Base description which applies to whole site

Ad 11. Schulden

Ad 11a. Tegenrekening schulden

Tabel 108 Overzicht Schulden (bedragen in €)
 

Saldo

Schulden

1.636.221

  

Totaal

1.636.221

Dit betreft de voorziening VML personeel VijfkeerBlauw. Deze heeft een looptijd van 8 jaar en wordt in 2032 volledig afgewikkeld.

Ad 12. Voorschotten

Ad 12a. Tegenrekening voorschotten

De saldi van de per 31 december openstaande voorschotten en van de in 2023 afgerekende voorschotten worden hieronder per ontstaansjaar en naar artikel gespecificeerd:

Tabel 109 Overzicht voorschotten naar ontstaansjaar (excl. toeslagen) (bedragen in €)

Ontstaansjaar

Stand 01-01-2023

Correctie beginstand

Gecorrigeerde stand 01-01-2023

Verstrekt 2023

Afgerekend 2023

stand 31-12-2023

t/m 2018

453.069.321

0

453.069.321

 

25.020.308

428.049.013

2019

75.250.903

0

75.250.903

 

15.299.327

59.951.577

2020

712.554.802

0

712.554.802

 

57.930.434

654.624.368

2021

1.355.684.353

0

1.355.684.353

 

192.224.214

1.163.460.138

2022

1.482.844.724

0

1.482.844.724

 

288.971.931

1.193.872.794

2023

0

0

0

2.708.832.101

2.786.935

2.706.045.166

Totaal (excl. toeslagen & RVO)

4.079.404.103

0

4.079.404.103

2.708.832.101

582.233.149

6.206.003.056

       

RVO

Stand 01-01-2023

Correctie beginstand

Gecorrigeerde stand 01-01-2023

Verstrekt 2023

Afgerekend 2023

stand 31-12-2023

Het verloop RVO wordt toegewezen naar het verslagjaar 2023

393.600.074

‒ 12.000

393.588.074

504.944.156

90.164.041

808.368.189

Totaal RVO

393.600.074

‒ 12.000

393.588.074

504.944.156

90.164.041

808.368.189

       

Totaal (excl. toeslagen)

4.473.004.178

‒ 12.000

4.472.992.178

3.213.776.257

672.397.190

7.014.371.245

       

Toeslagen

Stand 01-01-2023

Correctie beginstand

Gecorrigeerde stand 01-01-2023

Verstrekt 2023

Afgerekend 2023

stand 31-12-2023

Toeslagjaar 2023

353.360.862

0

353.360.862

4.233.032.697

0

4.586.393.559

Toeslagjaar 2022

3.930.028.230

0

3.930.028.230

28.338.437

3.807.887.793

150.478.874

Toeslagjaar 2021

171.262.056

0

171.262.056

0

131.263.853

39.998.203

Toeslagjaar 2020

33.756.467

0

33.756.467

0

26.315.283

7.441.184

Toeslagjaar 2019

2.222.955

0

2.222.955

0

1.424.374

798.581

Toeslagjaar 2018

422.824

0

422.824

0

422.824

0

Totaal toeslagen

4.491.053.394

0

4.491.053.394

4.261.371.134

3.967.314.127

4.785.110.401

       

Eindtotaal

8.964.057.572

‒ 12.000

8.964.045.572

7.475.147.390

4.639.711.317

11.799.481.645

Tabel 110 Overzicht openstaande voorschotten per artikel (bedragen in €)

Art.

Omschrijving artikel

 

Saldo

1

Openbaar bestuur en democratie

 

623.765.493

2

Nationale veiligheid

 

5.557.332

3

Woningmarkt

 

7.709.280.682

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

 

2.220.295.030

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

 

371.045.156

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

 

678.423.352

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

 

85.905.113

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

 

89.389.000

11

Centraal apparaat

 

11.905.984

12

Algemeen

 

3.914.503

14

Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

 

0

 

Totaal openstaande voorschotten

 

11.799.481.645

Toelichting

Artikel 1: Openbaar bestuur en democratie

Het betreft specifieke uitkeringen Kansrijke Wijk 2023 (€ 52,7 mln.), subsidies aan politieke partijen 2023 in het kader van de Wfpp (€ 17,2 mln.), subsidie ProDemos 2023 (€ 9,0 mln.) en bijdrage aan ICTU Zicht op ondermijning 2023 (€ 1,3 mln.). Aan de Oorlogsgravenstichting is een voorschot verstrekt van € 3,9 mln. Voor het bevorderen van krimpproblematiek zijn er specifieke uitkeringen (bevolkingsdaling) aangegaan ( € 11,2 mln.). Aan Rijkswaterstaat is een bijdrage van € 2,7 mln. verleend ten behoeve van het Kenniscentrum WOII, vaststelling vindt plaats in 2024. Met betrekking tot ondersteuning City Deals (€ 0,8 mln.) en de doorontwikkeling Agenda Stad (€ 0,7 mln.) staan er voorschotten open. Voor de compensatie hoogwater Limburg is een voorschot uitgekeerd van € 3,2 mln. als compensatie voor de zwaarst getroffen gemeenten. Met betrekking tot de regiodeals staat een totaal van € 425,5 mln. open. Deels zijn dit in de 15 specifieke uitkeringen die BZK overgenomen heeft van LNV (€ 273,9 mln.). Daarnaast is vanuit de specifieke uitkering regiodeals 4e tranche, 55% van het totaal budget verdeeld over 14 regiodeals (€ 151,7 mln.). De gemeente Rotterdam heeft voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) vanuit OCW een specifieke uitkering ontvangen voor continuering Dagprogrammering (€ 7,6 mln.) en vanuit SZW (€ 3,2 mln.) voor extra inzet op activering en re-integratie.

Artikel 2: Nationale Veiligheid

Met betrekking tot het programma Arbeidsparticipanten 2023 is aan O&P Rijk een voorschot verstrekt van € 2,5 mln. Daarnaast staan er nog voorschotten open betreffende beveiliging van KMAR en veiligheidsonderzoeken door UVO (€ 0,5 mln.), een voorschot met betrekking tot het BSB-convenant (€ 1,1 mln.) en diverse projecten voor Defensie ( €1,1 mln.).

Artikel 3: Woningmarkt

Het saldo betreft grotendeels de voorschotten die de Belastingdienst (€ 4.785 mln.) heeft verstrekt ten behoeve van de huurtoeslagen.

Voor Bazalt Wonen is een voorschot (€ 3,1 mln.) verstrekt voor Ontwikkelen Sociale Woningbouw op Saba en Sint Eustatius. Voor Verhuurdersubsidie op de eilanden is € 2,3 mln. aan voorschotten verstrekt. Voor de nieuwbouw op Bonaire is een voorschot verstrekt van € 7,3 mln. Tevens heeft Bonaire een voorschot ontvangen van € 1,5 mln. voor de Pilot Particuliere huur en voor Bijzondere uitkering Infrastructuur 2023 van € 0,8 mln. Ook heeft Bonaire nog een voorschot (€ 3,0 mln.) ontvangen inzake Bijdrage 2023 Woondeal (1e tranche). Platform31 heeft een voorschot gehad van € 0,5 mln. voor de jaarlijkse instellingssubsidie. Het CBS heeft een voorschot ontvangen van in totaal € 3,6 mln. inzake de Woon-innovatie fase 2 en Convenant Bouwen en Bouwen 2023 en voor Woon 2024. De Woonbond heeft een voorschot ( € 1,1 mln.) ontvangen voor de jaarlijkse subsidie Landelijke Belangenbehartiging 2023. De VNG heeft een subsidie (€ 2,3 mln.) gehad inzake Ondersteuningsplan arbeidsmigranten 2022.

Voor de regelingen Volkshuisvestingsfonds (€ 656 mln.), Gebiedsbudget (€ 36 mln.), Startbouwimpuls (€ 162 mln.), Flexpools (€ 32 mln.), Flex- en transformatiewoningen (€ 48 mln.), Flexcity (€ 40 mln.) en voor de diverse tranches Woningbouwimpuls (€ 722 mln.) staan meerdere voorschotten open waarbij de verantwoording van deze regelingen liggen voornamelijk in de verre toekomst 2030 t/m 2060. Voor de gemeente Haarlemmermeer is een eenmalige specifieke uitkering verstrekt (€ 9,9 mln.) in het kader van NOVEX gebiedsontwikkeling Hoofddorp. Aan het RVB is een bijdrage (€ 9,8 mln.) verstrekt inzake Ontwikkeleenheid en een bijdrage (€ 195 mln.) inzake aankoop 2000 flexwoningen. Aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is een subsidie verstrekt in meerdere voorschotten inzake Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie. Dit betreft een totaal van € 80 mln. met verantwoording in 2033.

Artikel 4: Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Meer dan de helft van de openstaande voorschotten (€ 653 mln.) uit specifieke uitkeringen aan gemeenten en provincies met betrekking tot aanpak energiearmoede, proeftuin aardgasvrije wijk en natuurinclusief. Daarnaast zijn er voorschotten (€ 452 mln.) verstrekt aan de stichting Nationaal Warmtefonds waarbij de verantwoording in latere jaren wordt verwacht.

Artikel 5: Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

VNG heeft totaal € 5,5 mln. aan voorschotten ontvangen voor implementatieondersteuning ten behoeve van inwerkingtreding Omgevingswet. Verantwoording volgt in 2024 en 2025. Het Kadaster heeft € 49,4 mln. aan voorschotten ontvangen voor de tactische beheer, afbouw, implementatie, uitbouw en beheer (verantwoording 2024 en verantwoording 2025). Dit geldt ook voor Geonovum, een voorschot van € 2,4 mln. en voor RWS, een voorschot van € 26 mln. De vaststellingen volgen in 2024.

Artikel 6: Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Aan het CJIB is onder andere een voorschot (€ 2,0 mln.) verstrekt voor de pilot bewindsgegevens en voor het vorderingenoverzicht. De Kamer van Koophandel heeft een voorschot (€ 0,3 mln.) ontvangen ten behoeve van de ontwikkeling van een Light e-herkenning. Logius heeft voor een bedrag van € 36,9 mln. aan voorschotten ontvangen voor onder andere DigiD met eRijbewijs alsmede voor het programma Machtigen en de doorontwikkeling eID BSN-koppelregister. Het RDW heeft een voorschot van € 15,8 mln. ontvangen ten behoeve van het eID-applet. De stichting ICTU heet een voorschot ontvangen van € 64,5 mln. onder andere voor cyber security en ondersteuning regulering algoritmes. Voor de digitale informatiepunten is aan diverse gemeenten en Koninklijke bibliotheek een voorschot verstrekt van € 19,3 mln. Aan Logius is voor onder andere de GDI-voorzieningen een voorschot vertrekt van € 326,3 mln. Aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is voor beheer en exploitatie van diverse systemen waaronder BRP, BSN en eIDAS een voorschot vertrekt van € 77,2 mln. De vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft voor een bedrag van € 9,4 mln. aan voorschotten ontvangen onder andere voor de lokale ketenaanpak Digitale Inclusie en Haal Centraal.

Artikel 7: Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Voor de realisatie van het Platform Openbare Overheidsinformatie (PLOOI) (€ 15,4 mln.) en het project Infostroom Kamerstukken (3,6 mln.) is aan Logius/Koop voorschotten verstrekt. De projecten lopen tot einde 2024. Voor het actieplan Open Overheid heeft stichting ICTU voorschotten ontvangen van totaal € 0,4 mln. De verantwoordingsstukken worden in 2024 verwacht. Ten behoeve van de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO) voor de periode 2022-2026 is aan de VNG een subsidie verstrekt. Op dit moment bedraagt het voorschot € 1,2 mln. Voor de UBR-Package Deal 2023 is er een voorschot verstrekt aan Rijksorganisatie ODI (voorheen UBR) voor het verbeteren van de informatiehuishouding in 2023. Voor Advanced Search (Doc-Direkt) is een bijdrage (€ 3,0 mln.) verstrekt voor fase 1 en fase 2. Het einde van de looptijd is 2024.

Aan ICTU is € 16 mln. aan voorschotten verleend voor de programma’s Vensters op Bedrijfsvoering en Internetspiegel en voor het programma Grenzeloos samenwerken. Voor de pensioenen van gepensioneerd personeel uit de overzeese gebieden is een voorschot verstrekt aan de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen van € 6 mln. Aan P-Direkt is een voorschot verleend voor het P-systeem van € 6 mln.

Voor RADIO is een voorschot van € 0,2 mln. verstrekt voor uitvoering van de I-strategie. Voor I-vakmanschap is aan ODI € 0,4 mln. bevoorschot voor een nieuw project in 2024. Daarnaast staat er voor I-vakmanschap een voorschot (€ 3,3 mln.) aan ODI uit voor een meerjarige opdracht. In 2027 vindt daar de afrekening van plaats. Voor het vernieuwen van het Rijks ICT-dashboard is € 1,3 mln. bijgedragen middels een voorschot aan ICTU. In 2023 vindt nog een doorontwikkeling plaats in samenwerking met ICTU waarbij het dashboard zal landen op het Standaard Platform. Aan Logius is een voorschot (€ 4,8 mln.) voorzien met betrekking tot het Rijksoverheidsnet.

De oplevering van de eindverantwoording van het project visie-ontwikkelingen, waarvoor ICTU een voorschot (€ 0,5 mln.) heeft gekregen, is verschoven naar eind april 2024. SSC-ICT voer het project generieke emailarchivering uit en heeft daarvoor in 2022 en 2023 totaal een voorschot verkregen van €1,9 mln. Rijksorganisatie OD heeft in 2023 een voorschot (€ 4,8 mln.) gekregen voor het programma Open Overheid. Na ontvangst en beoordeling van de jaarrapportage zal in maart 2024 tot vaststelling worden overgegaan.

Aan de Belastingdienst (€ 1,0 mln.) en aan SSC DJI (€ 0,5 mln.) zijn voorschotten verstrekt voor het inrichten van een rijkshub. OBF heeft voorschotten (€ 0,7 mln.) gekregen voor het beheer van de centrale voorzieningen rijksinkoopstelsel. Voor Transitie DigiInkoop heeft Logius een bijdrage (€ 0,3 mln.) gekregen. Stichting ICTU heeft totaal € 0,7 mln. aan voorschotten gekregen voor het beheer en onderhoud van het SPENDportaal en voor het werkomgeving en belevingsonderzoek. Stichting kenniscentrum People & Buildings heeft een subsidie (€ 1,0 mln.) in 2023 ontvangen voor werk in transitie.

Artikel 9: Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Het openstaand saldo betreft grotendeels een voorschot aan het RVB van € 89,3 mln. voor de zakelijke lasten en voor het uitvoeren van het rijkshuisvestingsbeleid voor beheer en onderhoudskosten, beheer monumenten, energiebesparing, ondersteuning en stimulering architectonische kwaliteit. Na ontvangst van de verantwoordingsinformatie wordt dit voorschot in de loop van 2024 afgewikkeld.

Artikel 11: Centraal apparaat

De Openstaande voorschotten op dit artikel betreft voornamelijk de bevoorschotting van Loyalis voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) van € 11,5 mln.

Artikel 12: Algemeen

Op dit moment staat er voor € 1,4 mln. aan voorschotten open t.b.v. de uitvoering van het BZK transparant programma. De voorschotten zijn betaald aan diverse agentschappen. De decharge zal plaats vinden in 2024. Daarnaast betreft het een subsidie (€ 1,3 mln.) voor een wetenschappelijk samenwerkingsverband van de AIVD met de Technische Universiteit Delft. Omdat artikel 2 "Nationale Veiligheid" een apparaatsartikel is waar geen subsidies opgenomen kunnen worden, wordt de subsidie via artikel 12 "Algemeen" verstrekt.

Licence