J. (PvdA)

 

Grinwis, P.A. (CU)

 

Teunissen, Ch. (PvdD)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om er, bij de uitwerking van de aanbevelingen uit de evaluatie van de BMKB-regeling, voor te zorgen dat deze in de toekomst nog beter aansluit op de behoefte van het mkb, met specifieke aandacht voor toegankelijkheid van financiering.

07-07-2022

Parlementaire agenda [05-07-2022] - TMD Coronasteunpakket met MEZK/MSZW/MFIN/SFIN

Onderhanden

 

Graaf, S.J.F. van der (CU)

 

Stoffer C. (SGP)

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering de schade die Limburgse ondernemers in het watersnoodgebied hebben geleden boven op de coronacrisis, vanaf het derde en vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022 ruimhartig en met gezwinde spoed te vergoeden.

07-07-2022

Parlementaire agenda [05-07-2022] - TMD Coronasteunpakket met MEZK/MSZW/MFIN/SFIN

Onderhanden

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering het totaalpakket aan schulden en kosten ontstaan door de gedwongen sluiting tijdens de coronacrisis, integraal te bezien en met gepaste oplossingen te komen.

07-07-2022

Parlementaire agenda [05-07-2022] - TMD Coronasteunpakket met MEZK/MSZW/MFIN/SFIN

Onderhanden

 

Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering om bij de geplande evaluaties van de verschillende instrumenten specifieke aandacht te hebben voor de samenhang tussen de instrumenten rond criteria en termijnen.

07-07-2022

Parlementaire agenda [05-07-2022] - TMD Coronasteunpakket met MEZK/MSZW/MFIN/SFIN

Onderhanden

 

Amhaouch, M. (CDA)

 

Graaf, S.J.F. van der (CU)

 

Stoffer C. (SGP)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

 

Huizinga-Heringa, J.C. (CU)

Verzoekt de regering ten behoeve van zo’n debat binnen drie maanden een voorbereidende notitie aan deze Kamer te doen toekomen, waarin zij gemotiveerd uiteen zet welke nieuwe keuzes gemaakt worden over de rolverdeling tussen huishoudens, overheid en markt bij grote uitdagingen als de klimaattransitie.

1-11-2022

Parlementaire agenda [18-10-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen EK

Onderhanden

 

Rosenmöller, P. (GL)

 

Vos, M.L. (PvdA)

 

Ceder, D.G.M. (CU)

Verzoekt de regering in te zetten op heropening van de onderhandelingen over het raamwerk om op in ieder geval genoemde elementen het voorstel fundamenteel te verbeteren.

1-12-2022

Parlementaire agenda [30-11-2022] - CD Telecomraad

Afgehandeld met Kamerstuk 21 501, nr. 33, Kamerstuk 21 501, nr. 933 en Kamerstuk 21 501, nr. 1001

 
 

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering niet in te stemmen met de Raadsconclusie en met een aanhangsel aan te geven dat de positie van het Nederlandse parlement anders is dan het bereikte compromisvoorstel.

1-12-2022

Parlementaire agenda [30-11-2022] - CD Telecomraad

Afgehandeld met Kamerstuk 21 501, nr. 33, Kamerstuk 21 501, nr. 933 en Kamerstuk 21 501, nr. 1001

 

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering te onderzoeken wat ondernemers zelf kunnen doen en waar zij kunnen worden geholpen inzicht te krijgen in het verduurzamen van het productieproces van hun bedrijf.

1-12-2022

Parlementaire agenda [30-11-2022] - CD Telecomraad

Afgehandeld met Kamerstuk 21 501, nr. 33, Kamerstuk 21 501, nr. 933 en Kamerstuk 21 501, nr. 1001

 
 

Klaver, J.F. (GL)

Verzoekt het kabinet om bij de zoektocht naar oplossingen voor het energie-intensieve mkb ook te kijken naar gerichte ondersteuning van scholen en cultuurinstellingen en te kijken of gemeenten daarbij een rol kunnen spelen, en de Kamer hier voor 1 november over te informeren.

22-9-2022

Parlementaire agenda [21-09-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen (APB) TK

Afgedaan middels Najaarsnota 36 250-1

 

Kuiken, A.H. (PvdA)

 

Paternotte, J.M. (D66)

 

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering om een onderzoek te doen in hoeverre de universeledienstverlening van telefoniediensten verbreed kan worden totinternetdiensten.

22-11-2022

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Onderhanden

 

Dekker-Abdulaziz, H. (D66)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering voor de korte termijn in aanloop naar de aankomende ministeriële ESA-conferentie een laatste krachtige inspanning te doen om het beoogde budget voor de inschrijvingen in de optionele programma's te verhogen, zodat verlies van onze positie in programma's voorkomen wordt.

15-11-2022

Parlementaire agenda [08-11-2022] - TMD Innovatie & Ruimtevaart

Afgehandeld

 

Eerdmans, B.J. (JA21)

 

Strien, P.J.T. van (VVD)

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

 

Omtzigt, P.H. (Omtzigt)

 

Rajkowski, Q.M. (VVD)

Verzoekt de regering om in overleg te treden met het Digital Trust Center en betrokken brancheorganisaties om te komen tot een eenduidig mkb-keurmerk, om mkb’ers beter te ondersteunen bij het vormen van hun securitybeleid.

22-11-2022

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Onderhanden

 

Rajkowski, Q.M. (VVD)

Verzoekt de regering om in samenwerking met het Digital Trust Center, brancheorganisaties en regionale partners een structurele cyberoefenagenda te ontwikkelen met daarin cyberoefeningen specifiek gericht op niet-vitale bedrijven.

22-11-2022

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Onderhanden

 

Dijk, mr. D.J.H. van (SGP)

Verzoekt de regering energie-intensieve MKB' ers eerder duidelijkheid te bieden of zij onder de TEK vallen door de referentiedatum te vervroegen, zo mogelijk naar het vierde kwartaal van 2022; verzoekt de regering aansluitend zorg te dragen voor voorschotten aan bedrijven zodra zij kunnen aantonen onder de TEK te vallen, en dit voorschot te verrekenen als de TEK daadwerkelijk in werking treedt, zodat voorkomen wordt dat extra hoge schulden worden opgebouwd, dan wel dat faillissementen worden aangevraagd als gevolg van te laat verleende ondersteuning.

1-11-2022

Parlementaire agenda [18-10-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen EK

Onderhanden, wordt aan brief gewerkt

 

Schalk, P. (SGP)

 

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering een onafhankelijke toets te laten doen voor aangegane verplichtingen of uitgaven uit het klimaatfonds, zolang er nog geen wet op het klimaatfonds bestaat.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering om zo snel mogelijk, maar uiterlijk februari 2023, de definitieve kaders en voorwaarden voor aanvragen en bestedingen uit het klimaatfonds met de Tweede Kamer te delen; verzoekt de regering om in ieder geval als voorwaarde op te nemen dat de besteding.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 
 
 

Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Verzoekt de regering om zich in te zetten voor het versneld instellen van ambitieuze Europese wetgeving voor een minimumhoeveelheid recyclaat in plastics en daarbij met gelijkgestemde lidstaten op te trekken, waarbij Nederland een voortrekkersrol inneemt zodat investeringen in recyclaat versneld op gang kunnen komen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Bontenbal, H. (CDA)

 

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering in de Klimaatnota te rapporteren over de afbouw van de productie en het gebruik van gas, olie en kolen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om de Kamer in Q1 van 2023 te informeren over ten minste tien concrete projecten op het gebied van verduurzaming van de industrie en grootschalige energie-infrastructuur die mogelijk versneld gerealiseerd kunnen worden door de inzet van de Crisis- en herstelwet.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Boucke, R.M. (D66)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering te onderzoeken wat ondernemers zelf kunnen doen en waar zij kunnen worden geholpen inzicht te krijgen in het verduurzamen van het productieproces van hun bedrijf.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om een integraal nationaal maritiem industriebeleid onder regie van de Minister van EZK, in samenwerking met de Ministeries van Financiën, IenW en Defensie.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om een actieplan aanpak winkeldiefstal

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Stoffer C. (SGP)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om samen met provincies een meerjarenplan op te stellen voor de ROM’s, waarbij aandacht is voor bovenregionale samenwerking, programmatische samenwerking met het Rijk en Europa, en te onderzoeken of en hoe het brede mkb beter bediend kan worden door en met passende publiek-private financiering voor de ROM’s, in samenhang met de activiteiten van KVK en RVO.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering naar de houdbaarheid van regels te kijken, door een mkb-toets uit te voeren, een jaar na inwerkingtreding bij gebleken klachten, zoals ook is aangekondigd in het nieuwe regeldrukprogramma, en steevast een algehele evaluatie na vijf jaar.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Rahimi, H. (VVD)

 

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering om snel duidelijkheid te verschaffen over de toegankelijkheid van de BMKB-Groenregeling voor kleine ondernemers met behoefte aan betaalbare relatief kleine investeringskredieten.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering om, als deze regeling kleine ondernemers onvoldoende bereikt, in het eerste kwartaal van 2023 naar aanvullend instrumentarium te kijken, bijvoorbeeld binnen de bestaande middelen, naar een mkb-duurzaamheidslening of naar een verbreding van de regeling.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering om spoedig met de sectoren in gesprek te gaan om gezamenlijk de TEK-regeling te verbeteren.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Onderhanden

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om mkb-ondersteuningsprogramma’s ter verbetering van, het bieden van hulp voor, digitalisering en financiering.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Rahimi, H. (VVD)

 

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering alles op alles te zetten om de TEK op 1 januari 2023 te laten ingaan door gebruik te maken van historische en/of modelmatige verbruiks- en prijsgegevens, en de Kamer hier uiterlijk 1 december over te informeren.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Onderhanden

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

 

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om een regierol voor de Minister van EZK ter voorkoming van disproportionele regeldruk en onnodige nationale koppen en om de mkb-toets voor bestaande en nieuwe regelgeving te borgen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Rahimi, H. (VVD)

 

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering te onderzoeken of er een fonds beschikbaar kan worden gemaakt waarmee het kleinbedrijf middels een duurzaamheidslening van maximaal € 50.000 en tegen een lage rente een overbruggingsfinanciering of een investeringskrediet via Qredits kan aanvragen.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Onderhanden

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om te onderzoeken, samen met sectoren, of een Wet bevordering industriële ontwikkeling of een ander passend instrument kan worden ingericht waarmee structureel ingezet wordt op proces- en productie-innovatie, met als doel de arbeidsproductiviteit in Nederland te verhogen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Thijssen, J. (PvdA)

 

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering om met de ACM versneld aan de slag te gaan met de conclusies van dit onderzoek, maar ook een aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar hoe het toezicht op de energiemarkt in de toekomst moet worden ingericht, en hierbij specifiek met aanbevelingen te komen omtrent het wettelijk mandaat van de ACM, haar taken en bevoegdheden en het benodigde budget;verzoekt de regering om dit onderzoek en concrete aanbevelingen voor juni 2023 met de Kamer te delen.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Jong, R.H. de (D66)

 

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om energiearmoede voortaan jaarlijks te monitoren en hierover de Kamer te informeren, bij voorkeur gelijktijdig met de Klimaat- en Energieverkenning en de Klimaatnota.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Thijssen, J. (PvdA)

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

verzoekt de regering dat er voor de aanvang van het stookseizoen 2023–2024 bij zo veel mogelijk huishoudens op postcodes waar het risico op energiearmoede het hoogst is, een Fix It-team langsgaat.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Thijssen, J. (PvdA)

 

Eerdmans, B.J. (JA21)

Verzoekt het kabinet om in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Expertise Centrum Warmte om te kijken hoe gemeenten gestimuleerd kunnen worden om mkb-bedrijven (zeker de mkb-bedrijven die energie-intensief zijn) beter te faciliteren in de vergunningverlening bij het omschakelen naar groene waterstof.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Plas, C.A.M. van der (BBB)

 

Kröger, S.C. (GL)

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

 

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering om een langetermijnvisie op te stellen op de inzet van de gasopslagen en hierbij specifiek in te gaan op welke opslagen als strategische reserves kunnen dienen en wat de voor- en nadelen hiervan zijn;verzoekt de regering om bij deze visie de rol van EBN in de Nederlandse gasopslagen te betrekken met als doel dat de overheid meer grip heeft op de inzet van het gas;verzoekt de regering de Kamer hierover te informeren voorafgaand aan het zomerreces 2023.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om bij het prijsplafond vanaf 1 januari voor de compensatie van de leveranciers te voorzien in een regeling waarbij achteraf via een margetoets geborgd wordt dat leveranciers niet worden overgecompenseerd;verzoekt de regering om deze marge lager in te stellen dan de marges die de afgelopen jaren behaald zijn.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Afgehandeld met Kamerstuk 36 200, nr. 175

 

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering zo snel mogelijk en bij voorkeur voor 1 januari 2023, gecoördineerd door de Belastingdienst en met betrokkenheid van onder meer gemeenten en woningcorporaties, een werkbare database in te richten waaruit is af te leiden bij welke woningen een blokaansluiting is, zodat vanaf januari deze huishoudens rechtstreeks tegemoetgekomen kunnen worden, hetzij door een plafond, hetzij door een vast bedrag per huishouden.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Onderhanden

 

Bontenbal, H. (CDA)

 

Kops, A. (PVV)

Verzoekt de regering, óók huishoudens met blokverwarming te compenseren – het zij door hen onder het prijsplafond te laten vallen, het zij door het uitkeren van bijvoorbeeld een vast bedrag ter grootte van de verwachte gemiddelde compensatie onder het prijsplafond.

15-11-2022

Parlementaire agenda [10-11-2022] - Notaoverleg Prijsplafond en Energie

Onderhanden

 

Bontenbal, H. (CDA)

Verzoekt de regering een concrete strategie te ontwikkelen om de uitrol van mestvergisting te ondersteunen en versnellen en te onderzoeken hoe mestvergisting optimaal kan bijdragen aan het realiseren van ten minste 2 bcm groengasproductie.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Jong, R.H. de (D66)

Verzoekt de regering met verzekeraars om tafel te gaan om te kijken waar de knelpunten zitten en hoe ondernemers geholpen kunnen worden in hun duurzame energieambitie;verzoekt de regering voorts te onderzoeken wat mogelijke oplossingen zijn voor het risico van het opruimen van zonnepaneeldeeltjes die verspreid worden als gevolg van een brand met een zon-PV-systeem, zoals het inrichten van een garantstelingsfonds.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Rahimi, H. (VVD)

 

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering zich maximaal in te spannen om de besluitvorming over de dekking ten behoeve van de realisatie van Pallas komend voorjaar af te ronden.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering bovenstaande trajecten zo snel mogelijk te starten en hiervoor bij de Voorjaarsnota de middelen voor kernenergie verder aan te vullen richting minimaal de 50 miljoen uit het coalitieakkoord en dit te dekken uit de daarvoor bestemde middelen in het klimaatfonds.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Erkens, S.P.A. (VVD)

Verzoekt de regering om de plannen voor wind op zee te beschermen door te sturen op het minstens matchen van de elektriciteitsbehoefte van de industrie met de plannen voor wind op zee, zodat de financiële levensvatbaarheid van wind op zee verzekerd wordt.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Boucke, R.M. (D66)

 

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt de regering om eisen ten aanzien van circulariteit op te nemen in alle nog uit te schrijven tenders voor wind op zee.

29-11-2022

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

 

Hagen, K.B. (D66)

 

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering om een onderzoek te doen in hoeverre de universele dienstverlening van telefoniediensten verbreed kan worden tot internetdiensten.

22-11-2022

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Onderhanden

 

Dekker-Abdulaziz, H. (D66)

 
Tabel 99 Stand van zaken moties Minister voor Klimaat en Energie parlementair jaar 2021–2022 (Eerste Kamer)

Indieners

Omschrijving van de motie

Datum stemming

Vindplaats

Stand van zaken

Backer, jhr. mr. J.P. (D66)

Verzoekt de regering om in goed overleg met de Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer niet later dan 1 oktober 2022 een praktische werkwijze te ontwikkelen. die recht doet aan dit uitgangspunt.

22-02-2022

Debat Regeringsverklaring Eerste Kamer 15 februari 2022

Doorlopend

Jorritsma-Lebbink, A. (VVD)

Kesteren, A.J.M. van (PVV)

Bredenoord, A.L. (D66)

Huizinga-Heringa, J.C. (CU)

Rosenmöller, P. (GL)

Vos, L.B. (VVD)

Tabel 100 Stand van zaken moties Staatssecretaris Mijnbouw parlementair jaar 2021–2022 (Tweede Kamer)

Indieners

Omschrijving van de motie

Datum stemming

Vindplaats

Stand van zaken

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt het kabinet de betreffende termijnen zo te verlengen dat mensen de regelingen kunnen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, bijvoorbeeld tot het einde van de geplande versterking in 2028 plus een jaar.

17-5-2022

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Tweeminutendebat Mijnbouw Groningen [Kamerstuk 33 529, nr. 1017]

Afgedaan in Kamerbrief diverse onderwerpen aardbevingen Groningen d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1067).

Beckerman, S.M. (SP)

Kröger, S.C. (GL)

Raan, L. van (PvdD)

Boulakjar, F. (D66)

Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe deze mensen aan de hand genomen kunnen worden en om het idee van een buurtbus hierin mee te nemen.

17-5-2022

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Tweeminutendebat Mijnbouw Groningen [Kamerstuk 33 529, nr. 1013]

Afgedaan in Kamerbrief diverse onderwerpen aardbevingen Groningen d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1067).

Wijngaarden, J. van (VVD)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Segers, G.J.M. (CU)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering voor 1 juni met deze gezinnen in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen en deze nog dit jaar uit te voeren;Verzoekt de regering voorts dit soort situaties in de toekomst te trachten te voorkomen, onder andere door het toezicht in de bouwfase te verbeteren.

17-5-2022

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Tweeminutendebat Mijnbouw Groningen [Kamerstuk 33 529, nr. 1008]

Afgedaan in beantwoording Kamervragen Beckerman over (bouwkundige) problemen die ontstaan tijdens versterking en sloop-nieuwbouw in Groningen d.d. 06-09-2022 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Aanhangsel 3926).

Nijboer, H. (PvdA)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering, in overleg met het IMG en de NCG, te zorgen dat de bouwkosten geïndexeerd worden, en te bezien hoe gedupeerden te compenseren die door gestegen bouwkosten onvoldoende compensatie hebben.

17-5-2022

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Tweeminutendebat Mijnbouw Groningen [Kamerstuk 33 529, nr. 1007]

Afgedaan in Kamerbrief diverse onderwerpen aardbevingen Groningen d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1067).

Nijboer, H. (PvdA)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering van mensen uit te gaan en zich ervoor in te spannendat mensen die in soortgelijke situaties zitten, aanspraak kunnen makenop dezelfde regelingen.

15-2-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Plenair debat Groningen [Kamerstuk 33 529, nr. 981]

Afgedaan in Kamerbrief «Verschillen in de schadeafhandeling en versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning in Groningen» d.d. 26-09-2022

Raan, L. van (PvdD)

Beckerman, S.M. (SP)

Kröger, S.C. (GL)

Segers, G.J.M. (CU)

Verzoekt de regering om projectleiders van de NCG een mandaat te geven om in de dagelijks operatie van versterkingswerkzaamheden knopen door te hakken over financiële verschillen en meerwerk, ten behoeve van het sneller versterken van woningen.

15-2-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Plenair debat Groningen [Kamerstuk 33 529, nr. 968]

Afgedaan in Kamerbrief diverse onderwerpen aardbevingen Groningen d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1067).

Agnes Mulder, A.H. (CDA)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Nijboer, H. (PvdA)

Raan, L. van (PvdD)

Kröger, S.C. (GL)

Eerdmans, B.J. (JA21)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Beckerman, S.M. (SP)

Boulakjar, F. (D66)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering om, conform het advies van de Onafhankelijke Raadsman, de NCG op te dragen praktisch en doortastend op te treden voor gedupeerden en niet vanuit hoe kosten achteraf op de NAM verhaald kunnen worden.

16-12-2021

Parlementaire agenda [16-12-2021] - Tweeminutendebat Mijnbouw Groningen [Kamerstuk 33 529, nr. 919]

Doorlopend

Nijboer, H. (PvdA)

Raan, L. van (PvdD)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Raan, L. van (PvdD)

Verzoekt de regering om zich in te zetten voor het beëindigen van schadelijke extractieve industriële activiteiten in beschermde Europese zeegebieden.

17-05-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt het kabinet te identificeren welke mogelijkheden de Nederlandse wetgeving biedt om Russische bedrijven, ook als onderdeel van consortia of joint ventures, uit te sluiten van nieuwe gaswinningsprojecten op de Noordzee; verzoekt het kabinet, als dat nu nog niet het geval is, op korte termijn met een voorstel te komen om deze wettelijke mogelijkheid alsnog te creëren.

17-05-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Afgedaan in een vertrouwelijke brief aan de TK

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering om een gesprek te organiseren tussen de Commissie Mijnbouwschade en het Instituut Mijnbouwschade Groningen om de samenwerking te bespreken en de eenloketgedachte ook tussen deze organisaties uit te werken.

17-05-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Onderhanden

Nijboer, H. (PvdA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Kröger, S.C. (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Boulakjar, F. (D66)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering, in overleg met het IMG en de NCG, te zorgen dat de bouwkosten geïndexeerd worden, en te bezien hoe gedupeerden te compenseren die door gestegen bouwkosten onvoldoende compensatie hebben.

17-05-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Afgedaan in Kamerbrief diverse onderwerpen aardbevingen Groningen d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1067).

Beckerman, S.M. (SP)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering hierover in gesprek te gaan met Nobian, en het verplichten van een extern opruimfonds mee te nemen in de aanstaande wijziging van de Mijnbouwwet.

17-05-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering alle juridische mogelijkheden om de activiteiten van Gazprom in Nederland te stoppen in kaart te brengen, inclusief de mogelijke kosten, en dit overzicht naar de Kamer te sturen.

17-05-2022

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Afgedaan in een vertrouwelijke brief aan de TK

Thijssen, J. (PvdA)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering zo snel mogelijk een besluit te nemen over een alternatieve wijze van verwerking van het afvalwater; verzoekt de regering om de afvalwaterinjectie, in afwachting van een besluit naar aanleiding van de evaluatie over de verwerking van afvalwater uit Schoonebeek, per direct op te schorten.

16-12-2021

Parlementaire agenda [15-12-2021] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 9/12)

Onderhanden

Boucke, R.M. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering te borgen dat Drenthe doorslaggevende zeggen_x0002_schap moet krijgen.

19-04-2022

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

Afgedaan met Kamerstuk 32 849, nr. 1119

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering om een breed opgezette maatschappelijke kosten- en batenanalyse op basis van het bredewelvaartsbegrip in opdracht te geven naar de beste langetermijnopties voor de oliewinning in Schoonebeek, met daarin nadrukkelijk de lokale belangen van Drenthe en Twente en die van toekomstige generaties.

16-12-2021

Parlementaire agenda [15-12-2021] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 9/12)

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Bromet, L. (GL)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering de oliewinning in Schoonebeek mee te nemen in de energiebesparingsplannen van het kabinet;verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat in de op te stellen MKBA over de oliewinning in Schoonebeek en de beleidsuitgangspunten in het afwegingskader de recente ontwikkelingen rondom gas en de situatie in Oekraïne mee worden genomen.

19-04-2022

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

Onderhanden

Wijngaarden, J. van (VVD)

Verzoekt het kabinet in gesprekken met de NAM geen onomkeerbare stappen te zetten en de Kamer nauwgezet te informeren over hoe deze gesprekken verlopen; verzoekt het kabinet terughoudendheid te betrachten met het delen van informatie die de rechtspositie van de Staat ten opzichte van de NAM kan verzwakken.

15-02-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Onderhanden

Boulakjar, F. (D66)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering het bewijsvermoeden toe te passen in de gebieden rondom de gasopslagen Grijpskerk en Langelo en zorg te dragen voor onafhankelijke monitoring en een gelijke en eerlijke behandeling van inwoners in deze gebieden.

15-02-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Onderhanden

Segers, G.J.M. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering uiterlijk begin 2024 een circulair en schoner proces in Drenthe te hebben of anders te stoppen met afvalwaterinjectie en daarmee de oliewinning in Schoonebeek;verzoekt de regering tevens met SodM in contact te treden over het blijvend toepassen van het verscherpt toezicht bij de verwerking van het afvalwater.

19-04-2022

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

Onderhanden

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering de mogelijkheden van een garantiefonds te onderzoeken, waaraan bedrijven meebetalen en dat ingezet kan worden bij een faillissement van een geothermiebedrijf.

22-02-2022

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

Nijboer, H. (PvdA)

Spreekt uit dat de waardevermeerderingsregeling moet blijven bestaan.

16-12-2021

Parlementaire agenda [15-12-2021] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 9/12)

Onderhanden

Beckerman, S.M. (SP)

Plas, C.A.M. van der (BBB)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering een circulair alternatief voor afvalwaterinjectie als voorkeursalternatief mee te nemen in de evaluatie en met spoed verder te uit te werken, daarbij ook draagvlak in de betrokken regio’s mee te nemen, zodat nog voor de zomer in overleg met de NAM afspraken kunnen worden gemaakt waarin ook een einddatum voor afvalwaterinjectie naar voren komt.

15-02-2022

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Onderhanden

Boulakjar, F. (D66)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering de haalbaarheid van lithiumwinning bij diepe geothermie in Nederland te onderzoeken, en daarbij zowel ecologische als economische en juridische aspecten in kaart te brengen.

22-02-2022

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Bontenbal, H. (CDA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering te investeren in een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma geothermie.

22-02-2022

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Afgedaan met Kamerstuk 32 849, nr. 213

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Kröger, S.C. (GL)

Spreekt uit dat het wenselijk is dat de oliewinning en afvalwaterinjectie onder verscherpt toezicht staan.

19-04-2022

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

Onderhanden

Beckerman, S.M. (SP)

Boulakjar, F. (D66)

Omtzigt, P.H. (Omtzigt)

Boucke, R.M. (D66)

Verzoekt het kabinet te onderzoeken of het GvO-systeem kan worden uitgebreid door GvO’s te verstrekken op uur- of kwartierbasis in plaats van enkel op jaarbasis, zodat partijen op basis hiervan PPA’s kunnen afsluiten en zo een impuls aan de verduurzaming van de elektriciteitsmarkt kan worden gegeven; verzoekt de regering te onderzoeken of op het stroometiket van Nederlandse energieleveranciers ook informatie kan worden opgenomen over het land van herkomst van de gebruikte GvO’s, zodat consumenten kunnen zien waar de stroom vandaan komt.

14-12-2021

Parlementaire agenda [09-12-2021] - Debat behandeling Wet implementatie EU richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong

Onderhanden

Groot, T.C. de (D66) Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering geen nieuwe vergunning af te geven voor gaswinning onder de Waddenzee.

22-02-2022

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

Boulakjar, F. (D66)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering de afvalwaterinjectie in Twente dit jaar te beëindigen en de Kamer actief te informeren over de stappen die daartoe worden gezet, zodat de Kamer te allen tijde de mogelijkheid heeft om een behandelvoorbehoud te maken.

19-04-2022

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

Onderhanden

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Grinwis, P.A. (CU)

Verzoekt de regering te bezien of GasTerra een doorstart kan maken als nationaal of Europees handelshuis voor gas.

12-04-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD Leveringszekerheid van aardgas (CD 22/3)

Onderhanden

Bontenbal, H. (CDA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering uit te werken hoe Staatstoezicht op de Mijnen standaarden voor geothermie gaat stellen waarop onder andere het toezicht gebaseerd zal zijn.

22-02-2022

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Afgedaan met Kamerstuk 33 529, nr. 1029

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Grinwis, P.A. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering het omgevingstraject af te ronden, daarbij ook de provincie te betrekken, en de Kamer over de resultaten te informeren voordat eventuele winning van kussengas wordt toegestaan.

07-12-2021

Parlementaire agenda [29-11-2021] - WGO Mijnbouw/Groningen voor MEZK en MBZK

Onderhanden

Grinwis, P.A. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, er bij het IMG op aan te dringen dat het gebied waar de toepassing van het bewijsvermoeden geldt niet wordt ingeperkt zolang niet is aangetoond wat de oorzaak van schade is of dat het IMG aantoont wat de oorzaak van schade wel is.

05-10-2021

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Onderhanden

Grinwis, P.A. (CU)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

Verzoekt de regering in te zetten op versnelling van lopende en in de toekomst startende procedures voor de winning van aardgas uit kleine velden op land en daarvoor met een plan te komen.

6-4-2022

Parlementaire agenda [06-04-2022] - TMD Leveringszekerheid van aardgas (CD 22/3)

Onderhanden

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering de ervaringen van omwonenden, gemeenten en provincies mee te nemen in de uitwerking en de evaluatie van nieuwe geothermieprojecten.

17-2-2022

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

Kröger, S.C. (GL)

Bontenbal, H. (CDA)

Erkens, S.P.A. (VVD)

Raan, L. van (PvdD)

Grinwis, P.A. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering de afvalwaterinjectie in Twente dit jaar te beëindigen en de Kamer actief te informeren over de stappen die daartoe worden gezet, zodat de Kamer te allen tijde de mogelijkheid heeft om een behandelvoorbehoud te maken.

12-4-2022

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

Onderhanden

Boulakjar, F. (D66)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Segers, G.J.M. (CU)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering een totaaloverzicht van de huidige stand van zaken te maken inclusief alle verschillende regelingen, subsidies, enzovoorts, inzicht te geven in wie wel en niet in aanmerking komt en of deze naar behoren werken, wat er per regeling is uitgegeven en welk deel daarvan apparaatskosten zijn;Verzoekt de regering voorts voorstellen te doen ter verbetering en versnelling, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD2/6)

Afgedaan in «Kamerbrief over versterking van woningen en vergoeding van aardbevingsschade in Groningen» d.d. 21-12-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1109).

Nijboer, H. (PVDA)

Beckerman, S.M. (SP)

Spreekt uit dat het overlaadstation aardgascondensaat in Roodeschool verplaatst moet worden;verzoekt de regering alle noodzakelijke stappen hiervoor te zetten, en de Kamer direct na het zomerreces te informeren over de stand van zaken alsmede de eventuele financiële gevolgen.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD2/6)

Onderhanden

Nijboer, H. (PVDA)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering, dit najaar de noodzakelijke wetswijzigingen om het bewijsvermoeden van toepassing te laten zijn aan te bieden aan de Raad van State en te zorgen dat dit door IMG correct wordt toegepast.Verzoekt de regering voorts, met omwonenden in gesprek te gaan over de door hen gewenste (frequente) metingen zoals bodemdaling metingen aan de randen van het veld, drukmetingen en tiltmetingen en de milieu-effecten op de leefomgeving en de kamer daarover te rapporteren.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD2/6)

Onderhanden

Nijboer, H. (PVDA)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering met het IMG in gesprek te gaan en te zorgen dat er nog dit jaar een goede regeling start, en de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD2/6)

Onderhanden

Nijboer, H. (PVDA)

Haga, W.R. van (Groep Van Haga)

verzoekt de regering een waakvlamscenario na te streven waarbij er genoeg gas geproduceerd wordt om de installaties en de infrastructuur in stand te houden.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD2/6)

Onderhanden

Smolders, H.A.J. (Groep Van Haga)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering het vergunningensysteem binnen de Mijnbouwwetzo aan te passen dat er slechts tijdelijke winningsvergunningen wordenuitgegeven.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD2/6)

Afgedaan met Kamerstuk 32 849, nr. 214

Thijssen, J. (PvdA)

Kröger, S.C. (GL)

Verzoekt de regering een wetenschappelijk onderbouwd afbouwpad voorfossiele winning vast te stellen voor bestaande en eventuele nieuwevergunningen in lijn met het doel om temperatuurstijging tot 1,5 gradente beperken, en dit voor de begrotingsbehandeling EZK met de Kamer tedelen.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD2/6)

Onderhanden

Boulakjar, F. (D66)

Verzoekt de regering om de mogelijkheid te onderzoeken om de JongerenTop Groningen uit 2019 in 2023 opvolging te geven en hierover in gesprek te gaan met de organisatoren van de JongerenTop uit 2019.

7-7-2022

Parlementaire agenda [06-07-2022] - Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD2/6)

De jongerentop wordt georganiseerd in Q2 2023.

Paulusma W. (D66)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering de regeling «schade (kosten) bij versterking» ook voor mensen uit batch 1.588 uit te laten voeren.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

Afgehandeld met Kamerstuk 36 200-XIII, nr. 120

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt het kabinet om na de parlementaire behandeling van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen een Conferentie voor het Noorden in Groningen te beleggen teneinde deze langetermijninvesteringsagenda op te stellen.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering in gesprek te treden met de Kinderombudsman om uitvoering te kunnen geven aan deze aandachtspunten.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Boulakjar, F. (D66)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt het kabinet ongelijke behandelingen tegen te gaan en toekomstige fricties te voorkomen

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 30/6)

Onderhanden

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering om bij het aanbesteden/vergeven van opdrachten tot versterking kritisch te kijken naar de mogelijkheid om hierbij bedrijven van binnen de provincie Groningen te betrekken.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgehandeld met Kamerstuk 33 529, nr. 1118

Mulder, A.H. (CDA)

Boulakjar, F. (D66)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering te inventariseren, te beginnen met de vier dorpen,wat er nodig is om deze dorpen aardgasvrij te maken;verzoekt de regering deze ervaring mee te nemen in een bredere analyse/scan van het aardgasvrij maken van het hele aardbevingsgebied.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Nijboer, H. (PvdA)

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering te zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging namens Rijk, regio en bewoners binnen deze commissie moeilijk uitlegbare verschillen en voor duidelijke afspraken over transparantie zoals bijvoorbeeld over de openbaarheid van notulen.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met Kamerstuk 33 529, nr. 1117

Mulder, A.H. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering te inventariseren hoe groot dit probleem is, en de Kamer daarover in het eerste kwartaal van 2023 te informeren.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Beckerman, S.M. (SP)

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering om Groningse gemeentes te ondersteunen bij het indienen van een aanvraag voor het NIP en deze aanvragen vervolgens met voorrang te behandelen.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Beckerman, S.M. (SP)

Boulakjar, F. (D66)

Meenen, P.H. van (D66)

Roept de regering op er zorg voor te dragen dat de extra opgave om de dorpen volledig aardgasvrij te maken niet vertragend zal werken op de versterkingsopgave.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Boulakjar, F. (D66)

Kops, A. (PVV)

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat 2023 wél het jaar van de uitvoering wordt.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Mulder, E. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering een voorstel te doen voor het beter verdelen van de lasten en de lusten in de betrokken regio’s van de gaswinning op land;verzoekt de regering daaraan de voorwaarde te verbinden dat de inkomsten worden besteed aan verduurzaming en de energietransitie.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Segers, G.J.M. (CU)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering alles op alles te zetten om te voorkomen dat bedrijfjes met dit verdienmodel verdienen aan de schadeafhandeling, een verbod niet schuwen, gedupeerden te waarschuwen en te informeren over mogelijkheden voor ondersteuning waarbij geen deel van het schadegeld wordt geëist.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 30/6)

Onderhanden

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering te borgen dat deze onterecht afgewezen schades worden herbeoordeeld.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Beckerman, S.M. (SP)

Boulakjar, F. (D66)

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering het IMG te vragen om wanneer mogelijk mediation aan bewoners voor te stellen in de fase tussen bezwaar en beroep, om te voorkomen dat een voor bewoners belastende beroepsprocedure noodzakelijk is.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering de databescherming van IMG te laten doorlichten en de Kamer daarover in het voorjaar te informeren.

22-12-2022

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 30/6)

Onderhanden

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering om huurders van particuliere huurwoningen meer mogelijkheden en recht op initiatief te geven om, zodra een subsidie waardevermeerdering is toegekend, zelf een subsidievoorstel te doen indien de verhuurder op aandringen van de huurder zelf niks onderneemt, en gaat over tot de orde van de dag.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Segers, G.J.M. (CU)

Wijngaarden, J. van (VVD)

Beckerman, S.M. (SP)

Boulakjar, F. (D66)

Meenen, P.H. van (D66)

Verzoekt de regering om het IMG om een toelichting te vragen op de toepassing van de trillingstool in de praktijk en in hoeverre alternatieven mogelijk zijn, en de Kamer hierover te informeren.

13-12-2022

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Boulakjar, F. (D66)

Tabel 101 Stand van zaken moties Staatssecretaris Mijnbouw parlementair jaar 2021–2022 (Eerste Kamer)

Indieners

Omschrijving van de motie

Datum stemming

Vindplaats

Stand van zaken

Overzicht toezeggingen parlementair jaar 2021-2022

In het parlementaire jaar 2021–2022 zijn 240 toezeggingen aan de Eerste en Tweede Kamer gedaan. In de onderstaande tabellen staan de stand van zaken rond de uitvoering van een aantal toezeggingen op de verschillende EZK-beleidsterreinen. De tabel biedt daarmee geen uitputtend overzicht, maar geeft een beeld van de wijze waarop een aantal toezeggingen is/wordt afgehandeld.

Tabel 102 Toezeggingen Minister van EZK aan Tweede Kamer

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Toezegging dat de mkb-toets voor de AI-verordening met de Kamer wordt gedeeld.

Parlementaire agenda [24-11-2021] - CD Telecomraad (formeel) d.d. 3 december 2021

Onderhanden

Toezegging dat er in het tweede kwartaal er een actieplan met betrekking tot het vestigingsklimaat komt.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Afgedaan met Kamerbrief "Strategische agenda voor het ondernemingsklimaat in Nederland", Kamerstuk 32 637, nr. 513.

Toezegging om te kijken naar percentage van het evenementengarantiefonds en de risico-inschatting om evenementen door te laten gaan.

Parlementaire agenda [10-03-2022] - CD Steunpakket Cultuur met SOCW en MEZK

Onderhanden

Toezegging de Kamer voor de zomer te informeren over ambities en budget van ESA in aanloop naar de ministeriële ESA-raad.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Onderhanden

Toezegging om in detailbrief in najaar (voor begrotingsbehandeling EZK) scenario's te schetsen voor verduurzaming industrie met betrekken wetenschappelijke instituten (met stakeholders en wetenschap).

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Verduurzaming industrie

Onderhanden

Toezegging dat de Kamerbrief over valorisatie voor de zomer komt.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Afgedaan met Kamerstuk 33 009, nr. 117

Toezegging dat de Kamer uiterlijk volgend jaar geïnformeerd wordt over de voortgang van Techleap.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Onderhanden

Toezegging dat vóór de zomer de Kamer wordt geïnformeerd over de implementatie van de wet in Caribisch Nederland.

Parlementaire agenda [21-03-2022] - WGO Nationaal Groeifonds MEZK en MFIN

Onderhanden

Toezegging om te kijken naar specifieke gevallen die buiten regelingen vallen.

Parlementaire agenda [08-12-2021] - Voortzetting debat Steunpakket

Onderhanden

Toezegging de strategie van de campussen (twee moties) bij de vestigingsklimaatbrief te betrekken of met aparte brief te komen.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Afgedaan met Kamerbrief "Innovatie en impact", Kamerstuk 33 009, nr. 117 (11 november 2022)

Toezegging medio 2022 een brief over het verduurzamen van het mkb en de toegang van het mkb tot duurzaamheidsubsidies te sturen.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Onderhanden (gepland voor Q1 2023)

Toezegging dat de minister voor 1 mei met een schriftelijke terugkoppeling komt op de procesdoorrekening van de klimaatplannen met betrekking tot de industrie.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Vervolg CD op Hoofdlijnen

Onderhanden

Toezegging om te rapporteren in tussentijdse evaluatie over de vraag in hoeverre veldpartijen het initiatief nemen bij aanvragen via de departementale route en hoe er invulling wordt gegeven aan de verantwoording over en controle op de uitgaven die zijn overgeheveld naar andere begrotingen.

Parlementaire agenda [21-03-2022] - WGO Nationaal Groeifonds MEZK en MFIN

Onderhanden

Toezegging dat de Kamer dit najaar geïnformeerd over het programma Circulaire Economie.

Parlementaire agenda [10-02-2022] - CD op Hoofdlijnen

Afgedaan met Kamerbrief "Stand van zaken concretisering doelen voor circulaire economie", Kamerstuk 32 852, nr. 204 (15 juli 2022) en Kamerbrief Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) incl. kabinetsreactie op ICER en SER-verkenning, Kamerstuk 32 852, nr. 225, 3 februari 2023

Toezegging om in Q1 2023 met een vergelijking/ inventarisatie van regionale regelingen met betrekking tot digitalisering te komen.

Parlementaire agenda [05-07-2022] - TMD Coronasteunpakket met MEZK/MSZW/MFIN/SFIN

Onderhanden

Toezegging om dit voorjaar een reactie op het onderzoek van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap naar de Kamer.

Parlementaire agenda [06-04-2022] - CD Ondernemen & Bedrijfsfinanciering

Onderhanden

Toezegging om met de betrokken ministeries onderzoek te doen naar de betalingstermijnen en daar voor de zomer schriftelijk op terug te komen.

Parlementaire agenda [06-04-2022] - CD Ondernemen & Bedrijfsfinanciering

Onderhanden

Toezegging om de effecten van de prijsverhogingen op de radiosector te monitoren, maar daarbij te kijken of deze manier van besluitvorming verstandig is of dat we eigenlijk een prima wet hebben en dat we die ook gewoon kunnen toepassen.

Parlementaire agenda [08-12-2021] - Tweeminutendebat commerciële radio

Onderhanden

Toezegging om de Kamer te informeren over de voortgang van de gesprekken met Brainport over de groeiuitdagingen aldaar en met de bij de solar mobility betrokken partijen in Nederland.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Innovatie

Onderhanden

Toezegging om best practices bespreekbaar te maken met gemeenten en te kijken wie daarin het voortouw kan nemen.

Parlementaire agenda [06-04-2022] - CD Ondernemen & Bedrijfsfinanciering

Onderhanden

Toezegging te kijken naar de impact van 120 miljoen (verschil tussen 80% en 100% vergoedingspercentage garantiefonds) op het investeringsvermogen van de evenementensector.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - TMD Steunpakket voor de culturele en creatieve sector Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs (CD 10/3) met MEZK en SOCW

Onderhanden

Toezegging om in Letter of Intent in te gaan op benodigde infrastructuur en menskracht.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Onderhanden

Toezegging om per zes maanden de Kamer te informeren over maatwerkafspraken met bedrijven.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - TMD Verduurzaming Industrie + MKE

Onderhanden (doorlopend/wordt niet afgedaan)

Toezegging dat het kabinet de Kamer van informatie zal voorzien over afscherming in het Kadaster.

Parlementaire agenda [09-09-2021] - Debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe de reeds toegezegde brief over innovatie voor 1 december 2022 naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Afgedaan met brief 11-11-2022 Kamerbrief Innovatiebeleid, Kamerstuk 33 009, nr. 117

De Minister van EZK zegt toe aan dhr. Azarkan (DENK) terug te komen op de vraag hoe het komt dat in Nederland de energieprijzen zo hoog zijn in vergelijking met andere landen (en waardoor bedrijven mogelijk eerder vertrekken dan in andere landen).

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met brief 16-12-2022 «Actuele situatie energie-intensieve industrie ten gevolge van sterke prijsstijgingen energie», Kamerstuk 29 826, nr. 170

De Minister van EZK zegt toe binnen een aantal weken een brief aan de Kamer te sturen waarin zij in brede zin nader ingaat op de ontwikkelingen van de digitale economie.

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Afgedaan met brief 25-22-2022 Strategie digitale economie, Kamerstuk 26 643, nr. 941

De Minister van EZK zegt toe het idee nader te verkennen om bedrijven te verplichten jaarlijks hun data op te schonen en de uitkomst mee te nemen in haar reactie op het manifest van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering.

Parlementaire agenda [14-11-2022] - WGO Begrotingsonderdelen Digitale Zaken met MEZK/SBZ/MJV

Afgedaan met brief 25-22-2022 Strategie digitale economie, Kamerstuk 26 643, nr. 941

De Minister van EZK zegt toe dat bij de AMvB en de ministeriële regeling uitvoeringstoetsen komen en zal de Kamer daarover informeren.

Parlementaire agenda [14-04-2021] - Debat Groningen (compensatie Shell/Exxon)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe aan dhr. Stoffer (SGP) inzichtelijk te zullen maken wat andere EU lidstaten doen voor bedrijven middels het tijdelijke crisisraamwerk voor staatssteun.

Parlementaire agenda [19-10-2022] - CD Bedrijfslevenbeleid

Afgedaan

De Minister van EZK zegt toe om in het tweede kwartaal van 2023 terug te komen op de voortgang betreffende het meldpunt bereikbaarheid 112.

Parlementaire agenda [15-12-2022] - CD Telecommunicatie en Post

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe aan mevr. Van der Plas (BBB) om in gesprekken met MKB Nederland/VNO-NCW na te vragen tegen welke knelpunten zij oplopen bij de infrastructuurondersteuning, gelet op de veelheid aan regelingen.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met brief 20-12-2022 Landelijk actieprogramma netcongestie, Kamerstuk 29 023, nr. 385

De Minister van EZK komt op korte termijn met een visie op de Nederlandse economie in 2050, waarin aandacht is voor de transitie naar duurzame energie en hoogwaardige arbeid.

Parlementaire agenda [18-10-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen EK

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om de veilingregeling 3,5 gigahertz-band uiterlijk in maart 2023 naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [15-12-2022] - CD Telecommunicatie en Post

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe aan dhr. Boucke (D66) dat hij de routekaart energieopslag begin 2023 met de Kamer zal delen en daarbij zal ingaan op behoud van Garanties van Oorsprong bij energieopslag.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om in een Kamerbrief over maatwerkafspraken in februari 2023, samen met het nationaal programma verduurzaming industrie, de vraag te betrekken hoe de uitvoering van projecten die al klaarstaan in de industrieclusters versneld kan worden.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe aan dhr. Graus (PVV) wat een goede manier kan zijn om te organiseren dat hij ondersteuning van het ministerie van EZK zal ontvangen voor (de coördinatie van) gesprekken in Limburg over de productie van een Nederlandse auto.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe in de reeds aangekondigde brief over energie-intensieve industrie (einde 2022) in te gaan op keteneffecten, de motie Omtzigt/Dassen en maatregelen als arbeidstijdverkorting.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Afgedaan met brief 16-12-2022 «Actuele situatie energie-intensieve industrie ten gevolge van sterke prijsstijgingen energie», Kamerstuk 29 826, nr. 170

De Minister van EZK zegt toe om de veilingregeling radio inclusief de weging van de ontvangen zienswijzen begin van het eerste kwartaal van 2023 naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [15-12-2022] - CD Telecommunicatie en Post

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om te kijken naar signalen met betrekking tot twaalf jaar en twee keer zes jaar (radio) en zal dit meenemen bij het aanbieden van de veilingregeling.

Parlementaire agenda [15-12-2022] - CD Telecommunicatie en Post

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe aan Kamerlid (CDA) dat zij de Smart Industry Index zal bestuderen, zal bezien of deze nuttig kan zijn voor Nederland en daarop in het eerste kwartaal van 2023 terugkomen.

Parlementaire agenda [23-11-2022] - Plenaire behandeling begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2023

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om een interdepartementaal nationaal programma verduurzaming industrie op te stellen en dit aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om een nationale routekaart verduurzaming industrie op te stellen en daarin o.a. een ontwikkelpad en randvoorwaarden op te stellen voor het verduurzamen van de industrie, met daarin doelstellingen omtrent klimaatneutraliteit en circulariteit (valt samen met 5788).

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Onderhanden

De Minister van EZK zegt aan dhr. Rahimi (VVD) toe welke effecten de lasten voor het bedrijfsleven hebben, en daarbij inzichtelijk te maken wat ondernemers kunnen verwachten bij besluitvormingsgronden.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe om in het eerste kwartaal van 2023 de ‘expression of principles’ met Tata Steel aan de Kamer toe te sturen.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe de reeds toegezegde brief over innovatie voor 1 december 2022 naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Afgedaan met Kamerbrief innovatiebeleid 11 november 2022, Kamerstuk 33 009, nr. 117

De Minister van EZK zegt de Kamer toe terug te komen op de planning van de appreciatie van het MIT-advies.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Afgedaan middels brief Kabinetsreactie op het rapport ‘Coronascenario’s doordacht Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’, Kamerstuk 20 232, nr. 254

De Minister van EZK zegt Kamerlid (CDA) toe de Kamer een update te zullen sturen over de Schaalsprong Brainportregio, en kijkt daarbij of het nuttig is dit twee keer per jaar te doen.

Parlementaire agenda [19-10-2022] - CD Bedrijfslevenbeleid

Onderhanden

De Minister van EZK zegt Kamerlid (PvdA) toe om te verifiëren of signalen van de PvdA over werkomstandigheden in de pakketmarkt (arbeidsvoorwaarden, salaris, contracten) dermate problematisch zijn dat er moet worden ingegrepen.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden.

De Minister van EZK zegt de Kamer een algemene reactie toe op het advies van de Algemene Rekenkamer, of besteding van fondsen conform de Comptabiliteitswet is, en zal daarbij advies inwinnen van een onafhankelijke partij.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt de Kamer toe om begin 2023 een voortgangsbrief met betrekking tot internetdekking te sturen, waarin zij zal ingaan op de uitvoering van de motie-Dekker/Leijten en het tijdpad met betrekking tot ontsluiting.

Parlementaire agenda [15-12-2022] - CD Telecommunicatie en Post

Onderhanden

De Minister van EZK zegt Kamerlid (VVD) toe om te toetsen of de website WHOA voldoende is of dat er meer communicatie nodig is om de regeling onder de aandacht van ondernemers te brengen.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt Kamerlid (CDA) toe dat er met de verbreding van wet VIFO (waar ook campussen onder vallen) met terugwerkende kracht ook gekeken zal worden naar alle overnames (zoals HTC campus in Eindhoven) die recent hebben plaatsgevonden.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt Kamerlid (PvdA) toe om in de brief over de energie-intensieve industrie (voor het einde van 2022) waarin wordt ingegaan op werktijdverkorting een link te leggen met het PvdA-voorstel voor een werkgarantiefonds.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met brief 2-1-2023 «Actuele situatie energie-intensieve industrie ten gevolge van sterke prijsstijgingen energie», Kamerstuk 29 826, nr. 170

De Minister van EZK zegt Kamerlid (CDA) toe de Kamer een brief te zullen sturen over de verslechterde concurrentiepositie (o.a. de basis maakindustrie) vanwege de hoge energieprijzen, waarbij ook wordt ingegaan op de risico's van de industrie.

Parlementaire agenda [19-10-2022] - CD Bedrijfslevenbeleid

Afgedaan met brief 2-1-2023 «Actuele situatie energie-intensieve industrie ten gevolge van sterke prijsstijgingen energie», Kamerstuk 29 826, nr. 170

De Minister van EZK zegt Kamerlid (D66) toe om te kijken of de integraliteit voldoende wordt bereikt met de huidige verduurzamingssubsidies BMBK Groen, EIA en MIA, en daarover de Kamer te informeren in een brief over verduurzaming van het MKB, in het eerste kwartaal van 2023.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe de Kamer te informeren over hoe de 10 mln. EUR uit de bestuurlijke afspraken voor sociaal-emotionele ondersteuning wordt uitgewerkt.

Parlementaire agenda [14-04-2021] - Debat Groningen (compensatie Shell/Exxon)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe een brief te sturen die ingaat op het loket ‘opname op verzoek’ om na te gaan of de (meest) risicovolle woningen in de versterkingsopgave zitten.

Parlementaire agenda [10-02-2021] - Plenaire behandeling van de tijdelijke wet Groningen (samen met MBZK)

Onderhanden

De Minister van EZK zegt toe de Kamer te informeren over afspraken met de regio over de optie van een troikaconstructie.

Parlementaire agenda [12-11-2020] - WGO Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Minister van EZK zegt de leden Stoffer (SGP) en Kamerlid (PVV) toe om, waar banken het MKB niet financieel kunnen ondersteunen, het kabinet zal kijken naar mogelijke doorgeleiding van MKB'ers naar alternatieve financiering.

Parlementaire agenda [19-10-2022] - CD Bedrijfslevenbeleid

Onderhanden

De Minister van EZK zegt dhr. Stoffer (SGP) toe bij de Kamer cijfers te zullen aanleveren over het aantal bedrijven dat onder de TEK valt.

Parlementaire agenda [19-10-2022] - CD Bedrijfslevenbeleid

Afgedaan met brief [28-10-2022] - Aantal energie-intensieve mkb-bedrijven onder TEK-regeling, Kamerstuk 32 637, nr. 509

Tabel 103 Toezeggingen Minister van EZK aan Eerste Kamer

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister van Economische Zaken en Klimaat zegt toe om in de begrotingswet de doelstelling van het fonds, zoals beschreven in artikel 1 en 2 van de wet, nader te verduidelijken.

Behandeling van de Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds (hierna: de wet) in de Eerste Kamer op 14 juni 2022

Afgedaan met Kamerbrief Doelstelling Nationaal Groeifonds, Kamerstuk 35 976, nr. 29

De Minister van EZK komt op korte termijn met een visie op de Nederlandse economie in 2050, waarin aandacht is voor de transitie naar duurzame energie en hoogwaardige arbeid.

Parlementaire agenda [18-10-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen EK

Onderhanden

Tabel 104 Toezeggingen Minister voor Klimaat en Energie aan Tweede Kamer

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Toezegging om potentie CESsen meenemen in verkenning elektrificatie.

Parlementaire agenda [17-11-2021] - CD Klimaat en Energie

Onderhanden

De Minister zegt toe, in de volgende «Fit for 55»-voortgangsbrief nader in te gaan op het speelveld rond de sociaalklimaatfondsmethoden in Q2;Toezegging om in 2023 een speelveldtoets voor de industrie uit te voeren.

Parlementaire agenda [27-01-2022] - CD Fit for 55 - CBAM en ETS

Onderhanden

Toezegging om te komen meer informatie met betrekking tot meerjarig programma infrastructuur, energie en klimaat.

Parlementaire agenda [17-11-2021] - CD Klimaat en Energie

Afgedaan met Kamerstuk 29 826, nr. 132

Toezegging om Kamerbrief systeem ETS met marktstabiliteitsreserve voor en nadelen in kader uitfaseren kolencentrales te versturen naar de Kamer.

Parlementaire agenda [09-12-2021] - Tweeminutendebat Milieuraad met Stas IenW

Niet meer relevant (Onyxcentrale blijft open)

Toezegging om gedragsexperts te raadplegen over effect van fossiele reclames en daarbij voorbeelden uit andere landen bij te betrekken en de Tweede Kamer hier voor de zomer over te informeren.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Klimaat en Energie (Algemeen)

Onderhanden

Toezegging om in Klimaatplan 2024 de koolstofbudgtet-benadering te betrekken

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Klimaat en Energie (Algemeen)

Onderhanden

Toezegging om in overleg met bedrijfsleven te gaan over handhaving energiebesparingsplicht en te kijken of we bedrijven kunnen helpen die daar niet onder vallen.

Parlementaire agenda [08-03-2022] - CD Milieuraad (I&W/EZK/LNV)

Afgedaan met Kamerstuk 30 196, nr. 793

Toezegging om samen met mFIN in voorjaar door middel van een brief de Kamer te informeren over of het mogelijk is om overwinsten van bedrijven in te zetten voor compensatie van lagere inkomenshuishoudens aangaande de energieprijzen.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerstuk 32 140, nr. 134

Toezegging om terug te komen op hoeveel belasting er nu meer binnenkomt door btw op de prijsstijging energierekening. Ook voor de geprojecteerde prijsstijging in heel 2022, en kunnen we dit dan inzetten voor kwetsbare huishoudens.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Onderhanden

Toezegging om in de Kamerbrief scenario's kernenergie in te gaan op SMRS.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Verduurzaming industrie

Afgedaan met Kamerstuk 32 645, nr. 116

Toezegging om in de brief over datacenters in te gaan op wat de interne datavraag in NL is van de datacenters die in NL gebouwd gaan worden en Nederlandse elektriciteit gaan gebruiken.

Parlementaire agenda [17-11-2021] - CD Klimaat en Energie

Onderhanden

Toezegging om in kaart te brengen wat mogelijkheden zijn om de footprint binnen Nederland beter te bekijken en vast te stellen voor wat betreft zonnepanelen.

Parlementaire agenda [17-11-2021] - CD Klimaat en Energie

Onderhanden

Toezegging om met gemeentes en provincies in gesprek te gaan over gezamenlijke uitgangspunten voor de plaatsing van windmolens op land en daarbij ook de normen uit omringende landen, mee te nemen.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Onderhanden

Toezegging om helder te krijgen hoe Nederland er in 2030 uit gaan zien met betrekking tot hoge gasprijzen.

Parlementaire agenda [27-10-2021] - Debat Fit for 55

Onderhanden

Toezegging voor een tweede kwartaal brief over kernenergie.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Afgedaan met Kamerstuk 32 645, nr. 98

Toezegging om EU samenwerking in TEN-E op volgende Energieraad.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Onderhanden

Toezegging om in gesprek te gaan met partijen en kennisinstellignen of we naar 8 GW kunnen gaan. In het najaar terugkomen op NWP en of doelstelling aangescherpt moet worden.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Onderhanden

Toezegging om in het najaar terug te komen op marktordening net op zee voor waterstof met betrekking tot waterstof.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Onderhanden

Toezegging om Correctiemechanisme invoeren op klimaatbeleid op raming PBL over emissie 8-21 mton voor energiesector, kan er bij behalen doelen gecorrigeerd worden voor het feit dat er veel interconnectie is met buitenland.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Onderhanden

Toezegging om in de kernenergiebrief specifiek in te gaan op wat NL doet met de andere EU landen aangaande ontwikkeling kernenergie.

Parlementaire agenda [22-03-2022] - CD Leveringszekerheid van aardgas

Afgedaan met Kamerstuk 32 645, nr. 116

Toezegging om brief om Kamer uit te leggen hoe regie op MIEK vanuit EZK versterkt kan worden, inclusief toets op of het goede investeringen zijn. uitgebreid schetsen hoe we vormgevan aan programma 2050 en regionale miek-programma's die vooral belangrijk zijn voor het zesde cluster. En om in het programma energie aandacht te besteden aan de externe check van het cluster energiestrategie en de MIEK.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

Toezegging om in het vierde kwartaal van 2022 voorhang aan de Kamer van nieuwe regels voor inpassingsnormen wind op land.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

Toezegging om een technische briefing aan deze Kamer te laten verzorgen over first come first serve principe zodat we er op een later moment over van gedachten kunnen wisselen.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

Toezegging om hogere doelen EU, door te vertalen ambitie naar opgave per lidstaat. Na de zomer informeren of we ook kunnen doorvertalen naar harde nationale energiebesparingsdoelen (samen met TNO), waarschijnlijk samen met programma K en E.

Parlementaire agenda [22-03-2022] - CD Leveringszekerheid van aardgas

Onderhanden

Toezegging om dit najaar te komen met elektrificatie brief.

Parlementaire agenda [08-09-2021] - CD Klimaat en Energie

Onderhanden

Toezegging om motie Optimalisatiestudie te belegggen.

Parlementaire agenda [08-09-2021] - CD Klimaat en Energie

Onderhanden

Toezegging om bij volgende brief terug te komen op welke alternatieven er zijn op het first come first serve principe (om initiatieven van maatschappelijk belang eventueel voorrang te verlenen). Verder onderzoeken wat maatschappelijk de optimale strategie is (projecten van nationaal belang), ook kijkend naar DUI.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

Toezegging om met collega's van de milieuraad te bespreken hoe we dat beter kunnen doen en hoe we de Kamer hier beter over kunnen informeren.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Fit for 55-pakket

Onderhanden

Toezegging om Monitoring energiearmoede en armoedebestreiding wordt structureel uit te voeren en jaarlijks de monitoring naar de kamer te sturen. De eerste monitoring komt in het najaar.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Fit for 55-pakket

Afgedaan met Kamerstuk 29 023, nr. 390

Toezegging om in een brief in te gaan op effect vrijhandelsverdragen op ontbossing voor duurzame energie/klimaatbeleid.

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Onderhanden

Toezegging om met ACM in gesprek te gaan over de richting die het Rijk wil geven op investeringsplannen van netbeheerders (zodat deze meer up-to-date zijn) vanuit MIEK (2030) en NPE (2050) zodat ACM dit kan meewegen in de rol die zij moeten invullen.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

Toezegging om in de eerstvolgende stand-van-zakenbrief na de zomer uitgebreid in te gaan op het gezamenlijk inkooploket, omdat de Europese Commissie nu ook nog bezig is met de verdere uitwerking daarvan.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - TMD Energieraad

Onderhanden

Toezegging om in de volgende NPRES brief (voor de zomer) terug te komen op lokaal eigenaarschap.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan met Kamerstuk 32 813, nr. 1085

Toezegging om gesprek te gaan met OCW en VRO over de stand van zaken met betrekking tot de motie Van Haga over verduurzaming monumenten. Specifiek ook wat hier (door gemeenten) al aan is gedaan of gaat gebeuren.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Afgedaan voor EZK; loopt via BZK

Toezegging om te laten weten hoe het rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van energiecooperaties is verlopen. Dit gesprek is georganiseerd nav gesprek met Marjan Minnesma over uitvoering Urgendavonnis.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Afgedaan met Kamerstuk 21 239, nr. 367

Toezegging om vóór de zomer TK te informeren over de uitwerking van instrument stimulering warmtenet.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Onderhanden

Toezegging om na de zomer Tweede Kamer te informeren over stresstest/simulatie op energiesysteem als gas uit Rusland wegvalt, en rapporteren over uitkomst, knelpunten en voorgenomen vervolgacties.

Parlementaire agenda [09-06-2022] - CD (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid

Afgedaan met Kamerstuk 29 023, nr. 342

Toezegging om ervoor te zorgen dat in MIEK en in PES extra aandacht is voor het maken van afspraken wat we waar doen.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Onderhanden

Toezegging om bij verdere uitwerking kernenergieplannen terug te komen over inzet kernenergie waterstofproductie, samen met andere lidstaten.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Onderhanden

Toezegging om met Prinsjesdag met voorstellen kte omen voor structurele maatregelen met als doel 10 megaton cumulatief in te lopen tot 2030. In lijn eerdere aankondiging onafhankelijk advies en brede ambtelijke stuurgroep in kaart brengen hoe met extra normerende maatregelen 55-60% doel dichter in beeld krijgen. En met prinsjesdag onderzoeken gasbesparingstender beste vormgegeven samen met FIN.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Onderhanden

Toezegging om voor het einde van de zomer te informeren over stresstest over bescherm en herstelplan gas en fase 3 afschakelen bedrijven.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Klimaat en Energie

Onderhanden

Toezegging om in de zomerbrief nader in te gaan op elektrolyse op zee.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Onderhanden

Toezegging om met VRO verhouding REpowerEU en Ff55 tot nationaal isolatie programma, terugkoppeling volgt in najaar.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Onderhanden

Toezegging om na de zomer verdere appreciatie RepowerEU in trilogen via zes wekenbrief te geven.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Onderhanden

Toezegging om voor de zomer in gesprek te gaan met gemeenten en provincies over gezamenlijke uitgangspunten voor tussentijdse afstandsnormen en voorwaarden hiervan, belang van draagvlak en participatie hierbij benadrukken. Ook kijken naar buurlanden hierbij.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Onderhanden

Toezegging om bij programma K en E vanuit brede welvaartsgedachte en totale footprint inzicht te geven in waar de kasstromen lopen, waarvan we afhankelijk zijn en wat we eraan kunnen doen of af te bouwen en te diversificeren.

Parlementaire agenda [22-03-2022] - CD Leveringszekerheid van aardgas

Onderhanden

Toezegging om de Kamer te informeren over wat totale pakket EU betekent voor NL (repower europe) en appreciatie ervan en waar we versnelling in de afbouw kunnen aanbrengen t.a.v. Russische fossiele brandstoffen.

Parlementaire agenda [22-03-2022] - CD Leveringszekerheid van aardgas

Afgedaan met Kamerstuk 29 023, nr. 302

Toezegging om iets beter inzichtelijk te maken welk deel van de afgegeven beschikkingen mogelijk langer zou kunnen doorlopen dan 2027, zodat de Kamer die informatie heeft.

Parlementaire agenda [28-09-2021] - Tweeminutendebat Klimaat en Energie

Onderhanden

Toezegging om op zeer korte termijn een brief te sturen met daarin een stand van zaken met betrekking tot datacenters en de verwachte groei.

Parlementaire agenda [14-10-2021] - CD Klimaat en Energie

Onderhanden

Toezegging om in te gaan op innovatie in uitwerking programma K en E

Parlementaire agenda [23-02-2022] - Plenair debat Klimaatnota met MEZK en MKE

Onderhanden

Toezegging om een brief te sturen over waarom er wel een specifiek waterstofdoel met industrie is en waarom niet andere aspecten energiemix.

Parlementaire agenda [27-10-2021] - Debat Fit for 55

Onderhanden

Toezegging om te kijken bij aanpassing elektriciteitswet in het najaar hoe we kosten netbeheerders en stimulering opslag beter een plek kunnen geven.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Onderhanden

Toezegging om alle varianten voor het meenemen systeemkosten te bezien en daarbij de suggesties van Stoffer en Grinwis over maatschappelijke kosten/baten toets mee te nemen.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Onderhanden

Toezegging om voor ronde 2023 nog een keer goed te kijken naar percentage TTF (70%), mbt aardwarmte en de Kamer hierover te inforemeren.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Onderhanden

Toezegging om terug te komen op circulaire waterstof bij uitwerking van de opschaling, incl de vraag of er een andere categorie moet komen in vierde fase SDE++.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - CD SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Afgedaan met Kamerstuk 32 813, nr. 1143

Toezegging om terug te komen op het voorstel van de Zweedse adviseur over hiernieuwebare doelen die stok die voor ESR nuttig zouden kunnen als stok achter deur.

Parlementaire agenda [07-04-2022] - CD Fit for 55-pakket

Afgedaan met Kamerstuk 22 112, nr. 3409

Toezegging om eind van de zomer een voorstelbrief met de Kamer te delen nav van worst case scenario's uit ENTSOG yearly outlook.

Parlementaire agenda [09-06-2022] - CD (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid

Afgedaan met Kamerstuk 29 203, nr. 342

Toezegging om bij verdere uitwerking kernenergieplannen terug te komen op inzet kernenergie elektriciteit productie/waterstofproductie, samen met andere lidstaten.

Parlementaire agenda [22-06-2022] - CD Energieraad

Onderhanden

Toezegging om in de zomerbrief ("doelen WOZ na 2030" en "hoe we richting 2030 die 10 GW gaan wegzetten") nader in te gaan op elektrolyse op zee.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Waterstof

Onderhanden

Toezegging om onderzoek te doen naar de effectiviteit van CCS en dit met de Kamer te delen.

Parlementaire agenda [28-09-2021] - Tweeminutendebat Klimaat en Energie

Onderhanden

Toezegging om een coordinerende rol te vervullen in het bij elkaar krijgen van de verschillende geldstrome (energie, recreatie etc) waarbij plan Buitendijk als voorbeeld genoemd is.

Parlementaire agenda [14-10-2021] - CD Klimaat en Energie

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe de vraag over het toezicht van de ACM op Tennet door te geleiden aan de minister voor Klimaat en Energie.

CD Staatsdeelnemingen op 30 november

Afgedaan met brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De Minister voor KenE zegt toe aan dhr. Bontenbal (CDA) om met TNO in gesprek te gaan over een eventueel in te richten team kernenergie met oog op realisatie van de plannen uit het coalitieakkoord.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe aan mevr. Leijten (SP) in een brief begin 2023 ook in te gaan op de rol van de ACM aan lid Leijten over rol.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgedaan met brief 20-12-2022 Landelijk actieprogramma netcongestie, Kamerstuk 29 023, nr. 385

De Minister voor KenE zegt toe aan dhr. Boucke (D66) dat hij de routekaart energieopslag begin 2023 met de Kamer zal delen en daarbij zal ingaan op behoud van Garanties van Oorsprong bij energieopslag.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe aan dhr. Dassen (VOLT) om in volgende brieven over kernenergie uitgebreider in te gaan op samenwerking met een aantal landen.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Kernenergie (CD 13/10)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe dat de Nederlandse overheid nauw betrokken blijft bij onderzoek naar nucleaire innovaties, waaronder kleine modulaire reactors en gesmoltenzouttechnieken.

Parlementaire agenda [18-10-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen EK

Afgedaan met brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De Minister voor KenE zegt toe aan dhr. Van Raan (PvdD) dat hij in de volgende brief over kernenergie (eind 2022) de Kamer informeren over de status van de ontmantelingskosten den de kerncentrale Borssele.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in het voorjaar van 2023 aan de Kamer een brief te sturen over CCS.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe om in het eerste kwartaal van 2023 het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen over aanpassing van wet- en regelgeving t.b.v. versnelling van verduurzaming aan de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Verduurzaming Industrie

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in de brief met de update over het MIEK in december 2022 in te gaan op diverse maatregelen, zoals het toepassen van de Crisis- en herstelwet, om de verduurzaming te versnellen.

Parlementaire agenda [15-09-2022] - CD Gasmarkt en leveringszekerheid

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe aan dhr. Boucke (D66) te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn voor circulariteit en grondstoffen zodat dit standaard wordt bij energieprojecten, waaronder tenders voor wind op zee.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in de decemberbrief kernenergie een voorkeurslocatie ten aanzien van nieuw te bouwen kerncentrales bekend te maken.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Afgedaan met brief 9-12-2022 Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De Minister voor KenE zegt toe voor de begrotingsbehandeling EZK nader in te gaan op de besteding van het budget van het amendement-Erkens/Dassen over een Kennis- en innovatieprogramma op het gebied van nucleaire energie.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Afgedaan met brief 18-11-2022 november 2022 Versterking nucleaire kennis- en innovatiestructuur, Kamerstuk 32 645, nr. 101

De Minister voor KenE zegt toe in de decemberbrief kernenergie nader in te gaan op de vragen van het lid Boucke (D66) over de kosten per kilowattuur van kernenergie.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Afgedaan met brief 9-12-2022 aan de Kamer over Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De Minister voor K&E zegt aan dhr. Bontenbal (CDA) toe om in de volgende Kamerbrief over de SDE++ aan te geven hoe komende jaren middelen beter ingezet worden ten behoeve van de energietransitie.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe aan dhr. Boucke (D66) met RVO in gesprek te gaan over uitbreiding en verbetering van de monitor over de energiebesparingsplicht en de Kamer te informeren over sectorale besparingsdoelen.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt dhr. Thijssen (PvdA) toe met een aangepaste appreciatie terug te komen op het amendement over meer geld voor energiebesparing. Hij gaat daarbij specifiek in op het punt van dhr Thijssen dat het geld niet voldoende terecht komt bij mensen die het hardst nodig hebben en dat gemeenten daarin een rol (met bijbehorende financiering) moeten hebben.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met Kamerbrief over appreciatie amendement 19 en 20 begrotingsbehandeling EZK 2023, Kamerstuk 36 200-XIII, nr. 86

De Minister voor KenE zal in de toegezegde brief over bindende energiebesparingsdoelen tevens ingaan op alle voorstellen die in het commissiedebat zijn gedaan.

Parlementaire agenda [15-09-2022] - CD Gasmarkt en leveringszekerheid

Afgedaan met brief 29-11-2022 Stand van zaken energiebesparingsbeleid bedrijven en instellingen, Kamerstuk 30 196, nr. 805

De Minister voor KenE zegt toe aan dhr. Erkens (VVD) in een Kamerbrief in te gaan op hoe de gasopslagen meer strategisch gebruikt kunnen worden.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan met brief [09-12-2022] - Gasleveringszekerheid en gasopslagen, Kamerstuk 29 023, nr. 384

De Minister voor KenE zegt toe aan dhr. Grinwis (CU) in de brief over het actieprogramma netcapaciteit of parallel daaraan voor het einde van 2022 de Kamer te informeren over uitwerking van gespreken met ACM over tariefstelling bij opslagdiensten als batterijen en eboilers.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgedaan met brief 20-12-2022 Landelijk actieprogramma netcongestie, Kamerstuk 29 023, nr. 385

De Minister voor KenE zegt dhr. Grinwis (CU) toe de Kamer per brief te informeren over het bevorderen of wegnemen van belemmeringen voor smartgrids in woonwijken.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgedaan met brief 20-12-2022 Landelijk actieprogramma netcongestie, Kamerstuk 29 023, nr. 385

De Minister voor KenE zegt toe in de volgende brief over groen gas terug te komen op wat groen gas precies is.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Waterstof, groen gas en andere energiedragers (CD 8/12)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe om kamer voor het kerstreces een brief te sturen over kernenergie, o.a. over voorkeur voor locaties.

 

Afgedaan bij brief van 9 december 2022 Nadere uitwerking afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie over kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De Minister voor KenE zegt toe te vragen aan de minister voor Klimaat en Energie om de Kamer op korte termijn te informeren over kernenergie.

 

Afgedaan brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De Minister voor KenE zegt mevr. Kröger (GroenLinks) toe om de Kamer vóór de begrotingsbehandeling te informeren over verschillende regelingen voor energiecoöperaties.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgedaan met brief [21-11-2022] - Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023, Kamerstuk 31 239, nr. 367

De Minister voor KenE zegt dhr. Grinwis (CU) toe de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie. Grinwis/Erkens over glastuinbouw vóór het einde van 2022.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt mevr. Kröger (GroenLinks) toe om met een schriftelijke appreciatie te komen van het amendement over ILT.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE komt in december met een brief aan de Kamer waarin hij ingaat op de planning voor de bouw van kerncentrales.

 

Afgedaan met brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De Minister voor KenE zegt toe dat het kabinet zal onderzoeken hoe het prijsplafond op energie, indien dit ook na volgend jaar nog nodig is, gerichter en mogelijk tegen lagere kosten kan worden ingezet.

Parlementaire agenda [18-10-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen EK

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe dat het kabinet zal onderzoeken hoe het prijsplafond op energie, indien dit ook na volgend jaar nog nodig is, gerichter en mogelijk tegen lagere kosten kan worden ingezet.

 

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE), dat hij in het tweede kwartaal van 2023 naar de Kamer stuurt, terug te komen op het idee voor een gezamenlijk kennisplatform voor een Europees Energiesysteem.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe in de brief over het NPE in gaan op inpassing van 70GW Wind op Zee in relatie tot kernenergie.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt dhr. Grinwis (CU) toe de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie Grinwis/Erkens over glastuinbouw vóór het einde van 2022.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt mevr. Kröger (GroenLinks) toe om de Kamer vóór de begrotingsbehandeling te informeren over verschillende regelingen voor energiecoöperaties.

Parlementaire agenda [28-09-2022] - CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Afgedaan met brief [21-11-2022] - Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023, Kamerbrief 31 239, nr. 367

De Minister voor KenE zegt toe in de volgende «Fit for 55»-voortgangsbrief nader in te gaan op het speelveld rond de sociaal-klimaatfondsmethoden.

Parlementaire agenda [27-01-2022] - CD Fit for 55 - CBAM en ETS

Afgedaan met brief [13-05-2022] - Stand van zaken Fit for 55-pakket

De Minister voor Klimaat en Energie zegt toe om beschikbare onderzoeken naar de effectiviteit van CCS de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [28-09-2021] - Tweeminutendebat Klimaat en Energie

Onderhanden

Tabel 105 Toezeggingen Minister voor Klimaat en Energie aan Eerste Kamer

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister voor KenE zal in de volgende rapportage een reflectie geven over de opportuniteit van subsidieverlening aan bedrijven met achterblijvende klimaadinvesteringen vs. bedrijven die hoogwaardige investeringen doen en daarbij extra subsidiëring nodig hebben.

Debat Regeringsverklaring Eerste Kamer 15 februari 2022

Onderhanden

Het kabinet zal zowel voor het Klimaatfonds als het Stikstoffonds een instellingswet indienen, zodat een volwaardige parlementaire behandeling kan worden doorlopen.

Debat Regeringsverklaring Eerste Kamer 15 februari 2022

Afgedaan met Kamerstukken 36 274, nr. 1 en 2; 36 277, nr. 1 en 2

Het kabinet zal de doelstelling van 55% CO2-reductie juridisch verplichtend vastleggen in de Klimaatwet.

Debat Regeringsverklaring Eerste Kamer 15 februari 2022

Afgedaan met Kamerstuk 36 169, nr. 2

Het kabinet is bereid gevolg te geen aan de wens om bij wijzigingswetten geconsolideerde versies mee te sturen aan de Eerste Kamer. De minister voor Rechtsbescherming zal hierover het gesprek met de Eerste Kamer voeren en tijdig een brief sturen over de timing van invoering.

Debat Regeringsverklaring Eerste Kamer 15 februari 2022

Onderhanden

De Minister voor KenE zal in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel terugkomen op formulering van EU doelen en of deze bindend zijn of een streefdoel.

Parlementaire agenda [24-05-2022] - Debat ‘Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong (35.814)’

Gaat om een bindend doel. (Hiermee beantwoord)

De Minister voor KenE zal in de volgende brief over brief Fit for 55 ingaan op wat er gebeurt als EU-doelen niet worden gehaald en welke consequenties dit heeft.

Parlementaire agenda [24-05-2022] - Debat ‘Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong (35.814)’

Afgedaan met Kamerstuk 22 112, nr. 3461

Minister voor KenE: als we dit jaar CO2-beprijzing industrie verder uitwerken, zullen we ook analyse van het prijspad uit deze wet doen en hier de EK en TK over informeren en evt noodzaak tot aanpassingen meenemen.

Parlementaire agenda [08-03-2022] - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Onderhanden

De Minister voor KenE komt in december met een brief aan de Kamer waarin hij ingaat op de planning voor de bouw van kerncentrales.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Kernenergie

Afgedaan met brief 9-12-2022 Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De minister voor KenE zegt toe dat het kabinet bij de uitwerking van de motie Segers/Marijnissen inzake de werking van de energiemarkt ook de voor- en nadelen van een staatsdeelneming in een energiebedrijf als mogelijk sturingsmechanisme meenemen zal onderzoeken.

Parlementaire agenda [18-10-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen EK

Onderhanden

De Minister voor KenE zegt toe dat het kabinet, mede op basis van een advies van Gasunie Transport Services, werkt aan een plan om voor de winter van 2023-2024 de energieleveringszekerheid veilig te stellen.

Parlementaire agenda [18-10-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen EK

Afgedaan met brief 9 december 2022 Gasleveringszekerheid en gasopslagen, Kamerstuk 29 023, nr. 384

De Nederlandse overheid blijft nauw betrokken bij onderzoek naar nucleaire innovaties, waaronder ook kleine modulaire reactors en gesmoltenzouttechnieken.

Parlementaire agenda [18-10-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen EK

Afgedaan met brief [09-12-2022] - Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, Kamerstuk 32 645, nr. 116

De Minister voor KenE zegt toe dat het kabinet zal onderzoeken hoe het prijsplafond op energie, indien dit ook na volgend jaar nog nodig is, gerichter en mogelijk tegen lagere kosten kan worden ingezet.

Parlementaire agenda [18-10-2022] - EZK: Algemene Politieke Beschouwingen EK

Onderhanden

Tabel 106 Toezeggingen Staatssecretaris Mijnbouw aan Tweede Kamer

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe voor het volgende debat te komen met een actieplan geestelijke gezondheid (i.r.t. PEGA), waarin hij o.a. alle acties die er al zijn in kaart brengt en ingaat op kinderen.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - Commissiedebat Mijnbouw Groningen

Afgedaan in Kamerbrief mentaal welzijn bewoners in het aardbevingsgebied d.d. 23-11-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1081).

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe voor het volgende debat de brief over moeilijk uitlegbare verschillen te versturen, en neemt daar de 2-onder-1-kap-casus in mee.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - Commissiedebat Mijnbouw Groningen

Afgedaan in Kamerbrief «Verschillen in de schadeafhandeling en versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning in Groningen» d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1076).

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt voor het commissiedebat van 30-06-2022 de brief over de aanpak van onuitlegbare verschillen in de schade-afhandeling en versterking.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - Commissiedebat Mijnbouw Groningen

Afgedaan in Kamerbrief «Verschillen in de schadeafhandeling en versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning in Groningen» d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1076).

De Staatssecretaris Mijnbouw gaat in overleg met de Staatssecretaris van OCW over de financiering van de regeling voor cultureel erfgoed en informeert de Kamer hierover voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2023 van OCW.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - Commissiedebat Mijnbouw Groningen

Afgedaan in Kamerbrief Matching financiering regelingen Rijksmonumenten aardbevingsgebied Groningen' d.d. 19-10-2022 (Kamerstuk 32 156, nr. 121).

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt in oktober 2022 het werkprogramma mentale gevolgen kinderen aan de Kamer.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - Commissiedebat Mijnbouw Groningen

Afgedaan in Kamerbrief mentaal welzijn bewoners in het aardbevingsgebied d.d. 23-11-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1081).

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt rond september 2022 de planning van de uitvoering van de dorpenaanpak aan de Kamer.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - Commissiedebat Mijnbouw Groningen

Afgedaan in Kamerbrief voortgang versterkingsopgave NCG d.d. 30-01-2023 (Kamerstuk 33 529, nr. 1118).

De Staatssecretaris Mijnbouw brengt voor het einde van 2022 breder in kaart wat de parlementaire enquête betekent voor een aantal dingen, waaronder psychologische gevolgen.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - Commissiedebat Mijnbouw Groningen

Afgedaan in Kamerbrief mentaal welzijn bewoners in het aardbevingsgebied d.d. 23-11-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1081).

De Staatssecretaris Mijnbouw zal met SNN overleggen over de uitvoerbaarheid van de motie-Nijboer (1017) waarin het kabinet wordt verzocht de betreffende termijnen van de woningverbeteringssubsidie zo te verlengen dat mensen de regelingen kunnen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, bijvoorbeeld tot het einde van de geplande versterking in 2028 plus een jaar, en informeert de Kamer hier voorafgaand aan het CD van 19 mei a.s. de Kamer over.

Parlementaire agenda [10-05-2022] - Tweeminuttendebat Mijnbouw Groningen

Afgedaan bij de publicatie van de nieuwe regeling voor de subsidie verbetering en verduurzaming Groningen juli 2022.

De Staatssecretaris Mijnbouw zal de Kamer in de zomer van 2022 geïnformeerd over het tevredenheidsonderzoek.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - Commissiedebat Mijnbouw Groningen

Het tevredenheidsonderzoek wordt betrokken bij de evaluatie van de bestuurlijke afspraken (Q3 2023), conform de motie waar het tevredenheidsonderzoek aan was gerelateerd.

De staatssecretaris komt voor de zomer schriftelijk terug op de onuitlegbare verschillen.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan in Kamerbrief «Verschillen in de schadeafhandeling en versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning in Groningen» d.d. 26-09-2022 (Kamerstuk 33 529, nr. 1076).

De Staatssecretaris van Mijnbouw zal bekijken of het noodzakelijk is de Mijnbouwwet aan te passen naar aanleiding van de afspraken in het coalitieakkoord. De Kamer wordt hierover voor het zomerreces geïnformeerd.

Parlementaire agenda [25-01-2022] - CD Wadden met I&W, EZK en LNV

Onderhanden

De staatssecretaris zal de Kamer voor de zomer informeren via een contourennota of een brief met hoofdlijnen over mogelijkheden voor aanpassingen van de Mijnbouwwet.

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

Onderhanden

De staatssecretaris zal de Kamer infomeren over een voorstel van de KNMI voor een onafhankelijk meetnetwerk van de KNMI.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

De staatssecretaris gaat met het IMG in overleg over de uitvoeringskosten.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De staatssecretaris zegt toe dat hij zal kijken in hoeverre de schadeafhandeling door de Commissie Mijnbouwschade afdoende is als er gecumuleerde activiteiten plaatsvinden en zal kijken naar een nulmeting als soort alternatief voor toepassing bewijsvermoeden.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

De staatsecretaris stuurt de resultaten van studie naar stikstofinjectie van kennisgroep mijnbouw die uiterlijk deze zomer wordt afgerond naar de Kamer.

Parlementaire agenda [09-02-2022] - Debat Groningen

Onderhanden

De staatssecretaris gaat in gesprek met de branchevereniging voor geothermie over de organisatie van de sector.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

De staatssecretaris zegt toe aan het lid Bontenbal om een keer op papier te zetten wie wat wanneer beslist als het gaat om drinkwater.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

De staatssecretaris zegt toe een pilot te starten naar geothermie in Limburg.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

De staatssecretaris zal voor de zomer met een voorstel komen voor hoe het boren in de Wadden onmogelijk wordt gemaakt middels een wijziging in wet- en regelgeving.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

De staatssecretaris stuurt in juni de maatschappelijke kostenbaten analyse voor Schoonebeek naar de Kamer.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De staatsecretaris zegt toe in kaart te brengen welke opties er zijn om te voorkomen dat er telkens naar juridische middelen gezocht hoeft te worden om de kosten voor schade en versterken bij de NAM in rekening te brengen, en betrekt daarbij ook de mogelijkheid van een heffing.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De staatssecretaris zal in het debat van 19 mei a.s. terugkomen of op of er geen nieuwe vergunningen voor gaswinning aan Winntershall zullen worden gegeven.

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Onderhanden

De staatssecretaris zegt toe gesprek te organiseren tussen Commissie Mijnbouwschade en Instituut Mijnbouwschade om te zorgen dat het ook zal geschieden (in reactie op motie Segers (CU).

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Onderhanden

De staatsecretaris komt terug t.a.v. plan 1,5 graad.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De staatssecretaris zal in de contourennota die voor deze zomer naar de Kamer wordt gestuurd zal ook opnemen hoe wij omgaan met gaswinning onder de Waddenzee.

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Onderhanden

De staatsecretaris stuurt voor het volgende debat de analyse met de juridische mogelijkheden van het weren van Gazprom uit het energiesysteem.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De staatssecretaris stuurt direct na de zomer een reactie op de monitoring van de uitvoeringskosten door het IMG in de eerste helft van 2022.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De staatssecretaris stuurt voor de zomer het door zijn voorganger toegezegde afbouwplan van fossiele winning in relatie tot de 1,5 graden doelstelling uit het Klimaatakkoord.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatsecretaris zegt toe de resultaten van lopend onderzoek naar de effecten van injectie van water of stikstof in gasvelden dit najaar aan de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [30-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De staatssecretaris komt voor het zomerreces terug op de vraag van lid Kröger over de juridische mogelijkheden voor het weren van Gazprom in het energiesysteem.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De staatssecretaris stuurt voor volgende debat de brief over de aanpak van onuitlegbare verschillen in de schade-afhandeling en versterking.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De staatssecretaris stuurt in de tweede helft van het jaar een brief over zoutwinning aan de Kamer.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De staatssecretaris brengt voor het einde van het jaar breder in kaart wat de parlementaire enquête betekent voor een aantal dingen, waaronder psychologische gevolgen.

Parlementaire agenda [02-06-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De staatssecretaris zegt toe dat hij een bezoek aan Haaksbergen zal brengen en daar de wens van het lid Kroger zal bespreken.

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/3)

Onderhanden

De staatssecretaris zegt toe een tussentijdse evaluatie te houden van de Mijnbouwwet na drie jaar.

Parlementaire agenda [17-02-2022] - Plenair debat Mijnbouw

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat de onafhankelijke commissie verschillen (naar aanleiding van het advies Wientjes) binnen drie maanden verslag uitbrengt.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat hij zal kijken of de groep bewoners die door de (vertraagde) versterkingsoperatie een hogere energierekening hebben, te identificeren is.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe in het eerste kwartaal van 2023 het rapport naar aanleiding van de quick scan aardgasvrij naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe begin 2023 een brief aan de Kamer te sturen over nazorg bij mijnbouwactiviteiten.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

Afgedaan met Kamerbrief Herziening mijnbouwbeleid: nazorg en zorgplicht, Kamerstuk 32 849, nr. 215

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om de contourennota over de wijziging van de Mijnbouwwet voor de Kerst aan de Kamer te doen toekomen.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Contourennota aanpassing Mijnbouwwet Kamerstuk 32 849, nr. 214

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt een brief over nazorg bij Mijnbouwactiviteiten naar de Kamer begin 2023.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 30/6)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw stuurt uiterlijk in januari 2023 het rapport over gaswinning in relatie tot de klimaatdoelen naar de Kamer.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe de contourennota voor de wijziging van de Mijnbouwwet voor het volgende CD naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief Contourennota aanpassing Mijnbouwwet Kamerstuk 32 849, nr. 214

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt een brief toe aan de Kamer over de verklaring van de top in Montreal over biodiversiteit en de gevolgen voor de Waddenzee.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt de Kamer een reactie toe op de zes punten van de Historische Vereniging Harlingen.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt de Kamer toe opnieuw in gesprek te gaan met de sector (Element NL) om te bespreken of er mogelijkheden voor versnelling zijn met betrekking tot gasproductie op de Noordzee.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De staatssecretaris stuurt een reactie op de zes punten van de Historische Vereniging Harlingen naar de Kamer.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 30/6)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt de Kamer toe om vóór de behandeling van de novelle een brief te sturen betreffende het regelen van een aanwijzingsbevoegdheid voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (ook in relatie tot de mogelijkheid om schades bij Norg te kunnen laten afhandelen).

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief 24 november 2022, Wijziging voorstel van wet Tijdelijke Wet Groningen aanwijzingsbevoegdheid Instituut Mijnbouw Groningen, Kamerstuk 36 094, nr. 9

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt de Kamer toe om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een andersoortig model schadevergoeding, en de Kamer daarover begin 2023 te informeren, vóór het eindrapport van de enquêtecommissie.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief 31 januari 2023, Onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek, Kamerstuk 33 529, nr. 1113

De Staatssecretaris Mijnbouw wil de waardevermeerderingsregeling toespitsen op mensen die lang wachten op een schadevergoeding zegt toe de Kamer te zullen informeren vóór 1 december.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met Kamerbrief 14 oktober 2022, Wijziging waardevermeerderingsregeling na 1 december 2022, Kamerstuk 33 529, nr. 1071

De Staatssecretaris Mijnbouw onderzoekt of methodes zoals mediation in het schadevergoedingsmodel kunnen worden geïntroduceerd en zegt toe de Kamer hierover te informeren voor het volgende CD van 30 november.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om voor 8 oktober 2022 een brief aan de Kamer te sturen over het proces richting de herbeoordeling van de waardedalingsregeling, en daarin onder andere te betrekken de resultaten van de consultatieronde in mei ‘22 en de kwestie rondom de percentages.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met brief [13-10-2022] - Toelichting stand van zaken tegemoetkoming voor bewoners die een lagere vergoeding voor waardedalingsschade ontvingen van de NAM dan van het IMG, Kamerstuk 33 529, nr. 1070

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt de Kamer een brief toe vóór het WGO over de mogelijkheden betreffende de toepassing van bewijsvermoeden Norg.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met brief [29-11-2022] - Schadeafhandeling rondom onder meer gasopslag Norg en bewijsvermoeden, Kamerstuk 33 529, nr. 1087

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt mevr. Van der Plas (BBB) toe om in het WGO Groningen verslag te doen van gesprekken over voortgang inzake de stikstoffabriek Zuidbroek.

Parlementaire agenda [22-11-2022] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Afgedaan in Verslag Wetgevingsoverleg Groningen, 6 december 2022

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe een vervolgbrief over de zogenaamde verschillenanalyse naar de Kamer te sturen, voorzien van de concrete voorbeelden, en die uiterlijk één week voor het volgende CD van 30 november aan de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met brief [24-11-2022] - Verschillen in de schadeafhandeling en versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning in Groningen, Kamerstuk 33 529, nr. 1085

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om het rapport van de verbinder over de dorpenaanpak dat in oktober 2022 wordt uitgebracht, te voorzien van een reactie en vóór het volgende CD naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met brief [24-11-2022] - Reactie advies dorpenaanpak, Kamerstuk 33 529, nr. 1084

De Staatssecretaris Mijnbouw informeert de Kamer vóór het volgende CD over de financiële situatie met betrekking tot de monumentenregeling.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met brief Kamerbrief matching financiering regelingen Rijksmonumenten aardbevingsgebied Groningen, Kamerstuk 32 156, nr. 121

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe voor volgende commissiedebat een brief over de schadeafhandeling naar Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Afgedaan met brief 31-1-2023 Onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematie, Kamerstuk 33 529, nr. 1113

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe dat in januari 2023 de MKB-tafel bij elkaar komt en dat hij de Kamer hierover per brief informeert.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe bij de Kamer schriftelijk terug te komen op de AMvB voor Zoutkamp.

Parlementaire agenda [06-12-2022] - WGO Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris voor Mijnbouw zegt toe dat hij in gesprek gaat met energieleveranciers over bewoners die na terugkeer uit een wisselwoning vast zitten aan een duurder energiecontract.

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt de Kamer toe om vóór de behandeling van de novelle een brief te sturen betreffende het regelen van een aanwijzingsbevoegdheid voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (ook in relatie tot de mogelijkheid om schades bij Norg te kunnen laten afhandelen).

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met brief [24-11-2022] – Wijziging voorstel van wet Tijdelijke Wet Groningen aanwijzingsbevoegdheid Instituut Mijnbouw Groningen, Kamerstuk 36 094, nr. 9

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt de Kamer toe om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een andersoortig model schadevergoeding, en de Kamer daarover begin 2023 te informeren, vóór het eindrapport van de enquêtecommissie.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met brief 31-1-2023 Onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek, Kamerstuk 33 529, nr. 1113

De Staatssecretaris Mijnbouw wil de waardevermeerderingsregeling toespitsen op mensen die lang wachten op een schadevergoeding zegt toe de Kamer te zullen informeren vóór 1 december.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met brief [14-10-2022] - Wijziging waardevermeerderingsregeling na 1 december 2022, Kamerstuk 33 529, nr. 1071

De Staatssecretaris Mijnbouw onderzoekt of methodes zoals mediation in het schadevergoedingsmodel kunnen worden geïntroduceerd en zegt toe de Kamer hierover te informeren voor het volgende CD van 30 november.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Onderhanden

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt toe om voor 8 oktober 2022 een brief aan de Kamer te sturen over het proces richting de herbeoordeling van de waardedalingsregeling, en daarin onder andere te betrekken de resultaten van de consultatieronde in mei ‘22 en de kwestie rondom de percentages.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met brief [13-10-2022] - Toelichting stand van zaken tegemoetkoming voor bewoners die een lagere vergoeding voor waardedalingsschade ontvingen van de NAM dan van het IMG, Kamerstuk 33 529, nr. 1070

De Staatssecretaris Mijnbouw zegt de Kamer een brief toe vóór het WGO over de mogelijkheden betreffende de toepassing van bewijsvermoeden Norg.

Parlementaire agenda [29-09-2022] - CD Mijnbouw/Groningen

Afgedaan met brief [29-11-2022] - Schadeafhandeling rondom onder meer gasopslag Norg en bewijsvermoeden, Kamerstuk 33 529, nr. 1087

Tabel 107 Toezeggingen Staatssecretaris Mijnbouw aan Eerste Kamer

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Licence