Base description which applies to whole site

Toelichting op de saldibalans per 31 december 2023 H VII

Waardensprong beginbalans invlechting OBF en RIS.

Begrotingstechnisch is vanaf 1 januari 2023 het agentschap UBR opgehouden te bestaan. De twee onderdelen OBF en RIS maken de overstap vanuit het batenlastenstelsel naar het kasverplichtingenstelsel. Dat maakt dat er voor deze twee onderdelen een overdrachtsbalans is opgesteld conform de vereisten vanuit het kasverplichtingenstelsel.

Dit betreft de navolgende balansposten met de navolgende bedragen

Tabel 98 Waardensprong

Balanspost

OBF

RIS

Totaal

10a en 10 Vorderingen

14.625

1.964

16.589

11a en 11 Schulden

2.879

0

2.879

14a en 14 Andere verplichtingen

10.176

724

10.900

Ad 1. en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen m.b.t. het jaar 2023 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is onder andere opgebouwd uit het saldo bij de banken en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Tabel 99 Overzicht liquide middelen (bedragen in €)

Liquide middelen

Saldo

a) Kasbeheerders Rijksdiensten

2.346.194

b) Houders Kleine Kas

536

c) Overige liquide middelen

0

  

Totaal

2.346.730

Ad a) Kasbeheerders Rijksdiensten

Deze post is gebaseerd op de verantwoording van de kasbeheerder. Deze post bestaat uit het banksaldo van de kasbeheerder AIVD.

Ad b) Houders Kleine Kas

Het bedrag bestaat uit voorschotverstrekkingen aan houders van een kleine kas en is gebaseerd op saldoverklaringen.

Ad 4a. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Op de Rekening‑courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet van genoemd departement.

Tabel 100 Overzicht Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (bedragen in €)

Rekening-courant

Saldo

a) Rekening-courant FIN/RHB

8.482.249.559

  

Totaal

8.482.249.559

Het saldo vertegenwoordigt de reguliere mutaties met betrekking tot Hoofdstuk VII.

Ad 5. Rekening-courant RHB Begrotingsreserves

Tabel 101 Overzicht Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding begrotingsreserves (bedragen in €)

Rekening-courant

Saldo

a) Rekening-courant FIN/RHB NHG

376.289.007

b) Rekening-courant FIN/RHB WOCO

78.347.010

c) Rekening-courant Financiële Herplaatsingsgarantie

138.100.000

Totaal

592.736.017

Het saldo vertegenwoordigt de middelen van de risicovoorzieningen Nationale Hypotheekgarantie (NHG), Sanerings- en projectsteun woningcorporaties en de financiële herplaatsingsgarantie.

Licence