Base description which applies to whole site

Bijlage 8: Focusonderwerp onderuitputting

Toelichting

De Tweede Kamer verzoekt het Kabinet om bij de verantwoording over het jaar 2023 aandacht te besteden aan resultaatbereik in relatie tot onderuitputting, als gevolg van bijvoorbeeld arbeidskrapte. In deze bijlage wordt de totale onderuitputting gepresenteerd. Daarbij worden de grootste en/of belangrijkste meevallende realisaties apart toegelicht. De overige meevallende realisaties worden in de post «overige meevallers» toegelicht.

De grootste posten met onderuitputting ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2023, namelijk groter dan € 4 mln., zijn opgenomen in de tabel en worden onderstaand toegelicht.

Bij de tweede suppletoire begroting 2023 zijn reeds een aantal posten generaal afgeboekt waarop onderuitputting was voorzien. Deze posten zijn ook opgenomen in deze bijlage.

Tabel 132 Grootste posten met onderuitputing

Onderuitputting in 2023

x1000 euro

Als % van vastgestelde netto begroting (Ontwerpbegroting inclusief Nota van Wijziging en amendementen)

Uitgaven

  

Huurtoeslag

‒ 319.683

‒ 3,7%

Flexwoningen

‒ 43.988

‒ 0,5%

Externe inhuur

‒ 20.174

‒ 0,2%

Generieke Digitale Infrastructuur bijdrage aan Logius

‒ 7.321

‒ 0,1%

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

‒ 6.949

‒ 0,1%

Overige materiële uitgaven centraal apparaat

‒ 6.086

‒ 0,1%

Kwijtschelden Publieke schulden

‒ 5.548

‒ 0,1%

Huisvesting ministerie van Algemene Zaken

‒ 5.141

‒ 0,1%

Renovatieversneller

‒ 4.900

‒ 0,1%

Informatiepunten Digitale Overheid

‒ 4.794

‒ 0,1%

   

Ontvangsten

  

Flexwoningen

64.000

0,7%

Huurtoeslag

‒ 56.173

‒ 0,7%

Herplaatsingsgarantie

‒ 10.000

‒ 0,1%

   

Afboekingen bij tweede suppletoire begroting 2023

  

Woningbouwimpuls

‒ 120.298

‒ 1,4%

Kwijtschelden Publieke schulden

‒ 50.000

‒ 0,6%

Woningbouwimpuls bijdrage aan RVO

‒ 1.254

0,0%

Herplaatsingsgarantie

‒ 6.720

‒ 0,1%

Flexwoningen (ontvangsten)

‒ 11.300

‒ 0,1%

   

Overig

  

Overig

‒ 66.358

‒ 0,8%

   

Totaal

‒ 682.937

‒ 7,9%

Uitgaven

Huurtoeslag

Aan de huurtoeslag is in 2023 € 319,6 mln. minder uitgegeven dan begroot door het lager uitvallen van de aangevraagde huurtoeslag, hogere inkomens en de gemiddelde huren lager waren dan verwacht ten opzichte van de raming.

Flexwoningen

Door een latere matching van de door het RVB ingekochte flexwoningen met afnemers worden de uitgaven later gefactureerd dan geraamd.

Externe inhuur

De onderschrijding op externe inhuur wordt veroorzaakt doordat de externe inhuur uitgaven van Doc-Direkt lager zijn uitgevallen, hier staan lagere ontvangsten tegenover. Daarnaast zijn voor verschillende programma’s, van onder andere de Omgevingswet, Open op orde en DenkDoeDuurzaam de externe inhuur uitgaven lager uitgevallen dan verwacht.

Generieke Digitale Infrastructuur bijdrage Logius

Er is minder uitgegeven dan geraamd op onderdelen van het Vernieuwingsbudget voor Logius, waaronder voor de Herbouw Digipoort, de doorontwikkeling van MijnOverheid en het Programma Federatief Berichtenstelsel (FBS).

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

Er is minder uitgegeven dan geraamd op subsidies vanuit de voormalige Investeringspost, waaronder meer op de subsidies aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de programma’s Totaal Driedimensionaal en Haal Centraal.

Overige materiële uitgaven centraal apparaat

De uitgaven aan overige materiele uitgaven toont een daling ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder uitgaven aan evenementen en congressen.

Kwijtschelden publieke schulden

Omdat in 2023 volgens de voorwaarden nog niet kon worden overgegaan tot volledige betaling, is er € 5,5 mln. niet tot uitputting gekomen. Dit was mede het gevolg van vertraging in de uitvoering tussen medeoverheden en uitvoeringsorganisaties.

Huisvesting ministerie van Algemene Zaken

De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat enerzijds de kosten van de huisvesting van AZ lager zijn dan geraamd, anderzijds worden activiteiten later uitgevoerd dan verwacht.

Renovatieversneller

Voor de Renovatieversneller zijn in het klimaatakkoord subsidiemiddelen beschikbaar gesteld om opschaling bij verduurzaming van woningen te bevorderen met het oog op kostenreductie. Bij de eerste suppletoire begroting van 2023 is reeds € 14,5 mln. doorgeschoven naar latere jaren en dus in het juiste kasritme gezet voor de industriële aanpak uitfasering EFG-labels woningcorporaties. Er is in 2023 minder uitgegeven doordat aanvragen laat in het jaar binnenkwamen.

Informatiepunten Digitale Overheid

Gemeenten hebben met ingang van 1 januari 2023 een regiefunctie gekregen over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) die zijn ingericht bij de lokale bibliotheken. De uitgaven op het budget voor Informatiepunten Digitale Overheid zijn uiteindelijk lager uitgevallen dan geraamd.

Ontvangsten

Flexwoningen

Door een latere matching van flexwoningen, die ingekocht zijn door het RVB, met afnemers komen de ontvangsten later binnen dan geraamd.

Huurtoeslag

Bij de ontvangsten is circa € 56 mln. meer binnengekomen als gevolg van het weer opstarten van de tijdens corona gepauzeerde terugvorderingen van te veel uitgekeerde huurtoeslag.

Herplaatsingsgarantie

In het kader van de financiële herplaatsingsgarantie wasin 2023 nog geen sprake van ontvangsten vanuit de eigen bijdrage die investeerders leveren als een garantie aan hen wordt verleend. Op dat moment werden nog een aantal aanvragen beoordeeld, de eigen bijdragen volgen na verzending van de definitieve beschikkingen.

Afboekingen bij 2e suppletoire begroting 2023

Woningbouwimpuls

De onderuitputting kan worden veroorzaakt doordat gemeenten hun aanvragen voor de Woningbouwimpuls nog niet volledig gereed hadden, en door het continue karakter van de regeling een volgende tranche meer kansrijk achtten. Ook kunnen bijvorrbeeld capaciteitsproblemen bij medeoverheden of economische tegenwind een rol spelen.

Kwijtschelden publieke schulden

De compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten bij medeoverheden vindt plaats op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Omdat op het moment van de tweede suppletoire begroting volgens de voorwaarden nog niet kan worden overgegaan tot betaling, komt het restant van het budget (€ 50 mln.) dit jaar niet meer tot uitputting en wordt dit budget generaal teruggeboekt. In het voorjaar 2024 wordt gekeken naar de meerjarige raming en welke middelen nodig zijn voor de doelstelling.

Woningbouwimpuls bijdrage aan RVO

De bijdrage voor de voorbereiding, uitvoering en beheer van de regeling woningbouwimpuls is in 2023 naar beneden bijgesteld.

Herplaatsingsgarantie

Er zijn met vier gemeenten (Doetinchem, Apeldoorn, Goes en Enschede) intentieovereenkomsten gesloten voor plekken voor flexwoningen. Deze overeenkomsten leiden in 2023 tot samenwerkingsovereenkomsten op basis waarvan kan worden overgegaan tot uitkeringen aan gemeenten. Het restant van deze uitgaven volgen in 2024.

Flexwoningen (ontvangsten)

Door een latere matching van ingekochte flexwoningen met afnemers, komt een deel van de ontvangsten later binnen dan geraamd. Deze ontvangsten schuiven door naar 2024.

Licence