Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Inhuur externen

Inhuur externen (bedragen x €1.000)

Programma- en apparaatskosten x € 1.000

 

1. Interim-management

4.790

2. Organisatie- en Formatieadvies

392

3. Beleidsadvies

2.716

4. Communicatieadvisering

2.662

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

10.561

5. Juridisch Advies

2.459

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

20.282

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

1.227

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

23.967

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

5.236

Ondersteuning bedrijfsvoering

5.236

Totaal uitgaven inhuur externen

39.764

Het kabinet hanteert, naar aanleiding van de motie Roemer, een norm voor externe inhuur van 10% van de personeelskosten. Het inhuurpercentage voor LNV (kerndepartement) komt over 2022 uit op 9,59%. De inhuur van de NVWA is 9,51% en hiermee blijft de NVWA onder de norm van 10% voor externe inhuur. Het inhuurpercentage van de totale personeelskosten is 9,53%.

Toelichting

Er zijn geen gevallen bekend waarvan buiten de raamovereenkomsten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).

Licence