Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op verzoek van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgt het kabinet de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland aanzienlijk uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Doel hiervan is om de rol van het Ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

In de begroting Koninkrijksrelaties (IV) is het totale overzicht van de gerealiseerde Rijksuitgaven Caribisch Nederland te vinden. Hieronder is de uitsplitsing van de realisatie van Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland voor de departementale begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) weergegeven. In het overzicht en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken (E) of rijkstaken (R), of er sprake is van incidentele (I) of structurele (S) bekostiging en wordt een toelichting gegeven op de wijze van financiering welke gekoppeld is aan de beoogde beleidsdoelen.

Tabel 131 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

Realisatie

   

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal uitgaven

  

4.196

3.411

5.382

12.169

11.326

        

Artikel 3 Woningmarkt

1.741

1.607

4.082

8.852

9.271

Subsidies (regelingen)

E

S

910

846

2.339

1.151

2.893

Subsidies (regelingen)

E

I

725

707

1.719

7.650

6.334

Opdrachten

E

I

60

54

24

51

14

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

E

I

46

0

0

0

30

Artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

  

0

0

0

1.730

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

0

0

0

1.730

0

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

2.350

1.804

1.300

1.587

2.055

Subsidies (regelingen)

E

I

0

17

34

17

0

Opdrachten

E

I

0

40

0

0

67

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

75

75

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

E

S

2.275

1.672

1.266

1.298

1.855

Bijdrage aan agentschappen

E

I

0

0

0

272

133

Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

106

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

 

I

106

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 3 Woningmarkt

Subsidies (regelingen)

De verschillende subsidies zijn erop gericht om de beschikbaarheid en betaalbaarheid op de woningmarkt in Caribisch Nederland te steunen. Dit zijn geformuleerde beleidsdoelen. Het betreft in alle gevallen eilandelijke taken. De incidentele subsidies in de tabel worden gebruikt voor de bouw en renovatie van betaalbare huurwoningen (beschikbaarheid), het opzetten/verbeteren van huurcommissies ter plaatse en de bekostiging van een pilot om huurlasten te verlagen voor mensen met een kleine portemonnee die noodgedwongen particulier huren (betaalbaarheid). De structurele subsidies (verhuurderssubsidies) zijn bedoeld om de huren voor huurders in de sociale huursector te verlagen en zo betaalbaarheid te bevorderen. Daarnaast zijn in 2023 middelen beschikbaar gesteld om de ambtelijke capaciteit op de eilanden te versterken ter versnelling van woningbouw.

De incidentele subsidies zijn opgebouwd uit: € 0,8 mln. uit de Regio-envelop van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, € 7,9 mln. van begroting directie Wonen en € 0,6 mln. van begroting directie Woningbouw.

Opdrachten

Er is een laatste deelbetaling van € 14.000 gedaan aan Economisch Bureau Amsterdam voor een groter onderzoek naar betaalbare huur. 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Er is € 30.000 verstrekt aan het CBS om een haalbaarheidsonderzoek te doen voor een nulmeting volkshuisvesting Caribisch Nederland. In dit rapport adviseerde het CBS over vorm en inhoud van een structurele monitoring van de woningmarkt in CN.

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Opdrachten

Er zijn twee opdrachten. De eerste is voor een onderzoek ter voorbereiding op de invoering van het burgerservicenummer in Caribisch Nederland in het kader van de Werkagenda «Waardengedreven Digitaliseren». In datzelfde kader, en als uitwerking van het principe «Comply or Explain» is een onderzoek aanbesteed naar een gedragen toekomstscenario voor de identiteitskaart BES.

Bijdrage aan agentschappen

De eilandelijke taken zijn op het gebied van bevolkingsadministratie en reis- en indentiteitsdocumenten.

De structurele bijdrage aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) betreft ondersteuning van de basisadministraties persoonsgegevens BES, reisdocumenten algemeen en de identiteitskaart BES.

De incidentele uitgaven aan RvIG zijn voor aanpassingen in de centrale systemen ten behoeve van de basisadministraties persoonsgegevens BES en de nieuwe aanbesteding voor de identiteitskaart BES.

Licence