Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Overzicht Rijksuitgaven pakket Wind in de zeilen

In 2020 is tussen de Zeeuwse partijen en het Kabinet het pakket Wind in de zeilen ofwel het bestuursakkoord Compensatiepakket marinierskazerne tot stand gekomen (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit pakket heeft een omvang van circa € 651,9 mln. voor de periode van 2020 tot en met 2030. In artikel 2.10 van het bestuursakkoord is afgesproken dat de Rijksbijdrage aan de afgesproken maatregelen inzichtelijk wordt gemaakt in een overzicht bij de begroting en daarmee het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onderstaand overzicht van het jaarverslag 2023 is opgesteld op basis van de verstrekte informatie van de betreffende departementen. In het overzicht is uitgegaan van de ontwerpbegroting 2023. Gedurende het jaar 2023 hebben er nog verschuivingen in de budgetten plaatsgevonden. In de vijfde voortgangsrapportage van de uitvoeringsregisseur is het financieel overzicht van de ontwerpbegroting 2023 opgenomen Kamerstukken vergaderjaar 2022-2023, 36 200 VII, nr. 2 (bijlage 8).

Tabel 130 Overzicht Rijksuitgaven pakket Wind in de zeilen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroting

Artikel

Instrument

Realisaties

Begroting

Verschil

    

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

           

Totaal

   

35.742

47.030

16.180

15.571

18.967

‒ 3.396

           

0. Compensatie gemaakte kosten

 

35.742

0

0

0

0

0

Vergoeding directe schade

DEF (X)

6. Investeringen

Voorzien in infrastructuur

20.942

0

0

0

0

0

OZB-achterstand

BZK (VII)

1. Openbaar bestuur en Democratie

Bijdrage aan medeoverheden

2.000

0

0

0

0

0

Overdracht gronden

DEF (X)

6. Investeringen

Voorzien in infrastructuur

12.800

0

0

0

0

0

           

1. Law Delta

 

980

1.100

2.304

2.000

304

Extra beveiligde inrichting (EBI)

JenV (VI)

34. Straffen en Beschermen

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

Hoogbeveiligde Zittingslocatie (HBZ)

JenV (VI)

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

Beveiligde overnachtingslocatie

JenV (VI)

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

Kenniscentrum ondermijning

JenV (VI)

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Bijdrage aan medeoverheden

980

1.100

2.304

2.000

304

           

2. Bereikbaarheid

 

10.000

0

0

4.500

‒ 4.500

Aanpassing dienstregeling NS

IenW (MF)

11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Reserveringen (Pakket Zeeland)

0

0

0

4.500

‒ 4.500

Aanleg extra infrastructuur

IenW (MF)

11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Reserveringen (Pakket Zeeland)

0

0

0

0

0

Ontwikkeling stationsgebied Vlissingen

BZK (VII)

1. Openbaar bestuur en democratie

Bijdrage aan medeoverheden

5.000

0

0

0

0

Slimme mobiliteit

BZK (VII)

1. Openbaar bestuur en democratie

Bijdrage aan medeoverheden

5.000

0

0

0

0

Rail Gent - Terneuzen

IenW (MF)

11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Reserveringen (Pakket Zeeland)

0

0

0

0

0

           

3. Delta Kenniscentrum

 

283

63

800

0

800

Toevoeging bekostiging opstartfase

OCW (VIII)

7. Hoger onderwijs

bekostiging

0

0

800

0

800

Kwartiermakersfase

OCW

16. Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Opdrachten

283

63

0

0

0

Delta Kenniscentrum (DCC)

OCW

16. Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Subsidies

0

0

0

0

0

           

4. Eerstelijnszorg

 

3.117

4.617

6.217

6.217

0

Toekomstgerichte zorginfrastructuur

VWS (XVI)

3. Langdurige zorg en ondersteuning

Subsidies (regelingen)

1.067

1.067

1.067

1.067

0

Huisartsen / Physical Assistant

VWS (XVI)

4. Zorgbreed beleid

Subsidies (regelingen)

800

2.300

3.900

3.900

0

Gezondheidscentrum Vlissingen/Walcheren

VWS (XVI)

3. Langdurige zorg en ondersteuning

Subsidies (regelingen)

1.250

1.250

1.250

1.250

0

           

5/6. Industrie en haven

 

400

150

0

0

0

Onderzoek industrie/haven

EZK (XIII)

2. Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Subsidies (regelingen)

0

150

0

0

0

Onderzoek industrie/haven

BZK (VII)

1. Openbaar bestuur en democratie

Bijdrage aan medeoverheden

400

0

0

0

0

           

7. Versterken Investeringsfonds Zeeland

 

10.000

5.000

5.000

5.000

0

Versterken Investeringsfonds Zeeland

EZK (XIII)

3. Toekomstfonds

Leningen

10.000

5.000

5.000

5.000

0

           

8. Kenniswerf

 

15.000

0

0

0

0

Kenniswerf

BZK (VII)

5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Bijdrage aan medeoverheden

15.000

0

0

0

0

           

9. Aardgasvrije wijken

 

0

4.000

0

0

0

Aardgasvrije wijk Vlissingen

BZK (VII)

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Bijdrage aan medeoverheden

0

4.000

0

0

           

10. Werkzoekenden naar werk in de regio

 

1.000

0

0

0

0

Arbeidsmarktregio Zeeland

BZK (VII)

1. Openbaar bestuur en democratie

Bijdrage aan medeoverheden

1.000

0

0

0

0

           

11. Ontvlechten Evides en PZEM

 

6.250

1.250

1.250

1.250

0

Evides

BZK (VII)

1. Openbaar bestuur en democratie

Bijdrage aan medeoverheden

6.250

1.250

1.250

1.250

0

Toelichting

1. Law Delta

Kenniscentrum ondermijning

Het Strategisch Kenniscentrum ondermijnende criminaliteit (SKC) heeft als doel het verkrijgen van een integraal, gezaghebbend strategisch beeld, dat inzicht geeft in de aard, omvang, trends en ontwikkelingen in fenomenen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Voor het opstellen van dit strategisch beeld wordt geabstraheerde informatie gebruikt van opsporings-, handhavings- en toezichtdiensten en uit lokale, regionale, nationale en internationale informatiebronnen. De uitgaven voor 2023 hebben betrekking op personeelskosten, van personeel wonend in Zeeland, huisvestingskosten en onderzoekskosten waarbij wordt samengewerkt met de Hogeschool Zeeland.

2. Bereikbaarheid

Op artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds zijn middelen gereserveerd voor beleidsprioriteiten of voorziene omstandigheden waarbij nog geen sprake is van een formele verkenning of gedragen uitwerking. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke toekomstige opgaven. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer de opgaven worden aangepakt, bijvoorbeeld met een verkenning of andersoortige (korte termijn) maatregelen worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het betreffende productartikel op het Mobiliteitsfonds (bijvoorbeeld artikel 13 Spoorwegen) of naar de beleidsbegroting HXII (bijvoorbeeld artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor).

Op artikel 11 MF vinden geen uitgaven plaats. De realisatie op artikel 11 MF van zowel de reservering aanpassing dienstregeling NS als de reservering voor Rail Gent Terneuzen zijn daarom 0 euro.

Aanpassing dienstregeling NS

Ten behoeve van de uitbreiding dienstregeling Zeeland is € 4,3 mln. overgeboekt naar HXII, artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor voor de exploitatiebijdrage NS. Daarnaast is uit de reservering € 4,3 mln euro overgeboekt naar planuitwerking (€ 2,0 mln) en realisatie (€ 2,3 mln) (MF art 13 Spoorwegen) in verband met een ingediende subsidieaanvraag voor extra spoorinfrastructuur om extra treinen van en naar Zeeland mogelijk te maken. Ter dekking van de verkenning Rail Gent Terneuzen is € 2,3 mln. overgeboekt naar het Studie- en innovatiebudget (art 13 MF). Het restant van de reserveringen schuift door naar 2024.

3. Delta Kenniscentrum

Delta Kenniscentrum

De middelen ten behoeve van het Delta Kenniscentrum (DCC) zijn na vaststelling van de begroting 2023 toegevoegd aan de OCW-begroting. Vanwege vertraging bij het oprichten van de stichting is het budget voor de instellingssubsidie aan het DCC, gecorrigeerd voor de bekostiging van de opstartfase, verschoven van 2023 naar 2024. Per saldo valt de realisatie hierdoor hoger uit dan de oorspronkelijke begroting zonder de DCC-middelen.

4. Eerstelijnszorg

Toekomstgerichte zorginfrastructuur

De Zeeuwse coalitie heeft op basis van Zeeuwse data een gezamenlijk plan opgesteld om de infrastructuur voor de zorg te versterken. Het plan bevat o.a. acties om: huisartsenzorg meer te digitaliseren, praktijken te clusteren en nieuwe serviceconcepten voor de eerstelijnszorg te introduceren. In 2023 is het volledige budget van € 1.067 mln. tot besteding gekomen.

Huisartsen / Physical Assistant

In 2023 is het beoogde aantal plaatsten voor nieuwe PA's en AIO's behaald. Hiermee zijn uitgaven gerealiseerd van € 3.9 mln. welke gelijk zijn aan de vooraf begrote uitgaven.

Gezondheidscentrum Vlissingen/Walcheren

De investering in een gezondheidscentrum in Vlissingen met potentieel nog een satelliet gezondheidscentrum elders op Walcheren heeft als doel om de juiste zorg op de juiste plek te leveren, waarvan zoveel mogelijk zorg in de eerste lijn, door eerstelijns professionals. In 2023 bedroeg het bestede bedrag € 1.250 mln.

7. Versterken Investeringsfonds Zeeland

Versterken Investeringsfonds Zeeland

Er is € 5 mln. uitgegeven ten behoeve van investeren in de Regionale Ontwikkelings­maatschappijen (ROM) Zeeland met als doel het aantrekken van kennisin­tensieve bedrijven en het investeren in startups.

11. Ontvlechten Evides en PZEM

De ontvlechting Evides en PZEM (Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij) betreft fiche 1K uit het compensatiepakket Wind in de zeilen. Op 23 november 2021 heeft het Rijk via een specifieke uitkering € 10 mln. toegekend aan de provincie Zeeland met als doel het ophogen van het weerstandsvermogen van de provincie Zeeland door storting van de middelen in de reserve ten behoeve van de garantiestelling voor het aankopen van aandelen Evides tegen marktwaarde. De afsplitsing van Evides van PZEM is in 2021 gerealiseerd; de aandeelhouders waaronder de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten krijgen nu een structurele dividendopbrengst. In de beschikking is opgenomen dat de provincie Zeeland het bedrag in vier termijnen ontvangt, te weten € 6,25 mln. in december 2021 en in 2022 t/m 2024 jaarlijks een bedrag van € 1,25 mln. . Na de laatste betaling in 2024 zal afrekening van de SPUK plaatsvinden.

Licence