Base description which applies to whole site

17. Jaarverantwoording agentschap Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) per 31 december 2023

Start eerste agentschapsjaar

Per 1 januari 2023 zijn de Rijksbeveiliging (RBO) en de Rijkslogistiek (IPKD) ondergebracht in één zelfstandig agentschap, Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL). Dit vergt een bijstelling van de organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van organisatie-inrichting en sturingsprocessen. In 2023 is een O&F plan voor RBL vastgesteld.

Die nieuwe governance verloopt voorspoedig. Er is periodiek overleg met de nieuwe OR alsmede met de eigenaar, de DGVBR. Conform het BZK-governancemodel heeft RBL zowel een afnemersberaad RBO als een afnemersberaad IPKD uitgevoerd in 2023. In mei, september en december heeft ‘Bestuurlijk Overleg RBL’ plaatsgevonden. Belangrijke besluiten waren:

  • Bijstellen doelen van ‘Het Nieuwe Evenwicht’:

    • Versneld aantrekken van 100 fte in drie jaar i.p.v. vijf jaar.

      Dit is inmiddels bijgesteld naar tenminste 240 fte i.v.m. leveringsproblemen van de Particuliere Beveiligingsorganisaties (PBO’s).

    • Bijstelling van de verdeling van 80% (RBO) ‒ 20% (uitbesteed werk door Particuliere Beveiligingsorganisatie-PBO) naar 100% (RBO) ‒ 0% (PBO) op bedrijfskritische locaties.

  • Update van strategische visie RBL in 2024.

Dienstverlening en interne bedrijfsvoering

De dienstverlening van RBL aan de klanten of afnemers is goeddeels ongewijzigd gebleven. Binnen RBL is gestart met het project «dashboarding» zodat op termijn meer en betere sturingsinformatie over de RBL-organisatie beschikbaar komt. Een andere belangrijke RBL-brede ontwikkeling betreft de introductie van het «meeroosteren». Meeroosteren betekent dat de RBL-medewerkers zelf een actieve inbreng hebben in hun rooster. Dit kan voor de medewerker bijdragen aan een betere balans werk-privé. De implementatie van dit concept is binnen de Rijksbeveiliging (RBO) ultimo 2023 vergevorderd. Bij de Rijkslogistiek (IPKD) zal de implementatie vanaf 2024 plaatsvinden. Tot slot zijn in 2023 weer nieuwe stappen gezet in de verduurzaming van het wagenpark van RBL. RBL streeft naar een emissieloos wagenpark per 1-1-2028.

Binnen de Rijksbeveiliging (RBO) vergde in 2023 het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening veel energie door het veelvuldig uitvallen van PBO-diensten samen met het doorlopen van twee Europese aanbestedingen. Binnen de Rijksbeveiliging (RBO) is in 2023 gestart met de verbetering van de klantinformatie (w.o. de zgn. dienstverleningsrapportage of Dirap) door deze te optimaliseren, te digitaliseren en online toegankelijk te maken.

Binnen de Rijkslogistiek (IPKD) is in 2023 de basis van een nieuw Transport Management Systeem geïmplementeerd, waarmee de planning van de logistiek aanzienlijk verbeterd kan worden. In het kader van implementatie van het Agentschapsprogramma heeft de IPKD extra aandacht besteed aan afstemming, ontwikkeling en samenwerking via zgn. managementdagen. Ook dit komt de dienstverlening ten goede.

Agentschapsprogramma RBL - voorheen Programma Cultuur en Transitie

In het kader van het Agentschapsprogramma is in 2023 een groot aantal acties opgepakt en afgerond. Zo is er o.a. een voorstel opgesteld voor de exitgesprekken en is het vacatureproces herzien. Voor bijna alle acties is in augustus een overdrachtsdocument opgesteld. In het najaar van 2023 is het restant-Agentschapsprogramma volledig in de lijn belegd.

Diversiteit en inclusie

Er is een samenwerking aangegaan met Binnenwerk met als uitgangspunt om in 2023/2024 landelijk 25 arbeidsplaatsen te creëren voor collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels is in nauwe samenwerking met Binnenwerk en FMH een pilot opgestart met ongeveer 10 medewerkers van Binnenwerk. Zij vervullen hospitality werkzaamheden zoals het begeleiden van bezoekers naar de vergaderruimtes op locatie. Dit biedt mogelijkheden voor bestendige en verdere landelijke uitrol. RBL en Binnenwerk bereiden hiertoe een samenwerkingsovereenkomst voor.

Financieel resultaat

Het resultaat per ultimo 2023 toont een positief resultaat van € 0,5 mln. Dit komt ten bate van het eigen vermogen (€ 3,9 mln.).

Staat van baten en lasten

Tabel 88 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap RBL 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

Realisatie 2022

 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Baten

    

- Omzet

0

129.915

129.915

0

waarvan omzet moederdepartement

0

34.962

34.962

0

waarvan omzet overige departementen

0

94.295

94.295

0

waarvan omzet derden

0

658

658

0

Rentebaten

0

38

38

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

0

129.953

129.953

0

     

Lasten

    

Apparaatskosten

0

129.206

129.206

0

- Personele kosten

0

54.216

54.216

0

waarvan eigen personeel

0

50.409

50.409

0

waarvan inhuur externen

0

2.177

2.177

0

waarvan overige personele kosten

0

1.630

1.630

0

- Materiële kosten

0

74.990

74.990

0

waarvan apparaat ICT

0

1.011

1.011

0

waarvan bijdrage aan SSO's

0

11.331

11.331

0

waarvan overige materiele kosten

0

62.648

62.648

0

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

198

198

0

- Materieel

0

99

99

0

waarvan apparaat ICT

0

46

46

0

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

0

53

53

0

- Immaterieel

0

99

99

0

Overige lasten

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

0

129.404

129.404

0

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

549

549

0

     

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

549

549

0

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet per product / dienstverlening

Tabel 89 Omzet per product / dienstverlening

x € 1.000

Vastgestelde begroting 2023

Ontvlochten uit OW 2023 UBR

Realisatie 2023

Verschil 2023

RBO

0

100.278

109.683

109.683

Structurele Dienstverlening

0

94.827

102.961

102.961

Extra Dienstverlening

0

3.983

4.352

4.352

Overige omzet

0

1.468

2.370

2.370

     

IPKD

0

16.490

19.752

19.752

Rijksdocumenten

0

8.212

8.798

8.798

Koeriersdiensten

0

3.577

3.260

3.260

Transportdiensten

0

4.701

7.294

7.294

Zelftesten

0

0

400

400

     
 

0

116.768

129.435

129.435

     

Nagekomen baten voorgaande jaren

0

0

480

480

Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek

0

116.768

129.915

129.915

Tijdens de eerste suppletoire begroting is er een bedrag van € 116,8 mln. ontvlochten vanuit UBR, bestaande uit omzet RBO € 100,3 mln. en IPKD € 16,5 mln.

RBO

De gerealiseerde omzet RBO over 2023 bedraagt € 109,7 mln., bestaande uit omzet Structurele Dienstverlening (€ 103,0 mln.), Extra Dienstverlening (€ 4,4 mln.) en overige omzet (€ 2,4 mln.). Dit is een stijging van € 9,4 mln. mln. ten opzichte van de stand ontvlochten uit de Ontwerpbegroting van UBR. Er is sprake geweest van een indexatie van 14,5% op de verkooptarieven (€ 14,6 mln.). Daarnaast is de omzet lager uitgevallen (€ 5,2 mln.), grotendeels doordat RBO niet alle dienstverlening heeft kunnen leveren door personeelstekorten bij de Particuliere Beveiligingsorganisaties (PBO's) die een groot deel van de RBO dienstverlening uitvoert. Dit effect is met name zichtbaar bij de Structurele Dienstverlening.

IPKD

De gerealiseerde omzet IPKD over 2023 bedraagt € 19,8 mln., bestaande uit omzet Rijksdocumenten (€ 8,8 mln.), Koeriersdiensten (€ 3,3 mln.), Transportdiensten (€ 7,3 mln.) en Zelftesten (€ 0,4 mln.). Er sprake van een stijging van € 3,3 mln. ten opzichte van de stand ontvlochten uit de Ontwerpbegroting van UBR. De oorzaak hiervan is de indexatie van 16,5% op de verkooptarieven van IPKD (€ 2,9 mln.) en de opdracht Zelftesten (€ 0,4 mln.).

Omzet per departement

Tabel 90 Omzet per departement

x € 1.000

Vastgestelde begroting 2023

Ontvlochten uit OW 2023 UBR

Realisatie 2023

Verschil 2023

Moederdepartement

0

31.749

34.962

34.962

     

Overige departementen

    

Economische Zaken en Klimaat

0

663

775

775

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

1.568

2.158

2.158

Justitie en Veiligheid

0

31.581

37.696

37.696

Buitenlandse Zaken

0

316

274

274

Defensie

0

252

333

333

Financiën

0

20.848

26.566

26.566

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

0

84

32

32

Infrastructuur en Waterstaat

0

13.501

17.582

17.582

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

0

3.937

3.848

3.848

Algemene Zaken

0

2.536

2.926

2.926

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0

9.734

2.105

2.105

  

85.020

94.295

94.295

Derden

0

1

658

658

Totaal

0

116.770

129.915

129.915

De afwijking van de gerealiseerde omzet per departement ten opzichte van de stand ontvlochten uit de Ontwerpbegroting van UBR kan voornamelijk worden verklaard door de effecten van indexatie van 14,5% (RBO) en 16,5% (IPKD) op de verkooptarieven.

Rentebaten

Als gevolg van de positieve ontwikkeling van de rekening courant verhouding met Ministerie van Financiën heeft RBL een rentebate van € 0,04 mln.

Vrijval en dotatie voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen getroffen voor RBL.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

Tabel 91 Personele kosten

x € 1.000

Vastgestelde begroting 2023

Ontvlochten uit OW 2023 UBR

Realisatie 2023

Ambtenaren in dienst

0

41.540

49.559

Gedetacheerde ambtenaren

0

0

850

Salariskosten regulier

0

41.540

50.409

Overige personele uitgaven

0

1.498

1.630

Externe inhuur

0

504

2.177

Totaal

0

43.542

54.216

    

Gemiddeld aantal fte’s

0

663

689,43

Gemiddeld salariskosten

0

62.672

71.884

Uit de ontwerpbegroting van UBR 2023 is een bedrag van bedrag € 43,5 mln. ontvlochten, bestaande uit personele kosten RBO € 34,2 mln. en IPKD € 9,3 mln.

RBO

De gerealiseerde personele kosten RBO over 2023 bedragen € 43,2 mln. Dit is een overschrijding van € 9,0 mln. ten opzichte van de ontvlochten personele kosten uit de ontwerpbegroting van UBR. Er is sprake geweest van een indexatie van 11,5% op de personele lasten (€ 3,9 mln.). Vanwege de implementatie van Het Nieuwe Evenwicht is de ambtelijke bezetting fors gestegen, dit heeft geleid tot € 4,3 mln. hogere personele kosten. Daarnaast is er meer ingehuurd op projecten (€ 0,8 mln.).

IPKD

De gerealiseerde personele kosten IPKD over 2023 bedragen € 11,0 mln. Dit is een overschrijding van € 1,7 mln. t.o.v. de ontvlochten personele kosten uit de ontwerpbegroting van UBR. Er is sprake geweest van een indexatie van 11,5% op de personele lasten (€ 1,1 mln.). Daarnaast is er sprake van een iets hogere ambtelijke bezetting (€ 0,6 mln.).

Materiële kosten

Tabel 92 Materiële kosten

x € 1.000

Vastgestelde begroting 2023

Ontvlochten uit OW 2023 UBR

Realisatie 2023

PIOFACH diensten

0

8.231

11.331

ICT

0

892

1.011

Overig materieel

0

2.000

2.115

Inkoop t.b.v. productie

0

61.879

60.533

Reclassificatie

0

 

0

Totaal

0

73.002

74.990

Uit de ontwerpbegroting van UBR 2023 is een bedrag van bedrag € 73,0 mln. ontvlochten, bestaande uit materiële kosten RBO € 66,0 mln. en IPKD € 7,0 mln.

RBO

De gerealiseerde materiële kosten RBO over 2023 bedragen € 65,8 mln. Dit is een onderschrijding van € 0,2 mln. t.o.v. de ontvlochten materiële kosten uit de ontwerpbegroting van UBR. Er is sprake geweest van een indexatie van 13% op de materiële lasten (€ 8,6 mln.). Daarentegen is er sprake van lagere uitbestedingskosten (€ 8,8 mln.) als gevolg van het niet kunnen leveren van de gevraagde dienstverlening van de Particuliere Beveiligingsorganisaties (PBO’s) als gevolg van personeelstekorten en een lager gemiddeld inkooptarief dan begroot.

IPKD

De gerealiseerde materiële kosten IPKD over 2023 bedragen € 9,2 mln. Dit is een overschrijding van € 2,2 mln. t.o.v. de ontvlochten materiële kosten uit de ontwerpbegroting van UBR. Er is sprake geweest van een indexatie van 12,2% op de materiële lasten (€ 1,1 mln.). Daarnaast is sprake van hogere kosten uitbesteed werk(€ 0,6 mln.) en hogere PIOFACH kosten (€ 0,5 mln.).

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten ad € 0,2 mln. zijn voor € 0,1 mln. immaterieel (TMS systeem) en voor € 0,1 mln. materieel.

Saldo van baten en lasten

Het positief saldo van baten en lasten 2023 van € 0,5 mln. is ten bate van de balanspost ‘onverdeeld resultaat’ gebracht.

Balans

Tabel 93 Balans per 31 december 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2023

Balans 1-1-2023

Activa

  

Vaste activa

1.172

839

Immateriële vaste activa

1.064

660

Materiële vaste activa

108

179

waavan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

21

31

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

87

148

Vlottende activa

25.778

14.103

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Debiteuren

2.104

16.673

Overige vorderingen en overlopende activa

2.985

1.773

Liquide middelen

20.689

‒ 4.343

Totaal activa

26.950

14.942

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

4.432

3.883

Pok/ Wau reserve

0

0

Exploitatiereserve

3.883

3.883

Onverdeeld resultaat

549

0

Voorzieningen

0

0

Langlopende schulden

0

0

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

22.518

11.059

Crediteuren

1.949

197

Belastingen en premies sociale lasten

0

21

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Overige schulden en overlopende passiva

20.569

10.841

Totaal passiva

26.950

14.942

Toelichting

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De opgenomen investering betreft kosten ten behoeve van het nieuwe orderadministratie en planningssysteem (TMS) bij IPKD. De beschikkingsmacht die RBL heeft over TMS vloeit voort uit licentieafspraken met de leverancier. Met de leverancier zijn contractuele afspraken gemaakt over het gebruiksrecht van de TMS-licenties tot 1 maart 2024 met een mogelijke verlenging tot 1 maart 2027. TMS is in 2023 in gebruik genomen, waarna de afschrijving is gestart rekening houdend met de termijn waarover RBL het gebruiksrecht heeft over de licenties.

Vlottende activa

Debiteuren

De post debiteuren bestaat uit het: moederdepartement van BZK € 0,4 mln. en overige departementen € 1,7 mln.

Overige vorderingen en overlopende activa

Het aandeel van het moederdepartement ministerie van BZK bedraagt € - 0,4 mln., het aandeel overige departementen € 3,0 mln. en het aandeel derden € 0,4 mln.

Liquide middelen

Alle tegoeden van RBL worden aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding.

Passiva

Eigen vermogen

Het verloop in het eigen vermogen is in 2023 als volgt:

Tabel 94 Eigen vermogen

x € 1.000

POK/Wau reserve

Exploitatie reserve

Onverdeeld resultaat

Totaal eigen vermogen

Stand 1 januari 2023

0

3.883

0

3.883

Verwerking onverdeeld resultaat 2022

0

0

0

0

Afstorting naar eigenaar

0

0

0

0

Resultaat 2023

0

0

549

549

Stand 31 december 2023

0

3.883

549

4.432

In de stand per 1 januari 2023 is een storting verwerkt van het moederdepartement van € 3,9 mln. zoals toegewezen aan RBL na de ontvlechting van het eigen vermogen van UBR.

Na verwerking van het resultaat 2023 resteert een positief eigen vermogen van € 4,4 mln.

Kortlopende schulden

Crediteuren

Het crediteuren bedrag van € 2,0 mln. heeft betrekking op derden.

Overige schulden en overlopende passiva

Het aandeel van het moederdepartement ministerie van BZK bedraagt € 6,2 mln., het aandeel overige departementen € 0,3 mln. en het aandeel derden € 14,1 mln.

De overige schulden en overlopende passiva bestaan uit € 16,1 mln. nog te betalen kosten, € 0,6 mln. vooruitgefactureerde bedragen en € 3,9 mln. voor personeelsgerelateerde verplichtingen.

Kasstroomoverzicht

Tabel 95 Kasstroomoverzicht over 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

1

2

(3)=(2)-(1)

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

0

‒ 4.343

‒ 4.343

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

0

143.310

143.310

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

0

‒ 117.746

‒ 117.746

2.

Totaal operationele kasstroom

0

25.564

25.564

 

Totaal investeringen (-/-)

0

‒ 534

‒ 534

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

2

2

3.

Totaal investeringskasstroom

0

‒ 532

‒ 532

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (1+2+3+4)

0

20.689

20.689

Toelichting

In de beginstand per 1 januari van het rekeningcourant saldo aangehouden bij RHB is de storting van het moederdepartement in het eigen vermogen, zoals ontvlochten uit UBR, van € 3,9 mln. verwerkt.

Operationele Kasstroom

De positieve operationele kasstroom is met name het gevolg van actief incassobeleid op openstaande debiteuren per 1 januari 2023.

Investeringskasstroom

Dit betreft mn. de uitgaande kasstroom als gevolg van investeringen in het nieuwe orderadministratie en planningssysteem (TMS) bij IPKD in 2023.

Doelmatigheidsindicatoren

Tabel 96 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2023
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2020

2021

2022

2023

2023

RBO

     

Omschrijving Generiek Deel

     

Omzet per uur

0

0

0

64,32

0

Kostprijs per uur

0

0

0

64,25

0

Omzet per productgroep (PxQ) bedragen x € 1.000

     

Structurele Dienstverlening

0

0

0

102.959

0

Extra Dienstverlening

0

0

0

4.352

0

Overige omzet

0

0

0

2.370

0

      

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

0

0

0

544,67

0

Saldo van baten en lasten (%)

0%

0%

0%

1,1%

0%

Kwaliteitsindicator 1 - MTO

0

0

0

NVT

0

      

IPKD

     

Omschrijving Generiek Deel

     

Omzet per fte

0

0

0

136.446

0

Kostprijs per fte

0

0

0

140.734

0

Omzet per productgroep (PxQ) bedragen x € 1.000

     

Koerier

0

0

0

3.260

0

Transport

0

0

0

7.295

0

Zelftesten

0

0

0

400

0

Rijksdocumenten

0

0

0

8.797

0

      

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

0

0

0

144,76

0

Saldo van baten en lasten (%)

0%

0%

0%

‒ 3,3%

0%

Kwaliteitsindicator 1 - MTO

0

0

0

NVT

0

Toelichting

% Saldo baten en lasten

RBL komt ultimo 2023 op een % saldo baten en lasten van 0,4%, waarvan ‒ 3,3% aandeel van IPKD en 1,1% van RBO.

Aantal FTE RBO

Het gemiddeld aantal fte bij RBO bedraagt 544,67 fte. In 2023 is een stijgende lijn te zien vanwege het aannemen van meer ambtelijke beveiligers in plaats van uitbesteding aan de markt.

Aantal FTE IPKD

Het aantal fte bij IPKD bedraagt 144,76 en is stabiel gedurende 2023.

Kwaliteitsindicator I - MTO

In 2023 heeft er een medewerkers tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Binnen RBL was de respons te laag om resultaten te genereren. Er worden diverse maatregelen getroffen zodat de volgende meting wel voldoende respons oplevert. De volgende meting staat voor 2025 gepland.

Omzet/ kostprijs per fte

In de OW2023 is uitgegaan van een kostendekkende begroting, per definitie is de omzet per FTE gelijk aan de kostprijs. De omzet en kostprijs per uur worden gecorrigeerd met baten en lasten voorgaande jaren. In 2023 heeft IPKD echter een negatief resultaat behaald waardoor de omzet per FTE lager is dan de kostprijs, bij de RBO is dit andersom omdat er een licht positief resultaat is behaald.

Licence