Base description which applies to whole site

4.3 Coronakosten in de catastroferegeling

De onderstaande tabel toont de uitgaven aan directe zorgkosten aan coronapatiënten en de coronagerelateerde meerkosten in de jaren 2020 en 2021.

Directe zorgkosten aan coronapatiënten zijn de kosten die zorgaanbieders maken voor de geleverde zorg aan coronapatiënten. Coronagerelateerde meerkosten betreffen de kosten van aanbieders om de benodigde zorg aan coronapatiënten en niet-coronapatiënten veilig te kunnen (blijven) leveren. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor het creëren van extra zorgcapaciteit voor coronapatiënten (zoals het opzetten van cohor­tafdelingen), kosten die gemaakt worden voor niet-coronapatiënten vanwege corona (zoals extra beschermingsmaatregelen) en kosten voor zorgcapaciteit die actief leeg en beschikbaar gehouden wordt voor coronapatiënten (bijvoorbeeld het paraat houden van bedden). Deze meerkosten worden in rekening gebracht via een toeslag op de kosten als deze direct te koppelen zijn aan een individuele verzekerde of via een aanneemsom als dit niet mogelijk is. De kosten kunnen nog wijzigen aangezien nog niet alle kosten definitief zijn.

Tabel 15 Catastrofekosten 2020 en 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

Directe zorguitgaven aan corona-patiënten

Corona-gerelateerde meerkosten

Subtotaal

Directe zorguitgaven aan corona-patiënten

Corona-gerelateerde meerkosten

Subtotaal

Totale catastrofe-kosten

 

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2020 + 2021

Eerstelijnszorg

24,1

54,8

78,9

95,0

47,6

142,6

221,5

Tweedelijnszorg

514,7

624,2

1.138,9

751,3

716,9

1.468,2

2.607,1

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

0,0

26,8

26,8

0,0

14,7

14,7

41,6

Apotheekzorg en hulpmiddelen

0,0

14,9

14,9

0,0

2,2

2,2

17,1

Wijkverpleging

1,6

40,0

41,6

4,6

45,4

50,0

91,6

Ziekenvervoer

29,4

12,5

41,9

42,1

4,6

46,7

88,6

Totaal

569,9

773,2

1.343,1

893,0

831,4

1.724,4

3.067,5

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Voor de directe zorgkosten aan coronapatiënten en de coronagerelateerde meerkosten kunnen zorgverzekeraars in aanmerking komen voor een compensatie volgens de catastroferegeling op grond van artikel 33 van de Zorgverzekeringswet. Dit geldt uitsluitend voor de jaren 2020 en 2021, omdat een catastroferegeling maximaal twee jaar mag duren. Zorgverzekeraars verwachten dat deze kosten in 2020 op € 1.343 miljoen uitkomen en in 2021 op € 1.724 miljoen. Dit is respectievelijk € 2 miljoen meer in 2020 en € 39 miljoen meer in 2021 dan de raming ten tijde van de ontwerpbegroting 2023. In totaal bedragen de catastrofekosten voor 2020 en 2021 samen € 3.067 miljoen. De compensatie die zorgverzekeraars ontvangen is afhankelijk van de omvang van hun catastrofekosten.

Paragraaf 5 gaat nader in op de tegemoetkoming die verzekeraars via het Zorgverzekeringfonds kunnen verwachten en de samenhang met de risicoverevening.

Hoewel de catastroferegeling niet geldt voor 2022, specificeren zorgverzekeraars nog wel coronagerelateerde meerkosten. In 2022 bedragen deze naar verwachting € 228 miljoen. De directe kosten aan coronapatiënten zijn in 2022 niet langer gespecificeerd in de ramingen en maken dus deel uit van de reguliere directe zorguitgaven.

Licence