Base description which applies to whole site

9. Jaarverantwoording agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) per 31 december 2023

Inleiding

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens. In een constant veranderende samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van essentieel belang.

RvIG staat voor:

  • een uitstekende dienstverlening;

  • samenwerking met ketenpartners;

  • toekomstbestendig door innovatie;

  • de burgers;

  • zowel analoog als digitaal

De verbetering van onze producten staat nadrukkelijk op de agenda. We werken aan wendbaarheid, continu verbeteren en innoveren in de uitvoering. Hiervoor is een doorontwikkeling nodig in de wijze van besturen en prioriteren. Zowel binnen de RvIG als in de samenwerking met anderen.

Op basis van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) voert RvIG het beheer over de registratie van ingezetenen, BRP en de Registratie niet-ingezetenen (RNI) met als doel om alle overheidsorganisaties te kunnen voorzien van dezelfde persoonsgegevens van de inwoners van ons land, waaronder het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Naast verantwoordelijkheid voor de beheervoorziening Burgerservicenummer (BSN), beheert RvIG het foutenmeldpunt voor vermoedens over BSN-nummerfouten en voert controle op mogelijke dubbelinschrijvingen.

RvIG ziet toe op de productie en het aanvraag- en uitgifteproces bij uitgevende instanties van reisdocumenten. Daarnaast beheert RvIG het ‘Register Paspoortsignalering’ (RPS), Basisregister 'Reisdocumenten’ (BRR) en ‘Verificatieregister Reisdocumenten’ (VR).

Bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI) zijn gedurende 2023 in totaal 7.115 meldingen (2022: 6.151) ontvangen. Voor het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) zijn er in 2023 1.116 meldingen (2022: 749), welke hoofdzakelijk betrekking hadden op Rijksbrede basisregistraties.

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is een samenwerking van de rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties met gemeenten om op basis van risicosignalen adressen te onderzoeken, waarbij ook een huisbezoek wordt afgelegd.

Met de Electronic Identification Authentication and Trust Services (eIDAS) faciliteert RVIG betrouwbaar en grensoverschrijdend gebruik van Europese erkende inlogmiddelen.

Bedrijfsvoering

Tabel 30 BRP Berichten verkeer 2023 (aantallen x 1.000)

Soort

(1) Begroting 2023

(2) Realisatie 2023

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Tarieffinanciering

179.522

168.529

‒ 10.993

Budgetfinanciering

225.536

225.403

‒ 133

RvIG (intercompany)

120.722

125.656

4.934

Vrijgesteld

15.928

15.928

0

Totaal

541.708

535.516

‒ 6.192

De exploitatie van de BRP is ook in 2023 gebaseerd op een abonnementenstructuur. Over het jaar 2023 is een negatief exploitatieresultaat behaald van bijna € 19,8 mln. bij het reguliere beheer van de BRP. Conform Besluit Basisregistratie Personen (BRP) artikel 13 lid 2 sub a wordt dit bedrag verrekend met de gebruikers van de BRP.

Tabel 31 Reisdocumenten 2023 (aantallen x1.000)

Soort

(1) Begroting 2023

(2) Realisatie 2023

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Paspoorten 5 jaar geldigheid

266

466

200

Paspoorten 10 jaar geldigheid

505

563

58

Identiteitskaarten 5 jaar geldigheid

295

376

81

Identiteitskaarten 10 jaar geldigheid

448

230

‒ 218

Totaal

1.514

1.635

121

De beheerkosten van de reisdocumentenketen en de kosten van de productie en distributie van de reisdocumenten worden gedekt met rijksleges, in rekening gebracht bij de uitgevende instanties. De verwachte sterke afname in aantallen vanaf 2019 door de verlenging van de geldigheid van diverse reisdocumenten van 5 naar 10 jaar in 2014, heeft zich vooralsnog minder sterk ingezet.

Staat van baten en lasten

Tabel 32 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap RvIG 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie 2022 (4)

Baten

    

- Omzet

112.388

121.937

9.549

136.249

waarvan omzet moederdepartement

45.302

64.158

18.856

59.345

waarvan omzet overige departementen

0

247

247

70

waarvan omzet derden

67.086

57.532

‒ 9.554

76.834

Rentebaten

0

1.158

1.158

0

Vrijval voorzieningen

26.905

29.017

2.112

14.406

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

139.293

152.112

12.819

150.655

     

Lasten

    

Apparaatskosten

138.149

153.084

14.935

142.730

- Personele kosten

34.913

42.092

7.179

38.647

waarvan eigen personeel

27.612

27.087

‒ 525

24.965

waarvan inhuur externen

6.268

14.150

7.882

13.124

waarvan overige personele kosten

1.033

855

‒ 178

558

- Materiële kosten

103.236

110.992

7.756

104.083

waarvan apparaat ICT

375

39

‒ 336

1.238

waarvan bijdrage aan SSO's

200

227

27

193

waarvan overige materiële kosten

102.661

110.726

8.065

102.652

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

9.936

7.218

‒ 2.718

5.820

- Materieel

7.996

4.916

‒ 3.080

4.177

waarvan apparaat ICT

100

0

‒ 100

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

7.896

4.916

‒ 2.980

4.177

- Immaterieel

1.940

2.302

362

1.643

Overige lasten

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

148.085

160.302

12.217

148.550

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 8.792

‒ 8.190

602

2.105

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 8.792

‒ 8.190

602

2.105

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement

De omzet is bijna € 18,9 mln. hoger dan de begroting. Dit komt doordat de activiteiten voor onder andere Toekomst BRP. Van het moederdepartement heeft RvIG ruim € 2,1 mln. meer dan begroot ontvangen voor de budget-gefinancierde afnemers.

Omzet derden

De omzet derden bestaat uit het tarief gefinancierde BRP-berichtenverkeer en de verstrekte reisdocumenten. De realisatie van de omzet reisdocumenten is € 2,6 mln. hoger dan begroot, doordat de uitgifte van reisdocumenten in 2023 minder is afgenomen dan begroot. De realisatie van de omzet BRP is € 12,2 mln. lager dan begroot. Dit komt enerzijds door de lagere tariefstelling ten behoeve van verrekening met de schuld aan gebruikers BRP. Anderzijds is er sprake van een verschuiving van € 3,2 mln. naar omzet moederdepartement.

Rentebaten

Sinds eind 2022 is sprake van een positief rentepercentage. Hierdoor is in 2023 sprake van rentebaten.

Vrijval voorzieningen

De vrijval voorziening heeft betrekking op de voorziening reisdocumenten. Vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten) voor volwassenen heeft RvIG toestemming van het Ministerie van Financiën een langlopend vreemd vermogen, namelijk een egalisatierekening op de balans op te voeren (zie post voorziening).

Lasten

Personele kosten

Eigen personeel

De ambtelijke personele kosten zijn lager dan begroot als gevolg van het niet volledig ambtelijk invullen van de uitgebreide formatie.

Inhuur externen

Kosten voor externe inhuur zijn hoger dan begroot ten gevolge van tijdelijke personele inzet op niet in de begroting opgenomen tijdelijke opdrachten, zoals het programma Toekomst BRP. Gezien de tijdelijke aard van deze werkzaamheden en de schaarste van ICT-personeel op de arbeidsmarkt is ambtelijke werving niet reëel.

Materiële kosten

Bijdrage aan SSO's

De bijdrage aan SSO's is hoger dan begroot als gevolg van aanvullende kosten ter ondersteuning van de niet in de begroting opgenomen externe inhuur voor tijdelijke opdrachten.

Overige materiële kosten

De materiële kosten omvatten de kosten voor overhead en de kosten die direct of indirect nodig zijn voor het realiseren van de producten van RvIG, zoals de kosten voor het berichtenverkeer of de productiekosten van de reisdocumenten. De materiële kosten zijn € 8,1 mln. hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg van aanzienlijk hoger dan begrote productiekosten als gevolg van hogere aantallen aangevraagde reisdocumenten.

Afschrijvingskosten

Materieel

De afschrijvingskosten op materiële vaste activa betreffen met name de afschrijvingen op de in 2020 vervangen systemen ten behoeve van het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten.

Immaterieel

De afschrijvingskosten op immateriële vaste activa betreffen de afschrijvingen op gedurende 2021 tot en met 2023 in gebruik genomen ICT-voorzieningen.

Saldo van baten en lasten

Het gerealiseerde saldo van baten en lasten ad € 8,2 mln. negatief betreft een negatief resultaat ad € 19,8 mln. bij het beheer van de BRP, welke wordt verrekend met de schuld aan gebruikers van de BRP en een positief resultaat ad € 10,4 mln. bij het beheer en de uitgifte van de reisdocumenten, welke wordt verrekend met het moederdepartement. Daarnaast is sprake van een positief resultaat ad € 1,2 mln. op de RvIG-brede bedrijfsvoering.

Balans

Tabel 33 Balans per 31 december 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2023

Balans 2022

Activa

  

Vaste activa

42.624

39.324

Immateriële vaste activa

33.791

14.698

Materiële vaste activa

8.833

24.626

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

6.011

10.910

waarvan projecten in uitvoering

2.786

13.693

waarvan overige materiële vaste activa

36

23

Vlottende activa

41.791

84.544

Voorraden en onderhanden projecten

908

908

Debiteuren

8.871

3.342

Overige vorderingen en overlopende activa

19.760

15.222

Liquide middelen

12.252

65.072

Totaal activa:

84.415

123.868

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

6.459

5.301

Pok/ Wau reserve

0

0

Exploitatiereserve

5.301

5.301

Onverdeeld resultaat

1.158

0

Voorzieningen

0

29.017

Langlopende schulden

 

0

Leningen bij het Ministerie van Financiën

 

0

Kortlopende schulden

77.956

89.550

Crediteuren

6.244

10.298

Belastingen en premies sociale lasten

0

0

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Overige schulden en overlopende passiva

71.712

79.252

Totaal passiva

84.415

123.868

Toelichting

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Ten behoeve van de voorzieningen voor het aanvragen, registreren en uitgeven van reisdocumenten worden door RvIG applicaties ontwikkeld.

Materiële vaste activa

Installaties en inventarissen

De investering in installaties betreft de vervanging en ingebruikname van de systemen ten behoeve van het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten.

Projecten in uitvoering

In 2023 zijn uitgaven gedaan ten behoeve van het aanvragen, registreren en uitgeven van reisdocumenten. Vooralsnog zijn deze voorzieningen nog niet allemaal in gebruik genomen.

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden projecten

In verband met de wereldwijde schaarste van microchips houdt RvIG een voorraad aan van chips die nodig zijn voor de productie van reisdocumenten.

Debiteuren

De totale vordering op het moederdepartement bedraagt € 5,2 mln. Dit heeft uitsluitend betrekking op de BRP staffels. De totale vordering op andere departementen bedraagt € 1,5 mln. De vordering op derden ad € 2,3 mln. heeft hoofdzakelijk betrekking op de BRP-staffels.

Overige vorderingen en overlopende activa

De nog te ontvangen bedragen moederdepartement van € 11,2 mln. bestaan onder andere uit te ontvangen bijdrages voor diverse opdrachten.

De overige vorderingen en overlopende activa met betrekking tot derden ad € 8,6 mln. bestaan voornamelijk uit vooruitbetaalde kosten ad € 2,5 mln. en nog op te stellen facturen BRP en reisdocumenten ad € 6,1 mln.

Liquide middelen

RvIG beschikt per 31 december 2023 over € 12,3 mln. aan liquide middelen. Dit is lager dan aan het begin van het jaar 2023. De afname van de liquide middelen komt o.a. door het ingaan van een dipperiode als gevolg van de 10-jarige geldigheid van de reisdocumenten.

Passiva

Eigen vermogen

Exploitatiereserve

De Regeling agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan om reserves tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaren aan te houden. Voor 2023 mag conform de 5%-regel € 6,4 mln. worden aangehouden. Het restant van € 0,1 mln. wordt aan het moederdepartement afgedragen.

Voorzieningen

Deze voorziening heeft betrekking op de egalisatierekening reisdocumenten. Deze voorziening beslaat de periode van 2014 tot en met 2023. Het saldo ultimo 2023 is zodoende nihil.

Kortlopende schulden

Crediteuren

De ultimo 2023 aan het moederdepartement betaalbare facturen bedragen minder dan € 0,1 mln. De facturen die nog betaald moeten worden aan onder andere departementen ressorterende organisaties bedragen ultimo 2023 € 1,8 mln. De facturen die betrekking hebben op derden ad € 4,4 mln. betreffen de productiekosten van de reisdocumenten, maandelijkse berichtkosten, licenties en de inhuur van externen.

Overige schulden en overlopende passiva

De nog te betalen bedragen aan moederdepartement van bijna € 51,2 mln. bestaan voornamelijk uit te verrekenen resultaten op in 2021 en 2023 afgeronde opdrachten. Daarnaast is sprake van vooruitontvangen bedragen, nog te betalen huisvestingskosten en namens moederdepartement geïnde extra bijdragen BRP.

De nog te betalen bedragen aan derden hebben o.a. betrekking op de schuld aan gebruikers BRP ad € 10,9 mln. Dit bedrag wordt betrokken bij de bepaling van het toekomstige tarief. De overige nog te betalen bedragen ad € 8,2 mln. worden in de loop van 2024 verrekend.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

In 2019 is er in samenspraak met de inspecteur van belastingen geconcludeerd dat RvIG met betrekking tot de VPB voor de activiteiten reisdocumenten als onderneming aangemerkt moet worden. Er is een beroep gedaan op de vrijstelling van een wettelijke taak zodat de aanslag nihil zal zijn. De overige activiteiten zijn in 2017 vrijgesteld. De financiële administratie zal aangepast moeten worden als er sprake is van een belastingplicht. In 2023 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die leiden tot herziening van de vrijstelling en dus een belastingplicht.

In 2019 is een langlopende verplichting ten behoeve van de productie van reisdocumenten aangegaan. Deze verplichting loopt tot 31 maart 2029. De omvang van de resterende verplichting is afhankelijk van het aantal aangevraagde en geproduceerde reisdocumenten in de contractperiode.

Kasstroomoverzicht

Tabel 34 Kasstroomoverzicht over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

43.275

65.072

21.797

 

totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

112.388

162.369

49.981

 

totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 138.149

‒ 204.670

‒ 66.521

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 25.761

‒ 42.301

‒ 16.540

 

totaal investeringen (-/-)

‒ 32.625

‒ 10.519

22.106

 

totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 32.625

‒ 10.519

22.106

 

eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

beroep op leenfaciliteit (+)

15.200

0

‒ 15.200

4.

Totaal financieringskasstroom

15.200

0

‒ 15.200

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

89

12.252

12.163

Toelichting

Operationele Kasstroom

Doordat een deel van de operationele uitgaven worden gedekt middels verrekening met de schuld aan gebruikers BRP en de voorziening reisdocumenten is er sprake van een negatieve operationele kasstroom.

Investeringskasstroom

In 2023 heeft RvIG ruim € 10,5 mln. geïnvesteerd. Dit betreffen hoofdzakelijk investeringen in de voorzieningen ten behoeve van het aanvragen, registreren en uitgeven van reisdocumenten.

Financieringskasstroom

In de begroting 2023 is rekening gehouden met benodigde aanvullende financiering ad € 15,2 mln. Omdat RvIG per 1 januari 2023 beschikte over meer liquide middelen dan begroot, is in 2023 echter geen beroep gedaan op de leenfaciliteit.

Doelmatigheidsindicatoren

Tabel 35 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2023
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2020

2021

2022

2023

2023

Omschrijving generiek deel

     

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

239

252

279

296

324

Saldo van baten en lasten (%)

6,00%

25,60%

1,40%

‒ 5,38%

‒ 5,40%

Klanttevredenheid

7,2

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

      

Omschrijving specifiek deel

...

...

...

  

Kostprijzen per product (in €)

...

...

...

  

Abonnementsstructuur (B)

2.430

2.430

1.940

720

970

Reisdocumenten: Paspoort 5 jaar

23,19

23,68

24,01

24,66

24,39

Reisdocumenten: Paspoort 10 jaar

41,04

41,90

42,49

43,64

43,17

Identiteitskaart 5 jaar

5,86

7,52

7,63

7,84

6,16

Identiteitskaart 10 jaar

33,44

38,64

39,18

40,24

35,18

      

Beschikbaarheid

     

Beschikbaarheid GBA netwerk

100%

100%

100%

100%

100,0%

Beschikbaarheid GBA-V

100%

100%

100%

100%

99,9%

Responsetijd GBA-V

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

< 3 sec

Beschikbaarheid basisregister

100%

100%

100%

100%

99,9%

Beschikbaarheid verificatieregister

100%

100%

100%

100%

99,9%

Beschikbaarheid BSN

100%

100%

100%

100%

99,9%

Toelichting

Generiek deel

Fte-totaal

In 2023 is extra ambtelijk personeel aangetrokken. RvIG staat voor een aanzienlijke wervingsopgave met de uitbreiding van de formatie naar 324,3 fte’s.

Saldo van baten en lasten

Het exploitatieresultaat over eerdere boekjaren met betrekking tot de BRP wordt met de gebruikers van de BRP vereffend door de staffelprijs van de BRP in 2022 en latere jaren te laten dalen ten opzichte van de staffelprijs in 2021. Hierdoor zijn de tarieven in 2023 niet volledig kostendekkend en ontstaat een negatief saldo van baten en lasten. Dit negatieve saldo wordt met de openstaande schuld aan gebruikers BRP verrekend.

Specifiek deel

Kostprijzen per product

Abonnementstructuur

In de begroting 2023 is, in overleg met de gebruikers, rekening gehouden met een niet kostendekkende tariefstelling. Het hieruit voortkomende negatieve resultaat wordt verrekend met de schuld aan de gebruikers.

Reis- en identiteitsdocumenten

De werkelijke kostprijs van de paspoorten is in lijn met de begroting. De werkelijke kostprijs van de identiteitskaarten is hoger dan begroot als gevolg van het dekken van kosten voor toegevoegde functionaliteit.

Licence