Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 6 OVERZICHT FINANCIELE STIMULANSEN EZ

De financiële stimulansen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

I. Regelingen op grond van de Kaderwet EZ-subsidies

a. algemene maatregelen van bestuur (AMvB's)

b. Ministeriële regelingen

II. Overig financieel instrumentarium

a. incidentele subsidies

b. andere instrumenten

Daar waar mogelijk is in deze bijlage, per financiële stimulans, verwezen naar de meest recent uitgevoerde, danwel voorziene evaluatie. De kolom «Datum en aard laatste ex-post evaluatie» verwijst naar de meest recent uitgevoerde evaluatie cq. nog uit te voeren evaluatie. Indien een evaluatie reeds is uitgevoerd wordt verwezen naar de ontwerp-begroting waarin de resultaten van de evaluatie zijn opgenomen. Indien een «planjaar» is opgenomen, is dit het jaar waarin een evaluatie is voorzien. Als geen jaartal is vermeld is nog geen evaluatie gepland.

Bijlage 7 Evaluaties van de ontwerp-begroting 2000 bevat het overzicht van de voorgenomen en inmiddels uitgevoerde evaluaties. Met behulp van het sleutelgegeven in de kolom «Datum en aard laatste ex-post evaluatie» kunnen de in deze bijlage opgenomen financiële stimulansen in verband worden gebracht met de in bijlage 7 opgenomen evaluaties.

Voor zover de subsidieverstrekking is geregeld in een algemene maatregel van bestuur op grond van de Kaderwet EZ-subsidies, is ook altijd sprake van een ministeriële uitvoeringsregeling ter uitwerking van de algemene maatregel van bestuur. Door middel van deze uitvoeringsregelingen worden zaken als de hoogte van het subsidieplafond en, indien van toepassing, de te subsidiëren programma's in de Staatscourant gepubliceerd.

In de AMvB's zelf is over het algemeen geen expliciete horizonbepaling opgenomen. Omdat echter via de jaarlijks te publiceren ministeriële uitvoeringsregelingen de hoogte van de plafonds wordt vastgesteld, is de facto wel sprake van beheersing in de tijd, vergelijkbaar met een soort horizonbepaling.

Naam en St.crt.Art.nr.Begr. bedrag NLG1000DoelstellingDoelgroepEx-ante geëvalueerd (j/n)Datum en aard laatste ex-post evaluatieVindplaats laatste ex-post evaluatieHorizonbepaling aanwezig (j/n; indien ja, jaar)Valt naleving subs.- voorw. onder reikw. acc.verkl. ontvanger (j/n)
1999 2000
vkvk
1a) AmvB's, op grond van de Kaderwet EZ-subsidies
Besluit subsidies Economie, Ecologie en Technologie (EET) 1997, 1302.02110 811 44 477111 892 81 090Bevorderen van samenwerking tussen bedrijven onderling en kennisinstellingen om doorbraken te realiseren op het terrein van ecologische vraagstukken die over 5 á 10 jaar leiden tot positieve gevolgen voor de Nederlandse economie en kennispositie en nationale of mondiale ecologische vragen.Samenwerkingsverbanden van bedrijven en kennisinstellingenneePlan 1997–14, externneeja
Besluit Subsidies Maritiem Onderzoek 1997, 55502.025 4137 5754 413 7 831Stimuleren van economische en technologische ontwikkelingen op maritiem terrein.Bedrijven, samenwerkings-verbanden bedrijven en onderzoeksinstellingen. neePlan 1999–13, externneeja
Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten (BTS) 1996, 638 1997, 35002.0296 757 24 15791 757 52 039De bedrijfsgerichte technologiestimulering heeft tot doel de investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) van bedrijven in Nederland te verhogen en het rendement van deze investeringen te vergroten. In dit besluit wordt de doelstelling om een hoger rendement van O&O te bewerkstelligen, nagestreefd door het stimuleren van technologische samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en tussen bedrijven onderling.Technologie-gedreven en technologie-volgende ondernemingen, alsmede kennisinstellingenja; extern, nulmeting. Gerapporteerd in ontwerp-begroting 1998Plan 1999–12, externneeja
Besluit bedrijfsgerichte internationale technolo-gie-programma's (BIT) 1997, 33102.0334 959 19 12935 894 26 136Stimuleren van internationale technologische samenwerking door Nederlandse bedrijven (eventueel samen met onderzoeksinstellingen) met buitenlandse partners (EUREKA, Israël, Japan, VS, Singapore, Zuid-Afrika, India en Indonesië).Samenwerkingsverbanden van technologiegedreven, internationale ondernemingen en kennisinstellingenneePlan 1998–14, externneeja
Besluit technische ontwikkelings-Kredieten (TOK) 1996, 61102.0980 037 82 87674 971 76 717Bevordering van de ontwikkeling van nieuwe produkten, werkwijzen en diensten.Ondernemingen tot 20 000 werknemers wereldwijd.neeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1996, externEZneeja
Besluit Kredieten Elektronische Dienstenontwikkeling 1997, 55402.0925 000 13 95020 000 16 600Bevorderen van de totstandkoming van elektronische snelwegen in Nederland door het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe elektronische diensten.Ondernemingen.neeGerapporteerd in ontwerp-begroting 2000, externneeja
Besluit subsidies zeescheeps- nieuwbouw 1994 1994, 437 1995, 309 1997, 61803.0570 000 67 238130 000 69 640Bevordering van de instandhouding en stimulering van de bestaande civiele scheepsnieuwbouwcapaciteit die op langere termijn zelfstandig perspectief heeft.Zeescheepsnieuwbouwwerven.neeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1995, extern. Plan 1999–18, internneeja
Besluit subsidies regionale investerings-projekten (IPR centraal) 1993, 263 1994, 59 1995, 214 1997, 618 1997, 59804.0845 693 38 06544 914 37 087Bevorderen van bedrijfsinvesteringen in de economisch zwakkere gebieden d.m.v. het verstrekken van subsidies.Stuwende bedrijven, m.u.v.: – landbouw en visserij – openbaar vervoer – nutsbedrijvenneeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1996. Plan 1999–1, externEZja, t/m 2006ja
Besluit uitkeringen provinciale investerings-premies (IPR decentraal) 1995/99 1993, 723 1994, 892 1997, 61804.0851 492 33 66350 422 58 414Bevorderen van bedrijfsinvesteringen in de economisch zwakkere gebieden d.m.v. de verstrekking van premies.De drie noordelijke provincies.neeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1998EZja, t/m 2006ja
Besluit uitkeringen Integraal Structuurplan Noorden des Lands 1995/99 1993, 174 1994, 891 1997, 61804.09 04.0848 236 48 61473 194 66 961Versterken van economische structuur in Noord Nederland.De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.neeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1994.EZja, t/m 1999ja
Besluit cofinanciering EFRO-programma's 1995/2001 1994, 907 1997, 61804.09 04.0818 131 17 75224 271 21 788Cofinanciering op door EU goedgekeurde programma's.Regio's en bedrijven.neeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1998. Plan 1999–3, externEZja, t/m 2001ja
Besluit stimulering ruimte voor economische activiteiten (STIREA) 1996, 161 1997, 61804.1074 223 86 13252 223 73 021Dreigende knelpunten oplossen m.b.t. de tijdige beschikbaarheid van voldoende bedrijfslocaties van de juiste kwaliteit.GemeentenneePlan 1999–5, externja, t/m 1999ja
Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 1994, 225 1997, 59905.031 000 000 39 3501 000 000 45 250Borgstelling aan banken zodat deze financieringsmiddelen kunnen verstrekken aan ondernemingen in het MKB, die zij zonder die borgstelling niet zouden hebben verkregen, bijvoorbeeld wegens een tekort aan zekerheden. In de loop van 1994 is een soortgelijke regeling voor de bodemsanering van kracht geworden. De middelen hiervoor worden verantwoord op de begroting van VROM.Banken. Verbeteren bancaire financierbaarheid MKB-ondernemingen tot 100 arbeidsplaatsenneeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1994. Plan 1998–12EZneeja
Besluit Subsidies Exportfinancierings- arrangementen 1997, 61507.03158 772 73 184160 000 58 000Beoogt exporteurs van goederen door het aanbieden van faciliteiten in het kader van exportfinanciering te ondersteunen om deze exporteurs geen concurrentie-achterstand te laten oplopen ten opzichte van buitenlandse concurrenten die van hun overheden ook vergelijkbare faciliteiten ontvangen.Primair de Nederlandse kapitaalgoederen-exporteurs.neePlan 1998–8neeja
Besluit subsidies energieprogramma's 1994, 204 1997, 61809.01 09.02285 000 98 00071 000 134 000Algemene regeling van de verstrekking van bijdragen Novem aan derden in het kader van door EZ vastgestelde energieprogramma's (deze vormen onderdeel van de programma-overeenkomsten van EZ met Novem)Bedrijven, onderzoekinstellingen en andere projekt-uitvoerders.neeDiverse rapportages in de ontwerpbegrotingen 1995 t/m 1999diversneeja
Besluit subsidies CO2-reductieplan 1998, 39709.07269 000 8 0000 0Stimuleren van investeringen die leiden tot een lagere emissie van CO2 door een efficiënter gebruik van energie of een toename van het gebruik van duurzame energiedragers.Natuurlijke personen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden.nee–-–-neeja
1b) Ministeriële regelingen, op grond van de Kaderwet EZ-subsidies
Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998 1998, 9502.022 100 1 6001 000 1 700Bevorderen van de marktintroductie van nieuwe milieutechnologieLeveranciers van milieutechnologie (max. 250 werknemers)neeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1999 externEZneeja
Subsidieregeling Haalbaarheids-Projekten MKB 1998 1997, 28702.029 000 7 0499 000 9 987Simuleren van technologie – volgend MKB tot innovatie.Midden- en kleinbedrijf (max. 250 werknemers)neeGerapporteerd in tussentijdse evaluatie ontwerp-begroting 1998, evaluatie volgt (PM). internEZneenee
Subsidieregeling energie-efficiency- en milieu-adviezen Schoner Produceren 1998, 17302.022000 5001 500 1 000Bevordering van de advisering aan profit- en nonprofitinstellingen over mogelijkheden tot energiebesparing en het treffen van milieumaatregelen.Ondernemingen (<250 werknemers) en non-profit-instellingen met uitzondering van de rijksoverheid.neeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1999.EZneenee
Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren 1998, 13702.023 000 1 0001 500 1 500Bewustmaken MKB-ondernemers van het nut om milieu- en energiemaatregelen te treffen.Intermediaire organisatiesneeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1999. EZneenee
JSF-regeling 1999, 4202.0841 500 41 50060 000 60 000Bevorderen van het verwerven van een goede uitgangspositie voor industrie en kennisinstituten voor participatie in ontwikkeling in ontwikkeling en bouw van de JSF.Ondernemingen (<250 werknemers), kennisinstituten en samenwerkingsverbandenneen.v.t.n.v.t.neeja
Kredietregeling Milieugerichte produkt-Ontwikkeling 1998 1997, 24002.095 000 4 1005 000 3 318Bevorderen van de ontwikkeling van produkten die het milieu aantoonbaar minder belasten dan bestaande, vergelijkbare produkten.Ondernemingen (max. 250 werknemers)neeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1999 externEZneenee
Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoeks-programma's (IOP'S) 02.1218 999 10 79618 930 13 591De relevantie voor het bedrijfsleven van het onderzoek aan universiteiten en instellingen te vergroten.Universiteiten en onderzoeksinstellingenneeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1999: oppervlakte-technologie; Plan 1998–1, 15 Plan 1999–8, 9 externEZneeja
Subsidieregeling Kennisdragers in het midden- en kleinbedrijf 1998 (KIM) 1997, 23902.1212 500 7 52513 509 11 352Overdracht van technologische kennis naar het MKB.Midden- en kleinbedrijfneeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1998 neenee
Subsidieregeling branchecentra voor technologie 1998 1997, 23802.122000 02000 400Het vergroten van de branchespecifieke technologische kennis bij ondernemingen in het MKB door middel van voorlichting, advisering en scholing.Ondernemingen in het MKB (via branche-organisaties).neeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1999rapport aan TK d.d. 4-4-1998ja, t/m 2002ja
Subsidieregeling programma technologie en samenleving 1998, 16802.125 627 6 2053 474 3 220Stimuleren van projecten die leiden tot een betere benutting van technologische mogelijkheden bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukkenOndernemingen, kennisinstellingen, overheid en maatschappelijke instellingenneePlan 2000–6 neeja
Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 1999 1998, 24307.022 500 450  720Het helpen van kleinere bedrijven bij het zetten van de eerste stappen op een nieuwe buitenlandse markt.Midden- en kleinbedrijfneePlan 1998–9 Rapportage in 2000ja, 1998nee
Subsidieregeling exportmedewerkers midden- en kleinbedrijf 1998 1997, 23907.022 500 806 000 1 150De subsidieregeling beoogt de instroom van hoger opgeleiden op het gebied van export in het MKB te bevorderen.Midden- en kleinbedrijfneen.v.t., regeling bestaat pas kort neenee
Investeringsbevordering en Technische Assistentie (IBTA) 1993, 18007.02 07.0520 000 13 94018 000 15 238Een bijdrage leveren aan het proces van economische hervorming in de landen in Oost-Europa. Met inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven wordt d.m.v. financiële bijdragen hulp geboden bij het opzetten en versterken van Oost-Europese bedrijven.Nederlandse investeerders en hun locale counterparts in Midden- en Oost-EuropaneePlan 1994 nr. 20; Gerapporteerd in ontwerp-begroting 1996 Plan 1998–4 neeja
Subsidieregeling managementcursussen Midden- en Oost-Europa 1998 (Passage) 1997, 22 1997, 24307.05200 5660 850De regeling is gericht op het bijbrengen van specifieke managementdeskundigheid d.m.v. opleidingen en trainingen aan Midden- en Oost-Europeanen bij een onderneming, instelling of organisatie in Nederland. Hiermee wordt beoogd dat in deze landen relevante ervaring wordt opgedaan t.b.v. het omschakelingsproces naar een pluriforme, democratische rechtstaat en een marktgericht economisch bestel.Ondernemingen, instellingen of organisaties in Nederland die opleidingen en trainingen verzorgen van Midden- en Oost-Europeanen. neeIs over gerapporteerd in ontwerp-begroting 1998. ja, 1998nee
Subsidieregeling energie-voorzieningen in de non profit- en bijzondere sectoren 1998, 46 1998, 67 1998, 24809.0126 111 16 54723 333 21 860Bevorderen van investeringen t.b.v. energiebesparing (conform de Energie Investerings Aftrek-regeling voor de profit-sector)Non-profit-instellingen met uitzondering van de rijksoverheid.n.v.t.n.v.t.neeja, indien subsidie > f 50 000
Subsidieregeling actieve zon-thermische systemen 1998 1997, 241 1998, 20209.028 000 2 1118 000 3 845Energiebesparing door toepassing van zonne-energie.Ondernemingen en non-profit-instellingen met uitzondering van de rijksoverheid. neePlan 1997–12EZja, 2000. ja, indien subsidie > f 50 000
Naam Art.nr.Begr. bedrag NLG1000DoelstellingOntvangerEx-ante geëvalueerd (j/n)Datum en aard laatste ex-post evaluatieVindplaats laatste ex-post evaluatiemeerjarig? (j/n; indien ja, laatste jaar)Valt naleving subs.- voorw. onder reikw. acc.verkl. ontvanger (j/n)
19992000
vkvk
IIa) Overig financieel instrumentarium: incidentele subsidies
Overige specifieke bedrijfsgerichte technologiestimulering02.0273 898 69 392120 628 77 638Vergroten van technologiestimulering.Technologiegedreven ondernemingen, onderzoeksinstituten en universiteiten.neediversEZdiversmeestal
Micro-electronicastimulering02.0391 300 110 50280 000 76 066Ondersteuning (in nationaal en internationaal verband) van de research en ontwikkeling van basistechnologie op het terrein micro-electronica.Technologiegedreven ondernemingen in Nederland.neePlan 1999 externneeja
Syntens02.05139 070 72 84665 451 66 224Het versterken van het vernieuwend vermogen van het MKB, door het actief bemiddelen in practisch toepasbare kennis, waarbij het accent ligt op technologie en bedrijfsvoeringSyntensneeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1999Kamerstukken II 1997/98, 24 229ja, 2001ja
Subsidies in het belang van de industriële ontwikkeling.02.0676 518 81 17773 400 73 988Het verstrekken van bijdragen aan diverse (kennis)instituten die van belang zijn voor de industriële ontwikkeling in Nederland.Diverse (onderzoeks-) instellingen. diversdivers Plan 1999–15, 16, 17 (PM uitkomst voor TNO, NDL, NNI) externEZveelal wel ja
Technologische infrastructuur02.1274 191 42 14362 308 46 429Stimulering van omvangrijke en langdurige activiteiten op het gebied van met name de onderzoeksinfrastructuur, de wisselwerking onderwijs en arbeidsmarkt, Technologie & Samenleving en kennisoverdracht. Versterken van en voorlichting geven over het algemeen technologiebeleid. Het verstrekken van bijdragen aan diverse (kennis-)instituten die van belang zijn voor de industriële ontwikkeling in Nederland.Kennisinfrastructuur en bedrijven.neeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1999: onderzoek & voorlichting; Plan 1999–6, 7, 10 merendeel externEZneeja
Technologische Topinstituten02.1242 500 42 61042 500 32 830Versterking van het innovatievermogen en de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven.TTI'sneeja, 2001ja
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen ROM's en overige04.0112 724 11 24711 128 11 147Versterken van de regionale economische structuur door het tot stand brengen van nieuwe en vernieuwde economische activiteiten.De ROM's: NOM, LIOF, BOM, GOM en OOM.neeGerapporteerd in ontwerpbegroting 1995 Plan 1998–13geen kamer- stuknummer beschikbaarja, t/m 1999ja
Toeristisch beleid04.1155 474 49 82549 358 50 118Het bevorderen van het toerisme in en naar Nederland d.m.v. het helpen creëren van zo gunstig mogelijke voorwaarden voor de betreffende sectorToeristische organisaties.neeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1999: toeristisch onderzoek. Plan 1999–4, externEZja, t/m 1999ja
Beurzenprogramma Indonesië07.022 500 2 900800 800Uit hoofde van het financiële pakket dat aan Indonesië is aangeboden is een bedrag beschikbaar voor beurzen die in het kader van exporttransacties worden verstrekt. Het gaat om Indonesische studenten die hun bedrijfsrelevante (HBO, universitaire of post-doctorale) opleiding willen afronden in Ned., gekoppeld aan stages in het Ned. bedrijfsleven, alsmede om Nederlandse studenten die in Indonesië hun postdoctorale, HBO of universitaire bedrijfsrelevante opleiding willen afronden, gekoppeld aan stage in het Indonesische bedrijfsleven.VNO/NCWneen.v.t., programma bestaat pas kortneeja
Programma uitzending managers Oost-Europa/Management Centrum07.05 07.077 500 5 9087 500 7 173Assistentie verlenen bij het tot stand komen en het ontwikkelen van het MKB in de marktsector, met name op het gebied van management, produktie, technologie, verkoop, distributie en marketing, financiële vraagstukken en administratie bij industriële ondernemingen, handel en diensten. Verzorgen van trainingen.VNO/NCWneePlan 1994 nr. 22; gerapporteerd in ontwerp-begroting 1996 neeja
Energievoorzie- ningsonderzoek09.03 13 296 2 2251 400 3 623Onderzoek op het gebied van energie-voorziening.onderzoeks(-instel-lingen)neediverse rapportages in ontwerp-begroting 1995 t/m 1999diversneeja
Energieonderzoek door Energie Centrum Nederland (=ECN)09.0563 103 62 99762 906 62 912Het ontwikkelen van fundamentele kennis en ervaring op diverse gebieden van de energievoorziening. Het onderzoek richt zich zowel op deelgebieden van energievoorziening, vooral kernenergie, windenergie, kolen en brandstofcellen als op systeembenaderingen.ECNneePlan 1999–19, internneeja
Doelfinanciering NITG09.0629 843 29 84329 505 29 505Het instandhouden en verder ontwikkelen van geowetenschappelijke en daarmee verband houdende technologische kennisTNOneen.v.t. -ja, 2000 ja
Naam Art.nr.Begr. bedrag NLG1000DoelstellingOntvangerEx-ante geëvalueerd (j/n)Datum en aard laatste ex-post evaluatieVindplaats laatste ex-post evaluatieHorizonbepaling aanwezig (j/n; indien ja, jaar)Valt naleving subs.- voorw. onder reikw. acc.verkl. ontvanger (j/n)
1999 2000
vkvk
IIb) Overig financieel instrumentarium: andere instrumenten
Innovatieve overheidsaanbesteding02.021 000 3 0001 500 3 000Het bevorderen van innovatieve clustervorming d.m.v. inovatieve aanbesteding van projecten met een publiek karakter die per saldo in een betere prijs/prestatie-verhouding resulteert voor de aanbesteder.Grote aanbesteders binnen de overheid en daaraan gelieerde aanbe- steders met een publieke taakKamerstukken II 25 518, nr.1Plan 1999–14, externneeja
Aktieplan Elektronische snelweg (excl. Kredo)02.0282 426 49 85849 865 59 346Dit instrument beoogt met name de ontwikkeling en toepassing van nieuwe overheidsdiensten via de elektronische snelweg te stimuleren. Tevens worden in dit kader activiteiten ontplooid die gericht zijn op het oplossen van het millenniumprobleem.De verschillende overheden en het millenniumplatformneeEvaluatie van het actieplan is in 1998 aan de Kamer gezondenKamerstukken II 1997/98, 24 565, nr. 7neeja
Overheidsaanschaffingen02.0417 600 17 26015 600 15 308Stimulering technische vernieuwing in bedrijfsleven door gerichte overheidsvraag naar innovatieve produkten/diensten. Meer betrekken van het Nederlandse bedrijfsleven bij R&D op defensiegebied.Technologiegedreven ondernemingen.neeIn 1993 geëvalueerd onder primaire verantwoordelijkheid van Defensieneeja
Internationale ruimtevaartprogramma's02.07171 483 135 66766 037 125 615Deelname aan internationale ruimtevaartprogramma's van belang voor de Nederlandse industrie en kennisverwerving.ESA + NIVRneeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1996, externEZneeja
Versterking economische structuur03.034 608 10 4767 494 11 258Studies, voorbereiding, voorlichting en uitvoering van het industriebeleid (niet programmatisch deel).Diverse opdrachtnemersn.v.t.n.v.t.neeveelal niet
Onderzoek Ruimtelijk-Economisch Beleid (REB)04.1016 750 8 76610 782 10 057Ontwikkeling en verspreiding van kennis ten aanzien van onder meer regionaal en ruimtelijk economisch beleid.Onderzoeksinstellingen voorlichting/-advies-bureaus. neeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1999EZneeja, indien omvang > f 50 000
Onderzoek en onderwijs MKB05.0213 087 14 51714 861 13 281– Toepasbare kennisvermeerdering voor het MKB-beleid (onderzoek). – Waarborgen en instandhouden ondernemerschap (onderwijs)onderzoeksinstituten alsmede cursusgevende instantiesneeJaarplan 1998–3EZneeja
Marktwerking05.215 380 4 4635 301 4 936In samenwerking met consumentinstellingen slechten van marktimperfecties d.m.v. ondersteuning van projekten en onderzoeken.Consumentenorganisaties en onderzoeks-bureaus.neeneeja
Bijdrage Nederlands Meetinstituut05.2229 642 30 34429 146 29 947Het toezicht op meetmiddelen, het beheer en de verwezenlijking van de nationale standaarden, het toezicht op de speelautomaten en assistentie bij wetgeving en vertegenwoordiging in internationale gremia.NMineeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1996Kamerstukken II 1995/96, 24 284neeja
Programma Economische Samenwerkingsprojekten (PESP 1995) (Stcrt. 1995,71)07.0216 000 12 44016 000 14 360Het bevorderen van de export door het Nederlandse bedrijfsleven naar andere dan hoog-geïndustrialiseerde landen met activiteiten die gericht zijn op bilaterale economische samenwerking met deze landen. Het PESP richt zich uitsluitend op activiteiten in de voorfase van een projekt waarbij opdrachten aan Nederlandse bedrijven wordt verleend. Nederlandse ondernemingen en deskundigen.neePlan 1994, nr. 34; gerapporteerd in ontwerpbegroting 1996 Plan 1998–11 neeja
Investeringsfaciliteit opkomende markten07.02 07.0520 000 20 02910 000 10 000Bevorderen van investeringen door het Nederlandse bedrijfsleven, Midden en-Oost-Europa en andere opkomende markten door middel van het verminderen van de commerciële risico's voor de investeerders via borgstelling. Ingesteld naar aanleiding van de aanbevelingen van de TaskForce Exportinstrumentarium.NIBneeGerapporteerd in ontwerpbegroting 1999 Faciliteit m.i.v. 1999 uitgebreid naar opkomende marktenneeja
Programma Samenwerking Indonesië07.027 500 3 3377 500 5 362Overeenkomstig de doelstellingen van het Programma Samenwerking Oost-Europa ten behoeve van een programma voor economische samenwerking en technische assistentie in Indonesië naar aanleiding van de aanbevelingen van de TaskForce Exportinstrumentarium.Nederlandse ondernemingen en overheden instellingen en ondernemingen in Indonesiëneen.v.t., faciliteit bestaat pas kortneeja
Garantiefaciliteit Opkomende Markten07.03145 000 85 00025 000 25 000Beoogt de aansluiting tussen exportkredietverzekering en de ORET/MILIEVprogramma's te verbeteren op landen waar de economische ontwikkeling in potentie veelbelovend is.SENOneen.v.t., regeling bestaat pas kortneeja
Economische voorlichting en exportpromotie07.0426 041 26 04127 881 27 881Stimulering van de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven door het geven van informatie en voorlichting over buitenlandse markten aan internationaal opererende bedrijven of aan bedrijven die zich daarop voorbereiden, met name het MKB, en het bevorderen van de aanwezigheid van deze doelgroep op buitenlandse markten. Nederlands bedrijfslevenneen.v.t.n.v.t.nee
SENO-faciliteit07.05980 000 335 00020 000 10 000Het leveren van een bijdrage aan het proces van economische hervorming in de landen in Oost-Europa met inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven, via herverzekeringen door SENO.SENOneePlan 1992 nr. 17; gerapporteerd in aparte brief aan parlement Plan 1998–6 neeja
Programma Samenwerking Oost-Europa07.05 07.07132 667 77 490140 000 116 655Via gerichte opdrachtverlening Oost-Europese landen steun bieden bij het omschakelingsproces naar een marktgericht bestel.Nederlandse ondernemingen en overheden, ondernemingen en instellingen in Oost-EuropaneePlan 1993 nr. 23; gerapporteerd met brief aan TK d.d. 19-10-1993 Plan 1998–10 neeja
Multilaterale projekten07.050 6 0000 11 000Het leveren van een bijdrage aan het omschakelingsproces naar een marktgericht economisch bestel in Oost-Europa.Midden- en Oost-Europese overheden, instellingen. en ondernemingenneePlan 1999–11, extern neeja
Trustfunds (Europese Bank voor Weder-opbouw en Ontwikkeling (EBRD); wereldbank (WB) en de International Finance Corporation (IFC)07.05 07.0710 000 11 22610 000 10 000Het leveren van een bijdrage aan het proces van economische hervorming in de landen in Oost-Europa met inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven.Midden- en Oost-Europese ondernemingen, overheden en instellingen.neeGerapporteerd in ontwerp-begroting 1997 Plan 1999–11, extern neeja
Energiebesparingstechnologie09.01 187 082 69 40459 917 91 102Ontwikkeling en toepassing van energiebesparingstechnologie en ondersteuning van meerjarenafspraken.NOVEMneeDiverse rapportages in ontwerp-begroting 1995 t/m 1998diversneeja
Duurzame energie09.0296 520 29 27611 885 42 742Onderzoek en bevordering implementatie van duurzame energie.NOVEM en projectbureau duurzame energieneeDiverse rapportages in ontwerpbegroting 1995 t/m 1998diversneeja
Beleidsondersteuning en overige uitgaven09.048 913 8 2928 913 9 409Opdrachten in het kader van beleidsonderbouwing en beleidsvoorbereiding en aanverwante gebieden. bedrijven en onderzoeks (-instellingen)neen.v.t.neeja, indien omvang > f 50 000
Licence