Base description which applies to whole site

Bijlage 9: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Bijlage Rijksuitgaven Caribisch Nederland (BES/ openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatus en Saba)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2023

   

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal uitgaven

  

3.212

14.292

17.037

800

800

800

800

          
          
          

Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken1

3.212

14.292

17.037

800

800

800

800

Bijdrage aan medeoverheden

R

i

3.212

14.292

17.037

800

800

800

800

1

Dit was voorheen artikel 12 Natuur en biodiversiteit.

Toelichting Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Voor de periode 2022-2024 is € 35 mln. beschikbaar gesteld voor uitvoering van fase 1 van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (NMBP). In 2022 is hier in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties en Infrastructuur en Waterstaat uitvoering aan gegeven. De activiteiten in 2022 stonden in het kader van het opzetten van een programmastructuur met onderliggende projectplannen incl. benodigde capaciteit op de drie eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba om het NMBP uit te kunnen voeren. Dit heeft geleid tot projecten gericht op o.a. mangroven- en koraalherstel, uitbreiding riolering en waterzuivering en (zee)waterkwaliteit monitoring op Bonaire; koraalherstel, bestrijding invasieve soorten en herstel van het droog tropisch bos op Sint Eustatius; en herbebossing, bestrijding van loslopende geiten en uitbreiding van de hydroponics farm op Saba. Overkoepelend is gewerkt aan een kennisagenda voor Caribisch Nederland en aan samenwerkingsovereenkomsten met de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De middelen in 2022 zijn grotendeels ingezet met Vrije Uitkeringen via het BES-Fonds.

Licence