Base description which applies to whole site

Ad 10. Vorderingen

Ad 10a. Tegenrekening vorderingen

Het saldo vorderingen per 31 december 2023 wordt hieronder per ontstaansjaar en per artikel gespecificeerd:

Tabel 106 Overzicht vorderingen naar ontstaansjaar (bedragen in €)

Ontstaansjaar

Saldo

2018

49.540

2019

88.990

2020

176.747

2021

104.470

2022

1.893.313

2023

52.006.658

Totaal excl. Toeslagen

54.319.718

  
  

Toeslagen

 

Toeslagjaar 2015 en ouder

14.594.432

Toeslagjaar 2016

11.984.708

Toeslagjaar 2017

17.258.885

Toeslagjaar 2018

26.791.895

Toeslagjaar 2019

38.840.920

Toeslagjaar 2020

61.014.894

Toeslagjaar 2021

96.583.981

Toeslagjaar 2022

180.615.791

Toeslagjaar 2023

50.029.503

  

Totaal toeslagen

497.715.010

  

Totaal

552.034.728

Tabel 107 Overzicht tegenrekening vorderingen per artikel per 31 december 2023 (bedragen in €)

Art.

Omschrijving

Saldo

1

Openbaar bestuur en democratie

141.292

2

Nationale veiligheid

3.754.492

3

Woningmarkt

499.155.149

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

6.800.590

5

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

525.472

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

11.870.824

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

267.985

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

0

11

Centraal apparaat

29.518.923

12

Algemeen

0

14

Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

0

Totaal

 

552.034.727

Naar mate van opeisbaarheid

Alle vorderingen zijn direct opeisbaar.

Toelichting

Artikel 2: Nationale Veiligheid

Het betreft hier vorderingen met betrekking tot pensioenpremies voor medewerkers welke gedetacheerd zijn bij Internationale Volkenrechtelijke organisaties (€ 0,1 mln.), openstaande vorderingen betreffende veiligheidsonderzoeken (€ 2,9 mln.) en openstaande vorderingen van detacheringen (€ 0,7 mln.).

Artikel 3: Woningmarkt

Het saldo betreft de door Belastingdienst ingestelde terugvorderingen (€ 497 mln.) van verstrekte huurtoeslagen.

In 2021 is besloten dat bij gedupeerden in de toeslagenaffaire de publieke schulden worden kwijtgescholden. Deze kwijtschelding raakt de post vorderingen bij de huurtoeslag. In een schatting van begin 2024 komen er circa 32.000 ouders in aanmerking voor een kwijtschelding van schulden bij de huurtoeslag en is de totale openstaande vordering circa € 32 mln. Dit betekent een toename in 2023 van circa 4.500 ouders en een stijging van circa € 4,5 mln. van de totale openstaande vordering. Als openstaande vorderingen uiteindelijk zijn kwijtgescholden, wordt dit in de post vorderingen in de saldibalans verwerkt.

In 2023 is bij circa 2.847 personen een totaal van 5.531 openstaande vordering(en) kwijtgescholden voor een bedrag van in totaal € 6,6 mln. Een deel van deze vorderingen zijn kwijtscheldingen, vanwege verjaring.

In 2020 is na de uitbraak van COVID-19 bij de toeslagen de (dwang)invordering stopgezet. Dit raakt de post vorderingen bij de huurtoeslag. In 2023 is de invordering weer opgestart, waarbij vanaf augustus een stijging in de ontvangsten wordt waargenomen die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door deze invordering. Het is de verwachting dat niet alle stopgezette vorderingen alsnog kunnen worden geïnd ondanks de toenemende ontvangsten. Als vorderingen uiteindelijk niet kunnen worden geïnd, wordt dit in de post vorderingen in de saldibalans verwerkt. Het aantal vorderingen en de totale vordering die het betreft, zijn nog niet bekend.

Artikel 4: Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Het betreft vorderingen (€ 6,8 mln.) welke in beheer zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), voor onder andere de regeling reductie energiegebruik woningen, duurzaam maatschappelijk vastgoed en fonds energiebesparing verhuurders.

Artikel 5: Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

Dit betreft voornamelijk een vordering op de bijdrageverlening 2022 aan KOOP/Logius voor beheer en doorontwikkeling van het Digitaal Stelstel Omgevingswet (€ 0,5 mln.).

Artikel 6: Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Het gaat hier met name om een vordering betreffende een bijdrage aan Logius ten behoeve van het jaarplan GDI (€ 7,2 mln.). Daarnaast staat er nog een vordering uit met betrekking tot een bijdrage aan DigiD voor doelgroepverbreding (€ 0,6 mln). Ook staan er nog vorderingen uit bij APG (€ 1,0 mln.) voor GDI en voor een pilot ecosysteem BRP. Daarnaast heeft er per abuis een dubbele betaling aan Logius plaatsgevonden (€ 0,5 mln.). Voor de invoering van de bekendmakingswet is een vordering opgenomen van € 0,5 mln.

Artikel 7: Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Er staat een vordering open voor Leeuwendaal met betrekking tot P-Direkt.

Artikel 11: Centraal apparaat

Voor de kasbeherende diensten OBF en RIS staat een totaal bedrag aan vorderingen van € 16,0 mln. open. Dit betreft dienstverlening die in Q1 2024 wordt afgewikkeld. Voor de vorderingen van Doc-direkt (€ 8,9 mln.) geldt dit ook. De geleverde producten die in 2023 nog niet door de afnemers betaald zijn worden in 2024 afgerekend. Daarnaast staat er een vordering (€ 11,1 mln.) open inzake de saneringsbijdrage aan WSW, welke eind 2023 is vastgesteld.

Licence